intTypePromotion=1

Quà tặng vô giá 2

Chia sẻ: Anh Heomap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
109
lượt xem
23
download

Quà tặng vô giá 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quà tặng vô giá 2', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quà tặng vô giá 2

  1. ngay t lúc ó, ta ã bi t r ng n u mu n ăn, ta ph i làm vi c. Khi m t mình n Texas, ta nh n ra ta ã quen v i nh ng công vi c n ng và n nh ng giây phút cu i cùng c a cu c i, ta v n t hào nói r ng ni m vui c a ta là ư c làm vi c. Cháu may m n ư c t n hư ng nhi u i u tuy t di u mà bi t bao ngư i ao ư c có ư c. Cháu ã i nhi u nơi, th y nhi u th , và cũng ã th làm m i vi c. Ch duy nh t m t i u cháu chưa hi u, ó là ni m vui sư ng mà nh ng i u này mang l i cho cháu s càng l n th nào khi cháu có ư c b ng chính công s c c a mình. Khi ó cháu m i hi u ư c giá tr c a gi phút ngh ngơi sau nh ng gi làm vi c tích c c và c n m n – ch không ph i ó là lúc ta tr n vi c. Sáng mai, cháu s i cùng ông Hamilton và bà Hastings n g p m t ngư i b n cũ c a ta t i nông tr i c a ông y ngo i ô Alpine, Texas. Khi ta còn tr và ph i xoay x m i cách s ng sót qua cu c kh ng ho ng, ta ã g p Gus Caldwell. Ông y và ta ã h c ư c bài h c v s c m nh c a vi c n l c trong công vi c, nên bây gi s không ai có th d y cháu bài h c y t t hơn Gus âu. Ta có vi t m t lá thư nói v vi c này và cũng ã nh ông Hamilton chuy n nó n Alpine r i. H n là bây gi Gus ang ch cháu y. Nhưng hãy nh r ng, b t kỳ lúc nào cháu không hoàn thành nhi m v c a mình, hay ông Hamilton không hài lòng v i thái c a cháu, m i th s ch m d t ngay l p t c và cháu cũng nên quên i món quà c a ta. Màn hình t t ph t t i ó. - Th t n c cư i. - Jason cư i kh y m t cách b c b i. Tôi m m cư i: - úng v y. Qu th t ph i r t kiên nh n m i có th làm vi c v i anh ư c, nhưng ó là i u tôi ph i làm vì Red Stevens, ông b n thân thi t c a tôi. Tôi s g p anh phi trư ng vào lúc 6 gi 45 sáng. Jason nhìn tôi b ng ánh m t như th tôi là m t k ngu d i: - Không có chuy n bay nào tr hơn sao? M i chuy n dư ng như ã vư t quá kh năng ch u ng c a tôi nhưng tôi v n c g ng tr l i: - Có, nhưng ông Caldwell - ngư i mà anh s bi t là ai - không ph i là ngư i mu n lãng phí th i gian. H n g p anh sáng mai! Jason r i kh i văn phòng c a tôi và bà Hastings b t u chu n b m i vi c c n thi t cho chuy n i. Sáng hôm sau, mãi n khi cô ti p viên hàng không chu n b óng c a, Jason Stevens m i xu t hi n trong phòng i v i v ngái ng . Bà Hastings ưa cho cô ti p viên vé c a c ba chúng tôi, và chúng tôi lên máy bay. Hai chúng tôi nhanh chóng tìm th y gh c a mình, hai chi c gh u tiên bên ph i máy bay, khu v c khoang h ng nh t. Jason b i r i ng quanh ch c a chúng tôi b i trong khoang không còn chi c gh nào tr ng c . - Cháu s ng i ch nào? - C u ta h i tôi. Bà Hastings tr l i b ng m t gi ng t t n và th ơ nh t, nhưng tôi bi t bà y ang t n hư ng c m giác c chí trong t ng l i nói y: - , c u ng i gh s 23F. Bà y ưa cho Jason cùi vé và c u ta ành h m h c bư c xu ng khoang hành khách ti p theo. Khi chúng tôi h cánh xu ng phi trư ng Midland - Odessa, Gus Caldwell ã i s n y. Tôi bi t Gus t nhi u năm trư c, v i tư cách là b n và cũng là c ng s c a Red Stevens. Chúng tôi cùng có m t i m chung, ó là luôn h t lòng quý m n ngư i b n ã quá c c a mình. Gus n ng nhi t b t tay tôi b ng cái n m tay r n r i c a m t ngư i ba mươi lăm tu i 11
  2. thay vì cái tu i mà tôi bi t là tu i th t c a ông y: b y mươi lăm. Gus chào bà Hastings m t cách l ch thi p, nhưng có v c c c n v i Jason. Ông nói v i c u ta: - Red Stevens là m t trong nh ng ngư i vĩ i nh t mà ta t ng bi t. Ta ch ng th y c u có gì áng sánh v i ông y. Jason nh m mi ng ph n i cách ti p ón l nh nh t y, nhưng Gus ã k p th i ch n l i: - Con trai, sao c u không xu ng dư i t ng h m và thu nh n hành lý? Hãy làm cho mình tr thành ngư i có ích i nào! Vài phút sau, chúng tôi cũng i xu ng s nh r i kh i sân bay. Jason ã nh n xong hành lý. Gus d n chúng tôi n bãi u xe, nơi có chi c xe t i nh không mui h ng sang c a ông y – m t chi c xe ít khi ư c nhìn th y Boston. Gus m c a cho bà Hastings và tôi, r i nói v i Jason: - Này, ng có ng ng n ra y ch . Mang nh ng túi xách này vào thùng xe i nào. Jason kh n khiêng hành lý ra sau xe, r i b n l n h i: - Cháu s ng i âu? - C u có th ng i thùng xe ho c i b . - Gus không ng i ng n. - V i ta thì ng nào cũng như nhau c thôi. Không m t thêm th i gian, Gus ng i vào trong xe và r máy phóng i trong khi Jason ch v a k p leo lên phía sau xe. Tôi li c nhìn l i và th y c u trai tr t i nghi p ngã sóng soài gi a ám hành lý l n ng n xung quanh. Jason c l c lư trong tư th không l y gì làm d ch u y trong khi Gus phóng i như tên b n, b t k các t m bi n h n ch t c . Su t quãng ư ng i n trang tr i th ng cánh cò bay c a Gus, không còn b qu y r y b i s hi n di n c a Jason bên c nh, chúng tôi cùng ôn l i nh ng k ni m v Red và cùng th o lu n v cách s giúp Red u n n n Jason Stevens. Chúng tôi th ng nh t v i nhau r ng trong b n tu n ti p theo, Gus s d y cho Jason hi u v giá tr c a công vi c trong khi tôi và bà Hastings s lên ư ng i Austin g p m t khách hàng khác c n tư v n v lu t. Sau khi i h t con ư ng r i s i dư ng như là vô t n, chúng tôi r sang con ư ng nh cũng dài ngút ngàn có t m b ng b ng g giăng ngang c ng: “Trang tr i Gus Caldwell. ón chào b ng h u, b n b k xâm l n”. Sau mư i phút ti p t c i xe, cu i cùng chúng tôi cũng n m t trang tr i r ng mênh mông. C i gia ình Gus, c ng thêm toàn b nhân công và khá nhi u chó ã x p hàng ch s n chào ón. Sau th t c thăm h i, Gus d n tôi và bà Hastings vào ngôi nhà m cúng c a ông r i la to v i Jason: - ng có n m ư n trong xe như th . Mau mang hành lý vào nhà i! Gus ã thông báo trư c v i bà Hastings và tôi r ng ngày ti p theo s b t u t r t s m. Ông mu n Jason ph i i m t ngay l p t c v i vi c h c ch c ch n s r t v t v c a c u ta. Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi cùng m i thành viên khác c a gia ình Caldwell dùng m t b a sáng th nh so n t trư c 6 gi sáng. Khi ang thư ng th c n tách cà phê th hai, Gus ng d y: - Tôi i ánh th c “công chúa ng trong r ng ây”. Hôm nay s là m t ngày r t thú v b i tôi s giáo d c c u ta th c s y! Chúng tôi nghe ti ng chân Gus bư c lên c u thang r i ti ng p thình thình không thương ti c lên cánh c a phòng c a Jason: - C u trai, c u còn s ng y ch ? C u ã ng c ngày tr i. Thay r i xu ng l u ngay. Sau ó, Gus quay tr l i bàn, ti p t c câu chuy n phi m bên tách cà phê cùng v i chúng tôi. Vài phút sau, Jason xu t hi n trong hình d ng u tóc r i b i, hai m t ngái ng . C u ta ng i xu ng m t chi c gh nhưng chưa k p yên v thì Gus ã ng b t d y: 12
  3. - B a sáng th t tuy t. Gi thì ta vào vi c nào! Jason nhìn ông ta ng ngàng: - Nhưng cháu s ư c dùng b a sáng ch ? - T t nhiên r i. - Ông m m cư i. - Nhưng s vào sáng ngày mai. Không ai ra kh i nhà c a Gus Caldwell trong khi b ng ói c , nhưng tôi ch ng th làm ư c gì hơn v i nh ng ngư i ng d y tr . Jason nhìn ra ngoài c a s : - M t tr i v n chưa lên mà! - Quan sát t t y! - Gus không nao núng. - V y mà ta ã nghĩ r ng ta ph i d y c u cách nhìn m t tr i n a y! Gi thì ra ngoài nhà kho xem có b nào v a v i c u không. Chúng ta ã phí quá nhi u th i gian r i y. Ta s kh i hành trong năm phút n a! Gus ng ý s ưa tôi và bà Hastings n nơi Jason làm vi c trư c khi chúng tôi kh i hành n Austin. Khi Jason bư c ra kh i nhà kho, chúng tôi ã ng i i s n trên chi c xe t i nh . Không c n h i thêm, c u bi t thân bi t ph n leo vào phía sau xe và c nh giác bám ch c vào thành trư c khi Gus phóng i như tên b n. Ông băng ngang kho ng sân r ng, vư t qua chi c c ng g và ch y bon bon trên m t cánh ng r ng mênh mông. Khi m t tr i v a nhô lên, Gus d ng l i m t i m nào ó không th xác nh trong m nh t r ng ngút ngàn c a nông tr i, nơi có m t hàng rào ch y ngang qua. Gus nhanh nh n nh y xu ng xe, r n r ng: - C u trai, ã n lúc ra kh i chi c thùng tho i mái ó r i y. Ta chưa th y có ai l i b âu n m y như c u. Bà Hastings và tôi bư c theo Gus và Jason t i m t u c a hàng rào. Không b phí th i gian, ông ch cho Jason cách ào l , t c t và cách giăng dây sao cho th t th ng. Dù ang vào tu i b y mươi lăm, Gus Caldwell trông v n kh e m nh và cư ng tráng. - Gi t i lư t c u. - Gus quay sang nói v i Jason, và cũng không i xem c u ta ph n ng th nào, ông quay bư c ưa bà Hastings và tôi tr l i chi c xe t i. Chúng tôi li c nhìn th y Jason loay hoay v i công vi c m i, lóng ngóng n m c t i nghi p. Gus nói l n: - Ta tin r ng c u s làm ư c. n trưa s có ngư i n ón c u v dùng b a trưa. Jason t v c nh giác: - Hàng c t này s kéo dài n âu? V a giúp bà Hastings và tôi bư c vào xe, Gus v a cư i l n: - C u c ào i. ng lo, s có ngư i hư ng d n c u. Ta ch ư c gì ta ư c tr 1 ô-la cho m i cây c t mà Red Stevens và ta ã ào d c Texas này. Chúng tôi i, b l i Jason v i công vi c c a c u. *** B n tu n sau, bà Hastings và tôi quay l i trang t i c a Gus sau chuy n i thành công n Austin - th ph c a bang Texas. M t l n n a, Gus l i ra ón chúng tôi t i sân bay. Trên ư ng tr v trang tr i, tôi nôn nóng h i Gus: - Chàng trai tr Jason th nào r i? Gus t c lư i: - Tôi không ch c c u ta h c ư c gì. C u ta ư c d p th qua t t c , cháy n ng, ph ng d p các ngón tay, hai chân chai s n… t t c m i th . Nhưng tôi nghĩ dù sao quý v cũng s ng c nhiên ôi chút! Khi n trang tr i, Gus ưa chúng tôi ra th ng cánh ng nơi Jason ang làm vi c. Tôi ý th y c t hàng rào ã dài hơn r t nhi u. Gus ti p t c lái thêm m t o n n a, bây gi tôi m i nhìn th y Jason th p thoáng tít àng xa. 13
  4. Jason ư c m t tr i hun nóng khi n cho làn da c a c u b t u ng sang màu nâu ng. C u ta m i mê ào l n n i không nh n ra chúng tôi ang n g n. n khi nghe ti ng g i, Jason ng ng lên, ưa tay v y chào và ti n v phía chúng tôi. - M t mình c u ã tr ng b ng y cây c t sao? – Tôi không nén ư c s ng c nhiên. ôi m t c a Jason có v như sáng lên khi c u tr l i: - Vâng, thưa bác. Cháu ã tr ng t t c . Chúng cũng th ng y ch ! Gus quàng tay qua vai Jason: - Con trai à, ta tư ng con không th làm ư c, nhưng gi thì con ã ch ng t mình có th . T sáu mươi năm trư c, bác Red c a con và ta ã khám phá ra r ng n u ta có th làm t t công vi c này b ng lòng kiêu hãnh và s chú tâm thì ta có th làm t t m i vi c khác trên i. Ta nghĩ con ã h c ư c bài h c c n thi t. Gi thì con ư c phép tr v Boston r i. Tôi vô cùng ng c nhiên khi nghe Jason áp l i: - Ch còn vài cây c t n a thôi là cháu s hoàn thành công vi c c a mình r i. T i sao chúng ta không kh i hành vào ngày mai thay vì hôm nay? *** Sáng hôm sau, Gus tình nguy n ưa chúng tôi ra sân bay. Không c n i nh c nh , Jason t giác mang t t c hành lý ra s n ngoài mái hiên. Nhưng thay vì i b ng chi c xe t i nh như l n trư c, Gus lái chi c Cadillac tr t i. Jason cư i l n: - Chi c xe t i nh c a bác âu r i? Gus m m cư i: - Ta không th c u nh có bàn tay khéo léo th kia ph i lăn lóc trên sàn xe t i cùng v i ám hành lý ư c. Gi thì chúng ta ra phi trư ng nào! *** Dù máy bay ã c t cánh cao 9.000 mét, tôi v n còn suy nghĩ v Red Stevens và bài h c mà ông ã d y Jason. Tôi hy v ng Jason cũng c m nh n ư c ý nghĩa c a bài h c ó như tôi. 14
  5. CHƯƠNG B N GIÁ TR C A NG TI N Ti n th t ra ch là m t công c , không hơn không kém. Nó có th ph c v cho cái thi n và cũng có th ph c v cho cái ác, ho c ơn gi n là nó ch ng giúp ư c gì c . Trong cu c i, có nh ng lúc chúng ta c theo u i m t m c tiêu nào ó song v n chưa bi t là mình có thành công hay không. Th r i t nhiên, th t di u kỳ làm sao, ta nh n ư c m t d u hi u - m t d u hi u r t nh thôi - r ng ta ã i úng hư ng. i u này ã x y n vào ngày Jason Stevens n cu c h n g p l n th hai hàng tháng. V n phòng h p y, v n hai v trí ng i quen thu c y, hai chúng tôi say sưa h i tư ng l i nh ng i u c u ã h c ư c Alpine, Texas. Cũng như l n trư c, bà Hastings bư c vào phòng, tay c m chi c h p c a Red Stevens. Không m y may do d , Jason ng d y ón l y chi c h p t tay bà và mang n cu i bàn. V i nh ng ngư i khác, có th i u này ch ng áng b n tâm chút nào, ho c cùng l m ây cũng ch là m t c ch l ch s r t nh nh t. Nhưng v i Jason, tôi bi t c u ta ã ư c nuôi d y trong m t môi trư ng như th nào, và trư c ó m i hành ng c a c u u luôn nh m vào m t m c ích nào ó. Th nên hành ng này c a Jason, dù r t ơn gi n, cũng là m t d u hi u tích c c báo hi u s thay i l n lao trong tâm h n c a chàng trai mà Red và tôi ã hy v ng s c i bi n thành m t ngư i tuy t v i trong vòng m t năm t i. Red Stevens nhìn v phía chúng tôi và n m t n cư i tinh quái - n cư i mà tôi nghĩ r ng xu t phát t nh ng tư ng tư ng c a ông v nh ng công vi c Jason ã ph i làm nơi trang tr i c a Gus Caldwell. Gi ng ông vang lên: - Chà, chào m ng cháu tr v t vư n a àng - nơi ư c bi t n nhi u hơn v i cái tên Texas. Vì lúc này ta ang nói chuy n v i cháu, nên ta ch c là cháu ã s ng sót sau m t tháng s ng cùng v i Gus Caldwell. Ta bi t ch c r ng ôi bàn tay y v t chai s n kia s r t có ích cho cháu. Tôi thoáng nghe Jason cư i kh . Red ti p t c: - Hôm nay, chúng ta s bàn v m t th mà công d ng c a nó thư ng b hi u sai nh t. ó chính là ti n. Trong nh ng th c n n ti n thì ta tin ch c r ng không gì có th thay th ư c công d ng c a nó, nhưng v i m i th còn l i trên th gi i này, ti n tr nên hoàn toàn vô d ng. Ví d như t t c ti n b c trên th gian này cũng không th giúp ta mua ư c thêm m t ngày còn s ng trên i. ó là lý do t i sao cháu l i ng i ây và xem cu n băng video c a ta vào lúc này. Và m t i u quan tr ng khác, ó là ti n không th làm cho cháu h nh phúc. T t nhiên nghèo ói cũng không làm cháu h nh phúc ư c. Ta ã t ng r t nghèo, và ta cũng t ng r t giàu - nhưng qu th t giàu có d ch u hơn nhi u. Nghe n ây, c ba chúng tôi cùng b t cư i. Red ti p t c b ng m t v m t nghiêm túc hơn: - Tuy nhiên, ta bi t hi n cháu không h có khái ni m hay suy nghĩ gì v giá tr c a ti n b c. ó không ph i là l i c a cháu, mà là l i c a ta. Nhưng ta hy v ng trong ba mươi ngày s p t i, cháu s hi u ư c ng ti n có ý nghĩa như th nào i v i cu c s ng c a m t s ngư i trong th gi i th c này. H u h t nh ng v n b o l c, nh ng n i âu lo, các cu c ly hôn hay m i s h nghi trên th gian này u xu t phát t vi c hi u sai giá tr c a ng ti n. V i cháu, nh ng khái ni m này còn khá xa l và mơ h b i ti n b c i v i cháu cũng t nhiên như không khí th . Th t s còn r t nhi u i u sâu xa hơn th n a. 15
  6. Ta bi t cháu lúc nào cũng r ng r nh ti n b c và tiêu chúng không thương ti c. Ta nh n trách nhi m ph i làm i u này i v i cháu b i chính ta ã tư c i c a cháu quy n ư c hi u v s công b ng gi a vi c ánh i công s c mình làm ra nh n ư c ng ti n tương x ng. Tháng v a r i, cháu ã ư c n m tr i lòng kiêu hãnh và c m giác hài lòng khi làm t t công vi c - d u là m t công vi c nh nh t nh t. N u Gus Caldwell tr công cho công vi c cháu ã làm, thì cháu s nh n ư c kho ng 1.500 ô-la. Ta bi t con s này g n như ch ng là gì c i v i cháu, nhưng ta ch c ch n nó ã mang l i nhi u i u khác, l n lao hơn cho cháu. Ngày hôm nay, khi cháu r i kh i ây, ông Hamilton s ưa cho cháu m t phong bì ã ư c s n trong chi c h p này. Trong phong bì có ch a 1.500 ô-la. Trong vòng m t tháng t i, ta mu n cháu tìm năm ngư i khác nhau - nh ng ngư i ang trong hoàn c nh mà m t ph n c a 1.500 ô-la ó có th làm nên i u khác bi t cho cu c s ng c a h . Ta mu n cháu lưu tâm t i n i lo l ng thi u th n ti n b c s nh hư ng t i cu c s ng c a h như th nào. Và khi trao s ti n mà h ang r t c n, cháu hãy c m nh n suy nghĩ c a h v nh ng i u quan tr ng nh t i v i h . Ta bi t r ng không dư i m t l n cháu nư ng trên 1.500 ô-la ch trong vài gi chơi b i v i nh ng ngư i mà cháu g i là b n. Gi ã n lúc cháu c n ph i hi u 1.500 ô-la có th làm ư c nh ng gì khi ư c t vào úng ch c a nó. n cu i tháng, cháu s ph i tư ng thu t th t chi ti t c năm trư ng h p này cho ông Hamilton, miêu t th t c th hoàn c nh c a t ng ngư i và cháu ã giúp h ra sao. N u ông Hamilton c m th y cháu ã h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n, thì ta s l i nói chuy n v i cháu vào tháng t i. Hình nh c a Red m d n trên màn hình. Jason quay sang tôi: - Cháu v n chưa hi u rõ mình c n ph i làm gì. Cháu s tìm nh ng ngư i ó âu và ph i ưa cho h bao nhiêu … - Này, chàng trai, - tôi ngăn c u ta l i. – C tôi và anh u cùng ng i nghe như nhau thôi. Tôi không có quy n cung c p thêm b t kỳ thông tin hay s tr giúp nào. Bài h c này, cũng như t t c nh ng bài h c khác mà bác c a anh ang mu n d y cho anh, òi h i anh ph i t mình h c l y. Tôi tin r ng Red Stevens là m t ngư i chu áo và thông minh. Ông y ã cho anh m i th anh có th thành công. Tôi v i tay l y chi c h p và rút ra m t chi c phong bì nh . Tôi trao nó cho Jason và nói: - Chúng tôi mong s ư c nghe nh ng câu chuy n c a anh vào cu i tháng. Jason t t ng d y v i v hoang mang trên khuôn m t. C u ta c m l y phong bì r i ch m ch p bư c ra c a. Bà Hastings và tôi v n còn nán l i thêm vài phút n a trong phòng h p. Cu i cùng, bà y phá tan không khí im l ng: - Tôi nghĩ anh ta không có chút khái ni m nào v vi c ph i làm gì v i phong bì ti n y. Tôi suy nghĩ m t lúc r i th n tr ng tr l i: - R t nhi u ngư i ph i m t m t th i gian khá dài m i h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n. Jason ã v ng m t trong l p h c ó, nên gi c u ta ph i n l c r t nhi u m i có th b t k p m i ngư i. *** Khi ch còn m t ngày n a là h t tháng thì chúng tôi nh n ư c tin c a Jason. Ph i th a nh n r ng trư c ó tôi cũng r t lo l ng. Jason g i i n tho i s p x p m t cu c g p m t vào bu i sáng ngày mai. Vào gi ã h n, bà Hastings ưa c u ta vào phòng làm vi c, r i hai ngư i ng i vào hai chi c gh da trư c bàn làm vi c c a tôi. Jason trông có v h i h p và ng p ng ng. Tôi im l ng m t lúc lâu, suy nghĩ xem mình s làm gì n u ư c yêu c u ph i tìm cho b ng ư c năm ngư i s ng trong nh ng hoàn c nh mà hành ng c a tôi s l i m t d u n trong cu c i c a h nh vào s tr giúp c a ti n 16
  7. b c – và t t c nh ng công vi c ó ph i hoàn t t trong vòng m t tháng. Th nhưng tôi ph i nhanh chóng tr v vai trò c a m t lu t sư i di n và ngư i thi hành di chúc c a Red Stevens. Tôi bi t r ng n u Jason không làm theo úng th a thu n, tôi s ph i ng ng cu c hành trình này ngay l p t c. Qu th c ó là m t vi n c nh mà tôi không mong mu n chút nào. Cu i cùng, tôi quay sang Jason và h i: - Chàng trai tr , anh ã chu n b s n sàng nh ng câu chuy n c a mình r i ch ? Jason kh g t u và l y ra vài m nh gi y nhàu nát t trong túi áo c a mình. C u ta h ng gi ng r i ch m rãi k l i: - Th c ra thì cháu không bi t mình làm có úng như yêu c u không, nhưng câu chuy n c a cháu ch có th này thôi. Trư ng h p u tiên x y ra vào m t bu i chi u n , khi cháu ang lái xe ngang qua m t bãi xe, ó có m t s c u bé r a xe quyên góp ti n. Lúc ó ã g n t i, nên cháu bi t h cũng chu n b k t thúc bu i làm vi c c a mình. Cháu h i c u bé ph trách nhóm v m c ích quyên góp c a h và k t qu c a bu i làm vi c hôm nay. C u ta tr l i r ng h là nhóm hư ng o sinh ang quyên ti n có th trang tr i chi phí n d i h i hư ng o s di n ra vào tu n t i. Nhưng r t ti c là chi u hôm ó h ch ng quyên góp ư c ít nào và ít nh t m t ho c hai ngư i trong nhóm s không th tham gia i h i ư c. Cháu tò mò h i xem h c n thêm bao nhiêu ti n n a m i cho k ho ch c a nhóm. Trong ánh m t tuy t v ng, c u bé tr l i r ng h còn thi u g n 200 ô-la n a. Th là cháu quy t nh xe l i và nh h r a giúp. Khi xong vi c, cháu ưa cho c u trư ng nhóm 200 ô-la r i lái xe i. Jason nhìn v phía tôi, ch i s ng h . Tôi g t u, ra hi u cho c u ta ti p t c. Dù còn hơi run, Jason v n làm theo l i tôi: - Trong m t l n n trung tâm mua s m, khi ang loay hoay tìm ch u xe cháu ý th y m t ngư i ph n tr m m t a bé trên tay, ang ng trư c chi c xe hơi ã cũ. Ngư i ph n y trông r t b i r i khi b m t ngư i àn ông ang lái chi c xe c u ch n l i, r i to ti ng v m t v n gì ó. C hai ang r t to ti ng v i nhau. Cháu d ng l i và h i chuy n gì ang x y ra. Ngư i àn ông k v i tôi r ng ông y ang làm vi c cho hãng xe hơi ã qua s d ng, và ngư i ph n kia chính là ngư i n ti n tr góp c a công ty. Hai tháng qua cô ta không thanh toán s ti n tr góp như ã h n, s ti n y tương ương v i 200 ô-la. Ngư i thi u ph b t u khóc t m t c, nói r ng con c a cô y b b nh, và n u b l y l i xe, cô s không th i làm ư c, và như v y thì cô không bi t m i chuy n s như th nào. Cháu h i ngư i àn ông kho n n còn l i c a cô, và ông y b o cô còn ph i tr b n l n n a, m i l n là 100 ô-la. Cháu ưa cho ông 400 ô-la và l y hóa ơn ã thanh toán h t ưa cho ngư i m tr t i nghi p. ây là b n sao c a hóa ơn ó. Jason t m nh gi y lên bàn tôi, r i l i ti p t c. - Khi ã vào trung tâm mua s m, cháu g p m t c p v ch ng tr i cùng hai a con nh m t qu y chơi. Hai a tr c n ng n c òi cha m c a chúng mua chơi nhưng c hai ngư i u ngư ng ngùng gi i thích r ng năm nay ông già Noel có th s không n thăm gia ình h vì ngư i cha v a b m t vi c. i n khi hai a tr sang dãy bên c nh ng m nghía các món chơi, cháu ưa cho ngư i m 300 ô-la và nói v i bà y r ng hãy m i ông già Noel n thăm nhà h và t ng quà cho b n tr . Khi v a thanh toán ti n xong t i qu y thu ngân, cháu trông th y m t bà lão ng i trên băng chi c gh dài. Bà l p c p ánh rơi chi c ví và lo ng cho ng tìm m t cách khó nh c. Khi nh t chi c ví lên và ưa nó l i cho bà, cháu th y bà s t s t khóc. Cháu ng i xu ng và h i xem nguyên nhân vì sao l i như th . Bà lão k r ng ch ng bà - ông Harold – m c ph i căn b nh tim r t n ng. Su t năm mươi b y năm s ng chung, chưa bao gi bà c m th y b t c như lúc y. Nhà thu c không ch u nh n th cơm tháng c a bà i l y 60 ô-la ti n thu c cho ông. Th là cháu mua cho ông Harold ba tháng thu c, còn dư l i 20 ô-la cháu cũng ưa n t cho bà bà d n ông i ăn m t b a trưa th t ngon. 17
  8. Jason nhìn tôi ch i, nhưng tôi ch cư i nh : - Nghe th t hay y, nhưng anh ph i n năm câu chuy n cơ mà! Jason càng t ra b i r i hơn khi ti p t c câu chuy n th năm: - M t b a khác, khi ang i trên ư ng, cháu nhìn th y m t chi c xe hơi b h ng máy u bên l . Cháu d ng l i và làm quen v i m t chàng trai tr tên là Brian. C u y cũng b ng tu i cháu. Sau m t lúc trò chuy n, cháu phát hi n th y gi a hai chúng cháu có khá nhi u i m chung, tuy r ng c u y là m t sinh viên r t nghèo. Cháu g i xe c u h n kéo xe c a c u y vào gara. Ngư i th máy b o r ng máy xe ã h ng và c n ph i thay m i. Brian r t lo l ng vì chi c xe r t quan tr ng i v i c u y. N u không có xe, c u không th i làm trang tr i ti n h c và t lo cho cu c s ng c a mình. C u không bi t l y âu ra 700 ô-la thay ph n máy xe b h ng ó. Cháu im l ng dúi vào tay c u s ti n ó và b o r ng c u ng lo l ng gì c . Bà Hastings là ngư i luôn t ra c ng r n trong khi gi i quy t công vi c, v y mà l n này bà không th gi u ư c c m xúc c a mình khi nói b ng m t gi ng run run xúc ng: - T ng c ng c u ã dùng h t 1.800 ôla. Tôi nh là trong bì thư c a ông Stevens ch có 1.500 ô-la thôi mà. Jason có v gi t mình, nghiêng ngư i v trư c nói: - Cháu ã b thêm 300 ô-la c a mình. Như v y có ph m lu t không ? Bà Hastings m m cư i: - T t nhiên là không r i. Ông Hamilton luôn là m t ngư i hi u chuy n. Nhìn sang tôi, bà y nói: - Ph i v y không, ông Hamilton? Tôi b t cư i hài lòng. V y là Jason ã h c ư c bài h c quan tr ng v giá tr c a ng ti n. Tôi hy v ng c u y s không bao gi quên bài h c này, m t bài h c mà tôi ch c r ng nh ng ai ã tr i qua s luôn nh mãi. 18
  9. CHƯƠNG NĂM GIÁ TR C A TÌNH B N S giàu có không th o b ng t ng s c a c i mà m t ngư i ã tích góp ư c, mà ư c th hi n qua s ngư i b n ngư i ó có ư c trong i. Sáng hôm sau, bà Hastings g i i n cho tôi thông báo r ng Jason Stevens ã n và ang i trong phòng h p. Sau chuy n hành trình thành công n a h t c a công vi c và ti n b c, tôi hy v ng thái áng bu n ngày u tiên c a c u ta ã ư c c i thi n nhi u. Nhưng ngay khi bư c vào phòng h p, tôi nhanh chóng nh n ra mình ã kỳ v ng quá nhi u. Trư c khi tôi k p ng i xu ng, Jason nhìn th ng vào m t tôi: - T i sao cháu ph i làm nh ng vi c như th này ch ? Th t là n c cư i. Bác có b n sao c a di chúc cơ mà. Ch c ch n bác bi t r t rõ r ng cháu s ư c th a k cái gì ch . T i sao chúng ta không b qua nh ng vi c nh m nhí này i n ích cu i cùng ó? Tôi m m cư i: - Chào bu i sáng, Jason. Tôi r t vui khi g p l i anh. Tôi hy v ng sau bài h c v giá tr ng ti n c a bác anh, anh ã hi u rõ hơn v m c ích c a cu c hành trình c a chúng ta r i ch . Nói xong, tôi ch m ch p ng d y theo cách c a nh ng ngư i ã tu i tám mươi. Và tôi tr ng m t nhìn c u ta - ánh nhìn mà tôi thư ng s d ng trong bao nhiêu năm làm quan tòa. - Chàng trai tr , anh có hai, ch hai l a ch n mà thôi. Anh ph i l n lư t i qua t ng ch ng c a cu c hành trình này dư i s hư ng d n mà Red Stevens ã l i, ho c anh s t b m i th ngay t i i m d ng này. Nhưng tôi nói cho anh bi t m t i u, r ng thái c a anh ã t anh r t g n v i s chia tay món quà quý giá nh t mà bác anh ã chu n b s n cho anh. Jason ng ngư i ra sau gh th dài: - Thôi ư c, ta ti p t c v y. Bà Hastings l i mang chi c h p vào và t xu ng c nh tôi. Tôi l y cu n băng có ánh s 4 và ưa cho bà Hastings bư c n t vào máy. M t l n n a, Red Stevens l i xu t hi n trên màn hình. - Jason, như ta ã nói v i cháu trong l n gi i thi u u tiên, ông Hamilton là ngư i b n thân thi t nh t c a ta. B n là m t t thư ng ư c dùng m t cách d dãi b i nh ng ngư i không hi u ư c ý nghĩa th c s c a nó. Ngày nay, ngư i ta hay g i nh ng ngư i mà h quen bi t là b n. Nhưng con trai à, con s r t may m n n u s ng lâu như ta và có th m nh ng ngư i b n th c s c a mình trên c mư i u ngón tay. Ta s k cho cháu nghe m t câu chuy n, câu chuy n mà ta ã h a s không bao gi nói ra m t khi ta còn s ng trên i. Vì cháu ch có th xem cu n băng này sau khi ta ã ch t, trư c s hi n di n c a ngư i mà ta ã h a, nên ta th c s c m th y vô cùng tho i mái khi chia s i u này v i cháu. Như cháu bi t y, ta ã ư c ăn m ng sinh nh t l n th b y mươi lăm c a mình và t n hư ng cái mà m i ngư i thư ng cho là m t cu c s ng th và m nh kh e. Nhưng không ph i lúc nào m i th cũng suôn s như v y âu. Ta còn nh khi ta v a bư c qua tu i ba mươi tám, ta b s t r t cao và ph i n m vi n m t th i gian. Các bác sĩ không th ch n oán ư c nguyên nhân khi n ta b s t như v y nên h m i t t c các chuyên gia gi i nh t n ki m tra s c kh e cho ta. Cu i cùng, h phát hi n ta b m t căn b nh th n hi m g p mà th i ó chưa th ch a ư c. Hy v ng duy nh t là ph i ghép th n – m t gi i pháp hoàn toàn m i m v i ngành y vào th i b y gi . Ch c cháu cũng bi t khi ó ghép th n còn là m t thu t ng chuyên môn chưa ư c nhi u ngư i bi t t i, nên ngư i hi n th n không h d tìm như ngày hôm nay. Ta ã g i i n 19
  10. tho i cho ông Hamilton - ngư i lu t sư i di n c a mình, và nói v i ông y r ng ta và ông y c n b t u m t cu c truy tìm kh p c nư c tìm m t qu th n thích h p v i ta. Lúc ó ta ã r t s , vì các chuyên gia nói n u không ư c ghép th n, ta ch còn có th s ng thêm t i a là m t tháng n a mà thôi. Ch c cháu có th hi u ta ã vui m ng n th nào khi ba tu n sau ó, ông Hamilton g i i n tho i n cho ta và nói r ng ông y ã tìm ư c m t ngư i hi n th n vùng bi n ông. Cu c ph u thu t di n ra r t thành công và mang n cho ta g p ôi th i gian s ng trên i. Nhưng i u cháu không th oán ra, và cho n bây gi cũng chưa ai ư c bi t, r ng qu th n mà ông Hamilton tìm th y chính là qu th n c a ông y. Red d ng l i nh p m t ng m nư c, còn chàng trai tr Jason Stevens nhìn tôi y kinh ng c. Trên màn hình l n, Red l i ti p t c: - Ch có m t i u duy nh t có th lý gi i cho hành ng này, ó chính là tình b n. Ta bi t hi n t i cháu ang nghĩ r ng mình có r t nhi u b n, nhưng th c t là, xung quanh cháu có r t nhi u ngư i mu n có ư c ti n c a cháu hay nh ng th ti n có th mua ư c. Ngo i tr kho ng th i gian cháu chung v i Gus Caldwell, cháu chưa t ng làm vi c l y m t ngày hay làm b t c vi c gì có ích c . Thay vào ó, cháu ch quan tâm n nh ng bu i ti c tùng, ăn chơi v i r t nhi u ngư i mà cháu v n g i là b n. Trong ba mươi ngày t i, ta mu n cháu dùng t t c th i gian mình có ư c suy nghĩ và quan sát. Ta mu n cháu nh hình nh ng i u mà cháu cho là nguyên t c c a m t tình b n th t s , và cháu s thu t l i v i ông Hamilton nh ng ví d c a tình b n th t s minh ch ng cho nguyên t c ó. Ta cam oan r ng cu c s ng c a cháu s có ý nghĩa hơn r t nhi u n u cháu bi t th u hi u và trân tr ng tình b n. Cu n băng ch m d t. Jason có v như ang chìm vào nh ng suy nghĩ miên man. Ch t c u ta th t lên: - Cháu không hi u. Ý cháu là … - Ta bi t anh không hi u. - Tôi c t ngang. - V n là ch ó. Ta ch hy v ng anh ghi nh nh ng l i mà bác anh ã l i cho anh. Và vì chính l i ích c a b n thân anh, vào cu i tháng này, anh nên b t u th u hi u. Ta mong s g p l i anh. Tôi r i kh i phòng h p, l i Jason v i nhi m v có v r t khó khăn ó. *** Vào ngày cu i cùng c a tháng, bà Hastings thông báo r ng Jason ã s p x p m t cu c h n g p và s n trong vòng m t gi ng h n a. Tôi ng i ng ngư i ra gh và nghĩ v Red Stevens, ngư i b n lâu năm c a mình. Tôi v n chưa tin r ng có m t cách th c nào ó s giúp ngư i khác hi u ư c chi u sâu c a m t tình b n chân chính, c bi t là v i m t ngư i chưa t ng ư c n m tr i i u ó trong i. Tôi th a nh n r ng tôi c m th y nghi ng k t qu mà Jason s mang l i sau m t tháng tìm ki m. Khi g p Jason, c hai chúng tôi cùng quan sát hành ng và thái c a c u ta. Dư ng như c u có r t nhi u i u mu n nói. C u chào chúng tôi m t cách r t h i h t r i lúng búng: - Cháu hy v ng r ng… Ý cháu là… - Tôi nghĩ r ng cu c h n hôm nay có liên quan nh ng n i dung mà c u s thu t l i v i ông Hamilton minh ch ng s th u hi u c a c u v tình b n. - Bà Hastings nh c nh . Jason e dè nhìn tôi. Tôi kh g t u và m m cư i ng viên tinh th n c a c u. C u ta b t u: - Th i gian qua, cháu ã suy nghĩ nhi u v tình b n và cháu c nh nghĩa tình b n là gì. Cháu ch có th nói r ng m t tình b n th c s luôn hàm ch a lòng trung thành, s t n tâm và m t quá trình chia s cùng nhau m i i u. V n còn nhi u i u sâu s c hơn th , nhưng th t khó di n t t t c thành l i. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2