QCVN 18:2014/BXD

Chia sẻ: Vũ Kim Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
40
lượt xem
2
download

QCVN 18:2014/BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QCVN 18:2014/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QCVN 18:2014/BXD

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM<br /> <br /> QCVN 18:2014/BXD<br /> <br /> QUY CHU N K THU T QU C GIA<br /> AN TOÀN TRONG XÂY D NG<br /> National technical regulation<br /> on Safety in Construction<br /> <br /> HÀ N I – 2014<br /> <br /> QCVN 18:2014/BXD<br /> <br /> 2<br /> <br /> QCVN 18:2014/BXD<br /> <br /> M cl c<br /> M c l c……………………………………………………………………………………………………………...3<br /> L i nói ñ u………………………………………………………………………………………………………….4<br /> 1 Quy ñ nh chung………………………………………………………………………………………………….5<br /> 1.1 Ph m vi ñi u ch nh……………………………………………………………………………………….......5<br /> 1.2 ð i tư ng áp d ng…………………………………………………………………………………………....5<br /> 1.3 Tài li u vi n d n……………………………………………………………………………………………….5<br /> 1.4 Gi i thích t ng ……….……………………………………………………………………………………...6<br /> 2 Quy ñ nh k thu t……………………………………………………………………………………………......6<br /> 2.1 Yêu c u chung…………………………………………………………………………………………….......6<br /> 2.2 T ch c m t b ng công trư ng……………………………………………………………………………..7<br /> 2.3 L p ñ t và s d ng ñi n trong thi công…………………………………………………………………...11<br /> 2.4 Công tác b c x p và v n chuy n…………………………………………………………………………..13<br /> 2.5 S d ng d ng c c m tay…………………………………………………………………………………..18<br /> 2.6 S d ng xe máy xây d ng………………………………………………………………………………….20<br /> 2.7 Công tác khoan……………………………………………………………………………………………...24<br /> 2.8 Giàn giáo, giá ñ và thang………………………………………………………………………………….25<br /> 2.9 Công tác hàn………………………………………………………………………………………………....29<br /> 2.10 T ch c m t b ng và s d ng máy<br /> <br /> các xư ng gia công ph ……………………………………...34<br /> <br /> 2.11 S d ng bi tum, ma tít và l p cách ly…………………………………………………………………....35<br /> 2.12 Công tác ñ t………………………………………………………………………………………………...36<br /> 2.13 Công tác móng và h gi ng chìm………………………………………………………………………...44<br /> 2.14 Thi công các công trình ng m.…………………………………………………………………………...46<br /> 2.15 Công tác s n xu t v a và bê tông……………………………………………………………………….51<br /> 2.16 Công tác xây………………………………………………………………………………………………..52<br /> 2.17 Công tác c p pha, c t thép và bê tông…………………………………………………………………..55<br /> 2.18 Công tác l p ghép……………………………………………………………………………………….....59<br /> 2.19 Làm vi c trên cao và mái…......…………………………………………………………………………..62<br /> 2.20 Công tác hoàn thi n…………………………………………………………………………………….....64<br /> 2.21 Công tác l p ráp thi t b công ngh và ñư ng ng d n…………………………………………….....67<br /> 2.22 Công tác l p ñ t thi t b ñi n và m ng lư i ñi n…………………………………………………….....74<br /> 2.23 Công tác tháo d , s a ch a, m r ng nhà và công trình……………………………………………..78<br /> 2.24 Thi công trên m t nư c……………………………………………………………………………….......81<br /> 3. T ch c th c hi n...............................................................................................................................82<br /> <br /> 3<br /> <br /> QCVN 18:2014/BXD<br /> <br /> L i nói ñ u<br /> QCVN 18:2014/BXD do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n,<br /> V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng trình duy t, B Khoa h c Công<br /> ngh th m ñ nh, B Xây d ng ban hành kèm theo Thông tư s :<br /> 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 c a B trư ng B Xây<br /> d ng.<br /> <br /> 4<br /> <br /> QCVN 18:2014/BXD<br /> <br /> QUY CHU N K THU T QU C GIA<br /> <br /> V AN TOÀN TRONG XÂY D NG<br /> National technical regulation<br /> on Safety in Constructions<br /> <br /> 1 Quy ñ nh chung<br /> 1.1 Ph m vi ñi u ch nh<br /> Quy chu n này quy ñ nh nh ng yêu c u k thu t an toàn trong xây d ng công trình dân d ng, công<br /> nghi p và h t ng k thu t ñô th (sau ñây g i t t là công trình xây d ng).<br /> Các yêu c u v trang b an toàn cho ngư i lao ñ ng, ki m ñ nh an toàn máy móc trên công trư ng tuân<br /> theo các quy ñ nh hi n hành c a B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i.<br /> <br /> 1.2 ð i tư ng áp d ng<br /> Quy chu n này áp d ng cho các t ch c và cá nhân có liên quan ñ n ho t ñ ng xây d ng công trình.<br /> <br /> 1.3 Tài li u vi n d n<br /> Các tài li u vi n d n sau là c n thi t cho vi c áp d ng quy chu n này. ð i v i các tài li u vi n d n ghi<br /> năm công b thì áp d ng phiên b n ñư c nêu. ð i v i các tài li u vi n d n không ghi năm công b thì<br /> áp d ng phiên b n m i nh t, bao g m c các s a ñ i, b sung (n u có).<br /> QCVN 01:2008/BCT, Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn ñi n;<br /> QCVN 02:2008/BCT, Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn trong b o qu n, v n chuy n, s d ng và<br /> tiêu hu v t li u n công nghi p;<br /> QCVN QTð-5:2009/BCT, Quy chu n k thu t qu c gia v k thu t ñi n, T p 5 – Ki m ñ nh trang thi t<br /> b h th ng ñi n;<br /> QCVN QTð-06:2009/BCT, Quy chu n k thu t qu c gia v k thu t ñi n, T p 6 – V n hành, s a ch a<br /> trang thi t b h th ng ñi n;<br /> QCVN QTð-07:2009/BCT, Quy chu n k thu t qu c gia v k thu t ñi n, T p 7 – Thi công các công<br /> trình ñi n;<br /> QCVN 02:2011/BLðTBXH, Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn lao ñ ng ñ i v i thang máy ñi n;<br /> QCVN 03:2011/BLðTBXH Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn lao ñ ng ñ i v i máy hàn ñi n và<br /> công vi c hàn ñi n;<br /> QCVN 07:2012/BLðTBXH Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn lao ñ ng ñ i v i thi t b nâng.<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản