intTypePromotion=1

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p3

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
4
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p3', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh béo phì trong y học p3

  1. ư Chãng mÆt. 3.2.3. ThÓ vÞ nhiÖt, trưêng t¸o ư ThÓ tr¹ng bÐo mËp. ư ¡n nhiÒu mau ®ãi. ư Kh¸t nưíc hay uèng. ư Chãng mÆt, m¾t ®á. ư §¹i tiÖn t¸o kÕt. 3.2.4. ThÓ can thËn ©m hư ư ThÓ tr¹ng bÐo mËp. ư Ch©n tay thñng trưíng, yÕu søc. ư Chãng mÆt hoa m¾t. ư ï tai, lưng mái. ư ChÊt lưìi ø tèi. ư M¹ch huyÒn ho¹t. 4. BIÕN CHøNG
  2. 4.1. T¨ng nguy c¬ tö vong ư Do c¸c biÕn chøng chuyÓn hãa: ®¸i th¸o ®ưêng, t¨ng lipid m¸u. 372 Copyright@Ministry Of Health ư Do bÖnh thưêng diÔn tiÕn nÆng trªn ngưêi bÐo ph× như: + Trong ngo¹i khoa: nguy c¬ khi g©y mª, hËu phÉu (viªm tÜnh m¹ch, béi nhiÔm). + Trong néi khoa: nhiÔm khuÈn nÆng. + Trong s¶n khoa: sinh khã. 4.2. BiÕn chøng chuyÓn hãa ư ChuyÓn hãa glucid: cã t×nh tr¹ng kh¸ng insulin, t¨ng tiÕt insulin ph¸t hiÖn qua test dung n¹p glucose bÞ rèi lo¹n, dÔ dÉn ®Õn bÖnh ®¸i th¸o ®ưêng.
  3. ư ChuyÓn hãa lipid: triglycerid m¸u thưêng t¨ng trong bÐo ph×, t¨ng VLDL. Sù t¨ng lipoprotein cã liªn quan ®Õn rèi lo¹n chuyÓn hãa glucid nãi trªn lam cho gan s¶n xuÊt nhiÒu VLDL h¬n. Cholesterol m¸u Ýt khi ¶nh hưëng trùc tiÕp bëi bÐo ph×, nhưng nÕu cã t¨ng cholesterol trưíc th× dÔ lam t¨ng LDL, HDL thưêng gi¶m khi triglycerid t¨ng. ư ChuyÓn hãa acid uric: acid uric m¸u thưêng t¨ng cã lÏ cã liªn quan ®Õn t¨ng triglycerid m¸u. T¨ng acid uric m¸u nÆng thªm khi ¨n kiªng, cÇn chó ý ®Õn t¨ng acid uric ®ét ngét khi ®iÒu trÞ lam gi¶m c©n, cã thÓ g©y c¬n Goutte cÊp tÝnh do tho¸i gi¸ng protid. 4.3. BiÕn chøng tim m¹ch B¶n th©n bÐo ph× la mét nguy c¬ cho c¸c bÖnh tim m¹ch:
  4. ư Cao huyÕt ¸p: cã sù liªn quan chÆt chÏ gi÷a bÐo ph× va t¨ng HA, tÇn suÊt cao HA t¨ng trong bÐo ph× bÊt kÔ la ph¸i nam hay n÷. HA gi¶m khi lam gi¶m c©n. ư Suy m¹ch vanh (®au th¾t ngùc, ®ét tö, nhåi m¸u c¬ tim): thưêng gÆp ngay c¶ khi kh«ng céng thªm c¸c yÕu tè nguy c¬ kh¸c (®¸i th¸o ®ưêng, t¨ng lipoprotein m¸u, cao HA). ư Suy tÜnh m¹ch: do c¬ häc, nhÊt la ë n÷, dÔ ®ưa ®Õn rèi lo¹n dinh dưìng chi dưíi (loÐt c¸c gi·n tÜnh m¹ch). ư C¸c biÕn chøng tim m¹ch kh¸c: suy tim tr¸i thø ph¸t do bÐo ph× hoÆc do t¨ng HA va suy m¹ch vanh; suy tim ph¶i trong trưêng hîp cã suy h« hÊp
  5. (khã thë g¾ng søc rÊt thưêng gÆp), tai biÕn m¹ch m¸u n·o, x¬ v÷a ®éng m¹ch. 4.4. BiÕn chøng phæi ư Gi¶m chøc n¨ng h« hÊp do nguyªn nh©n c¬ giíi (di ®éng kÐm cña lång ngùc), gi¶m th«ng khÝ phÕ nang tèi ®a g©y ra gi¶m oxy m« va t¨ng CO2 m¹n tÝnh. 373 Copyright@Ministry Of Health ư Trưêng hîp nÆng g©y héi chøng Pickwick (héi chøng khã thë khi ngñ): ngñ ga ngñ gËt ban ngay, nhøc ®Çu buæi s¸ng, t¨ng hång cÇu, t¨ng CO2 trong m¸u, thưêng gÆp trong c¸c trưêng hîp bÐo ph× nÆng, cã mét c©n
  6. nÆng giíi h¹n ma dưíi møc ®ã héi chøng nay nay mÊt ®i va t¸i xuÊt hiÖn khi c©n t¨ng trªn ngưìng ®ã. 4.5. BiÕn chøng xư¬ng khíp ư ë c¸c khíp chÞu lùc cao như ®Çu gèi, khíp h¸ng, cét sèng th¾t lưng dÔ bÞ tho¸i hãa. ư Thưêng t¨ng tû lÖ ho¹i tö do thiÕu m¸u ®Çu xư¬ng ®ïi t¨ng lªn. ư Tho¸t vÞ ®Üa ®Öm, trưît ®èt sèng g©y ®au lưng, ®au thÇn kinh täa. ư Lo·ng xư¬ng. 4.6. BiÕn chøng néi tiÕt ư §¸i th¸o ®ưêng kh«ng phô thuéc insulin (do t¨ng insulin thø ph¸t do ư endorphin, hoÆc do gi¶m nhiÒu nguyªn nh©n: do t¸c dông cña sè lưîng va chÊt lưîng thô thÓ insulin ngo¹i biªn, kÝch thÝch tÕ bao do ¨n
  7. nhiÒu glucid). §ưêng huyÕt cã thÓ gi¶m khi gi¶m c©n. ư Chøc n¨ng néi tiÕt sinh dôc: gi¶m kh¶ n¨ng sinh s¶n; chu kú kinh kÐo dai kh«ng phãng no·n, rËm l«ng 4.7. BiÕn chøng kh¸c ư Da: nhiÔm trïng da ë c¸c nÕp gÊp, nhÊt la nhiÔm nÊm. ư C¸c nguy c¬ ung thư hãa: t¨ng tû lÖ ung thư vó va néi m¹c tö cung do chuyÓn d¹ng tõ m« mì ë vó c¸c androgen thanh oestrogen, g©y t¨ng oestrogen tư¬ng ®èi. ư ë phô n÷: héi chøng buång trøng ®a nang. ư Khi phÉu thuËt: g©y mª cã nhiÒu nguy c¬. ư ¶nh hưëng t©m lý x· héi. 5. §IÒU TRÞ 5.1. Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ 5.1.1. Nguyªn t¾c chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2