intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích hiệu quả chi phí

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

541
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một kỹ thuật thẩm định và giám sát chương trình được sử dụng chủ yếu trong các chương trình và các dự án xã hội (sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục) mà trong đó việc nhận biết và định lượng các lợi ích dưới dạng tiền tệ không đơn giản, nhưng đồng thời, sự mong muốn có hoạt động này là nhất thiết cần phải được thực hiện. Mục tiêu là để so sánh các chi phí cho mỗi đơn vị kết quả của hai chương trình với mục đích dự trù vốn.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích hiệu quả chi phí

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Phân tích hiệu quả chi phí Niên khoá 2004-2005 Bài phát PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ CHI PHÍ • Moät kyõ thuaät thaåm ñònh vaø giaùm saùt chöông trình ñöôïc söû duïng chuû yeáu trong caùc chöông trình vaø caùc döï aùn xaõ hoäi (söùc khoûe, dinh döôõng, giaùo duïc) maø trong ñoù vieäc nhaän bieát vaø ñònh löôïng caùc lôïi ích döôùi daïng tieàn teä khoâng ñôn giaûn, nhöng ñoàng thôøi, söï mong muoán coù hoaït ñoäng naøy laø nhaát thieát caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän. Muïc tieâu laø ñeå so saùnh caùc chi phí cho moãi ñôn vò keát quaû cuûa hai chöông trình vôùi muïc ñích döï truø voán. • Phöông phaùp naøy cuõng raát höõu duïng ôû nhöõng nôi maø muïc tieâu laø löïa choïn giöõa moät taäp hôïp caùc coâng ngheä/phöông phaùp khaùc nhau nhaèm cung caáp cuøng moät dòch vuï nhö nhau. Ví duï löïa choïn giöõa hai heä thoáng tröôøng hoïc cuøng cho caùc lôïi ích giaùo duïc nhö nhau (caùc tröôøng hoïc taäp trung yeâu caàu giao thoâng baèng xe buyùt vôùi caùc tröôøng hoïc nhoû hôn vaø ñaét hôn maø sinh vieân coù theå ñi boä tôùi ñöôïc), hai heä thoáng phaùt ñieän (nhieät ñieän vôùi thuyû ñieän), hoaëc laø hai ñòa ñieåm coâng vieân cuøng cung caáp caùc dòch vuï giaûi trí nhö nhau (moät ñòa ñieåm ôû nôi maø caùc nhaø kho cuõ phaûi ñöôïc phaù boû vaø ñòa ñieåm khaùc yeâu caàu phaûi san laáp maët baèng), hai loaïi heä thoáng toaø aùn vôùi cuøng khaû naêng xeùt xöû caùc vuï kieän nhö nhau (nhieàu phoøng xöû aùn hôn taïi caùc truï sôû chính hoaëc laø caùc toaø aùn löu ñoäng) v.v... • Phaân tích chæ xem xeùt caùc chi phí cuûa hai hoaëc nhieàu hôn phöông aùn thay theá trong khi caùc lôïi ích ñöôïc xem laø nhö nhau. Tieâu ñieåm laø ôû vaán ñeà laøm theá naøo ñeå toái thieåu hoùa caùc chi phí caàn cho vieäc thöïc hieän moät hoaït ñoäng cuï theå. • Tieâu chuaån löïa choïn laø “choïn phöông aùn coù giaù trò hieän taïi cuûa caùc chi phí (PVC) thaáp nhaát”. Moät laàn nöõa, keát quaû coù theå laø moät haøm soá cuûa tæ leä chieát khaáu vaø coù theå thay ñoåi theo söï thay ñoåi cuûa tæ leä chieát khaáu. • Phaân tích döï aùn seõ bao goàm caùc böôùc töông töï nhö nhöõng böôùc trong tröôøng hôïp thieát laäp thaåm ñònh ñaàu tö bình thöôøng, ngoaïi tröø vieäc boû qua phaàn lôïi ích vaø taäp trung vaøo thieát laäp phaàn chi phí cho ñuùng. • Phaân tích kinh teá seõ bao goàm so saùnh caùc chi phí kinh teá cuûa hai phöông aùn hoaëc öôùc tính chi phí kinh teá treân moãi ñôn vò keát quaû cuûa moät chöông trình. • Phaân tích hieäu quaû chi phí ñöôïc söû duïng döôùi hai daïng : Phöông phaùp “Caùc hieäu quaû khoâng ñoåi” söû duïng phaân tích chi-phí-thaáp-nhaát ñeå xaùc ñònh phöông aùn coù chi phí thaáp nhaát thoûa maõn ñöôïc möùc lôïi ích ñaõ neâu ra, bao goàm caû caùc lôïi ích voâ hình. Ví duï, löïa choïn giöõa hai loaïi oáng nöôùc coù ñöôøng kính khaùc nhau ñeå coù cuøng soá löôïng vaø chaát löôïng nöôùc nhö nhau trong moãi ngaøy(oáng nhoû hôn coù chi phí ñaàu tö thaáp hôn nhöng chi phí vaän haønh hay bôm 1 Baêng Taâm/Haøo Thi
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Phân tích hiệu quả chi phí Niên khoá 2004-2005 Bài phát cao hôn), hoaëc laø löïa choïn giöõa hai phöông aùn khaùc nhau ñeå taïo ra cuøng löôïng ñieän naêng nhö nhau (caùc maùy phaùt nhieät ñieän vaø thuûy ñieän, loaïi thöù nhaát coù chi phí ñaàu tö thaáp hôn vaø chi phí vaän haønh cao hôn so vôùi loaïi thöù hai). Minh hoaï: baûng tính cho nöôùc uoáng (caùc oáng daãn khaùc nhau). Phöông phaùp “Chi phí khoâng ñoåi” tính chi phí treân moãi ñôn vò lôïi ích hoaëc laø tæ leä hieäu quaû chi phí. Ví duï, hai chöông trình chaêm soùc söùc khoûe khaùc nhau: chieán dòch tieâm chuûng DPT-BCG cho treû em hoaëc laø chöông trình ñieàu trò beänh Sida ñeå ñieàu trò caùc beänh nhaân. Chi phí cho moãi muõi tieâm chuûng treû em vaø moãi beänh nhaân seõ ñöôïc tính toaùn trong tröôøng hôïp naøy. ÔÛ ñaây, muïc ñích laø ñeå xem chöông trình naøo thu ñöôïc giaù trò cao hôn treân moãi ñoâ la chi phí. Minh hoïa: baûng tính DPT-BCG vaø Beänh Sida . 2 Baêng Taâm/Haøo Thi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2