intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

55
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa oms trong y học p4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p4

  1. 2.3.6. C¸c thÓ bÖnh l©m sang YHH§ a. Hen ngo¹i lai hay hen dÞ øng Thưêng b¾t ®Çu ë trÎ em hay ngưêi trÎ, cã tiÒn sö dÞ øng râ rÖt, cã dÞ nguyªn ®Æc hiÖu, nång ®é globulin miÔn dÞch IgE ë trong m¸u cao. Thưêng ®¸p øng tèt víi trÞ liÖu gi¶i mÉn c¶m ®Æc hiÖu. Tiªn lưîng l©u dai tư¬ng ®èi kh¶ quan, tö vong trong c¬n hiÕm. b. Hen néi t¹i hay hen nhiÔm trïng Thưêng b¾t ®Çu ë tuæi trung niªn 35-40 tuæi. C¬n hen thưêng xuÊt hiÖn sau ®ît nhiÔm trïng h« hÊp, gi÷a nh÷ng c¬n khã thë vÉn tån t¹i, kh«ng cã tiÒn sö dÞ øng, ®¸p øng kÐm víi c¸c biÖn ph¸p ®iÒu trÞ, tiªn lưîng dÌ dÆt, chÕt cã thÓ x¶y ®Õn v× c¬n hen liªn tôc hay biÕn chøng suy tim, gi·n phÕ nang, t©m
  2. phÕ m¹n. c. Hen khã thë liªn tôc §©y la thÓ hen nÆng, thưêng thÊy ë ngưêi bÞ hen ®· l©u n¨m, cã nhiÒu ®ît béi nhiÔm, còng cã khi do dïng qu¸ nhiÒu c¸c thuèc cưêng giao c¶m (adrenalin, isopromalin) va c¸c amin cã t¸c dông cuêng giao c¶m (ephedrin). C¬n ho kÐo dai 2-3 ngay liÒn lam bÖnh nh©n ph¶i ngåi lu«n rÊt mÖt nhäc. Tõ mét chøng c¬ n¨ng, hen rÊt mau chãng cã c¸c tæn thư¬ng thùc thÓ như x¬ phæi, gi·n phÕ nang. d. Hen ¸c tÝnh La mét t×nh tr¹ng rÊt nÆng, kÐo dai, kh«ng ®¸p øng víi c¸c ®iÒu trÞ th«ng thưêng, hay x¶y ra ë ngưêi hen l©u n¨m, cã liªn quan ®Õn nhiÔm trïng h« hÊp,
  3. ®«i khi do sai lÇm vÒ ®iÒu trÞ; ®Æc biÖt do l¹m dông thuèc cưêng giao c¶m (dưíi d¹ng tiªm chÝch hoÆc khÝ dung), l¹m dông c¸c thuèc an thÇn lam øc chÕ c¸c trung khu ho. C¸c côc ®êm ®Æc lam t¾c nghÏn c¸c phÕ qu¶n nhá g©y: 94 Copyright@Ministry Of Health ư Khã thë nÆng, nhÞp thë nhanh 20-30 lÇn/phót, mÆt m«i tÝm t¸i, v· må h«i. ư HuyÕt ¸p cã thÓ h¬i t¨ng tho¸ng qua, nhÞp tim t¨ng nhanh, ®«i khi x¶y ra trôy m¹ch. ư Kh«ng ho, kh«ng kh¹c ®am ra ®ưîc, r× rao phÕ nang gÇn như mÊt h¼n. ư XÐt nghiÖm c¸c khÝ trong m¸u: cã suy h« hÊp cÊp, ®é b·o hßa O2 ë m¸u
  4. ®éng m¹ch (SaO2) gi¶m, ¸p lùc CO2 trong m¸u ®éng m¹ch t¨ng, cã thÓ cã toan h« hÊp. §iÒu trÞ ®óng c¸ch ngưêi bÖnh cã thÓ qua khái. Cã mét sè trưêng hîp tö vong do nghÑt thë, trôy m¹ch hay do xuÊt huyÕt tiªu hãa. 2.4. Nguyªn nh©n va bÖnh sinh theo y häc cæ truyÒn 2.4.1. Nguyªn nh©n ư C¶m nhiÔm ngo¹i ta thưêng la phong, han ta. ư ¡n uèng l¹nh. ư ¡n qu¸ nhiÒu chÊt chua, mÆn, ngät, uèng nhiÒu rưîu, tÝch nhiÖt, thư¬ng ©m, ho¸ ®êm thanh chÊt ø ®äng sinh bÖnh. ư Lao nhäc th¸i qu¸. ư M¾c bÖnh ®· l©u ma ta cßn Èn phôc trong phÕ l¹c hoÆc sinh nhiÒu ®êm nhiÖt g©y t¾c trë:
  5. + NÕu v× thưêng ¨n uèng ®å sèng l¹nh, han ngưng ®äng tô s½n bªn trong l¹i c¶m nhiÔm phong han ta th× sÏ sinh ra chøng hen han. + NÕu v× ®am nhiÖt tÝch ë bªn trong, l¹i c¶m ph¶i phong ta ma ph¸t bÖnh th× gäi la hen nhiÖt. + NÕu ta khÝ x©m nhËp, bªn trong l¹i s½n cã han ®am ngưng ®äng uÊt l¹i, khÝ nghÞch lªn, bÖnh ®Õn gÊp rót, h¸ miÖng so vai ®Ó thë gäi la thùc suyÔn. Như vËy thùc suyÔn chñ yÕu la do ®am, thưêng gÆp ph¶i phong han hoÆc t¸o nhiÖt tr¸i mïa x©m nhËp kÝch thÝch g©y bÖnh. + NÕu nguyªn khÝ ®· hư s½n, thªm ®am Èm ngưng ®äng, lam thËn kh«ng n¹p khÝ sinh ra hư suyÔn ma kh«ng cÇn ph¶i cã ta khÝ lôc d©m míi ph¸t. Như vËy hư suyÔn chñ yÕu do hư, vËn ®éng lao ®éng mét chót la suyÔn t¨ng.
  6. 2.4.2. BÖnh sinh Theo TrÇn Tu Viªn ®êi Thanh viÕt trong Y häc thùc t¹i trÞ luËn vÒ chøng hen: ư Han ta x©m nhËp n»m s½n ë phÕ du. 95 Copyright@Ministry Of Health ư §êm Èm ®ưîc kÕt tô sinh ra ë phÕ. Trong ngoai cïng øng, khi cã ®iÒu kiÖn phong han thö thÊp t¸o háa lam tæn thư¬ng la ph¸t c¬n ngay. Ngoai lôc d©m, nÕu uèng rưîu, ¨n ®å l¹nh, lao ®éng vÊt v¶, nhËp phßng qu¸ nhiÒu … còng cã thÓ ph¸t c¬n ®ưîc. Khi ph¸t c¬n th× khÝ l¹nh ë phÕ du, cïng víi ®am Èm t¹i phÕ, cïng dùa vao nhau, ng¨n lÊp c¸c cöa ngâ th«ng ®iÒu phÕ khÝ kh«ng ®Ó cho thë hÝt, r¸ng
  7. søc thë hÝt th× ph¸t ra tiÕng khß khÌ. Theo Néi kinh, mäi xung ngưîc lªn ®Òu thuéc vÒ háa, h¬i thë ng¾n gÊp ma lu«n lu«n kh«ng ®ñ h¬i thë gäi la suyÔn. SuyÔn thë cÊp bøc Êy la do khÝ bÞ háa uÊt ma ®êm Èm nhÇy dÝnh ë phÕ vÞ. Han ta x©m ph¹m, ®am Èm ø ®äng bªn trong quyÕt l¹nh ë th¸i ©m, khÝ bÞ uÊt, han ta còng lam bÝ bÕ phÕ khiÕu, khÝ cña 2 kinh thñ dư¬ng minh va th¸i dư¬ng la phÇn biÓu cña phÕ, ngưîc lªn hung c¸ch ma sinh ra thùc suyÔn. Ngưêi cã tinh huyÕt hư kÐm, ©m hư, hư háa bèc, khÝ háa kh«ng trë vÒ nguån ®ưa ngưîc lªn. Th«ng thưêng th× phÕ ph¸t khÝ ra, thËn n¹p khÝ vao, nhưng v× thËn hư, kh«ng thùc hiÖn ®ưîc chøc n¨ng bÕ tang do ®ã l«i long háa
  8. bèc lªn dÉn ®Õn phÕ bÞ thư¬ng lam cho thë ra hÝt vao gÊp rót; háa kh«ng bÞ thñy øc chÕ, dư¬ng kh«ng bÞ ©m liÔm n¹p l¹i, do ®ã nguy c¬ ©m vong dư¬ng tho¸t chÕt trong chèc l¸t. Dï la hen hay suyÔn bÖnh l©u ngay còng tæn thư¬ng phÕ - tú - thËn sinh ra phÕ ©m hư, phÕ khÝ hư, tú khÝ hư, tú dư¬ng hư, thËn ©m hư va thËn dư¬ng hư. 3. CHÈN §O¸N 3.1. ChÈn ®o¸n theo y häc hiÖn ®¹i 3.1.1. L©m sang ư Dùa vao triÖu chøng cña c¬n hen ®iÓn h×nh ®Ó chÈn ®o¸n c¬n hen. ư Dùa vao c¸c triÖu chøng c¬ n¨ng va thùc thÓ ®Ó chÈn ®o¸n ngoai c¬n va biÕn chøng. 3.1.2. CËn l©m sang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2