intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p5

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

83
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa oms trong y học p5', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p5

  1. ư §ang c¬n hen nÕu soi X quang lång ngùc thÊy hai phÕ trưêng qu¸ s¸ng, c¸c khoang liªn sưên gi·n réng, xư¬ng sưên n»m ngang va c¬ hoanh 2 bªn bÞ ®Èy xuèng thÊp. ư Gi÷a c¸c c¬n hay ngoai c¬n c¸c triÖu chøng l©m sang lÉn X quang nãi trªn kh«ng cßn, tuy nhiªn cã thÓ lam mét sè thö nghiÖm như nghiÖm 96 Copyright@Ministry Of Health ph¸p g¾ng søc, nghiÖm ph¸p dïng acetylcholin vÉn ph¸t hiÖn ®ưîc t×nh tr¹ng t¨ng ho¹t tÝnh c¸c phÕ qu¶n. ư Thùc hiÖn c¸c chÈn ®o¸n cËn l©m sang kh¸c ®Ó chÈn ®o¸n nguyªn nh©n va biÕn chøng (như dùa vao chøc n¨ng h« hÊp…). 3.1.3. ChÈn ®o¸n hen phÕ qu¶n khi
  2. ư Qua c¬n cÊp chøc n¨ng h« hÊp trë vÒ b×nh thưêng. ư §¸p øng cã ý nghÜa víi thuèc gi·n phÕ qu¶n ®ưêng hÝt hoÆc 2 tuÇn corticoid ®ưêng toan th©n (prednison 30 - 40mg/ngay), hoÆc 6 tuÇn corticoid ®ưêng hÝt. FEV1 sau – FEV1 trưíc 200ml va FEV1 sau – FEV1 trưíc FEV1 trưíc ChÈn ®o¸n bËc hen: 12% (ATS) [ 15% (BTS)] BËc hen FEV1 hoÆc PEF (%) §é dao ®éng s¸ng - chiÒu I 80% < 20% II 80% 20 - 30% III 61 - 79% > 30% IV 60% > 30% PEF chiÒu - PEF s¸ng
  3. (PEF s¸ng + PEF chiÒu)/2 §é dao ®éng PEF = 3.2. ChÈn ®o¸n theo y häc cæ truyÒn 3.2.1. Chøng hen Chñ chøng cña hen la khã thë, khi thë cã tiÕng cß cưa (rÝt, khß khÌ), khi cã c¬n khã thë ®Õn kh«ng n»m ®ưîc, ph¶i ngåi ®Ó thë. Trong l©m sang chia lam 2 lo¹i: a. Hen han ư Ngưêi l¹nh, s¾c mÆt tr¾ng bÖch ư Ngùc ®Çy tøc ư §êm trong lo·ng, cã bät, dÔ kh¹c ư Kh«ng kh¸t, thÝch uèng nưíc nãng ư §¹i tiÖn ph©n nh·o n¸t 97
  4. Copyright@Ministry Of Health ư ChÊt lưìi nhît, rªu lưìi máng tr¾ng tr¬n ư M¹ch trÇm khÈn. b. Hen nhiÖt ư Buån bùc khã chÞu ư Rªu lưìi thưêng vang ®ôc ư §¹i tiÖn t¸o ư M¹ch ho¹t s¸c ư NÕu do ©m hư háa vưîng th× chÊt lưìi ®á sÉm ư NÕu cã kiªm ngo¹i c¶m th× l¹nh, ®au m×nh, ph¸t sèt, kh¸t nưíc; biÓu hiÖn chøng l¹nh bªn ngoai, nãng bªn trong. 3.2.2. Chøng suyÔn Chñ chøng cña suyÔn la thë gÊp a. Thùc suyÔn: • Phong han:
  5. ư Ngùc ®Çy tøc ư Ho, ®êm nhiÒu va lo·ng ư Ph¸t sèt ư §au ®Çu ư ín l¹nh, ®æ må h«i ư Kh«ng kh¸t nưíc ư Rªu lưìi tr¾ng nhên ư M¹ch phï ho¹t • T¸o nhiÖt ư PhiÒn nãng ư Ho, ®au ngùc ư Kh¸t nưíc, häng ®au ư §am nhiÒu, ®Æc, khã kh¹c ư ChÊt lưìi ®á, rªu máng ư M¹ch s¸c
  6. b. Hư suyÔn • PhÕ hư: ư Thë ng¾n h¬i kÌm theo ho 98 Copyright@Ministry Of Health ư TiÕng nãi yÕu ư Tinh thÇn uÓ o¶i ư Lưìi nh¹t Ngoai ra cßn cã chøng: t©n dÞch kh« r¸o, ngưêi nãng, häng vưíng t¾c, tù ®æ må h«i, s¾c mÆt ®á tõng lóc, lưìi ®á, m¹ch vi nhưîc. • ThËn hư: ư NÕu thËn ©m hư suyÔn: + Ho, khã thë + §au häng + MÆt ®á, vËt v·
  7. + Lßng ban tay ch©n nãng + M¹ch tÕ s¸c. ư NÕu thËn dư¬ng hư suyÔn: + ín l¹nh + VËn ®éng la suyÔn xuÊt hiÖn va t¨ng lªn + Sưng mu ban ch©n + Tay ch©n l¹nh + M¹ch vi hoÆc trÇm nhưîc. ư TriÖu chøng b¸o nguy: + KhÝ nghÞch lªn, thë gÊp vËt v· + Ch©n l¹nh, ®æ må h«i ®Çu + §¹i tiÖn láng + M¹ch phï ®¹i ma kh«ng cã lùc. 4. BIÕN CHøNG 4.1. NhiÔm trïng phæi
  8. Thưêng x¶y ra ë ngưêi hen l©u n¨m: bÖnh nh©n cã sèt, khã thë kh«ng chØ ë th× thë ra ma c¶ ë th× hÝt vao, ®êm ®ôc, tÕ bao ¸i toan ®ưîc thay thÕ b»ng tÕ bao ®a nh©n trung tÝnh, c¬n hen thưêng kÐo dai. 4.2. Gi·n phÕ nang Trong c¬n hen, c¸c phÕ qu¶n hÑp l¹i, do ®ã khi hÝt vao th× c¸c c¬ h« hÊp can thiÖp vao nªn th¾ng ®ưîc søc c¶n; ë th× thë ra (thô ®éng) kh«ng khÝ kh«ng ra hÕt nªn ø l¹i lam phÕ nang në ra, l©u ngay c¸c phÕ nang mÊt dÇn tÝnh ®an håi, në ra råi kh«ng co l¹i ®ưîc nªn kh«ng khÝ bÞ ø ®äng, oxy vao phæi Ýt, 99 Copyright@Ministry Of Health dioxyd carbon kh«ng ra ®ưîc g©y t×nh tr¹ng thiÕu oxy va t¨ng dioxyd carbon.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2