NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Benq Benq | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
285
lượt xem
62
download

NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả địa điểm dự kiến triển khai các hoạt động của dự án - Vị trí - Diện tích mặt bằng - Khoảng cách gần nhất đến các khu dân cư và các cơ sở công nghiệp khác - Hiện trạng sử dụng khu đất. - Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước, nhu cầu nước/ngày đêm.Hệ thống giao thông cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm. - Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của dự án. - Nơi lưu giữ và xử lý chất thải rắn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NỘI DUNG BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  1. MÉu 10: MÉu Néi dung B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng (Cho c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n xin cÊp phÐp ®Çu t - Phô lôc III cña Th«ng t sè: 490/1998/TT-BKHCNMT ngµy 29/4/1998 cña Bé Khoa häc - C«ng nghÖ - M«i tr êng) NéI DUNG B¶N §¡NG Ký §¹T TI£U CHUÈN M¤I TR ¦êNG - Tªn dù ¸n: - ®Þa chØ liªn hÖ: - Sè ®iÖn tho¹i: - Sè Fax: 1. M« t¶ ®Þa ®iÓm dù kiÕn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n - VÞ trÝ - DiÖn tÝch mÆt b»ng - Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt ®Õn c¸c khu d©n c vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c - HiÖn tr¹ng sö dông khu ®Êt. - Nguån cung cÊp níc, ®iÓm lÊy níc, nhu cÇu níc/ngµy ®ªm. - HÖ thèng giao th«ng cung cÊp nguyªn liÖu vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm. - N¬i tiÕp nhËn níc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. - N¬i lu gi÷ vµ xö lý chÊt th¶i r¾n. 2. Tãm t¾t c«ng nghÖ s¶n xuÊt (lu ý: nÕu dù ¸n bao gåm c¶ vïng khai th¸c vµ cung cÊp nguyªn liÖu th× ph¶i m« t¶ râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan). - Tæng vèn ®Çu t. - Danh môc nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, phô liÖu (tÝnh chÊt, nhu cÇu hµng n¨m, n¬i cung cÊp).- Ph¬ng thøc vËn chuyÓn, cung cÊp vµ b¶o qu¶n nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ phô liÖu. - C«ng suÊt. - S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt. (lu ý: m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c c«ng ®o¹n phô trî: xö lý níc cÊp, m¸y ph¸t ®iÖn, nåi h¬i, hÖ thèng gia nhiÖt, hÖ thèng lµm m¸t thiÕt bÞ...) - Æt tÝnh thiÕt bÞ - ChÊt lîng s¶n phÈm - Ph¬ng thøc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm.
  2. 3. C¸c nguån g©y « nhiÔm: - KhÝ th¶i + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Níc th¶i (Lu ý: nªu râ c¶ c¸c th«ng sè liªn quan vÒ níc lµm m¸t níc tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - ChÊt th¶i r¾n + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - ChÊt th¶i r¾n + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Sù cè do ho¹t ®éng cña dù ¸n: (ch¸y næ, rß rØ ho¸ chÊt, trµn dÇu...) + Nguyªn nh©n n¶y sinh + Quy m« ¶nh hëng 3. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm - HÖ thèng thu g«m vµ xö lý khÝ th¶i + ChiÒu cao èng khãi + §Æc tÝnh thiÕt bÞ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ qu¸ tr×nh xö lý + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. - HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i + §êng thu gom vµ tho¸t níc + KÕt cÊu bÓ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý
  3. + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ quan kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. - Quy tr×nh thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n: + KÕt cÊu bÓ/kho lu gi÷ chÊt th¶i r¾n + Quy tr×nh vËn chuyÓn + Kü thuËt xö lý (ph¬i kh«, ®ãng r¾n, ch«n lÊp, thiªu huû, lµm ph©n bãn...) + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ xö lý - Tû lÖ trång c©y xanh trong khu«n viªn nhµ m¸y - Ph¬ng ¸n phßng chèng vµ øng cøu sù cè: + ThiÕt bÞ + Quy tr×nh + Ho¸ chÊt sö dông + HiÖu qu¶ + Dù kiÕn kinh phÝ mua thiÕt bÞ, tËp dît ®Þnh kú. 5. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr êng: + VÞ trÝ gi¸m s¸t + C¸c chØ tiªu gi¸m s¸t + TÇn suÊt gi¸m s¸t + Dù kiÕn kinh phÝ thùc hiÖn 6. Cam kÕt b¶o ®¶m ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam ¸p dông Tiªu chuÈn níc ngoµi ¸p dông nªu tiªu chuÈn ViÖt Nam kh«ng cã (tªn níc, n¬i ban hµnh, c¬ quan ban hµnh, hiÖu lùc ¸p dông). (ku ý; kÌm theo b¶n sao toµn bé néi dung tiªu chuÈn) - Thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh xö lý - Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt ViÖt Nam nÕu vi ph¹m c¸c c«ng íc quèc tÕ, c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ ®Ó ra sù cè g©y « nhiÔm m«i tr êng (N¬i lËp b¶n ®¨ng ký), ngµy th¸ng n¨m §¹i diÖn chñ ®Çu t (ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản