intTypePromotion=1

Quảng gánh lo đi và vui sống

Chia sẻ: Bui Van Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
968
lượt xem
591
download

Quảng gánh lo đi và vui sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhờ các phương pháp của Dale Carnegie, hàng trieu người đọc dã xây dựng được thái do sông tích cực, an tâm cảm nhan hạnh phúc và mãi mãi loại bỏ thói quen lo lắng. Qua hơn nữa thế kỷ, những lời khuyên thiết thực và sâu sắc của Dale Vamegie vẩn còn nguyên giá trị co đến ngày nay. Ngay bây giờ, bạn có thể ghi tên mình vào danh sách hàng triệu con người đã học được cách :quẳng gáng lo âu đi và vui sống !...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quảng gánh lo đi và vui sống

 1. Quảng gánh lo đi và vui sống!
 2. Dale Carnegie Qu ng gánh lo i và vui s ng HOW TO STOP WORRYING AND START LIVING
 3. Bìa 4: Hãy Ng ng Lo L ng. . . Hãy Bư c Ch m L i. . . Và T n Hư ng Cu c S ng! Nh các phương pháp c a Dale Carnegie, hàng tri u ngư i c ã xây d ng ư c thái s ng tích c c, an tâm c m nh n h nh phúc và mãi mãi lo i b thói quen lo l ng: • Hãy óng ch t nh ng cánh c a s t d n n quá kh và tương lai. Ch s ng trong nh ng vách ngăn c a hi n t i. • Nhìn nh n nh ng m t tích c c c a cu c s ng. • Khi n b n thân luôn b n r n. Khi làm vi c n quên mình, ta cũng quên i m i lo l ng. • Th ki m tra theo lu t bình quân, xác su t x y ra i u b n ang lo l ng là bao nhiêu ph n trăm? • Luôn n l c h t mình. • Hãy nghĩ n nh ng may m n b n có ư c - ch không ph i là nh ng r c r i. • Hãy quên i b n thân b ng cách quan tâm n ngư i khác. M i ngày làm m t i u t t có th khi n ai ó m m cư i.
 4. Qua hơn n a th k , nh ng l i khuyên thi t th c và sâu s c c a Dale Carnegie v n còn nguyên giá tr cho n ngày nay. Ngay bây gi , b n ã có th ghi tên mình vào danh sách hàng tri u con ngư i ã h c ư c cách: Qu ng gánh lo i và vui s ng!
 5. M cl c L i t a c a tác gi quy n sách này mang l i nhi u l i ích nh t PH N M T CÁC NGUYÊN T C CĂN B N LO I B S LO L NG 1. S ng trong “nh ng ngăn kín c a th i gian” 2. M t gi i pháp nhi m màu 3. Tác h i c a nh ng n i lo PH N HAI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ GI I QUY T LO L NG 4. Cách phân tích và gi i quy t các v n gây lo l ng 5. Cách xóa b 50% lo l ng trong công vi c
 6. PH N BA PHÁ B THÓI QUEN LO L NG TRƯ C KHI S LO L NG TÀN PHÁ CHÚNG TA 6. tâm trí không còn ch cho s lo l ng 7. Gãt b nh ng i u v n v t 8. Lu t bình quân: “Phương thu c” hi u nghi m 9. H p tác v i nh ng i u không th tránh kh i 10. t l nh “D ng” cho n i lo l ng 11. S ng v i hi n t i, b qua quá kh PH N B N 7 CÁCH LUY N TINH TH N S NG THANH TH N VÀ H NH PHÚC 12. Suy nghĩ và hành ng m t cách vui tươi 113 13. Ch m d t vi c tr ũa 128 14. Không bu n lòng v s vô ơn 138 15. Nh ng gì b n có: Hơn m t tri u ô-la 145 16. Hãy là chính mình 153 17. N u i cho ta qu chanh, hãy pha thành ly nư c chanh 161 18.Cách thoát kh i phi n mu n trong 14 ngày 170
 7. PH N NĂM M T PHƯƠNG CÁCH TUY T V I CH NG LO L NG 19. L y ni m tin làm i m t a 189 PH N SÁU G T B N I LO B CH TRÍCH 20. Không ai soi mói m t k t m thư ng 213 21. không b t n thương vì nh ng l i ch trích 217 22. Nh ng i u d i d t tôi ã làm 222 PH N B Y 6 CÁCH TRÁNH M T M I VÀ LO L NG, NG TH I NÂNG CAO TINH TH N VÀ S C L C 23. Tác h i c a s m t m i 231 24. Nguyên nhân và cách kh c ph c tr ng thái m t m i 237 25. Tránh m t m i và gi s c di n tươi tr 243
 8. 26. B n thói quen t t khi làm vi c có th giúp tránh căng th ng và lo âu 249 27.Cách xua tan n i bu n chán – nguyên nhân gây m t m i, lo l ng và b c d c 253 28. Cách tránh lo l ng vì m t ng 264 PH N TÁM NH NG CÂU CHUY N CÓ TH T V KINH NGHI M CH NG LO L NG
 9. L I T A C A TÁC GI Năm 1909, tôi là m t trong nh ng k b t h nh nh t New York. Tôi ki m s ng b ng ngh bán xe t i nhưng không bi t nó v n hành th nào, và t hơn n a là tôi cũng ch ng mu n bi t i u ó. Tôi ghét công vi c c a mình. Tôi ghét ph i s ng chung v i lũ gián dơ b n trong m t căn phòng t i tàn. Tôi còn nh h i y tôi thư ng treo nh ng chi c cà v t c a mình trên tư ng, th r i m t bu i sáng, khi v i tay l y m t chi c thì ch m ph i m t b y gián t trong ó ch y túa ra. Tôi cũng ghét ph i ăn trong nh ng nhà hàng r ti n và m t v sinh mà r t có th cũng lúc nhúc gián trong gian b p. M i êm, tôi tr v căn phòng tr ng v ng v i nh ng cơn au u như búa b . Nh ng cơn au b t ngu n t s th t v ng, lo âu, cay ng và c m giác mu n n i lo n. Th c s là tôi ang n i lo n, b i nh ng gi c mơ p t th i i h c gi ã tr thành nh ng cơn ác m ng. Cu c s ng là th này sao? Cu c phiêu lưu y ý nghĩa mà trư c kia tôi háo h c mong i là th này sao? C i tôi ch có v y thôi ư – làm công vi c mình căm ghét, s ng chung v i gián, ăn nh ng th c ăn chán ng t – và ch ng có hy v ng gì v tương lai?. . . Tôi ư c ao bi t như ng nào ư c c và vi t nh ng cu n sách mình ã p t th i sinh viên. Tôi bi t mình s có ư c m i th và ch ng m t gì n u t b công vi c mà mình chán ghét. Tôi không h ng thú v i vi c ki m nhi u ti n. Tôi ch khát khao ư c s ng h t mình. Nói m t cách ng n g n, tôi ang ng trư c ng r c a i mình – ã t i lúc tôi ph i làm cái vi c mà h u h t nh ng ngư i tr tu i ph i làm khi m i vào i: quy t nh hư ng i cho tương lai. Và tôi ã có m t quy t nh làm thay i hoàn toàn cu c i tôi. Nh quy t nh y, tôi ã s ng m t cu c s ng h nh phúc và y ý nghĩa, vư t xa c nh ng mơ ư c không tư ng nh t c a mình. Tôi quy t nh s t b công vi c chán ng t y tr thành giáo viên. Trư c ó, tôi ã t ng h c b n năm i h c sư ph m t i Warrensburg, Missouri. Tôi s ki m s ng b ng cách i d y bu i t i các trư ng dành cho ngư i l n. Ban ngày tôi s ư c th nh
 10. thơi c sách, so n bài, vi t ti u thuy t và truy n ng n. Tôi mu n “s ng vi t và vi t s ng”. Nhưng tôi s d y gì l p h c bu i t i ây? Khi nhìn l i quá trình h c i h c, tôi th y r ng nh ng ki n th c và kinh nghi m có ư c khi h c và th c hành môn nói trư c công chúng t ra h u ích cho công vi c và cu c s ng c a tôi hơn t t c ki n th c c a các môn khác g p l i. Vì sao? Vì nó ã xóa i tính nhút nhát và thi u t tin c a tôi, nó giúp tôi có dũng khí và s v ng vàng khi làm vi c v i m i ngư i. M t i u hi n nhiên là nh ng ai có th ng lên nói lưu loát và rõ ràng suy nghĩ c a mình s là nh ng ngư i có kh năng lãnh o. Tôi n p ơn xin d y môn này trong các khóa h c bu i t i c a trư ng ih c Columbia và i h c New York, nhưng c hai trư ng u nói r ng h có th t xoay x mà không c n s giúp s c c a tôi. Lúc ó tôi r t th t v ng – nhưng bây gi tôi l i c m th y bi t ơn i u ó, b i nh v y mà tôi ã n gi ng d y các trư ng bu i t i c a Hi p h i Thanh niên Cơ c (Young Men’s Christian Association – YMCA), nơi tôi ph i ưa ra nh ng k t qu làm vi c thuy t ph c ch trong m t th i gian ng n. ó qu là m t thách th c l n! H c viên n nghe tôi gi ng không ph i vì mu n có ch ng ch i h c hay kh ng nh a v xã h i. H n vì m t lý do duy nh t: h mu n gi i quy t các v n c a mình. H mu n có th ng lên và t tin phát bi u trong b t kỳ cu c h p nào. Nh ng ngư i bán hàng mu n gõ c a nhà các khách hàng khó tính nh t mà không c n ph i i vòng quanh khu nhà c a khách hàng n ba l n l y can m. H mu n có ư c s t tin và m t tư th ĩnh c. H mu n thăng ti n trong công vi c. H mu n mang v nhi u ti n hơn cho gia ình. Do h c phí tr theo t ng kỳ và h c viên s không ph i tr ti n n u không th y hi u qu , và cũng vì ti n lương c a tôi không ư c tr theo tháng mà d a trên ph n trăm t ng s h c phí thu ư c, nh ng bài gi ng c a tôi bu c ph i h u ích và bám sát th c t . Th i gian ó, tôi c m th y i u ki n gi ng d y như th r t b t l i, nhưng gi ây tôi hi u r ng mình ã có m t cơ h i rèn luy n vô giá. Tôi ph i t o ng l c các h c viên. Tôi ph i giúp h gi i quy t các r c r i. Tôi ph i làm sao bu i h c nào cũng h p d n và khi n h mu n n ti p vào các bu i sau n a.
 11. Và ó là m t công vi c tuy t v i. Tôi ã vô cùng ng c nhiên khi th y các h c viên c a mình nhanh chóng xây d ng ư c s t tin và r t nhi u ngư i ã s m ư c thăng ch c, tăng lương. Các gi h c thành công vư t xa nh ng hy v ng l c quan nh t c a tôi. Sau ba khóa, YMCA tr cho tôi 30 ô-la m i t i, trong khi trư c ó h còn không ng ý tr 5 ô-la. Ban u tôi ch d y môn Nói Trư c Công Chúng (Public Speaking), nhưng sau nhi u năm, tôi nh n ra con ngư i còn c n thêm kh năng thu ph c lòng ngư i. Vì không th tìm ư c m t giáo trình ưng ý v vi c c i thi n và xây d ng m i quan h gi a con ngư i v i nhau nên tôi ã t vi t m t quy n sách. Nó không ư c vi t theo cách thông thư ng mà ư c kh i ngu n và phát tri n d a trên kinh nghi m c a chính các h c viên tham d khóa h c. Tôi ã tt a cho quy n sách là How to Win Friends and Influence People ( c Nhân Tâm). Vì quy n sách y ư c vi t làm giáo trình cho các l p h c dành cho ngư i l n c a tôi và cũng vì b n quy n sách tôi vi t trư c ó ch ng nh n ư c s chú ý nào nên tôi không ng nó l i có th bán ch y n th . Có l tôi là m t trong nh ng tác gi b làm cho s ng s t nh t th i i này! Th i gian trôi qua, tôi phát hi n thêm m t trong nh ng r c r i l n nh t c a ngư i l n: lo l ng. Ph n l n h c viên c a tôi là doanh nhân – giám c i u hành, nhân viên bán hàng, k sư, k toán; tuy thu c nhi u ngành ngh khác nhau nhưng h u như ai cũng có nh ng r c r i c a riêng mình! Trong l p cũng có c ph n là các n doanh nhân và các bà n i tr . B n th y y, h cũng g p r c r i! Rõ ràng là tôi c n m t giáo trình hư ng d n cách ch ng s lo l ng. V y là m t l n n a tôi l i c t công tìm ki m. Tôi n thư vi n l n nh t c a New York và r t ng c nhiên khi ch tìm ư c 22 quy n sách x p dư i m c WORRY - LO L NG. Và cũng c m th y thích thú không kém khi có t i m t 189 quy n x p dư i m c WORMS - CÁC LOÀI GIUN! S sách vi t v giun nhi u g p g n chín l n s sách vi t v lo l ng! Th t b t ng ph i không? Vì lo l ng là m t trong nh ng v n l n nh t c a nhân lo i, các b n có nghĩ r ng m i trư ng h c t c p trung h c tr lên nên có m t khóa h c v “Cách lo i b lo l ng” không”? Ch ng có gì ng c nhiên khi b n c th y David Seaburry vi t trong quy n How to Worry Successfully (Làm th nào lo l ng m t cách hi u qu ) r ng: “Chúng ta bư c sang tu i trư ng thành v i nh ng chu n b nghèo nàn cho vi c i m t v i áp l c n
 12. m c m i khi b căng th ng, ta ch ng khác nào m t con m t sách b yêu c u múa ba lê!”. K t qu là gì? Hơn m t n a s b nh nhân n m vi n là nh ng ngư i g p các r c r i v tinh th n và c m xúc. Tôi ã xem h t 22 quy n sách vi t v n i lo l ng x p trên giá c a Thư vi n New York. Tôi cũng mua t t c sách có th tìm ư c v ch này, nhưng v n không th tìm ra dù ch là m t quy n thích h p dùng làm tài li u gi ng d y cho các khóa h c c a mình. Th là tôi quy t nh s t vi t. Tôi b t u chu n b cho vi c vi t quy n sách này cách ây 7 năm b ng cách c nh ng gì các tri t gia c a m i th i i ã nói v lo l ng. Tôi cũng c hàng trăm quy n ti u s , t Kh ng T cho t i Churchill. Tôi ph ng v n hàng ch c ngư i n i ti ng nh ng lĩnh v c khác nhau như võ sĩ quy n anh Jack Dempsey, Tư ng Omar Bradley, Tư ng Mark Clark, nhà sáng l p hãng ô-tô Ford - Henry Ford, nh t phu nhân Eleanor Roosevelt, nhà báo Dorothy Dix... Nhưng ó m i ch là bư c kh i u. Tôi còn ti n hành m t vi c khác, có ý nghĩa quan tr ng hơn h n so v i vi c ch ph ng v n và tham kh o các bài vi t. Tôi ã làm vi c 5 năm trong m t phòng th nghi m ch ng lo l ng - m t phòng th nghi m ư c th c hi n v i chính các h c viên trong l p h c bu i t i dành cho ngư i l n c a chúng tôi. Theo tôi ư c bi t, ây là phòng th nghi m u tiên và duy nh t trên th gi i thu c lo i này. Chúng tôi ra m t s quy t c nh m ch ng lo l ng r i yêu c u h c viên áp d ng chúng vào cu c s ng và báo cáo k t qu t ư c trư c l p. M t s ngư i khác thì k l i nh ng cách th c mà h ã s d ng trong quá kh . Nh th mà tôi cho r ng mình là ngư i ư c nghe nhi u cu c nói chuy n v cách ch ng lo l ng hơn b t c ai. Bên c nh ó, tôi cũng c hàng trăm bài vi t v ch này ư c g i t i b ng thư – ó là nh ng bài nói ã o t gi i trong các l p h c c a chúng tôi ư c t ch c trên toàn th gi i. Do ó, quy n sách này không h là m t m lý thuy t xa r i th c t . Nó cũng không ph i là m t bài thuy t gi ng kinh vi n, gi i thích nh ng cơ ch khoa h c nh m ki m soát nh ng n i lo l ng. Thay vào ó, tôi ã c g ng vi t m t tài li u chính xác, súc tích k l i vi c hàng nghìn ngư i trư ng thành ã ch ng n i lo l ng c a mình ra sao. Có
 13. m t i u ch c ch n r ng: ây là m t quy n sách g n li n v i th c t , và b n có th ng d ng nó d dàng. Tri t gia ngư i Pháp Valéry nói: “Khoa h c là t p h p nh ng công th c thành công”. Quy n sách này cũng v y: nó là t p h p nh ng công th c gi i t a lo l ng hi u qu và ã ư c th i gian ki m ch ng. Tuy nhiên, tôi xin nói trư c r ng: có th b n s không th y i u gì m i m , nhưng b n s nh n ra nhi u i u ã b chúng ta b quên. V n không ph i là chúng ta không bi t hay không hi u, mà là chúng ta không hành ng. M c ích c a quy n sách này là k l i, làm sáng t , tôn vinh và phân tích dư i góc nhìn m i c a th i i v nh ng chân lý căn b n ã có t xa xưa, nh m xây d ng ni m tin nơi b n và giúp b n t tin áp d ng chúng. Khi ch n c quy n sách này, ch c h n i u mà b n mong m i là th c hi n m t s thay i. V y thì b n còn ch n ch gì n a? Chúc b n s m qu ng gánh lo i và vui s ng! DALE CARNEGIE
 14. quy n sách này mang n k t qu t t nh t 1. quy n sách này phát huy tác d ng cao nh t, có m t yêu c u không th b qua, m t yêu c u quan tr ng hơn t t c các yêu c u khác. N u b n không áp ng ư c i u ki n tiên quy t này thì dù b n có áp d ng c ngàn quy t c khác cũng không t ư c tác d ng mong mu n. V y, yêu c u c bi t ó là gì? R t ơn gi n, ó là: B n ph i có m t khao khát h c h i mãnh li t, m t quy t tâm kiên nh trong vi c qu ng gánh lo âu và vui s ng. Làm th nào có ư c khao khát y? Hãy nghĩ v s bình yên c a tâm h n, s c kh e, h nh phúc và s giàu sang mà b n s có ư c khi v n d ng nh ng chân lý c xưa nhưng có giá tr vĩnh c u mà quy n sách này nh c n. 2. V i m i chương, u tiên b n c n c lư t qua n m ý chính. Có th b n s b cám d mu n c chương ti p theo. Nhưng ng làm như v y, tr khi b n c ch gi i trí. N u b n c vì mu n v t b lo l ng và b t u t n hư ng cu c s ng h nh phúc thì hãy quay l i và ck t u chương. Xét v lâu dài, i u này s giúp ti t ki m th i gian và phát huy hi u qu cao hơn. 3. Thư ng xuyên d ng l i nghi m ng m v n i dung b n ang c. Hãy t h i mình có th áp d ng các g i ý như th nào và trong trư ng h p nào. Phương pháp c này s giúp ích cho b n nhi u hơn là ki u c h i h như m t chú chó nh ch y u i theo con th . 4. Chu n b s n bút màu ánh d u ngay khi c ư c b t c g i ý nào b n cho r ng mình có th áp d ng. N u ó là m t g i ý “b n sao”, hãy g ch chân t ng câu ho c ánh ký hi u “XXXX” ngay bên c nh. Cách làm này s khi n cho vi c xem l i m t quy n sách tr nên thú v hơn, nhanh hơn và d dàng hơn. 5. Tôi ã dành g n hai năm vi t m t quy n sách bàn v ngh thu t nói trư c công chúng nhưng v n th y ph i xem l i nó thư ng xuyên nh ư c nh ng gì chính mình ã vi t. T c lãng quên c a chúng ta lúc nào cũng nhanh n áng kinh ng c. Vì v y, n u b n mu n t ư c m t l i ích th c s và lâu dài trong vi c c quy n sách này,
 15. ng nghĩ r ng ch c n lư t qua m t l n là . M i tháng b n nên dành vài gi xem l i. Hãy t quy n sách trên bàn làm vi c trư c m t b n m i ngày. Thư ng xuyên c nó và nh c nh mình v nh ng cơ h i ti n b lúc nào cũng r ng m . Xin nh r ng vi c áp d ng các nguyên t c này ch tr thành m t thói quen khi b n th c hi n nghiêm túc vi c ôn l i và th c hành. Không có cách nào khác ngoài cách y. 6. Bernard Shaw t ng nh n xét r ng: “N u b n c d y b o m t ngư i thì anh ta s không bao gi ch u h c”. Shaw nói úng, h c h i là m t quá trình ch ng. Chúng ta h c h i b ng cách th c hành. Vì v y, n u b n th c s mong mu n n m v ng các nguyên t c c a quy n sách này thì hãy bi n chúng thành hành ng. Hãy áp d ng chúng b t c khi nào có cơ h i. N u không làm th , b n s quên r t nhanh. Ch nh ng ki n th c ư c v n d ng m i có th lưu l i trong trí óc chúng ta. B n có th c m th y khó áp d ng ư c các g i ý vào m i lúc. Tôi hi u i u này, b i ngay b n thân tôi là ngư i vi t sách cũng c m th y khó mà áp d ng ư c t t c nh ng i u mình gi i thi u. Vì v y, khi c quy n sách này, hãy nh r ng b n không ch ơn thu n l y thông tin mà còn ang c g ng t o l p nh ng thói quen m i và cũng là t o l p m t cách s ng m i n a. Nó òi h i th i gian, s kiên trì và kh năng v n d ng hàng ngày. Vì v y, hãy thư ng xuyên gi l i quy n sách. Hãy coi nó như m t quy n s tay giúp b n ch ng n i lo l ng; và khi g p ph i m t v n khó khăn – hãy ng làm cho m i th r i tung lên. ng làm nh ng i u b c ng, theo b n năng b i vì chúng ch ng m y khi t ra úng n. Thay vào ó, hãy gi nh ng trang sách này ra, c l i nh ng o n b n ã g ch chân. R i th d a vào nó gi i quy t v n và i xem k t qu kỳ di u s n v i b n. 7. Hãy bi n vi c h c tr thành m t trò chơi thú v b ng cách h a tr cho m t ngư i b n nào ó m t s ti n nho nh m i khi h b t qu tang b n ang vi ph m m t trong các nguyên t c. 8. Xin gi n trang 223 và 224 c a quy n sách này và c v cách mà ông ch ngân hàng Ph Wall, H. P. Howell và con ngư i vĩ i Benjamin Franklin s a ch a sai
 16. l m. Sao b n không th dùng các phương pháp c a h i chi u v i vi c áp d ng các quy t c này c a mình? N u làm theo, ch c ch n b n s t ư c hai i u: Th nh t, b n s th y mình ư c tham gia vào m t quy trình giáo d c thú v và vô giá. Th hai, b n s th y kh năng v t b âu lo và t n hư ng cu c s ng c a mình phát tri n như m t cây nguy t qu xanh tươi. 9. Hãy ghi chép vào m t quy n s tay nh ng thành công c a b n trong vi c áp d ng các nguyên t c này. Hãy ghi chi ti t v các tên tu i, ngày tháng, k t qu t ư c... Vi c ghi chép này s ti p thêm c m h ng b n ti p t c c g ng; và nhi u năm sau, trong m t bu i t i nào ó, b n s th y thú v bi t bao khi tình c c l i chúng. Tóm t t 9 g i ý giúp phát huy cao nh t tác d ng c a quy n sách 1. Nuôi dư ng khát v ng n m v ng các nguyên t c ch ng lo l ng. 2. c m i chương hai l n trư c khi chuy n sang chương k ti p. 3. Khi c, thư ng xuyên d ng l i hình dung b n s v n d ng m i g i ý như th nào. 4. G ch chân nh ng câu, t , ghi ra bên l nh ng ý quan tr ng. 5. Xem l i quy n sách này hàng tháng. 6. V n d ng các nguyên t c m i khi có cơ h i. S d ng quy n sách này như m t s tay làm vi c giúp b n gi i quy t các r c r i hàng ngày. 7. Bi n vi c h c tr thành m t trò chơi thú v b ng cách h a tr cho m t ngư i b n nào ó m t s ti n nho nh m i khi h b t qu tang b n ang vi ph m m t trong các nguyên t c trong quy n sách này.
 17. 8. ánh giá l i nh ng ti n b t ư c hàng tu n. Hãy t h i mình ã m c nh ng sai l m gì, ã c i thi n ra sao, và ã rút ra bài h c gì. 9. K p quy n s tay vào sau quy n sách ch ra b n ã áp d ng các nguyên t c như th nào và khi nào.
 18. PH N I CÁC NGUYÊN T C CƠ B N LO I B S LO L NG
 19. 1 ________________________ S ng trong “Nh ng ngăn kín c a th i gian” Mùa xuân năm 1871, m t thanh niên c ư c m t quy n sách ch a 21 t s có nh hư ng vô cùng sâu s c n tương lai c a anh. Anh là sinh viên y khoa B nh vi n a khoa Montreal. Anh ang r t lo l ng v kỳ thi cu i khóa, v vi c ph i i âu, làm gì, làm th nào ki m s ng và xây d ng s nghi p. Hai mươi m t ch mà ngư i sinh viên y khoa này c ư c năm 1871 ã giúp anh tr thành v bác sĩ danh ti ng nh t trong th h c a mình. Ông ã thành l p và i u hành Trư ng Y khoa John Hopkins n i ti ng th gi i. Ông tr thành Giáo sư su t iv Y h c c a trư ng i h c Oxford – danh hi u cao quý nh t c a ch Anh dành cho m t ngư i thu c ngành y. Ông ư c vua Anh phong tư c Hi p sĩ. Khi ông qua i, hai quy n sách s dày t i 1.446 trang ã ư c biên so n k v cu c i và s nghi p c a ông. Tên ông là William Osler. Và ây là 21 t ông ã c ư c năm 1871 – 21 t c a Thomas Carlyle ã giúp ông s ng m t cu c i không b ràng bu c b i nh ng lo âu: “Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand.” ( i u quan tr ng không ph i là bi t ư c i u gì s x y ra trong tương lai, mà là bi t ư c ph i làm gì trong hi n t i). B n mươi hai năm sau, vào m t bu i sáng mùa xuân êm khi hoa tuylip n r trong khuôn viên trư ng i h c Yale, Ngài1 William Osler ang gi ng bài cho các sinh viên. Ông b o h r ng m i ngư i c nghĩ m t giáo sư c a 4 trư ng i h c và vi t m t quy n sách n i ti ng như ông h n ph i có m t b não c bi t; nhưng i u ó không úng, và các b n thân c a ông u bi t r ng b não c a ông ch là m t b não vô cùng bình thư ng. 1 Cách xưng hô v i nh ng ngư i ư c phong tư c Hi p sĩ Anh
 20. V y bí quy t nào giúp ông t ư c nh ng thành qu như th ? Ông cho r ng ó là vì ông s ng trong “nh ng ngăn kín c a th i gian”. Có l n, Ngài William Osler i trên m t chi c tàu th y l n băng qua i Tây Dương. V thuy n trư ng ng trên mũi tàu và b m vào m t chi c nút, th là - Hô bi n! – ti ng máy móc r n vang, r i ngay l p t c r t nhi u b ph n c a tàu t ng tách ra k t h p l i thành nh ng ngăn kín nư c bao b c l y các ph n quan tr ng c a chi c tàu. Như th , n u ch ng may g p tai n n thì nư c cũng không th tràn vào nh ng nơi tr ng y u, giúp tàu ư c an toàn hơn. Ti n sĩ Osler ã nói v i các sinh viên c a mình r ng: “M i chúng ta là m t b máy kỳ di u hơn chi c tàu th y kia r t nhi u, và hành trình cu c i c a chúng ta cũng dài hơn nhi u so v i hành trình c a m t chuy n tàu. Tôi khuyên các b n hãy h c cách i u khi n b máy ó có th s ng trong nh ng “ngăn kín c a th i gian”. m i giai o n c a cu c i, hãy nh n m t chi c nút và l ng nghe ti ng cánh c a s t óng l i, ngăn không cho quá kh , cho nh ng ngày hôm qua ã ch t tràn vào. Hãy nh n m t chi c nút khác khép nh ng chi c rèm s t, tách chúng ta kh i tương lai, kh i nh ng ngày chưa n. Gi b n ã an toàn, r t an toàn trong hôm nay. Hãy tách kh i ngày hôm qua b i chính chúng ã soi ư ng cho nh ng k d i d t i n cái ch t vô v . Nh ng lo âu v tương lai và quá kh mà chúng ta v n mang theo bên mình chính là nh ng tr ng i l n nh t. Hãy tách kh i quá kh và chôn vùi nó. Và cũng làm như th v i tương lai. Tương lai chính là hôm nay. Ch hi n t i m i có th c u r i con ngư i. S suy gi m v nhi t huy t cũng như nh ng phi n mu n và căng th ng tinh th n s luôn eo bám nh ng ai c mãi lo l ng cho ngày mai... Vì v y, chúng ta c n ph i tránh xa c hai ngăn “quá kh ” và “tương lai”, ng th i h c cách s ng tr n v n trong ngăn “hi n t i”. Ng ý c a Ti n sĩ Osler là gì? Ph i chăng ông mu n nói r ng chúng ta không nên có chút c g ng nào chu n b cho tương lai? Không. Hoàn toàn không ph i v y. Ông ã nói ti p r ng: “Cách t t nh t chúng ta chu n b cho ngày mai chính là em h t trí tu , nhi t huy t t p trung làm t t công vi c ngày hôm nay. ó là cách duy nh t b n có th chu n b cho tương lai”. Ngài William Osler ã d n m t l i c u nguy n quen thu c c a tín Thiên Chúa giáo: Xin cha ban cho chúng con hôm nay lương th c hàng ngày.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2