intTypePromotion=1

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
87
lượt xem
3
download

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  08/1998/N Q­C P  n g µ y 16  th¸ng 7 n¨ m  1998 vÒ   c¸c gi¶i h¸p ® i Ò u   µ n h  k Õ  h o ¹ ch trong   p h 6 th¸ng c u èi  m  1998 n¨ Trong  ngµy  ­ 30  2  29    th¸ng 6    n¨m 1998,Ch Ýnh  ñ  äp    ph h phiªnth ng  ú   ê k th¸ng 6    n¨m 1998  ∙  Õt  nh  ét  è  ñ  ¬ng,biÖn  ® quy ®Þ m s ch tr   ph¸p  Çn  Ëp  c t trung  chØ  o,®iÒu  µnh  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ,x∙héivµ  ©n  ®¹   h k ho     i           Ng s¸ch Nhµ   ­   n íctrong 6      th¸ngcuèin¨m      1998    nh sau: A. T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch 6 th¸ng ® Ç u  n¨ m, t å n t¹i µ  n g u yªn n h © n  c h ñ  y Õ u  v Do   ù  d b¸o  îc t×nh  ×nh  ã  ®  h kh kh¨n  trong n¨m  1998, nªn    trong  th¸ng 6    ®Ç u  n¨m,  ïng  íiviÖc  Õp  ôc c¸c biÖn  c v  ti t     ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  thiªntai   , ChÝnh  ñ  ∙  Ëp  ph ® t trung sù   chØ  o  iÒu  µnh  µo  Öc    ì nh÷ng  ã  ®¹ ® h v vi th¸og   kh kh¨n,¸ch t¾c     trong ®Ç u      iÓn vµ    tph¸ttr   trong s¶n  Êt kinh doanh; t¨ng cêng    xu        c¸c gi¶iph¸p  ç  în«ng  ©n  µ       h tr  d v c¸c doanh  nghiÖp, t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î    ki thu l   i h¬n      ®Ó ph¸thuy  éilùctheo tinhthÇn  n      NghÞ   Õt Héi nghÞ  quy     BCH   Trung  ng  ¬ lÇn  t(kho¸VIII   ång  êixö  ým ét  thø     )§ . th   l   c¸ch linhho¹t, Ën  äng m ét  è  Ên      th tr   sv ®Ò   Ò   µichÝnh    Òn  Ö  v t  ­ ti t nh»m   ¹n  Õ   Êp  Êt  ù    ng  Êt  î cña  h ch th nh s t¸c®é b l  i cuéc  ñng  kh ho¶ng  kinh  Õ  t khu  ùc, b¶o  ¶m   ù    nh  v  ® s æn ®Þ kinh  Õ  Ü     t v m«. C«ng   t¸cchØ  o,®iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ,cña    é, ngµnh  µ  a  ­ ®¹   h c Ch ph   c¸cB   v ®Þ ph ¬ng  îcc¶itiÕn m ét  íc. ®     b Nh÷ng  è  ¾ng   cg nªu    ∙  ãp  Çn  ïng  µn  trªn ® g ph c to §¶ng, toµn  ©n  µ    qu v toµn  ©n  ¾c  ôc  ã  d kh ph kh kh¨n;h¹n  Õ   ù    ch s gi¶m  ótcña s  s¶n  Êtkinh doanh; xu       duy  ×® îc nhÞp      ëng    tr     ®é t¨ng tr kh¸ (GDP     t¨ng 6,64%);æn   nh    ®Þ kinh tÕ  Ü    v m«;  ÷ v÷ng  ninh quèc  gi   an    phßng; c¸c lÜnh  ùc    ôc,®µo  ¹o,v¨n ho¸,x∙    v gi¸od   t        héi, tÕ.. ®Ò u   ã  íctiÕn bé.  y    . cb    Tuy nhiªn,t×nh  ×nh    h kinh tÕ      éi cña  íc ta ®ang  øng  íc nh÷ng    ­ x∙ h   n    ® tr   khã  kh¨n,th¸chthøc lín:       Nh Þp      ëng  ña  Òn  ®é t¨ng tr cn kinh tÕ  Ë m   ¹     ch l isøc  ; mua     éivµ  Þ  ­ x∙h   th tr êng  Êt khÈu  Þ   hÑp,  µng  xu   b co  h ho¸  íc ta bÞ   ¹nh  n    c tranh gay  ¾t  ¬n; hËu    gh  qu¶ nÆng  n Ò  cña thiªn  cßn tiÕp tôc ¶nh hëng ®Õ n  s¶n xuÊt n«ng   tai nghiÖp;viÖc    huy  ng  èn  ®é v trong níc vµ  íc ngoµicho  u        n    ®Ç t ph¸ttr Ón kinh  i     tÕ      éigÆp   Òu  ã  ­ x∙ h   nhi kh kh¨n,vèn  u    éc  ån  ©n     ®Ç t thu ngu Ng s¸ch Nhµ   íc   n  cßn  ¹n  Ñp, vèn  u    ña    hh   ®Ç tc c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ña  ©n    u   tthÊp    vc d c ®Ò ®¹   so víidù  Õn, vèn  u    íc ngoµi gi¶m  ¹nh; m ét  è    ki   ®Ç t n     m   s c«ng  ×nh,dù  cÊp  tr   ¸n  b¸ch  kh«ng    èn    ùc hiÖn  ng  Õn  ,  ®ã   Ï ¶nh  ëng  ùc do  ®ñ v ®Ó th   ®ó ti ®é do  s   h tr   tiÕp ®Õ n     ëng    t¨ngtr kinh tÕ  ña    c n¨m  nay  µ    v c¸c n¨m  sau.Møc    ©n    thu ng s¸ch  ®¹t thÊp, trong        khi c¸c yªu  Çu    c chi t¨ng lªn lµm     cho  ©n   ng s¸ch  thªm c¨ng  th¼ng; c¸c tÖ  ¹n    éi cha  îc kh ¾c  ôc  â  Ðt; viÖc  µm      n x∙ h   ®  ph r n   l cho  êi lao ng     ®éng  ang  µ m ét  ® l  trong nh÷ng  Ên      v ®Ò bøc  óc  ßi  ái ph¶itËp  x ® h    trung gi¶i    quyÕt.
 2. 2 T×nh  ×nh    nhiÒu  h trªndo  nguyªn.Ngoµi¶nh  ëng      h nÆng   Ò   ña  n c thiªntai    vµ  ù    ng  Êt lîcña  éc  ñng  s t¸c®é b     i cu kh kho¶ng  kinh tÕ    khu  ùc  × nh÷ng  Õu   v th   y kÐ m   ñ  ch quan  ng      Êtquan  äng.HiÖu  ®ã vaitrß r   tr   qu¶  µ  v søc  ¹nh  c tranh cña    n Òn kinh tÕ    cßn  Êp  µ  a  ã  th v ch c chuyÓn  Õn  â nÐt;viÖc  ô  Ó    µ    bi r     c th ho¸ v tæ chøc  ùc  Ön    ñ  ¬ng, chÝnh  th hi c¸c ch tr   s¸ch  ña  c §¶ng  µ  µ   íc nh»m   y   v Nh n   ®È m¹nh  c«ng  éc  æi  íi,ph¸thuy  ¹nh  Ï  ån  ùc trong  íc,n©ng    cu ® m    m m ngu l   n  cao hiÖu  qu¶  îp    h t¸ckinh  Õ  èc  Õ    t qu t ®Ó ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh   i   xu   doanh..    .cßn chË m,  a  ¹o® îcbícchuyÓn  Õn    ch t       bi c¨n b¶n.C¸c    ¾c    ¸ch t trong h Ö   èng  Ó    th th chÕ,  ñ  ôc hµnh  Ýnh  Én  th t   ch v cßn  ín. ét  é  Ën  bé, nhÊt lµ c¸n  é    l  M b ph c¸n       b ë cÊp  õa  µnh  th h cßn  ©y  Òn  µ, nhòng  Ôu; lµm  g phi h   nhi   c¶n  ëho¹t®éng    tr     s¶n xuÊt kinh doanh  ña  ©n  µ      cd v doanh  nghiÖp.ViÖc  ùc hiÖn    Ýnh    th   c¸c ch s¸ch,  quy  nh  ña  µ   íc,ngay  c¸cquy  nh  ng  n,  ®Þ c Nh n   c¶    ®Þ ®ó ®¾ ban  µnh  Þp  êi  h k th , cã  óc,cã  ¬ivÉn  l  n  kh«ng  chøc  iÓnkhaim ét  tæ  tr     c¸ch nghiªm  óc.   t Nh÷ng  Õu  Ð m   ñ  y k ch quan    y   Çn  trªn®© c ph¶i® îc tËp     trung kh ¾c  ôc    ph trongthêigian tí .     i B. C¸c gi¶i h¸p lín ® i Ò u  h µ n h  th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch n¨ m  1 99 8  p   M ôc    tiªuquan  äng nhÊt cña  tr     c«ng    t¸cchØ  o,®iÒu  µnh  ®¹   h trong nh÷ng    th¸ng tí lµ t¹ocho  îc ®éng  ùc ph¸ttr Ón m¹nh  Ï   i      ®  l   i   m trong c¸c tÇng  ípnh©n     l  d©n; ph¸thuy     cao      ån  ùctrong níc;thu hótvµ  ö  ông  ã  Öu    ®é c¸cngu l           sd c hi qu¶ nguån  èn  v bªn  µi;kh ¾c  ôc    Õu  Ð m   ngo   ph c¸c y k trong tæ    chøc  ùc hiÖn    th   ®Ó vîtqua  ã    kh kh¨n,th¸chthøc,æn   nh  µ    iÓnkinh tÕ      éi.Theo          ®Þ v ph¸ttr     ­ x∙h   tinh thÇn  ,  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ét  è  ñ  ¬ng,biÖn  ®ã Ch ph quy   m s ch tr   ph¸p línsau  y:    ®© I. Ò  n « n g  n g hi Ö p  V 1. TËp    trung chØ   o    ®¹ s¸tsao  ©u  kh ch¨m  ãc, thu  ¹ch  óa hÌ thu  µ  s  ho l   v tr Ón khais¶n  Êt vô  ïa, phÊn  u   t chØ    i    xu   m   ®Ê ®¹   tiªus¶n îng l ng  ùc ®∙    l  ¬ th   ®Ò ra. 2. ChØ   o  ®¹ chÆt  Ï c«ng    Êt  Èu  ¹o, b¶o  ¶m   toµn ¬ng  ch   t¸cxu kh g  ® an  l thùc quèc      gia trong m äi  ×nh  èng;®ång  êi  iÒu  µ  ètviÖc u    t hu   th , ® ho t   l th«ng ­ l ¬ng  ùc ®Õ n   ïng cao,vïng s©u, vïng thiÕu l ng  ùc. th   v           ¬ th 3. §Èy  ¹nh  Õn ®é       m ti   thic«ng   c¸c c«ng  ×nh thuû  îcÊp  tr   l  i b¸ch vïng ngËp      lòë  ng    ®å b»ng s«ng  öu  C Long  ícmïa  a  òn¨m  tr   m l  1998. ChØ   o    ®¹ chÆt  Ïch   c¸c biÖn    ph¸p b¶o  Ö   ª  iÒu  µ  v®® v phßng  èng  ôtb∙o;cã    ¬ng  cô  ch l     c¸c ph ¸n  thÓ    i phã  íi ÷ng  ×nh  èng  Êu  Êt cã  Ó  Èy  ®Ó ®è   v  nh t hu x nh   th x ra. 4.  û   U ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Çn  ¬ c nhanh  ãng  Óm     ¹  è  Ön  Ých    ©y  ch ki tra l i di t s c¸c c c«ng nghiÖp, nhÊt  µ diÖn    l  tÝch  ©y  µ    ©y  iÒu, hå  c c phª,c ®   tiªu.  Öth¹ido  Þ   ¹n  .thi     b h nÆng   õa  . v qua. Nhµ     nícb¶o  ¶m     èn  Ýn  ông  ®∙icho    ® ®ñ v t d u    n«ng  ©n  d vay    ®Ó ch¨m  ãc  µ  s v kh«i   phôc  Ön  Ých    ©y  di t c¸c c c«ng  nghiÖp  Þ   Öth¹ivµ  b thi     cho  vay  ång  Ý a     tr m ë nh÷ng  ïng ®∙  ã  µ  v   c nh m¸y  êng. ® 5. Tiªuthô n«ng       s¶n  ¾n  íi g v     iÓn c«ng  ph¸ttr   nghiÖp  Õ   Õn  ch bi n«ng    s¶n híng vµo  y  ¹nh  Êt khÈu, n©ng    ®È m xu     cao  Öu  hi qu¶ s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µ l 
 3. 3 nh©n  è cã    Üa  t   ý ngh then  èt,cÇn  îcquan  ©m  ng  ch   ®  t ®ó møc.  KhuyÕn  Ých  kh m¹nh  Ï    µnh  Çn  m c¸c th ph kinh tÕ  u     ©y  ùng    ¬  ë  Õ   Õn    ®Ç t x d c¸c c s ch bi n«ng  s¶n  µ    ô  v tiªuth s¶n  È m   ph cho n«ng  ©n.  d C¸c  Tæng  c«ng    ty kinh doanh      c¸c m Æt   µng ¬ng  ùc,thùc phÈ m   ña  h l th     c Trung  ng  µ    a   ¬ng  Çn  Ëp  ¬ v c¸c ®Þ ph c t trung x©y  ùng  Õ   ¹ch cô  Ó  Ò   Öc  ë   éng  Þ  êng    ô n«ng      d k ho   th v vi m r th tr tiªuth   s¶n trong vµ  µiníc.¦utiªn®Ç u      iÓn c«ng    ngo         tph¸ttr   nghiÖp  Õ   Õn  ch bi n«ng,l©m,    h¶i s¶n  ï hîp  íitõng  ïng,®Þa   ¬ng. ChÝnh  ñ  ç  îvèn  u    Õ     ph   v  v   ph   ph h tr  ®Ç t ch biÕn,nhÊt lµchÕ   Õn  ©u       bi s nh»m   ©ng n cao  Êtl ng m ét  è  Æt   µng  Êt ch  î   sm h xu   khÈu    ¹o,h¶is¶n,chÌ, µ    µ    ¹ rau qu¶,thùc phÈ m   nh g         phª v c¸clo i   c       kh¸c... 6. Nhµ   íckhuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön    n  kh v t  ki cho    µnh  Çn  c¸c th ph kinh tÕ    ®Ç u    tmua   ¾ m   µu  s t thuyÒn  µ  ,l i ô  ¸nh  ¾t    bê. C¸c  èc  v ng  í  ®c b c¸ xa    qu doanh  ®¸nh  ¾t    Çn  Èn  ¬ng  i míitæ  b c¸c kh tr ®è     chøc,qu¶n  ý®Ó   ©ng    l  n cao  Öu    hi qu¶ ho¹t®éng,  µm  èth¬n        l t  vai trß nßng  èt cho  ùc l ng    ©n  ¹t®éng    c  l  î ng d ho   trªn vïng  Ón  ¬i,kÓ   trong  ©u  ¸nh  ¾t, mua,  Õ   Õn, tiªuthô    bi kh   c¶  kh ® b  ch bi     s¶n phÈ m   µ    Þch  ô  ªnquan. TiÕp  ôc c¶itiÕn    ñ  ôc cho  v c¸c d v li     t    c¸c th t   vay, ®Èy     nhanh  Öc    ©n    ù    ng  µu  ¸nh  ¾t    ó   äng ®óng  vi gi¶ing c¸c d ¸n ®ã t® b c¸.Ch tr   møc   c«ng    o  ¹olao ®éng  ü  Ëtvµ  t¸c®µ t     k thu   qu¶n  ýcho  Ò   ¸nh  ¾t    l  ngh ® b h¶is¶n    xa bê.T¨ng  êng    c c«ng    t¸cc¶nh      µ  b¸o b∙o v cøu  é    Ón. h trªnbi 7. Tæng   Õt  Öc  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh 327  µ      ×nh    k vi tæ  th   ch tr   v c¸c m« h kinh  Õ  i  õng  t ®å r trong  ÷ng  nh n¨m  qua    ót ra  ÷ng  ®Ó r   nh kinh nghiÖ m   Çn  c thiÕtcho  Öc  ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    vi x d c ch ch s¸ch,c¸ch thøc tæ        chøc,chØ  o  ï   ®¹ ph   hîp,b¶o  ¶m   Öu    ® hi qu¶  cao trong viÖc    khaith¸c10  iÖu ha  t  èng,®åi      tr   ®Ê tr   nói träc.Tríc m ¾t  Çn  ótra        c r   kinh nghiÖ m       ®Ó chØ  o  ¬ng  ×nh trång 5  ®¹ ch tr     tr Öu ha  õng.TriÓn  i  r   khaikÕ   ¹ch    ho khaihoang  ét  è  Ön  Ých  Ëp    m s di t t trung ë    Tø    gi¸cLong  Xuyªn,T ©y    Nguyªn  µ  v tØnh  ×nh  íc®Ó   iÒu  B Ph   ® chuyÓn  è  é  sh n«ng  ©n  d kh«ng  ã  éng    ng  c ru ë ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  n   Ëp  ®Õ l nghiÖp  ¹  ti c¸c vïng  µy. §ång  êi,khuyÕn  Ých  ¹nh  Ï  ©n  ©n  u       n  th   kh m m nh d ®Ç t khai th¸c    ®Êt  èng,®åi  ói träc ®Ó   ång  ©y  tr   n    tr c c«ng  nghiÖp, c©y  qu¶, ch¨n    ¨n    nu«i   theo h×nh    thøc trang tr¹ .    i 8.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ã  Ön  c bi ph¸p  Õtthùc    thi   ®Ó ng¨n chÆn   ×nh  ¹ngch¸yrõng;xö  ýnghiªm    ô    ¹m  ©y    t tr       l  c¸cv viph g ch¸yrõng  µ    v chØ  o  ®¹ chÆt  ÏviÖc  ång l¹rõng  ïvµo  Ön  Ých  Þ  Êt. ch   tr    i b  di t bm 9. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  Õu  i trªn®Þa   n ch t h thi ®ã     bµn tØnh  µ  v nhanh  ãng  ã  Ön  ch c bi ph¸p  cøu  î Þp  êi, tr  k th   chØ  o  Öc  ång ®¹ vi tr   rau m µ u  ¾n  µy      ng ng ®Ó phßng  èng  i gi¸ph¹t. ch ®ã     10. N © ng     cao tr¸ch nhiÖm   ña  Ýnh    c ch quyÒn c¸c  Êp  c trong  Öc    vi gi¶i quyÕt  Õu  Ön  ña  ©n; thùc hiÖn  ètquy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë;b¶o  ¶m   khi ki c d     t  ch d ch ë c s   ® an  ninh,æn   nh  µ  oµn  Õt    ®Þ v® k n«ng  th«n. II. Ò  c « n g  n g hi Ö p  v µ  s ¾ p  x Õ p  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c  V 1. §èivíinh÷ng       s¶n  È m   ã  ph c søc  ¹nh  c tranh trªnthÞ  êng     tr trong nícvµ     nícngoµi,nhÊt lµnh÷ng         s¶n  È m   Êt khÈu  éc c¸c thµnh  Çn  ph xu   thu     ph kinh tÕ,    ® îcvay  èn  Ýn  ông  ®∙i®Ó   æi  íithiÕtbÞ   µ    vtd u    ® m    v c«ng  Ö,  ë   éng    ngh m r s¶n xuÊt kinh doanh;cã  Ýnh        ch s¸ch th ng    ë cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  Òu  µng  c nhi h xuÊt khÈu    hoÆc   Êt khÈu  xu   s¶n  È m   íi,c«ng  Ö   ph m  ngh cao  µ  ëng  v th cho    c¸c tæ chøc  µ    ©n  ë   îcthÞ  êng  ÊtkhÈu  íi. v c¸nh m ®   tr xu   m
 4. 4 2.  Õp  ôc ® æi  íi vµ  ©ng  Ti t   m  n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íclµyªu  Çu  õa  Êp  nh n     c v c b¸ch,võa  ¬    c b¶n  ña  Òn  cn kinh tÕ.Trong     6 th¸ng cuèin¨m      1998, cïng  íiviÖc  ùc hiÖn        v  th   c¸c gi¶iph¸p  Ên  ch chØnh  µ v ® æi  íiho¹t®éng    m    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc,cÇn  y  nh n   ®È nhanh  Öc  ùc hiÖn  vi th   chñ  ¬ng    Çn  tr cæ ph ho¸    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc.§ång  êichØ   o  ùc nh n   th   ®¹ th   hiÖn  Ý  iÓ m     ×nh  th ® c¸c h thøc cho thuª,chuyÓn    sang  ×nh  h thøc  ë  ÷u  Ëp  sh t thÓ hoÆc   b¸n  ét  è  m s doanh  nghiÖp kh«ng  Çn  Õtph¶i gi÷ së  ÷u  ña  c thi     hc Nhµ   íctheo tinhthÇn  n     NghÞ   Õt Héi nghÞ  quy     BCHT W   Çn  t(kho¸VIII) l thø     . Trong  ý  I qu II  n¨m  1998,Bé    C«ng  nghiÖp,Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n,Bé     Giao  th«ng  Ën  , é   ©y  ùng,thµnh  è  µ   éi vµ  µnh  v t¶i  X B d   ph H N   th phè  å   Ý   H Ch Minh  c«ng  è  b danh  s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícdù  Õn  ùc nh n   ki th   hiÖn    Çn  cæ ph ho¸  µ  Õ   ¹ch  iÓn khaitrong n¨m.  v k ho tr       C¸c  é,  µnh  µ    B ng v c¸c tØnh,thµnh  è    ph kh¸ctiÕp tôcc«ng  è       b danh  s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícsÏ nh n     ® îcthùc hiÖn    Çn        cæ ph ho¸ trong n¨m    1998  µ  Èn  Þ   Õ   ¹ch  ¾p  Õp  v chu b k ho s x vµ    Çn  cæ ph ho¸  doanh  nghiÖp n¨m  1999. §ång  êikhÈn  ¬ng  iÓn khai   th   tr tr     thùc  Ön  hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 29  6  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng      Çn. tycæ ph Ch Ên  chØnh  µ  v t¨ng cêng  i  ò    ®é ng c¸n  é   b qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  ã  c phÈ m   Êttètvµ  ch     n¨ng  ùccho    l  c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc;kiªnquyÕt  nh n     thay thÕ    sè    é  c¸n b qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  ã    ¹m, n¨ng  ùckÐ m,  c saiph   l  kh«ng  ¶m   ¬ng  ® ® ® îctr¸chnhiÖ m.     4. Trong  ý  I   qu II n¨m 1998, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ ph¶i x©y  ùng    d xong  ¬ng  th¸o gì  ã  ph ¸n    kh kh¨n  cho    c¸c doanh nghiÖp  a  ¬ng, bao  å m       ®Þ ph   g c¸c gi¶iph¸p kinh tÕ  µ        v c¸c gi¶iph¸p  Ò   v tæ chøc,c¸n bé  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.     tr   t  ph 5. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Çn  chøc  é  Ën    K ho v§ tc tæ  b ph chuyªn tr¸chchÞu      tr¸ch   nhiÖ m   µm  u   èi    Õt  l ®Ç m gi¶iquy hoÆc   b¸o c¸o    Êp  ã  Èm   Òn    lªn c c th quy gi¶i quyÕt  Þp  êinh÷ng  k th   ¸ch  ¾c, khã  t  kh¨n trong s¶n  Êt kinh doanh  ña    xu     c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,trong    Æc   Öt quan  ©m   Öc  c v ®Ç t     ®ã ® bi   t vi duy  × sö  ông  tr   d lao  ng  µ  y   ¹nh  Êt  Èu. C¸c  é   ®é v ®È m xu kh   B qu¶n  ý ngµnh  l  chÞu  tr¸chnhiÖ m     Õt  ÷ng  íng m ¾ c,  ã    gi¶iquy nh v  kh kh¨n trong s¶n  Êt,kinh     xu     doanh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  trong nícthuéc ngµnh  µ  Èm  Òn  ña  é.      v th quy c B  Ban §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    tæng  îp vµ  h  kiÕn  Þ  íi ñ íng Ch Ýnh  ñ      ngh v   Th t   ph c¸cgi¶iph¸p  ö  ýnh÷ng  Ên    ån t¹ vµ  x l  v ®Ò t   i   ph¸tsinh t¹        i Tæng   c¸c c«ng    vÒ   ¬  Õ,  Ýnh  ty 91  c ch ch s¸ch,m«   ×nh  chøc   h tæ  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. 6. §èivíinh÷ng       doanh  nghiÖp  éc diÖn  thu   ph¶idichuyÓn    áithµnh     ra kh   phè,thÞ      x∙theo  quy  ¹ch,® îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  Æt   ho    nh   sd m b»ng    s¶n xuÊtcò    Êyvèn  u    ©y  ùng  Æt     ®Ó l   ®Ç tx d m b»ng  ¬inhµ  n  m¸y chuyÓn  n. ®Õ 7.Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph chØ  o  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   ®¹ th ph H N   th ph H Ch Minh  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   Öc  Êp  Òn  ö  ông  t  th   th ® vi c quy sd ®Ê cho  µ  u    nh ®Ç t mua   quyÒn  ö  ông  t  ña  ©n   µm  Æt   sd ®Ê c d lm b»ng s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  hoÆc   chuyÓn  t    ®Ê ë sang  µm  Æt   lm b»ng s¶n  Êt,phï hîp víi xu         quy  ¹ch cña  µnh  ho   th phè, kh«ng    ph¶inép    thªm  Òn thuªcho  µ   ícvµ  îcquyÒn  ti     Nh n   ®   chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng,cho    ¹   Õ  Êp, thõa  Õ   Ön  Ých    nh   thuªl ith ch   , k di t ®ã trong thêih¹n  ö    s dông. 8. Hoµn  Ön    ím    thi ®Ó s ban  µnh  h NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ên  ®Þ c Ch ph v "Ch chØnh c«ng    t¸cthanh    Óm    i víi   tra,ki tra®è     doanh  c¸c nghiÖp".C¸c  é, ngµnh    B 
 5. 5 li   ªnquan: Bé     C«ng    é     an, B T ph¸p,Thanh    µ   íc,Bé   µi chÝnh  Èn  ­   traNh n   T   kh tr ¬ng  ©y  ùng  x d quy  Õ   Ò   Óm     ch v ki tra,thanh    tradoanh nghiÖp    ùc hiÖn  ®Ó th   NghÞ   nh  ãi trªnvµ  ®Þ n     c«ng  è  b c«ng  khai®Ó   ©n  ©n  µ    nh d v doanh  nghiÖp  tham    giagi¸m    s¸tc«ng    µy. t¸cn III.V Ò  ® Ç u  t p h¸t    tri Ó n 1.  èi víinguån  èn  ©n   §   v ng s¸ch, Bé   µi  Ýnh    T ch huy  ng  èi®a     ®é t  c¸c nguån    thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,     b¶o  ¶m     ® ®ñ møc    chicho  u      ®Ç tph¸t tr Ón nh  ù    ∙  îcphª  Öt.Kh«ng  ¾t  i   d to¸n® ®   duy   c gi¶m  èn  u    v ®Ç ttheo  Õ   ¹ch k ho   ®∙  ©n    u   ph bæ ®Ç n¨m  cho    é, ngµnh  µ  a  ¬ng.Bæ   c¸cB   v ®Þ ph   sung  thªm  1.450  tû®ång      ®Ó b¶o  ¶m   èn  i øng  i víi ® v ®è   ®è     c«ng  ×nh,dù    ã  èn  tr   ¸n c v ODA,  ét  m sè  ù    û lîvµ  ù    Æc   ÖtcÊp  d ¸n thu     d ¸n ® i bi   b¸ch. 2. Gi∙ntiÕn ®é   µ        v ho∙n x©y  ùng  ét  è    d m s c«ng  ×nh nhã m   B    ô  tr   A,  (nh ph lôc kÌm    theo) thuéc  ån  èn  ©n    ngu v ng s¸ch  Ëp  t trung.Riªng  i  íic¸c dù      ®è v     ¸n nhã m   tõ nay  n   èin¨m  õng  Öc  ëic«ng  íi c¸c dù  ®∙    Õ   C,    ®Õ cu   d vi kh   m     ¸n  ghi k ho¹ch  n¨m  1998. Thùc  Ön    hi nghiªm  óc Quy Õt  nh  è  t  ®Þ s 1179/1997/Q§­ TTg  vµ ChØ   Þ  è  th s 05/1998/CT­TTg; b¶o  ¶m   è  Ý ®ñ     ® b tr   70%   èn  v cho    ù    c¸c d ¸n nhã m     ã  C c kh¶  n¨ng  µn  µnh  ho th trong n¨m    ím  a    ®Ó s ® c¸c c«ng  ×nh  µy  tr n vµo  ö  ông. sd 3. Kh«ng  Õp  ôc ®Ç u    íi c¸c dù  vÒ     ti t   t m     ¸n  kinh doanh    kh¸ch  ¹n,bia,xi s      m¨ng  ® øng,  µ  lß  nh m¸y  êng  Õu   Ðt  Êy  ® n x th kh«ng    îc nî,hoÆc     î tr¶ ®     tr¶ n   trong thêih¹n     qu¸  µi vµ  ßi  ái nh÷ng  iÒu  Ön  Æc   d  ® h  ® ki ® c¸ch;xem   Ðt    x ho∙n   khëic«ng  µ    v ho∙n viÖc  Èn  Þ   ëic«ng    µ    chu b kh   c¸c nh m¸y    xim¨ng  índo  l   trong   níctù®Ç u  ,Ýt  Êt cho  n      t  nh   ®Õ n¨m  2000. 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   µ    µ  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ¬ng    iÒu    r so¸tv b¸o    t  ph ph ¸n ® chØnh  ¬  Êu  u    c c ®Ç ttheo    Çn tinhth nªu    Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng 8  trªnch nh   ng 15    n¨m  1998.  ÷ng  é,  a   ¬ng  Nh B ®Þ ph kh«ng  ùc  Ön  ng   th hi ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  × c¸cc¬  ph th     quan  qu¶n  ývèn  Ïkh«ng  Êp    èn  µ  l  s  c ph¸tv v thanh  to¸n. 5.C¸c  ù      d ¸n,c«ng  ×nh cã  èil ng thùc hiÖn  îtmøc  èil ng ® îcgiao tr   kh  î     v  kh  î       trong kÕ   ¹ch    ho n¨m  íc,kh«ng  îc bè  Ý thªm  èn  Õ   ¹ch  tr   ®   tr   v k ho n¨m 1998   ®Ó thanh to¸n. 6. Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c cam   Õt  ña  Ýa  Öt Nam   k c ph Vi   trong tõng  ù      d ¸n ODA,  b¶o  ¶m     èn  i  ® ®ñ v ®è øng  cho    ¬ng  ×nh,dù  ®∙  îc ghi kÕ   c¸c ch tr   ¸n  ®     ho¹ch. §Èy    nhanh  c«ng    ©y  ùng  ù       ãng  Æt   t¸c x d d ¸n, gi¶iph m b»ng,  Ên  ch chØnh  c«ng    Ðt  Çu, chän  Çu; Bé   µi chÝnh  ×nh  Ýnh  ñ  öa  t¸c x th   th   T   tr Ch ph s ® æi  ÷ng  nh quy  nh  Ò   Õ   ¹  ®Þ v thu t iNghÞ   nh ®Þ 87/CP  µy  8­ ng 5­ 1997  nh»m   gi¶iquyÕt    iÓ m     íng  ¾ c   Ò   Õ  ªnquan  n   ån  èn    døt ® c¸c v m v thu li   ®Õ ngu v ODA   ®Ó     ûlÖ    ©n    ån  èn  ∙  t¨ngt   gi¶i ng c¸cngu v ® cam   Õt. k 7.Cho  Ðp  ö  ýlinhho¹ttûlÖ  ãp  èn  ña  ViÖtNam     ph x l         g v c bªn    trongc¸cli       ªn doanh      o¹n  u,      ë giai® ®Ç khic¸c doanh  nghiÖp  Öt Nam   t  èn  µ  ©ng  Çn   Vi   Ýv vn d tû lÖ  ãp  èn  ña  Ýa  Öt Nam       ã  iÒu  Ön.ChÊ m     ×nh  ¹ng   g v c ph Vi   lªnkhic ® ki   døt t tr   bÊt kú    doanh  nghiÖp,tæ    chøc  µo  ã  Òn  ö  ông  t  u   ëthµnh  i n c quy sd ®Ê ®Ò tr   ®è   t¸ctrong li       ªndoanh    khikh«ng  ã  iÒu  Ön  c® ki qu¶n  ýkinh doanh;Nhµ   ícgiao l      n    quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho    c¸c doanh nghiÖp  ã    iÒu  Ön  Ò   c ®ñ ® ki v chuyªn m«n,   
 6. 6 kü  Ët,c¸n bé    Õn hµnh  Öc  ªndoanh  íi thu     ®Ó ti   vi li   v   nícngoµi.Trong  ý  I bªn      qu II  n¨m 1998, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ¬  Õ     K ho v§ t tr   t  ph c ch khuyÕn  khÝch    µ  u    c¸c nh ®Ç ttrong níc,kÓ   quèc      c¶  doanh  µ    µnh  Çn  v c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c,li   Õt,hîp  èn    ªndoanh  íiníc ngoµi,b¶o  ¶m   thÕ  òng      ªnk   v ®Ó li   v      ® u  c nh quyÒn  ×nh  ng   ùc sù  ña  ViÖtNam   b ®¼ th   c bªn    trong c¸cli       ªndoanh.C¸c    doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   kh«ng  îc vay  èn  íc ngoµi víil∙ suÊt cao    ãp  èn  ®  v n       i   ®Ó g v vµo  ªndoanh. li   8. Ngoµi doanh      nghiÖp  µ  íc,cho  Ðp    µnh  Çn  nh n   ph c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c   ® îchîp t¸c®Ç u    íinícngoµi®èi víic¸c ngµnh, lÜnh  ùc       tv              v kh«ng  Ê m   c hoÆc   kh«ng  ¹n  Õ.  h ch Cho  Ðp  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   ph th ph H N   ph H Ch Minh  Ý  th ®iÓ m   ù    d ¸n cho    µ  u    ícngoµithuª®Êt  ©y  ùng  µ      vµ  c¸c nh ®Ç tn      xd nh ë ®Ó b¸n  cho  thuª. 9.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Ban    ph tr     ¬  qu¶n  ý l  Khu  c«ng  nghiÖp  Trung  ng  µ  a   ¬ng, c¸c C«ng    ¬ v ®Þ ph    tykinh doanh  ¹ tÇng    h  khu c«ng  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    µ  u     t  ki thu l   i c¸c nh ®Ç t ®ang  ¹t®éng  ho   trong c¸ckhu     c«ng nghiÖp  ¾c  ôc  ã  kh ph kh kh¨n,duy  ×viÖc    tr   sö  ông    ng  Öt Nam,  y  ¹nh  Êt khÈu. §ång  êi,cÇn  d lao ®é Vi   ®È m xu     th   chuyÓn  träng t©m   µo  ¹t®éng  Ën  ng  u      Êp  y   Ön  Ých    v ho   v ®é ®Ç t ®Ó l ®Ç di t cho thuª;   ®èi víi       khu  c¸c c«ng  nghiÖp  ang  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ® xd c s h  ph¶ituú thuéc vµo       nguån  èn  u    ña  õng  v ®Ç tc t khu (100%  èn  ícngoµi,li   v n    ªndoanh  íi ícngoµi, v    n   hoÆc    ta vay  èn  Ýn  ông    u   .. )chØ   o, híng  Én    µ  u    vtd ®Ó ®Ç t .   , ®¹   d c¸c nh ®Ç t x©y  ùng  ¹ tÇng  n   u,  d h  ®Õ ®© khaith¸c®Õ n   .  Ç n      ®ã C xem   Ðt chÆt  ÏviÖc  x  ch   cÊp  Ðp  µnh  Ëp c¸ckhu  ph th l   c«ng nghiÖp  íi. m 10. Cho  Ðp      ph c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµis¶n  Êt hµng  c v ®Ç tn     xu   xuÊtkhÈu  ang    ® gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   Þ  êng  Êt khÈu,® îc®iÒu    th tr xu      chØnh    t¨ng tû lÖ  éitiªu®èi víi ÷ng    n       nh s¶n  È m     Én  ph ta v ph¶inhËp  Èu, thÞ  êng    kh   tr trong  níccã    nhu  Çu, hoÆc   c  chuyÓn  æi  Æt   µng  ® m h kinhdoanh.   11. Xem   Ðt    x cho  ét  è  m s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi (FDI) c v ®Ç t       ®ang  gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   èn,cã    v   nhu  Çu  µ  ã  c v c kh¶  n¨ng    î,® îcvay  èn  ¹ tr¶n     v t  i c¸cNg ©n  µng  ña  ÖtNam.    h c Vi   Ban  µnh    h c¸cquy  nh  Ò   Ç m   è,thÕ  Êp  ®Þ vc c  ch ®Ó  doanh  nghiÖp  FDI  ã  Ó  c th vay  èn  ña    ©n   µng  v c c¸c Ng h trong níc;hç  î     tr  b¸n ngo¹itÖ      cho    c¸cdoanh  nghiÖp  u    ícngoµi®ang  ùc sù  ã  ®Ç tn     th   kh kh¨n do    khñng ho¶ng  kinh tÕ    khu  ùc,thÞ  êng  ÊtkhÈu  Þ    Ñp. v   tr xu   b thu h 12. Trong  ý  I   qu II n¨m 1998, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu      K ho v§ t c«ng  è  b danh  ôc   m c¸c dù  gäivèn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµi,dù  Õn    ¸n    ®Ç ttr   c n    ki quy  m«, c«ng  Êt, su   ®èi t¸c, a  iÓ m,  Õn ®é   ùc hiÖn.. cña    ù         ®Þ ® ti   th     . c¸cd ¸n ®Ó b¶o  ¶m   ng  ñ  ® ®ó ch tr ng  iÒu  ¬® chØnh  ¬  Êu  u  ,n©ng  c c ®Ç t  cao  Öu  hi qu¶  kinh tÕ     éic¸cdù      ­x∙h     ¸n ®Ç u  . t IV. Ò  l Ü nh v ù c x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  V 1. TiÕp  ôc tr Ón khaim ét    t  i     c¸ch ®ång  é    Ýnh    b c¸c ch s¸ch khuyÕn  Ých    kh xuÊt  Èu  ∙  kh ® nªu  trong NghÞ   quyÕt  ña  Ýnh   ñ   è  c Ch ph s 02/1998/NQ­CP,  ngµy  01­ 26­ 1998. 2. §¬n    gi¶n ho¸    ñ  ôc hµnh  Ýnh  c¸c th t   ch nh»m   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î t  ki thu l   i h¬n  ÷a  n cho  Êt khÈu  µ  Ëp  Ët t   ÕtbÞ   xu   v nh v   , thi   m¸y  ãc,  m nguyªn nhiªn liÖu     phôc  ô  v s¶n  Êt,kÓ   hµng    xu   c¶  gia c«ng  Êt khÈu. Bé   ¬ng  ¹i,Tæng  ôc  xu     Th m  c
 7. 7 H¶i quan  Çn    êng    c t¨ng c c«ng    Óm     i  íic¸c bé  Ën  µ  t¸cki tra®è v     ph v c«ng chøc  chÞu tr¸chnhiÖ m    Õt c¸cthñ tôcli     gi¶iquy         ªnquan  n   Êt,nhËp  Èu. ®Õ xu   kh Thµnh  Ëp  c«ng    ©m  êicña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, do  l tæ  t¸cl th   Th t   ph   Tæng  ôc c tr ng  ë Tæng  ôc    c H¶i quan  µm  êng  ùc,c¸cBé  ã  l th tr     c chøc  n¨ng qu¶n  ýchuyªn l    ngµnh  Ò   Êt,nhËp  Èu  ö  µnh    v xu   kh c th viªn tham      ã  Ö m   ô  µn  gia.Tæ c nhi v ho thµnh  trong quý  I   II n¨m  1998  Öc  µ so¸tvµ    vi r     bæ sung,söa  æi  Ö   èng      ® h th c¸c v¨n b¶n    quy  ¹m  ph ph¸p luËtli       ªnquan  n   Êt,nhËp  Èu  ®Õ xu   kh theo híng ®Ò         cao tr¸chnhiÖ m  ña    ñ  µng  i víi Êtl ng hµng  Ëp  Èu;xo¸bá  ÷ng    c c¸cch h ®è    ch  î   nh kh     nh quy  nh   ®Þ kh«ng  cßn  ï hîp,g©y  ph     ¸ch  ¾c  µng  th ho¸  ¹    öa  Èu; b¶o  t ic¸c c kh   ®¶m   Öu  ùcqu¶n  ýNhµ   íc®ång  êit¹o®iÒu  Ön  Ën  înhÊt cho  ¹t hi l   l  n  th     ki thu l   i   ho   ®éng  Êt,nhËp  Èu. xu   kh 3. Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph chØ   o  Öc  Ðo  µi thªm  êih¹n  ép  Õ  ®¹ vi k d  th   n thu nhËp  Èu  kh trong 6    th¸ng cuèin¨m      1998    ®Ó gi¶m  ítg¸nh  b  nÆng  vay  èn  ña  vc c¸cdoanh    nghiÖp. 4. Bé   ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  µ   íc chñ  × cïng    é   ªnquan    Th m   Ng h Nh n   tr   c¸c B li   t×m  Óu  hi kh¶  n¨ng  ý  k tho¶  Ën  Ò   Êt,nhËp  Èu  µ  thu v xu   kh v thanh  to¸n ë  Êp   c ChÝnh  ñ  i  íinh÷ng  íc ta cã  ph ®è v   n     kh¶  n¨ng  Êt khÈu  ín,nhng  a  ý    xu   l  ch k c¸c tho¶  Ën  ¬ng  ¹ivµ  thu th m   cßn  ã  Òu  íng m ¾ c   c nhi v   trong viÖc  ý  Õt  îp ®ång    kk h  xuÊt khÈu  òng    ¬ng    c nh ph thøc thanh to¸n.Cïng  íiqu¸  ×nh    v  tr trªn,cÇn  ×m    t kiÕm  ÷ng  ×nh  nh h thøc tæ    chøc kinh doanh  µ  ¬ng    v ph thøc  thanh    ïhîp to¸nph     ®Ó   ím  ¾c  ôc    ã  s kh ph c¸c kh kh¨n,víng  ¾ c,  ë   éng  Þ  êng  Êt khÈu.   m mr th tr xu     Trªn  ¬  ë  ,  íng  Én,  óp    ét  è  c s ®ã h d gi ®ì m s doanh  nghiÖp  íntr Ón khai thùc l i       hiÖn    ótkinhnghiÖm. ®Ó r     Tríc m ¾t,  é   ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  µ   íc chñ  × cïng  íic¸c   B Th m   Ng h Nh n   tr   v    ngµnh    Õt  gi¶iquy quan  Ö   h thanh      ím  ë   éng  Þ  êng  µo    íc to¸n®Ó s m r th tr v c¸c n   SNG   µ  v §«ng    é   ¬ng  ¹i cïng  é   ¢u. B Th m  B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  Èn  ¬ng  ©y  ùng    xuÊt khÈu  kh tr x d ®Ò ¸n    n«ng s¶n, thùc phÈ m   µo  ¾c      v Ir vµ    íc Trung  c¸c n   §«ng. Cho  Ðp  é   ¬ng  ¹i ® îc trÝch  ét  û lÖ  õ phÝ    ph B Th m    m t  t  h¹n  ¹ch  µng  Öt  ng h d may  ña      µnh  Ëp  ü  c EU ®Ó th l qu khen  ëng  Êt khÈu, th xu     khuyÕn  Ých    kh c¸c doanh nghiÖp  ã  èil ng hµng  Êt khÈu  ín, c kh  î   xu   l  s¶n  È m   ph míihoÆc   chøc,c¸nh©n  ë   éng    tæ     mr hoÆc   ×m  îcthÞ  êng  ÊtkhÈu  íi. t ®   tr xu   m 5. Trong  ý  In¨m    qu II  1998, Ng ©n   µng  µ   íc h×nh  µnh  ü  Ýn    h Nh n   th "Qu t dông  Êt  Èu"    îgióp  µichÝnh  xu kh ®Ó tr  t  cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh  xuÊtkhÈu.   6.  é   µi chÝnh  dông  Öc  BT  ¸p  vi d¸n  tem thªm  ét  è  Æt   µng  Ëp  m sm h nh khÈu  kh¸cm µ     trongníc®∙      s¶n  Êt® îcvíi Êtl ng tèt. xu       ch  î   7.TiÕp  ôc®Èy  ¹nh    t  m c«ng    èng  t¸cch bu«n  Ëu vµ  l   gian lËn th ng  ¹i.    ¬ m V. V Ò  t µi h Ý n h, ti Ò n t Ö  c 1. TiÕp  ôc thùc hiÖn    ñ  ¬ng  µ      t    c¸c ch tr v gi¶iph¸p  ∙    trong NghÞ   ® ®Ò ra    quyÕt Trung  ng  Çn  t(kho¸VIII)   ¬ l thø       nh»m   µnh m¹nh    Ö   èng  µichÝnh  l  ho¸ h th t  ­tiÒn tÖ,b¶o  ¶m     iÒu  Ön       ® c¸c® ki cho    ëng  t¨ngtr kinh tÕ,x∙héi; Óm    îc        ki so¸t®   l¹m ph¸t,   nh    ®Þ æn kinh tÕ  Ü     v m«;  ñ  ng  i phã  íit¸c®éng  Êt  î cña  ch ®é ®è   v    b l i cuéc  ñng  kh ho¶ng kinh tÕ    khu  ùc. v
 8. 8 2.B¶o  ¶m   Õ   ¹ch thu ng©n    ® k ho     s¸ch ®∙  îcQuèc  éith«ng   ®  h  qua.Trªn c¬      së quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,c¸c ®Þa   ¬ng  lu     ph thu  îtdù  v   to¸n thu  ©n    ng s¸ch  Trung  ng, ngoµiphÇn  îchëng  ¬    ®  theo quy  nh  Ön  µnh, ® îcCh Ýnh  ñ  ®Þ hi h    ph th ng  ë thªm  ét  û lÖ      m t   ®Ó chicho  nhu  Çu  c ph¸ttr Ón cña  a   ¬ng  ×nh;  i   ®Þ ph m   nh÷ng  a   ¬ng  kh«ng  t th×  ®Þ ph thu  ®¹   ph¶ic ¾t    gi¶m   ¬ng  chit øng. T¨ng  êng    c qu¶n  ýthu,huy  ng  ètc¸c kho¶n    ã  l    ®é t    thu c kh¶  n¨ng    ît®Ó   ï vµo  ÷ng  thu v   b  nh kho¶n thu  ã  Ó  c th gi¶m.  Òu  §i chØnh    ¹tvµ  Þp  êithuÕ  Êt  linh ho   k th   su hoÆc   phô thu  i  íim ét  è  Æt   µng  Ëp  Èu  µ   ®è v   sm h nh kh m trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt ®ñ   xu   hoÆc   Þ  êng  Êp  Ën  îc. th tr ch nh ® 3. Gi÷    møc  éiching©n  b    s¸ch nhµ  íc®∙  îcQuèc  éith«ng    n  ®  h  qua. Thùc    hiÖn  nghiªm  Ph¸p  Önh  µ  l v NghÞ   nh  Ò   ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    ®Þ v th h ti   ch l∙ng phÝ.  Kh«ng  ö  ông  sd 10%     êng  chi th xuyªn  ∙  ÷ l¹ ®Ç u   ® gi   i   n¨m  trong  ù    d to¸n ng©n  s¸ch n¨m    1998  theo  NghÞ   Õt  ña  û   quy c U ban  êng  ô  èc  éi.XiÕt Th v Qu h     chÆt  û  Ëtchitheo    k lu     c¸c quy  nh  ∙  ®Þ ® ban  µnh;cÊp    µ    é    o  h   trªnv c¸n b l∙nh®¹ ph¶ig¬ng  É u   Êp  µnh  µ    êng  Óm     Êp  íi §ång  êitiÕp  ôc   m ch h v t¨ng c ki trac d .   th   t  rµ      Õp  ôc c ¾t  so¸t®Ó ti t   gi¶m  ÷ng  nh kho¶n   chi kh«ng  Çn  ÕthoÆc   a  c thi   ch thËtcÊp    b¸ch  trong 6    th¸ng cuèin¨m      1998.Tõ    nay  n   èin¨m  ©n  ®Õ cu   ng s¸ch,  ChÝnh  ñ ph kh«ng    Õt    gi¶iquy bæ sung    µi dù  chingo   to¸n ®∙  îc Ch Ýnh  ñ   ®  ph duyÖt  cho    é, ngµnh  µ  a  ¬ng.4.§×nh  c¸cB   v ®Þ ph    chØ  ëic«ng  ©y  ùng  ô kh   xd tr   së  µm  Öc,mua   ¾ m     ¬ng  Ön  t  Òn  t«,®iÒu  µ  Öt ®é,  l vi   s c¸c ph ti ®¾ ti («­   ho nhi   trang thiÕtbÞ       kh¸c..   ña    ¬  .c c¸c c quan  ) §¶ng,Nhµ   íc,®oµn  Ó  Ýnh  Þ ­   n  th ch tr     x∙ héi trong m ét  êigian  Êt  nh.  Öc  ©y  ùng, n©ng  Êp  ô së  ña       th   nh ®Þ Vi x d   c tr   c c¸ctØnh  íichiat¸chph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.Trªn c¬  ë  Õt    m        t  ph phª duy     sk qu¶  Óm    µis¶n,c¸cc¬  ki trat       quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  Õ     v ch ®é trang bÞ    tµis¶n, kiªn quyÕt  ùc  Ön  Öc  iÒu  µ    ¬ng  Ön,tµis¶n  õ n¬i      th hi vi ® ho c¸c ph ti     t    thõa sang  ¬ithiÕu.   n  5. KhÈn  ¬ng  ¸nh    µ    ¹ c«ng      tr ® gi¸,r so¸tl i   t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch    Ên  x∙,ch chØnh  ngay  ÷ng  Æt   Õu  Ð m.  nh m y k T¨ng  êng  c c«ng    t¸cchØ   o, híng  Én  ®¹   d viÖc  ùc hiÖn  ñ  ¬ng  th   ch tr huy  ng  ®é søc  ©n    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  d ®Ó x d k c ht n«ng  th«n,c¸c c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng    ¬  ë     tr ph l  i c trªnc s b¶o  ¶m   ® møc     huy ®éng  ï hîp  íitõng  a   ¬ng, c¬  ë  tËp  Ó  éi  ng  ©n  ©n    ph   v   ®Þ ph   s do  th H ®å nh d x∙ d©n  ñ  Õt  nh;  ùc hiÖn  ètthiÕtchÕ   ©n  ñ    ¬  ë  µ  ch quy ®Þ th   t    d ch ë c s v quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh    Êp    µ    ¬     ë c x∙v c¸c c quan  µ   íc.6. §Èy  Nh n     nhanh  c«ng   t¸c x©y  ùng    b¶n  d c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtthihµnh  Ët vÒ   ©n   µng  µ   lu     Lu   Ng h Nh níc,LuËt vÒ           c¸cTæ chøc  Ýn  ông  µ  ã  Õ   ¹ch tr Ónkhaithùc hiÖn      td v c k ho   i       khi2 LuËt trªncã  Öu  ùcthi µnh  10­     hi l     h (01­ 1998). 7.Trªn c¬  ë        s c¸cchØ    Õ   ¹ch ®∙  iÒu  tiªuk ho   ® chØnh, Ng ©n  µng  µ   íc   h Nh n   rµ so¸tl¹ c¸c chØ    Õn hµnh         i tiªu,ti   nghiªncøu        ®Ó bæ sung  öa  æi  ¬  Õ   µ  s® c ch v chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ      theo  íng ®Èy  ¹nh  h  m huy  ng  èn      ®é v ®Ó t¨ngmøc  cho    vay ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh; tiÕp tôc thùc hiÖn  ñ  ¬ng  ¾p  Õp, chÊn   i   xu            ch tr s x   chØnh  chøc  µ  ¹t®éng  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹i;chØ  o  tæ  v ho   h th Ng h th m  ®¹ chÆt  chÏvµ    ông  ét    ¸p d m c¸ch linhho¹tc¸cc«ng  ô  iÒu  Õtl th«ng  Òn tÖ,ngo¹i       c® ti  u  ti       hèinh»m   Óm     ¹m    ki so¸tl ph¸t, ùc hiÖn   th   nghiªm  ngÆt  quy  Õ   ch qu¶n  ýnî níc l      ngoµi,gi÷v÷ng    ©n     c¸n c thanh    èc  Õ,xö  ýcã  Öu  to¸nqu t   l   hi qu¶  îtån ®äng  µ  n    v gi¶m    î qu¸ h¹n.C Ç n   Èn  ¬ng  µn  Ön    dn      kh tr ho thi ®Ó ban  µnh h NghÞ   nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývay  µ    înícngoµitrongquý  n¨m  l  v tr¶n         IV  1998. 8.Trong    n¨m  1998,phÊn  u    ®Ê duy  ×møc  ¹m    íi con  è. tr   l ph¸td   2  s
 9. 9 V I. Ò  x∙ h é i  V 1.  Èn   ¬ng  µn  Ön  µ   iÓn  Kh tr ho thi v tr khai thùc  Ön  ¬ng  ×nh      hi ch tr gi¶i quyÕt  Öc  µm, hç  îsè    ng      õ c¸c doanh  vi l   tr  lao ®é d«i d t     nghiÖp  gÆp   ã  do  kh kh¨n trong s¶n  Êt,kÓ   doanh      xu   c¶  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,lao ®éng  c v ®Ç t n      tõ nícngoµitrëvÒ.        KhuyÕn  Ých    kh c¸c doanh  nghiÖp  µ  êilao ®éng  u   v ng     ®Ç t m ë   éng    r s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô, t¹onhiÒu  Öc  µm, æn   nh    xu       v   vi l   ®Þ lao ®éng, gi¶m  ÊtnghiÖp.   th   2. Bé   µi chÝnh, Bé     T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  û       X∙      U ban nh©n  ©n    d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ nghiªncøu,tæng  Õt  µ      kv tr Ón khaich¬ng  ×nh hç  î i    tr   tr  cho  è    ng      s lao ®é d«id trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp        x l¹ vµ    Çn      cæ ph i ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc,® Æc   Öt lµ c¸c thµnh  è  ínnh  nh n   bi       ph l   Hµ   éi,thµnh  è  å   Ý   N  ph H Ch Minh. 3. TriÓn    khaingay  Õ   ¹ch  ùc ch¬ng  ×nh tr Ón khaikinh tÕ,x∙héi   k ho th   tr   i            1.700    Æc   Ötkhã  x∙® bi   kh¨n víi íc®i  µ        v c¸ch lµm  ïhîp. b   ph   4.  Õn  µnh  ¬  Õt  Öc  ùc  Ön  Ti h s k vi th hi ChØ   Þ  th 660­TTg  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  µy  10­ ph ng 17­ 1995  Ò   Öc    Õt  ×nh  ¹ngdic  ù do, chuÈn  v vi gi¶iquy t tr     t     bÞ  ban  µnh    h c¸c quy  nh  íi ®Ó     Õt  ét  ®Þ m  gi¶iquy m c¸ch  ¬  c b¶n  Ên      v ®Ò "di d©n  ùdo". t  5. TiÕp  ôc thùc hiÖn      t    c¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  µ    ®Þ c Ch ph v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c vÒ     phßng  èng    ý,m¹i d© m,  Êt b¶n  È m   c  ¹i;b¶o  ¶m   ch ma tu     xu   ph ®é h   ® trËttù an  µn      to giao  th«ng;thùc hiÖn  Õp  èng      n s v¨n minh. ChuÈn  Þ         b ®Ò ¸n tæng  Ó  Ò   u  th v ®Ê tranh phßng,chèng    Ö  ¹n x∙héi.     c¸ct n     6. KhÈn  ¬ng  µn  µnh        iÓn khaichñ  ¬ng    éiho¸ lÜnh    tr ho th c¸c®Ò ¸n tr     tr x∙h     vùc  tÕ,gi¸odôc  o  ¹o,     Ó  y      ®µ t   ho¸,th thao. v¨n VII. « n g  t¸c h Ø  ®¹ o ® i Ò u  h µ n h  th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch  C  c 1. § Ó   Þp  êiph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c vÊn        k th     v x l    ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh        chØ   o, ®iÒu  µnh    ®¹   h ë c¸c  µnh, c¸c  Êp, Ch Ýnh  ñ  ñ  ¬ng  dông  ng   c  ph ch tr ¸p  h×nh  thøc  "giao ban  nh  ú" víinéi dung  Õtthùc ®èi  íitõng  èic«ng    ®Þ k     thi     v  kh   viÖc,tõng  ô m   a   ¬ng, nh»m   ©ng    c ®Þ ph   n cao  Öu  ùc vµ  Öu  hi l   hi qu¶  chØ  o  ®¹ thùc hiÖn  Õ   ¹ch kinhtÕ,x∙héitrong thêigian tí  ô  Ó:   k ho               ic th , ­ Giao ban s¶n  Êt  xu c«ng nghiÖp  Bé   do  C«ng nghiÖp  Èn  Þ   éi chu b n  dung; ­ Giao    ban s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, thuû  î do  é     l   B N«ng  i nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr ÓnN«ng  i  th«n chuÈn  Þ  éidung;   bn  ­ Giao    ban  Ò   u     Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    v ®Ç t do  K ho v§ t chuÈn  Þ   éi dung; ­ bn     Giao  ban  Ò   ÊtnhËp  Èu  Bé  ¬ng  ¹ichuÈn  Þ  éidung; v xu   kh do  Th m  bn  ­ Giao    ban  Ò   µichÝnh, tiÒn  Ö  Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   v t    t do  T   v Ng h Nh nícchuÈn  Þ  éidung;   bn  ­ Giao    ban  Ò   Öc  µm  Bé   v vi l do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichuÈn    X∙    bÞ  éidung; n 
 10. 10 ­ Giao    ban  Ò   v phßng  èng  Ö  ¹n    éido  é  ch t n x∙h   B C«ng  vµ  an  Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ    éichuÈn  Þ  éidung;   X∙ h   bn  ­ Giao    ban  Ò   Õu  Ön  Thanh    µ   ícchuÈn  Þ  éidung.C¸c  v khi ki do  traNh n   bn    Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  û   thu Ch ph v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  Çn  c ch¨m    ng  lo ®ó møc   n   Öc  ®Õ vi th¸o gì khã     kh¨n,t¹o ®iÒu  Ön     ki ph¸t   tr Ón s¶n  Êt kinh doanh  i  íikhu  ùc  i  xu     ®è v   v kinh tÕ  µiquèc    ngo   doanh. T¹ic¸c     cuéc giao ban;trong c¸cb¸o c¸o ph¶ibao  å m   ×nh  ×nh    µnh  Çn             g t h c¸cth ph kinh  tÕ  µiquèc  ngo   doanh. 2. Trong  ý  I   qu II n¨m 1998, c«ng    ©y  ùng  Ó  Õ   ña  Ýnh  ñ    t¸cx d th ch c Ch ph tËp trung vµo  ét  è  Ünh  ùc  ñ  Õu  :thñ tôcxuÊt,nhËp  Èu;®Êt  ai;   m sl v ch y nh         kh   ®  ®Ç u  ;tiÒn  Ö  µ  Ýn  ông; thuÕ; thµnh  Ëp  t  tvt d     l doanh nghiÖp;s ¾p  Õp  µ      x v cæ phÇn      ho¸ c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc. nh n 3. Thùc  Ön    hi nghiªm  óc chÕ     t  ®é thØnh  Þ,b¸o    th   c¸o;b¶o  ¶m   ® th«ng    tin kÞp  êi,chÝnh    th   x¸c trong    c¸c b¸o c¸o  ña  é  c b m¸y  µ   íc vµ    ¬  Nh n   c¸c c quan  th«ng    ichóng. tin®¹   4.  ùc  Ön  Õt  Ën  ña  é   Ýnh  Þ  è  Th hi k lu c B Ch tr s 147­ TB/TW   µy  6­ ng 27­ 1998  Ò   ×nh  ×nh  "V t h kinh tÕ      éihiÖn    ­ x∙h   nay  µ      v c¸c gi¶iph¸p  ín" cÇn  Èn  l,   kh tr ng  Èn  Þ     ¬ chu b c¸c chuyªn    ®Ò sau  y     ×nh  é   Ýnh  Þ trong thêi ®© ®Ó tr B Ch tr      gian s ¾p  í :   ti ­ Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  ñ  ×phèihîp víi ch tr        Tæng  ôc  c §Þa  Ýnh  µ    µnh  ªnquan  Èn  Þ   ch v c¸c ng li   chu b chuyªn ®Ò   Ò     iÓn n«ng    v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng  th«n,bao  å m   vÊn    t  ai,ph¸ttr Ón trang   g c¶  ®Ò ®Ê ®     i     tr¹ . i ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèihîp víic¸c ngµnh  ªnquan  Èn    K ho v§ t ch tr          li   chu bÞ  chuyªn ®Ò   Ò     v quan  Ö  h s¶n  Êt,ph©n  èithu nhËp. xu   ph     ­ Ban    §æi  íi doanh  m  nghiÖp Trung  ng  Èn  Þ   ¬ chu b chuyªn    Ò   æi  ®Ò v ® míivµ  ¾p  Õp, cæ   Çn     s x   ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Bé     C«ng  nghiÖp  Èn  Þ   chu b chuyªn ®Ò   Ò   Õn îc ph¸ttr Ón m ét  è    v chi l     i   s ngµnh c«ng nghiÖp  ¬  c b¶n. C¸c  é, ngµnh  B  theo  Ünh  ùc  ×nh  ô  l vm ph tr¸ch, ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ   tr   t  ph quyÕt  nh  ÷ng  Ö m   ô  ô  Ó  ∙  ®Þ nh nhi v c th ® nªu      iÓn khaiNghÞ   Õt trªn®Ó tr     quy   nµy. P h ô  l ô c D a n h  m ô c  c¸c d ù  ¸n  h ã m  A, B   n thu é c v è n n g © n  s¸ch p h ¶i gi∙n ti Õ n  é  v µ   o∙n k h ëi c«n g ® h I.  C¸c d ù  ¸n n h ã m  A: 1.  êng  § L¸ng  Hoµ   ¹c:Gi∙n tiÕn    ©y  ùng, kh«ng  Æt   ôc     ­  L    ®é x d   ® m tiªu ph¶ihoµn  µnh    th n¨m  1998, chØ  ùc hiÖn    th   theo kh¶  n¨ng vay  èn  ña  ©n   v c Ng hµng    Çn  µng    cæ ph H h¶i,kh«ng    èn  ©n  ghiv ng s¸ch,sau    n¨m 2000  Ïhoµn    s  tr¶ dÇn  èn  v vay.
 11. 11 2. §êng    xuyªn ¸:TÝnh    ¹ ®Ó      to¸n l   i gi¶m  èn  ∙  è  Ý,xem   Ðt  Õn    v ® b tr   x ti ®é sau    ý  Õt  khik k vay  èn  ícngoµivµ  ù    îcquyÕt ®Þnh. v n    d ¸n ®     3. Xa  éB ¾c     l  Nam:      èn  Èn  Þ   ù    khã  §∙ ghiv chu b d ¸n,do  kh¨n vÒ   èn      v nªn sÏlïthêigian khëic«ng  íc®©y  m ôc    ëic«ng  ícn¨m       i     (tr   nªu  tiªukh   tr   2000). 4. Hå     Yazun  ¹:§ Õn   h  n¨m 1997  ∙  ùc  Ön  ® th hi 75%   tæng  èn, cã  v   c«ng  suÊt t i  í  13.500    Ön  ∙  ha; hi ® xong  u   èi  µ  ®Ç m v kªnh  ¬ng  ã  Ó íi îc3.500  m c th t    ® ha. Vèn  u    µm    ®Ç t l kªnh  ¬ng  m cßn kho¶ng 140  û ®ång. ChØ   µm  t    l theo    kh¶ n¨ng khaith¸c,     kh«ng  Æt  ôc    ® m tiªuxong  µn  é  to b kªnh,m ¬ng    trong n¨m    1999  hoÆc  n¨m  2000. II.  C¸c d ù  ¸n n h ã m  B: 1.§êng    14B, cÇn    Õn ®é   o¹n  õcÇu  µ     gi∙nti   ® t  Ho Nha  n   ¹nh  ü. ®Õ Th M 2. C¶ng  öa      C Lß, tæng  ù    d to¸n139  û ®ång, ®Õ n   Õt  t    h n¨m  1997  ∙  u   ® ®Ç t ® îc 3  û ®ång, kÕ   ¹ch      t    ho n¨m 1998  ∙    tû ®ång.  Ç n   ® ghi 4    C ho∙n  ©y  ùng  x d cÇu  îtsang  ê  i diÖn. v  b ®è   3. C¶ng  Quy  ¬n,  Nh tæng  ù  d to¸n 107  û  ng,  ∙    Õ   ¹ch  tû   t ®å ® ghi k ho 1    ®ång, ho∙n khëic«ng  ©y  ùng        xd kho. 4. S ©n    bay  µ  ½ ng   èc  §N (Qu phßng),cha  Öt    duy tæng  ù  d to¸n,®∙    Õ     ghik ho¹ch 4  û®ång    µm    t  ®Ó l c«ng    Èn  Þ  u  ,ho∙n khëic«ng. t¸cchu b ®Ç t      5. H Ö   èng  êng    th ® nh¸nh WB2,  ∙    Õ   ¹ch  tû ®ång,  ® ghi k ho 20    ho∙n  ëi kh   c«ng  èn ngoµinícn¨m  (v      1998  a  ã). ch c 6. C«ng  ×nh lÊn  Ón  ×nh    tr   bi B Minh  (Quèc  3  phßng),tæng  ù    tû   d to¸n35    ®ång, lµc«ng  ×nh khëic«ng  íi.Ghi  Õ   ¹ch n¨m     tr     m  k ho   1998  µ3  û®ång, ho∙n l  t      khëic«ng.   7.Trêng  Ýnh  ÞtØnh    ×nh,tæng  èn    û®ång, ®∙  ùc hiÖn    Ch tr   Th¸iB   v 8,4 t     th   2  û®ång, ghikÕ   ¹ch 1998    û®ång, gi∙ntiÕn ®é. t      ho   1,9 t        8. Trêng  Ýnh  Þ tØnh    Ch tr   Long    An, tæng  èn    û ®ång, ®∙  ùc hiÖn  v 8,6 t     th   3,4 tû®ång, ghikÕ   ¹ch 1998  tû®ång, gi∙ntiÕn ®é.        ho   15         9. Nhµ     µnh  è  å   Ý     h¸tTh ph H Ch Minh, tæng  èn    v 25,2  û ®ång,  ∙  ùc t  ® th   hiÖn  tû®ång, ghikÕ   ¹ch 1998  tû®ång, gi∙ntiÕn ®é. 5        ho   15         10. Nhµ   Óu  Ôn    bi di Trung  ©m   ho¸ tØnh  Ç n   ¬, tæng  èn  tû t v¨n    C Th   v 9,6    ®ång, ®∙  ùc hiÖn    û®ång, ghikÕ   ¹ch 1998    û®ång, gi∙ntiÕn ®é.   th   1,5 t       ho   1,5 t        11. Trung  ©m        t v¨n ho¸ tØnh  Qu¶ng Nam,  Èn  Þ   chu b n¨m  1997,cha  ùc   th   hiÖn,ghikÕ   ¹ch 1998  tû®ång, ho∙n x©y  ùng.     ho   1        d 12. § Òn ëng  Ö m   Õ n   îc,tæng  èn  u    tû ®ång  ∙  ùc hiÖn    t ni B §  v ®Ç t 31    ® th   12,5 tû®ång, ghikÕ   ¹ch 1998  tû®ång, gi∙ntiÕn ®é.        ho   10         Ngoµi ra,sÏ xem   Ðt       x ho∙n khëic«ng  ét  è  ù  xÐt  Êy  a  ã        m s d ¸n  th ch c nhu cÇu  ùc sù  Êp  th   c b¸ch ®Ó   Ëp    t trungvèn    cho    c¸cc«ng  ×nh kh¸c: tr   1. Nhµ   íphäc  ña  äc  Ön  µnh  Ýnh  èc      l  cH vi H ch Qu gia,tæng  ù    tû d to¸n26    ®ång, míighikÕ   ¹ch 1,5 tû®ång.       ho      
 12. 12 2. Khu  Ý    th nghiÖ m  ¹ihäc  û  î  §  Thu l itæng  ù    tû ®ång, míighikÕ   , d to¸n20        ho¹ch 1,5 tû®ång.      3.  µ   iÒu  µnh  Nh ® h Trung  ©m   ¹ihäc  èc  t (§   Qu gia  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh),míighikÕ   ¹ch 6,9 tû®ång.       ho       4. Trêng    trung häc  µng      H h¶i,tæng  ù    tû ®ång, míighikÕ   ¹ch  d to¸n10          ho 0,5 tû®ång.    5. Nhµ     m óa  ¹c,míighikÕ   ¹ch 2  û ®ång    Èn  Þ   ng    h¸tca  nh       ho   t   ®Ó chu b nh cha      iÒu  Ön    iÓnkhai. ®ñ c¸c® ki ®Ó tr   6. §µi truyÒn  ×nh  Õ,     h Hu tæng  ù  d to¸n 49  û ®ång, thùc hiÖn  Õt      t      h n¨m 1997  îc0,5 tû®ång, ®∙    Õ   ¹ch 4  û®ång. ®        ghik ho   t   7. Trung  ©m  ÷  Öu tinhäc  ©n  µng,cha      ñ tôc,míighikÕ     t d li     Ng h   ®ñ c¸c th         ho¹ch 0,3 tû®ång    µm       ®Ó l c«ng    Èn  Þ  u  . t¸cchu b ®Ç t 8. Trêng  Ýnh  Þ tØnh  µ     Ch tr   H Nam, tæng  ù    tû ®ång, ®∙    Õ   d to¸n14      ghik ho¹ch 3  û®ång.   t  9. Nhµ     u   µ  Ëp  Ó  ôc  Ó    thi®Ê v t th d th thao  Gia  © m   µ  éi),®∙    Õ   L (H N   ghi k ho¹ch 3  û®ång.   t  10.Di  Ých  óiVoi(H¶iPhßng),®∙    Õ   ¹ch 2  û®ång.  t n        ghik ho   t   11.Nhµ   µm  Öc    l vi TØnh  û  © m   ång,®∙    Õ   ¹ch 2,5 tû®ång. uL §   ghik ho      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2