intTypePromotion=1
ADSENSE

Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2 - NXB Tư Pháp

Chia sẻ: Bánh Bèo Xinh Gái | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:242

17
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2 giới thiệu về quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn xã, thị trấn; phòng chống tội phạm mại dâm và tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại chính quyền cấp xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2 - NXB Tư Pháp

 1. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh nhËp c¶nh cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vÒ viÖc cho phÐp ng­êi n­íc ngoµi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh qua c¸c cöa khÈu quèc tÕ cña ViÖt Nam. ViÖc cÊp thÞ thùc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh cho ng­êi n­íc ngoµi khi vµo hoÆc ra khái l·nh thæ quèc gia lµ th«ng lÖ quèc tÕ, thÓ hiÖn chñ quyÒn quèc gia ®èi víi l·nh thæ. MÆt kh¸c, viÖc mét quèc gia nµy gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÞ thùc cho c«ng d©n cña quèc gia kh¸c còng thÓ hiÖn møc ®é ph¸t triÓn quan hÖ ngo¹i giao gi÷a hai quèc gia ®ã. C¸c n­íc cã quan hÖ ngo¹i giao g¾n bã, gÇn gòi th­êng xem xÐt viÖc ¸p dông chÕ ®é miÔn thÞ thùc ®èi víi mét sè ®èi t­îng nh­ ng­êi mang hé chiÕu ngo¹i giao, hé chiÕu c«ng vô... hoÆc thÓ hiÖn quan hÖ ngo¹i giao cëi më b»ng viÖc më réng viÖc miÔn thÞ thùc ®èi víi c«ng d©n cña nhau trªn nguyªn t¾c cã ®i cã l¹i. TÝnh ®Õn ngµy 30/6/2005, Nhµ n­íc ta ®· ký c¸c hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn song ph­¬ng vÒ viÖc miÔn thÞ thùc cho mét sè ®èi t­îng víi 46 quèc gia. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thÓ hiÖn b­íc ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i víi mét sè quèc gia, Nhµ n­íc ta còng ®· ¸p dông viÖc ®¬n ph­¬ng miÔn thÞ thùc cho mét sè n­íc vµ mét sè ®èi t­îng. VÝ dô: - Theo QuyÕt ®Þnh sè 08/2003/Q§-BNG ngµy 08/12/2003 cña Bé tr­ëng Bé Ngo¹i giao vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ t¹m thêi vÒ miÔn thÞ thùc cho ng­êi NhËt B¶n vµo ViÖt Nam tham quan, du lÞch vµ kinh doanh th× ng­êi mang hé chiÕu NhËt B¶n cßn gi¸ trÞ vµo ViÖt Nam víi c¸c môc ®Ých nãi trªn ®­îc miÔn thÞ thùc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh ViÖt Nam víi thêi gian t¹m tró t¹i ViÖt Nam kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp c¶nh. - Theo quy ®Þnh t¹i Môc III.1.b, Th«ng t­ liªn tÞch sè 04/TTLT-BNG-BCA ngµy 29/01/2002 cña Bé Ngo¹i giao vµ Bé C«ng an th× ¸p dông viÖc miÔn thÞ thùc cho quan chøc, viªn chøc Ban Th­ ký ASEAN, kh«ng ph©n biÖt lo¹i hé chiÕu. 167
 2. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi ViÖc cÊp thÞ thùc chØ ¸p dông ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh qua c¸c cöa khÈu quèc tÕ cña ViÖt Nam. Ng­êi chØ qu¸ c¶nh qua cöa khÈu quèc tÕ cña ViÖt Nam th× ®­îc miÔn thÞ thùc. Tuy nhiªn, ng­êi qu¸ c¶nh mµ cã nhu cÇu kÕt hîp viÖc qu¸ c¶nh víi tham quan, du lÞch th× ph¶i ®­îc c¬ quan qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh cña Bé C«ng an gi¶i quyÕt theo quy chÕ riªng. ThÞ thùc ViÖt Nam gåm c¸c lo¹i sau ®©y: - ThÞ thùc mét lÇn, cã gi¸ trÞ sö dông mét lÇn trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng; - ThÞ thùc nhiÒu lÇn, cã gi¸ trÞ sö dông nhiÒu lÇn trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng; - ThÞ thùc kh«ng ®­îc gia h¹n. ThÞ thùc ®· cÊp cho ng­êi n­íc ngoµi cã thÓ bÞ huû bá nÕu ng­êi n­íc ngoµi ®· ®­îc cÊp thÞ thùc thuéc mét trong n¨m tr­êng hîp ch­a ®­îc cho nhËp c¶nh (quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh) hoÆc thuéc mét trong bèn tr­êng hîp bÞ t¹m ho·n xuÊt c¶nh (quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 Ph¸p lÖnh). 2. VÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh VÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh ®­îc nh×n nhËn tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Tr­íc hÕt, qu¶n lý vÒ xuÊt, nhËp c¶nh lµ mét bé phËn cña qu¶n lý nhµ n­íc vÒ an ninh quèc gia, an ninh biªn giíi vµ trËt tù x· héi, nh­ng ®ång thêi còng g¾n bã chÆt chÏ vµ cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ®èi ngo¹i... Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cïng lóc ph¶i ®¸p øng hai yªu cÇu c¬ b¶n, ®ã lµ: thø nhÊt, b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, an ninh quèc gia; thø hai: ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ ngo¹i giao, thÓ hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më cña Nhµ n­íc, phôc vô cho c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi nh»m 168
 3. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh n©ng cao vÞ thÕ cña ®Êt n­íc trong quan hÖ quèc tÕ. Tõ vÞ trÝ quan träng ®ã, cã thÓ kh¸i qu¸t vai trß cña qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh trªn c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n sau ®©y: - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh lµ ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc, thÓ hiÖn chñ quyÒn quèc gia ®èi víi viÖc ra vµo l·nh thæ ViÖt Nam cña c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi. - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia, ng¨n ngõa vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, x©m h¹i chñ quyÒn quèc gia cña ViÖt Nam. - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh lµ mét ho¹t ®éng nghiÖp vô cã vai trß hç trî ®¾c lùc cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c cña c¸c lùc l­îng lµm nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù x· héi, phßng chèng téi ph¹m... - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh lµ mét bé phËn ®ãng gãp tÝch cùc cho quan hÖ ®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc, thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i h÷u nghÞ víi tõng quèc gia vµ céng ®ång quèc tÕ th«ng qua chÝnh s¸ch xuÊt, nhËp c¶nh vµ thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh. - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp c¶nh lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn sù t«n träng vµ b¶o hé quyÒn tù do ®i l¹i cña c«ng d©n. - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh hç trî ®¾c lùc ®èi víi viÖc më réng giao th­¬ng kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn Ên t­îng vµ thu hót ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 3. Nguyªn t¾c cña qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh Ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh vµ ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña Nhµ n­íc ta thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y: Thø nhÊt, Nhµ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam t«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi viÖc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ 169
 4. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi qua c¸c cöa khÈu. Thø hai, c«ng d©n ViÖt Nam, ng­êi n­íc ngoµi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh, c­ tró t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña ViÖt Nam. Thø ba, nghiªm cÊm lîi dông viÖc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh, c­ tró t¹i ViÖt Nam ®Ó vi ph¹m ph¸p luËt. C¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh. Thø t­, Nhµ n­íc ViÖt Nam t«n träng vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ xuÊt, nhËp c¶nh mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. 4. Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh trong bé m¸y nhµ n­íc C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; - Ký kÕt, tham gia ®iÒu ­íc quèc tÕ; - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh, c­ tró; - Thèng kª nhµ n­íc; - Hîp t¸c quèc tÕ; - Gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh do ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý, trªn c¬ së sù ph©n c«ng vµ phèi hîp tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c c¬ quan h÷u quan trong hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý 170
 5. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh xuÊt nhËp c¶nh (xem S¬ ®å d­íi ®©y). HÖ thèng c¬ quan qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh cña ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau ChÝnhphñ Bé Ngo¹i giao Bé C«ng an Bé Quèc phßng Côc Qu¶n Côc L·nh sù Bé ®éi biªn phßng lý xuÊt, nhËp c¶nh Lùc l­îng qu¶n lý xuÊt, Lùc l­îng kiÓm so¸t C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa xuÊt, nhËp c¶nh t¹i c¸c giao, L·nh sù cña ViÖt khÈu do Bé C«ng an cöa khÈu do Bé ®éi biªn Nam ë n­íc ngoµi qu¶n lý phßng qu¶n lý Chó thÝch: : quan hÖ chØ ®¹o ®iÒu hµnh : quan hÖ phèi hîp C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ xuÊt, nhËp c¶nh (Ph¸p lÖnh vÒ viÖc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c­ tró cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000; NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 03/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam...), cã thÓ thÊy vai trß, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña c¸c c¬ quan trong hÖ thèng nãi trªn ®­îc ph©n c«ng nh­ sau: 171
 6. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña Bé C«ng an Bé C«ng an lµ c¬ quan ®­îc ChÝnh phñ giao tr¸ch nhiÖm chñ tr× thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh. Víi vai trß nµy, Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lùc l­îng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh h÷u quan so¹n th¶o tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh hoÆc tr×nh c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c luËt, ph¸p lÖnh vÒ xuÊt, nhËp c¶nh; - H­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh; - Phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao thèng nhÊt ban hµnh c¸c lo¹i biÓu mÉu, giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh: in Ên hé chiÕu, giÊy th«ng hµnh vµ cung cÊp kÞp thêi cho c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm cÊp hé chiÕu, giÊy th«ng hµnh; - CÊp, gia h¹n, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i, huû bá t¹i ViÖt Nam hé chiÕu phæ th«ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; t¹m gi÷, thu håi c¸c lo¹i hé chiÕu cña c«ng d©n ViÖt Nam thuéc diÖn ch­a ®­îc xuÊt c¶nh; - CÊp, söa ®æi, bæ sung, huû bá thÞ thùc theo thÈm quyÒn ®­îc giao; - Phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao h­íng dÉn c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thùc hiÖn viÖc cÊp, gia h¹n, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i, huû bá, t¹m gi÷, thu håi hé chiÕu phæ th«ng ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - KiÓm so¸t, kiÓm chøng hé chiÕu, giÊy tê cã gi¸ trÞ thay hé 172
 7. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh chiÕu ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu do Bé C«ng an qu¶n lý; - Thùc hiÖn viÖc hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh; - Thùc hiÖn thèng kª nhµ n­íc vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam; - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn viÖc thanh tra, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña Bé Ngo¹i giao - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng an ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ miÔn thÞ thùc víi c¸c n­íc, tham gia c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt, nhËp c¶nh; - H­íng dÉn thñ tôc cÊp hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cho c«ng d©n ViÖt Nam vµ viÖc t¹m tró t¹i ViÖt Nam cña c«ng d©n ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi; - H­íng dÉn c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña n­íc ngoµi vµ tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh; - Phèi hîp víi Bé C«ng an h­íng dÉn c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thùc hiÖn viÖc cÊp, gia h¹n, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i, huû bá, t¹m gi÷, thu håi hé chiÕu ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - CÊp, gia h¹n, söa ®æi, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i, huû bá t¹i ViÖt Nam hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao theo quy ®Þnh t¹i 173
 8. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi NghÞ ®Þnh nµy; th«ng b¸o cho Bé C«ng an danh s¸ch nh©n sù ng­êi ®­îc cÊp hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ngay sau khi cÊp; - CÊp, söa ®æi, bæ sung, huû bá thÞ thùc theo thÈm quyÒn ®­îc giao. - Phèi hîp víi Bé C«ng an thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh; - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng an trong xö lý vi ph¹m ph¸p luËt cña ng­êi n­íc ngoµi thuéc diÖn ®­îc h­ëng quyÒn ­u ®·i, miÔn trõ ngo¹i giao, l·nh sù. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña Bé Quèc phßng Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o lùc l­îng Bé ®éi biªn phßng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: - KiÓm so¸t, kiÓm chøng hé chiÕu, giÊy tê cã gi¸ trÞ thay hé chiÕu cña c«ng d©n ViÖt Nam xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu do Bé Quèc phßng (Bé ®éi biªn phßng) qu¶n lý; - KiÓm so¸t, kiÓm chøng nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i c¸c cöa khÈu do Bé Quèc phßng (Bé ®éi biªn phßng) qu¶n lý; - CÊp thÞ thùc t¹i cöa khÈu quèc tÕ do Bé Quèc phßng (Bé ®éi biªn phßng) qu¶n lý theo uû quyÒn vµ h­íng dÉn cña Bé C«ng an. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña c¬ quan ¹i diÖn ngo¹i ® giao, l·nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi - Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh ®èi víi c«ng d©n ViÖt 174
 9. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh Nam ë n­íc ngoµi: C¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thùc hiÖn viÖc cÊp, gia h¹n, söa ®æi, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i, huû bá, t¹m gi÷, thu håi hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; th«ng b¸o cho Bé Ngo¹i giao, Bé C«ng an danh s¸ch ng­êi ®­îc cÊp hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ngay sau khi cÊp; th«ng b¸o danh s¸ch hé chiÕu kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông cho c¬ quan cã thÈm quyÒn n­íc së t¹i vµ c¸c c¬ quan ®¹i diÖn n­íc ngoµi kh¸c ë n­íc së t¹i. - Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®èi víi viÖc ng­êi n­íc ngoµi nhËp, xuÊt c¶nh vµo ViÖt Nam: + H­íng dÉn ng­êi n­íc ngoµi xin nhËp c¶nh ViÖt Nam c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c­ tró cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; + Phèi hîp víi Bé C«ng an, Bé Ngo¹i giao xö lý vi ph¹m ph¸p luËt cña ng­êi n­íc ngoµi; + Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c­ tró cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; + CÊp, söa ®æi, bæ sung, huû bá c¸c lo¹i thÞ thùc t¹i n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¬ quan C«ng an víi c¸c c¬ quan kh¸c cña ®Þa ph­¬ng trong lÜnh vùc qu¶n lý nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh 175
 10. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi cña ng­êi n­íc ngoµi phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt; thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c­ tró cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng m×nh. C«ng an cÊp tØnh chñ tr× gióp Uû ban nh©n d©n cïng cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c­ tró cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng. II. NH÷NG NéI DUNG C¥ B¶N VÒ QU¶N Lý XUÊT, NHËP C¶NH 1. Quy chÕ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam §iÒu kiÖn ®Ó xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh C«ng d©n ViÖt Nam mang hé chiÕu hoÆc giÊy th«ng hµnh hîp lÖ ®­îc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ViÖt Nam qua c¸c cöa khÈu, kh«ng cÇn cã thÞ thùc xuÊt, nhËp c¶nh. Khi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh qua c¸c cöa khÈu, c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i xuÊt tr×nh hé chiÕu hoÆc giÊy th«ng hµnh cho lùc l­îng kiÓm so¸t xuÊt, nhËp c¶nh qu¶n lý cöa khÈu ®ã (gåm lùc l­îng an ninh xuÊt, nhËp c¶nh thuéc Bé C«ng an hoÆc lùc l­îng bé ®éi biªn phßng thuéc Bé Quèc phßng). C¬ quan qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam ë trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm cÊp hé chiÕu hoÆc giÊy th«ng hµnh cho c«ng d©n ViÖt Nam ®Ó b¶o ®¶m quyÒn tù do ®i l¹i theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. - Hé chiÕu ViÖt Nam gåm ba lo¹i: hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao. C¸c lo¹i hé chiÕu nãi trªn ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông trong 5 n¨m tÝnh tõ ngµy cÊp, khi hÕt h¹n sö dông 176
 11. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh cã thÓ ®­îc gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n kh«ng qu¸ 3 n¨m. Riªng hé chiÕu cÊp cho trÎ em d­íi 16 tuæi kh«ng ®­îc gia h¹n. - GiÊy th«ng hµnh lµ giÊy tê cã gi¸ trÞ thay thÕ hé chiÕu ViÖt Nam, dïng ®Ó xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ViÖt Nam. Tuy nhiªn, giÊy th«ng hµnh chØ ®­îc cÊp trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt ®Ó xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña Bé C«ng an vµ Bé Ngo¹i giao. VÝ dô, theo tho¶ thuËn vÒ ngo¹i giao gi÷a n­íc ta vµ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Trung Hoa th× c«ng d©n ViÖt Nam ®ang th­êng tró t¹i ViÖt Nam cã nhu cÇu sang c¸c thµnh phè cña Trung Quèc tiÕp gi¸p víi ViÖt Nam sÏ ®­îc cÊp giÊy th«ng hµnh nhËp xuÊt c¶nh. Ph¹m vi sö dông vµ gi¸ trÞ cña giÊy th«ng hµnh nhËp, xuÊt c¶nh trong tr­êng hîp nµy ®­îc Bé C«ng an h­íng dÉn thùc hiÖn nh­ sau: C«ng d©n ViÖt Nam ®­îc sö dông lo¹i giÊy nµy ®Ó qua c¸c cöa khÈu biªn giíi trªn bé gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®­îc quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh t¹m thêi gi÷a ChÝnh phñ hai n­íc ngµy 07/11/1991 vÒ viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc trªn vïng biªn giíi vµ qua c¸c c¶ng biÓn quèc tÕ mµ hai bªn ®· tháa thuËn theo nguyªn t¾c cã ®i cã l¹i, ®ång thêi ®­îc xuÊt c¶nh ®Õn c¸c thµnh phè biªn giíi cña Trung Quèc tiÕp gi¸p ViÖt Nam víi môc ®Ých du lÞch, th¨m viÕng. GiÊy th«ng hµnh cã gi¸ trÞ sö dông trong thêi h¹n 6 th¸ng, tÝnh tõ ngµy cÊp vµ chØ ®­îc gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Nh÷ng tr­êng hîp ch­a ®­îc xuÊt c¶nh §èi t­îng ch­a ®­îc xuÊt c¶nh Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 177
 12. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi 03/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam th× c«ng d©n ViÖt Nam ch­a ®­îc phÐp xuÊt c¶nh nÕu thuéc mét trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y: - Tr­êng hîp 1: Ng­êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, ®ang cã nghÜa vô thi hµnh b¶n ¸n h×nh sù hoÆc ®ang bÞ c¬ quan ®iÒu tra yªu cÇu ch­a cho xuÊt c¶nh hoÆc ch­a cÊp hé chiÕu ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m. - Tr­êng hîp 2: Ng­êi ®ang cã nghÜa vô thi hµnh b¶n ¸n; chê ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ d©n sù, kinh tÕ, hµnh chÝnh; chê ®Ó thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh; ®ang cã nghÜa vô nép thuÕ hoÆc c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ c¸c tr­êng hîp cã ®Æt tiÒn, ®Æt tµi s¶n, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n hoÆc cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m kh¸c ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®ã. - Tr­êng hîp 3: Ng­êi ®· vi ph¹m quy chÕ xuÊt, nhËp c¶nh bÞ xö ph¹t tõ c¶nh c¸o hµnh chÝnh trë lªn th× ch­a ®­îc xuÊt c¶nh trong thêi gian tõ 01 ®Õn 05 n¨m tÝnh tõ ngµy bÞ xö lý vi ph¹m. - Tr­êng hîp 4: Ng­êi bÞ n­íc ngoµi trôc xuÊt v× vi ph¹m ph¸p luËt cña n­íc së t¹i, nÕu hµnh vi ®ã lµ nghiªm träng, cã h¹i cho lîi Ých vµ uy tÝn cña ViÖt Nam th× ch­a ®­îc xuÊt c¶nh trong thêi gian tõ 01 ®Õn 05 n¨m, tÝnh tõ ngµy trë vÒ ViÖt Nam. - Tr­êng hîp 5: Ng­êi mµ Bé Y tÕ ®Ò nghÞ ch­a cho xuÊt c¶nh v× lý do y tÕ. - Tr­êng hîp 6: C¸c tr­êng hîp kh¸c v× lý do b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi. §èi víi nh÷ng ng­êi ch­a ®­îc xuÊt c¶nh trªn ®©y, Côc Qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh kh«ng cÊp hé chiÕu vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan chñ qu¶n hoÆc ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu biÕt. NÕu ®· cÊp hé chiÕu th× thu håi hoÆc th«ng b¸o huû bá. 178
 13. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh C¬ quan cã thÈm quyÒn yªu cÇu hoÆc quyÕt ®Þnh ch­a cho xuÊt c¶nh Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 03/3/2000 vµ h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2000/TT-BCA (A18) ngµy 07/06/2000 cña Bé C«ng an h­íng dÉn viÖc cÊp hé chiÕu phæ th«ng ë trong n­íc theo NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP th× thÈm quyÒn yªu cÇu hoÆc quyÕt ®Þnh ch­a cho xuÊt c¶nh thùc hiÖn nh­ sau: - §èi víi tr­êng hîp 1 vµ tr­êng hîp 2: C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn KiÓm s¸t, Toµ ¸n hoÆc c¬ quan Thi hµnh ¸n cã quyÒn yªu cÇu Côc Qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh (Bé C«ng an) th«ng b¸o cho lùc l­îng kiÓm so¸t xuÊt nhËp c¶nh ë cöa khÈu ®Ó thùc hiÖn viÖc kh«ng cho c¸c ®èi t­îng nµy xuÊt c¶nh, ng¨n ngõa viÖc ®èi t­îng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý do hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña m×nh. §Ó thùc hiÖn quyÒn yªu cÇu ch­a cho xuÊt c¶nh, c¸c c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn KiÓm s¸t, Toµ ¸n hoÆc c¬ quan Thi hµnh ¸n ph¶i cã v¨n b¶n göi cho Côc Qu¶n lý xuÊt, nhËp c¶nh nªu râ: hä tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i ®¨ng ký nh©n khÈu th­êng tró, lý do vµ thêi h¹n ch­a cho xuÊt c¶nh. - §èi víi tr­êng hîp 3, 4, 5, 6: Bé tr­ëng Bé C«ng an lµ ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ch­a cho xuÊt c¶nh ®èi víi c¸c ®èi t­îng nµy vµ th«ng b¸o cho lùc l­îng kiÓm so¸t xuÊt, nhËp c¶nh ë cöa khÈu thùc hiÖn viÖc ch­a cho xuÊt c¶nh. Riªng ®èi víi tr­êng hîp 5, Bé tr­ëng Bé C«ng an quyÕt ®Þnh viÖc ch­a cho xuÊt c¶nh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé Y tÕ. Bé C«ng an thèng nhÊt qu¶n lý danh s¸ch ng­êi ViÖt Nam ch­a ®­îc phÐp xuÊt c¶nh trong c¸c tr­êng hîp nãi trªn. 179
 14. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi ViÖc cÊp, gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi hé chiÕu phæ th«ng cho c«ng d©n ViÖt Nam Hé chiÕu phæ th«ng ®­îc cÊp cho mäi c«ng d©n ViÖt Nam, trõ nh÷ng tr­êng hîp ch­a ®­îc xuÊt c¶nh nh­ ®· nãi ë trªn. ViÖc cÊp, gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi hé chiÕu phæ th«ng ë trong n­íc Thø nhÊt, vÒ thÈm quyÒn: C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp hé chiÕu phæ th«ng ë trong n­íc lµ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh thuéc Bé C«ng an. Thø hai, vÒ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt cÊp hé chiÕu: Mét lµ, ®èi víi ng­êi lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n (kÓ c¶ ng­êi lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång tõ 1 n¨m trë lªn vµ nh÷ng ng­êi ®­îc c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ n­íc cö sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ tæ chøc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam) th× nép hå s¬ vµ nhËn kÕt qu¶ t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu trong tr­êng hîp nµy gåm c¸c giÊy tê sau: - GiÊy tê ph¶i nép bao gåm: + 01 tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ 180
 15. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh x¸c nhËn cña Thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh); + V¨n b¶n cö ®i n­íc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp. - GiÊy tê ph¶i xuÊt tr×nh bao gåm: + GiÊy chøng minh nh©n d©n; + Mét trong c¸c giÊy tê chøng nhËn vÒ hé khÈu sau: sæ hé khÈu gia ®×nh, hoÆc giÊy chøng nhËn nh©n khÈu tËp thÓ, hoÆc sæ ®¨ng ký t¹m tró cã thêi h¹n, hoÆc giÊy t¹m tró cã thêi h¹n. C¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra néi dung vµ ¶nh trªn tê khai, ®èi chiÕu víi c¸c giÊy tê xuÊt tr×nh nãi trªn, nÕu thÊy ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× tiÕp nhËn hå s¬. Trong thêi h¹n 5 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh ph¶i hoµn thµnh viÖc cÊp hé chiÕu cho ng­êi yªu cÇu cÊp hé chiÕu. NÕu ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu cã nguyÖn väng nép hå s¬ vµ nhËn kÕt qu¶ t¹i C«ng an cÊp tØnh n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n, th× C«ng an cÊp tØnh ph¶i tiÕp nhËn hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶ mét c¸ch thuËn lîi. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 02 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, C«ng an cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ngay hå s¬ vÒ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an. Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, cÊp hé chiÕu trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Hai lµ, ®èi víi nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi, doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - GiÊy tê ph¶i nép: + 01 tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Tr­ëng C«ng an cÊp x· n¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng 181
 16. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh); + V¨n b¶n cö ®i n­íc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ®i n­íc ngoµi vÒ viÖc riªng cña Thñ tr­ëng doanh nghiÖp. - GiÊy tê ph¶i xuÊt tr×nh: + GiÊy chøng minh nh©n d©n; + Mét trong c¸c giÊy tê chøng nhËn vÒ hé khÈu sau: sæ hé khÈu gia ®×nh, hoÆc giÊy chøng nhËn nh©n khÈu tËp thÓ, hoÆc sæ ®¨ng ký t¹m tró cã thêi h¹n, hoÆc giÊy t¹m tró cã thêi h¹n. NÕu xuÊt tr×nh ®ñ c¸c giÊy tê nµy th× tê khai xin cÊp hé chiÕu kh«ng cÇn ph¶i cã x¸c nhËn cña C«ng an cÊp x· n¬i ng­êi ®ã ®¨ng ký hé khÈu n÷a. Víi nh÷ng ng­êi chØ xuÊt tr×nh giÊy chøng minh nh©n d©n mµ kh«ng cã giÊy tê vÒ hé khÈu hîp lÖ, th× tê khai ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu ph¶i cã x¸c nhËn vµ cã dÊu gi¸p lai ¶nh cña Tr­ëng C«ng an cÊp x· n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n. C¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra néi dung vµ ¶nh trªn tê khai, ®èi chiÕu víi c¸c giÊy tê xuÊt tr×nh nãi trªn, nÕu thÊy ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× tiÕp nhËn hå s¬. Tr­êng hîp nµy ng­êi xin cÊp hé chiÕu còng nép hå s¬ vµ nhËn kÕt qu¶ t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an. Thêi h¹n ®Ó Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh gi¶i quyÕt viÖc cÊp hé chiÕu lµ 5 ngµy, tÝnh tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. NÕu ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu cã nguyÖn väng nép hå s¬ vµ nhËn kÕt qu¶ t¹i C«ng an cÊp tØnh n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n, th× C«ng an cÊp tØnh ph¶i tiÕp nhËn hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶ mét c¸ch thuËn lîi. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 02 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, C«ng an cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ngay hå s¬ vÒ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an. Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, cÊp hé chiÕu trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 182
 17. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh Ba lµ, ®èi víi ng­êi xin cÊp hé chiÕu phæ th«ng kh«ng thuéc c¸c tr­êng hîp nªu trªn th× trùc tiÕp nép hå s¬ t¹i C«ng an cÊp tØnh n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu trong tr­êng hîp nµy gåm: - GiÊy tê ph¶i nép: 02 tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Tr­ëng C«ng an cÊp x· n¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh). - GiÊy tê ph¶i xuÊt tr×nh: + GiÊy chøng minh nh©n d©n; + Mét trong c¸c giÊy tê chøng nhËn vÒ hé khÈu sau: sæ hé khÈu gia ®×nh, hoÆc giÊy chøng nhËn nh©n khÈu tËp thÓ, hoÆc sæ ®¨ng ký t¹m tró cã thêi h¹n, hoÆc giÊy t¹m tró cã thêi h¹n. NÕu xuÊt tr×nh ®ñ c¸c giÊy tê nµy th× tê khai xin cÊp hé chiÕu kh«ng cÇn ph¶i cã x¸c nhËn cña C«ng an cÊp x· n¬i ng­êi ®ã ®¨ng ký hé khÈu n÷a. Trong tr­êng hîp ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu chØ xuÊt tr×nh giÊy chøng minh nh©n d©n mµ kh«ng cã giÊy tê vÒ hé khÈu hîp lÖ, th× tê khai ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu vÉn ph¶i cã x¸c nhËn vµ cã dÊu gi¸p lai ¶nh cña Tr­ëng C«ng an cÊp x· n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n. C¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra néi dung vµ ¶nh trªn tê khai, ®èi chiÕu víi c¸c giÊy tê xuÊt tr×nh nãi trªn, nÕu thÊy ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× tiÕp nhËn hå s¬. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh cã thêi h¹n) hoÆc kh«ng qu¸ 20 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh ®Þnh c­), kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, C«ng an cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, nÕu thÊy ®­¬ng sù kh«ng thuéc diÖn 183
 18. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi ch­a ®­îc xuÊt c¶nh th× göi hå s¬ vÒ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh cã thêi h¹n) hoÆc kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh ®Þnh c­), kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, cÊp hé chiÕu. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, ng­êi lµm thñ tôc cã thÓ trùc tiÕp nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh cã thêi h¹n) hoÆc kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh ®Þnh c­), kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, cÊp hé chiÕu. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu t¹i C«ng an cÊp tØnh, nÕu qu¸ 10 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh cã thêi h¹n) hoÆc 20 ngµy lµm viÖc (®èi víi ng­êi xuÊt c¶nh ®Þnh c­) mµ kh«ng ®­îc C«ng an cÊp tØnh th«ng b¸o ®· chuyÓn hå s¬ vÒ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh, th× c«ng d©n cã thÓ trùc tiÕp nép hå s¬ (kÌm theo giÊy biªn nhËn vÒ viÖc ®· nép hå s¬ ë C«ng an cÊp tØnh) vµ nhËn kÕt qu¶ t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh. Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt cÊp hé chiÕu trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ vµ th«ng b¸o cho C«ng an cÊp tØnh biÕt. Bèn lµ, ®èi víi trÎ em d­íi 16 tuæi ®i ra n­íc ngoµi cïng cha, mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu, nÕu cha, mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu cã yªu cÇu ®­îc cÊp chung hé chiÕu th× khai chung vµo tê khai ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu cña m×nh. Thø ba, tr¸ch nhiÖm cña C«ng an cÊp x· trong viÖc x¸c nhËn vµo tê khai ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu: Khi c«ng d©n ViÖt Nam ®Ò nghÞ C«ng an cÊp x· n¬i ng­êi ®ã th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n x¸c nhËn vµo tê khai ®Ò nghÞ cÊp 184
 19. PhÇn V Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt, nhËp c¶nh hé chiÕu, th× trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 02 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc tê khai, Tr­ëng C«ng an cÊp x· ph¶i hoµn thµnh viÖc x¸c nhËn vµ tr¶ tê khai cho ng­êi ®Ò nghÞ. Khi x¸c nhËn tê khai ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu, Tr­ëng C«ng an cÊp x· ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c môc khai vÒ hä tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, n¬i ®¨ng ký nh©n khÈu th­êng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n, ¶nh d¸n trªn tê khai, sè vµ ¶nh trªn giÊy chøng minh nh©n d©n, nÕu khai ®óng, ®Çy ®ñ vµ ¶nh d¸n trong tê khai ®óng víi ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu, th× Tr­ëng C«ng an cÊp x· ký tªn, ®ãng dÊu x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu gi¸p lai ¶nh, kh«ng thu bÊt kú kho¶n phÝ hoÆc lÖ phÝ nµo. Thø t­, tõ chèi cÊp hé chiÕu ®èi víi ng­êi ch­a ®­îc xuÊt c¶nh: C«ng an cÊp tØnh khi xÐt duyÖt hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu cña c«ng d©n thuéc tr­êng hîp trùc tiÕp nép hå s¬ t¹i C«ng an cÊp tØnh (thuéc ®iÓm c §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 03/3/2000) nÕu thÊy thuéc diÖn ch­a ®­îc xuÊt c¶nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy th× tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu. Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh khi kiÓm tra nh©n sù nh÷ng tr­êng hîp ®· ®­îc C«ng an cÊp tØnh xÐt duyÖt göi vÒ hoÆc nh÷ng tr­êng hîp nép trùc tiÕp t¹i c¬ quan Côc, nÕu thÊy thuéc diÖn ch­a ®­îc xuÊt c¶nh, th× kh«ng cÊp hé chiÕu vµ th«ng b¸o cho C«ng an cÊp tØnh (nÕu hå s¬ do C«ng an cÊp tØnh chuyÓn vÒ Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh) hoÆc c¬ quan chñ qu¶n (nÕu c¬ quan chñ qu¶n nép hå s¬ trùc tiÕp t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh). C«ng an cÊp tØnh hoÆc c¬ quan chñ qu¶n khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cÇn th«ng b¸o cho ng­êi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu biÕt lý do kh«ng ®­îc cÊp hé chiÕu. Thø n¨m, thñ tôc gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi hé chiÕu: - §iÒu kiÖn ®Ó yªu cÇu gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi hé 185
 20. kiÕn thøc ph¸p luËt TËp 4: Quèc phßng, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi chiÕu: C«ng d©n ViÖt Nam cã hé chiÕu phæ th«ng, nh­ng hé chiÕu ®· hÕt h¹n sö dông ch­a qu¸ mét n¨m, hÕt trang, r¸ch n¸t, bÈn, cò th× ®Ò nghÞ c¬ quan ®· cÊp hé chiÕu gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp l¹i hé chiÕu. - Hå s¬ gåm c¸c giÊy tê sau: + 01 tê khai ®Ò nghÞ gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi hé chiÕu, theo mÉu cña Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an; + Tr­êng hîp ®Ò nghÞ bæ sung trÎ em d­íi 16 tuæi ®i cïng vµo hé chiÕu cña cha, mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu th× kÌm theo giÊy khai sinh cña ®øa trÎ (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng). NÕu ®øa trÎ ®i cïng ng­êi ®ì ®Çu th× ngoµi giÊy khai sinh cÇn kÌm theo giÊy tê chøng nhËn ng­êi mang hé chiÕu lµ ng­êi ®ì ®Çu cña ®øa trÎ; + Tr­êng hîp ®Ò nghÞ söa ®æi chi tiÕt nh©n th©n trong hé chiÕu (nh­ hä tªn, ngµy sinh, n¬i sinh...) cÇn kÌm theo giÊy tê cã gi¸ trÞ ph¸p lý vÒ viÖc thay ®æi chi tiÕt nh©n th©n ®ã; + Tr­êng hîp hé chiÕu bÞ mÊt hoÆc ®· hÕt h¹n sö dông tõ 01 n¨m trë lªn sÏ ®­îc xem xÐt cÊp hé chiÕu míi. Thñ tôc cÊp hé chiÕu míi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b, ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP. NÕu bÞ mÊt hé chiÕu cÇn nép kÌm theo ®¬n tr×nh b¸o mÊt hé chiÕu cã x¸c nhËn cña c¬ quan C«ng an n¬i tr×nh b¸o. Ng­êi bÞ mÊt hé chiÕu ph¶i cã ®¬n tr×nh b¸o ngay víi C«ng an cÊp x· n¬i gÇn nhÊt, ®ång thêi göi cho Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh. - N¬i nhËn hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶: Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh Bé C«ng an hoÆc Phßng Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh thuéc C«ng an cÊp tØnh. - Thêi h¹n gi¶i quyÕt: + NÕu hå s¬ nép t¹i Côc Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh, th× trong 186
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2