intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Benq Benq | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

365
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả địa điểm dự kiến triển khai các hoạt động của dự án - Vị trí - Diện tích mặt bằng - Khoảng cách gần nhất đến các khu dân cư và các cơ sở công nghiệp khác - Hiện trạng sử dụng khu đất. - Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước, nhu cầu nước/ngày đêm.Hệ thống giao thông cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm. - Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của dự án. - Nơi lưu giữ và xử lý chất thải rắn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  1. MÉu 10: MÉu Néi dung B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng (Cho c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n xin cÊp phÐp ®Çu t - Phô lôc III cña Th«ng t sè: 490/1998/TT-BKHCNMT ngµy 29/4/1998 cña Bé Khoa häc - C«ng nghÖ - M«i tr êng) NéI DUNG B¶N §¡NG Ký §¹T TI£U CHUÈN M¤I TR ¦êNG - Tªn dù ¸n: - ®Þa chØ liªn hÖ: - Sè ®iÖn tho¹i: - Sè Fax: 1. M« t¶ ®Þa ®iÓm dù kiÕn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n - VÞ trÝ - DiÖn tÝch mÆt b»ng - Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt ®Õn c¸c khu d©n c vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c - HiÖn tr¹ng sö dông khu ®Êt. - Nguån cung cÊp níc, ®iÓm lÊy níc, nhu cÇu níc/ngµy ®ªm. - HÖ thèng giao th«ng cung cÊp nguyªn liÖu vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm. - N¬i tiÕp nhËn níc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. - N¬i lu gi÷ vµ xö lý chÊt th¶i r¾n. 2. Tãm t¾t c«ng nghÖ s¶n xuÊt (lu ý: nÕu dù ¸n bao gåm c¶ vïng khai th¸c vµ cung cÊp nguyªn liÖu th× ph¶i m« t¶ râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan). - Tæng vèn ®Çu t. - Danh môc nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, phô liÖu (tÝnh chÊt, nhu cÇu hµng n¨m, n¬i cung cÊp).- Ph¬ng thøc vËn chuyÓn, cung cÊp vµ b¶o qu¶n nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ phô liÖu. - C«ng suÊt. - S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt. (lu ý: m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c c«ng ®o¹n phô trî: xö lý níc cÊp, m¸y ph¸t ®iÖn, nåi h¬i, hÖ thèng gia nhiÖt, hÖ thèng lµm m¸t thiÕt bÞ...) - Æt tÝnh thiÕt bÞ - ChÊt lîng s¶n phÈm - Ph¬ng thøc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm.
  2. 3. C¸c nguån g©y « nhiÔm: - KhÝ th¶i + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Níc th¶i (Lu ý: nªu râ c¶ c¸c th«ng sè liªn quan vÒ níc lµm m¸t níc tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - ChÊt th¶i r¾n + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - ChÊt th¶i r¾n + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Sù cè do ho¹t ®éng cña dù ¸n: (ch¸y næ, rß rØ ho¸ chÊt, trµn dÇu...) + Nguyªn nh©n n¶y sinh + Quy m« ¶nh hëng 3. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm - HÖ thèng thu g«m vµ xö lý khÝ th¶i + ChiÒu cao èng khãi + §Æc tÝnh thiÕt bÞ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ qu¸ tr×nh xö lý + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. - HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i + §êng thu gom vµ tho¸t níc + KÕt cÊu bÓ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý
  3. + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ quan kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. - Quy tr×nh thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n: + KÕt cÊu bÓ/kho lu gi÷ chÊt th¶i r¾n + Quy tr×nh vËn chuyÓn + Kü thuËt xö lý (ph¬i kh«, ®ãng r¾n, ch«n lÊp, thiªu huû, lµm ph©n bãn...) + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ xö lý - Tû lÖ trång c©y xanh trong khu«n viªn nhµ m¸y - Ph¬ng ¸n phßng chèng vµ øng cøu sù cè: + ThiÕt bÞ + Quy tr×nh + Ho¸ chÊt sö dông + HiÖu qu¶ + Dù kiÕn kinh phÝ mua thiÕt bÞ, tËp dît ®Þnh kú. 5. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr êng: + VÞ trÝ gi¸m s¸t + C¸c chØ tiªu gi¸m s¸t + TÇn suÊt gi¸m s¸t + Dù kiÕn kinh phÝ thùc hiÖn 6. Cam kÕt b¶o ®¶m ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam ¸p dông Tiªu chuÈn níc ngoµi ¸p dông nªu tiªu chuÈn ViÖt Nam kh«ng cã (tªn níc, n¬i ban hµnh, c¬ quan ban hµnh, hiÖu lùc ¸p dông). (ku ý; kÌm theo b¶n sao toµn bé néi dung tiªu chuÈn) - Thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh xö lý - Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt ViÖt Nam nÕu vi ph¹m c¸c c«ng íc quèc tÕ, c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ ®Ó ra sù cè g©y « nhiÔm m«i tr êng (N¬i lËp b¶n ®¨ng ký), ngµy th¸ng n¨m §¹i diÖn chñ ®Çu t (ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2