intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui mô và thời điểm đầu tư- Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

157
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng? Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng một dự án tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui mô và thời điểm đầu tư- Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án

 1. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Bài 12: Qui mô và thời điểm đầu tư Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2007 Qui mô dự án Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng? Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng một dự án tốt Cao Hào Thi 1
 2. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Qui mô dự án Nhu Caàu Thôøi gian Qui mô dự án NPV r% NPV Max MIRR MARR Stoái öu Qui moâ MNPV Cao Hào Thi 2
 3. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Qui mô dự án TẠI QUI MÔ TỐI ƯU NPV Max NPV(gia số) = 0 IRR (gia số) = MARR Qui mô dự án Naêm 0 1 2 .... n NPV Qui moâ NCF(S1) NCF(S2) NCF(Stoáiöu ) NPV Max NCF(Sm) Cao Hào Thi 3
 4. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Qui mô dự án Naê m 0 1 2 .... n NPV IRR Qui moâ Gia soá Gia soá NCF(S2 - S1) + > MARR NCF(S3 – S2) + > MARR + > MARR NCF(Si – SI-1) + > MARR NCF(Stoáiöu – SI) 0 = MARR - < MARR NCF(Sm) - < MARR Thời điểm đầu tư Lúc nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án Lúc nào là thời điểm thích hợp để kết thúc dự án Cao Hào Thi 4
 5. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Thời điểm đầu tư Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư độc lập với thời gian lịch Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư thay đổi theo thời gian lịch Chi phí và lợi ích không thay đổi một cách có hệ thống với thời gian lịch Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K = Const B(t) Bt+1 t t+1 t Kt K=Const Cao Hào Thi 5
 6. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K = Const Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t) Lợi ích thu được: B t+1 Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm t+1) Lợi ích thu được: r* K t = r* K Đầu tư ở thời điểm t: B t+1 > r* K t Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t B(t) Bt+1 t t+1 t Kt Kt+1 K(t) Cao Hào Thi 6
 7. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t) Lợi ích thu được: B t+1+ (K t+1 K t ) - Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm t+1) Lợi ích thu được: r* K t Đầu tư ở thời điểm t: B t+1+ (K t+1 K t ) > r* K - t Thời điểm kết thúc dự án SV(t) SVt B(t) SVt+1 Bt+ 1 t t+1 t Cao Hào Thi 7
 8. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Thời điểm kết thúc dự án Nếu kết thúc ở thời điểm t (cuối năm t) Lợi ích bị mất đi: B t+1 Lợi ích thu được: (SV t – SV t+1) + r*SV t Kết thúc ở thời điểm t: (SV t – SV t+1) + r*SV t > B t+1 Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án Các dự án tổng hợp Tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án Vấn đề thay thế tài sản Cao Hào Thi 8
 9. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Các dự án tổng hợp n dự án: A, B và C Đánh giá 2n tổ hợp A B C A,B A,C B,C A,B,C Phương án số 0 Tính chất bổ sung và thay thế 1+1=? Cao Hào Thi 9
 10. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Tính chất bổ sung và thay thế về mặt lợi ích Độc lập PVB I + PVB II = PVB I + II Thay thế PVB I + PVB II > PVB I + II Bổ sung PVB I + PVB II < PVB I +II Tính chất bổ sung và thay thế về mặt chi phí Độc lập PVC I + PVC II = PVC I + II Thay thế PVC I + PVC II < PVC I + II Bổ sung PVC I + PVC II > PVC I +II Cao Hào Thi 10
 11. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 12 Niên khóa 2006-2007 Tính chất bổ sung và thay thế Lôïi ích Ñoäc laäp Boå Sung Thay Theá Chi Phí Ñoäc laäp Khoâng Keát hôïp Khoâng Quan taâm Keát Hôïp Boå Sung Keát hôïp Keát hôïp ? Thay Theá Khoâng ? Khoâng Keát Hôïp Keát Hôïp Vấn đề thay thế tài sản Giữ lại tài sản cũ và không mua tài sản mới Bán tài sản cũ và mua tài sản mới Giữ lại tài sản cũ và mua thêm tài sản mới Cao Hào Thi 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=157

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2