intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

99
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thông tin đến các bạn quy trình việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; xây dựng và thực hiện, duy trì quy trình này nhằm khai thác có hiệu quả, tăng tuổi thọ sử dụng và tránh lãng phí, hạn chế những sự cố do máy móc, thiết bị gây ra ảnh hưởng đến công tác hành chính, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

 1. QUYTRINH BAO TRI, BAO DUONG THIET BI Mahoa :QT.28 Ban hanh Iin : Thu nh§t Hi~u luc tir ngay : 02/05/2018
 2. I.MlJC DICH VA P~M VI AP Dl)NG I. M1,1c dich: Quy trinh viec bao tri, bao duong may m6c, thi€t bi. Viec xay dung, thuc hien va duy tri quy trinh nay nham khai thac co hieu qua, tang tu6i tho SU dung va tranh Hing phi, han ch€ nhtrng su c6, rui ro do may m6c, thiet bi gay ra lam anh hirong d€n cong tac hanh chinh, giang day va nghien ciru khoa hoc, 2. Pham vi ap dung: - Ap dung cho moi b9 phan SU dung may m6c, thiet bi c6 anh lnrong d€n heat dong giang day va nghien ciru khoa hoc tai cac Khoa/Trung tam/Phong ban; - Truong don vi chiu trach nhiern giam sat viec thuc hien quy trinh nay; - Nguoi duoc giao trach nhiem bao tri thi€t bi phai tuan thu theo quy trinh nay. n.KHAI NI$M v A TU VIET TAT 1. Khai ni~m . - Bao tri, bao duong thiet bi, may m6c: hanh d()ng duoc tiSn hanh dinh Icy bang cac phuong tien d€ dam bao su V~n hanh cac thiet bi, may m6c dUQ'C lien tuc; - Phuong tien bao gem: nguoi, thiet bi, phuong phap; - Diroc thirc hien sau mot chu ky hoat d()ng cua may duoc xac dinh bang thoi gian hoar dong, Cong viec kiem tra thong thuong dung thiet bi chuyen dung; - Phai k€t hop voi viec sira chtra nho va thay th€ mot s6 chi ti€t phu nhu 6 Ian, cac can di Su chinh, banh rang, true vit, day dai...; - Tuy nhien, cong viec chinh v~n la kiem tra, phat hien ngan chan htr hong. 2.'fir vi~t t~t: - VTNNL : V~t tu, nguyen, nhien lieu - CTMT : Chuong trinh muc tieu - QT-TB : Quan tri - Thi€t bi - QT : Quy trinh - KH-TC : K~ hoach - Tai chinh - CDKTCN : Cao dang Ky thuat Cong nghe - DVSD : Don vi su dung - DM : Danh muc - HSSV : H9c sinh sinh vien - BTBDTB : Bao tri bao duong thiSt bi 3. JLU'u dA: ( Xem trang 4,5) 4. BiJc ta: ( Xem trang 6-8 va 9) 2
 3. Dan vi Ban Giam Don vi ngoai su dung Phong QT-TB Hieu - ~ Khongdi.i.t l •b 00 ~ '§ :-1 S"'. s:. ?' •(11) .~ ·r::n '"":l O>• :::! (') ~ S"'. n S"'. •(11> ·(11; ~ :::! n ' 0 0p r- t""'' ~ § ~ ::r' t:r' O>, O>• 00 (n Q Q
 4. ....
 5. CJ1 I I .$ . ..0 e !).)• ::s
 6. ....
 7. 5. Cac bi~u m1u/ huong d§n STT Ten bi~u miu/ huong din Mah6a 01 Gi~y d~ xu~t BM/QT.27 /QT-TB/O I 02 K~ hoach bao tri, bao duong thiet bi BM/QT.28/QT-TB/O I 03 Bien ban kiem tra BM/QT.28/QT-TB/02 04 Bien ban nghiern thu, ban giao BM/QT.28/QT-TB/03 05 Bao cao BM/QT .28/QT-TB/04 7
 8. BM/QT.28/ QT-TB/01 TRUONG CAO DANG KY THUAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA vusr NAM CONG NGHi;: NHA TRANG Doc L~p - Tl! Do - Hanh Phuc KHOA . KE H04-CH BAO TRI, BAO DUONG MAY MOC THIET BJ Nhftm khai thac hieu qua trong viec d~u tu ding nhu tang tu6i tho cua thiet bi, viec bao tri, bao dirong trang thiet bi phai duce quan tam dung rmrc vi thuc hien thuong xuyen theo dinh ky. Nay b9 men thuoc khoa .len KS hoach bao tri, bao dirong may m6c, thiet bi phuc vu cong tac giang day, hoc tap, nghien ciru vi quan ly nhu sau: N(}n dung bao tri, bao ThO'i gian Ghi Ma tai san/ ma drrfrng chu 'fT Ten thi~t hi thuc hi~n hi~u L~n 1 L~n2 1 2 3 4 DS nghi cac don vi phoi hop thuc hien dung kS hoach neu tren, nham dam bao ch~t hrong phuc vu Cong tac giang day, hoc tap, nghien ciru Vi quan }y./. Nh a Trang, ngay ... thang .... niim 201 .. Phong QT-TB JKhoa Ban Giam Hi~u
 9. BM/QT.28/ QT-TB/02 TRUONG CAO DANG KY THU,~ T C()NG HOA XA H()I CHU NGHJA vrsr NAM CONG NGHI;: NHA TRANG D(}c Lap - T\l· Do - Hanh Phuc PHONG QUAN TRI - THIET BI. ~~~~----'--·~ BIEN BAN KIEM TRA MAy MOC THIET BJ Hom nay ngay thang nam 201 .. Tc;ii xuong b(> man .. thuoc khoa , chung toi g6m c6: I. D~i di~n phong QT-TB: 1. Ongrba): . Chuc V\l= . 2. Ongfba): . Chuc vv : , . 3. Ongtba): . Chuc vu: II: Dai di~n b(} mdn , khoa (Don v] sfr dung thi~t bi): 1. Ong/ba): . Chuc vu: 2. Ongtba): · . Chuc V\l : . 3. Ongtba): . Chuc vv: . Chung toi cling tien hanh kiem tra ky thuat thiet bi may moc voi cac noi dung sau: STT Ten thi~t bf Ma tai san/ Tinh trang thi~t Nguyen Bi~n Glh.Il ma hi~u b] may moc nhan phap xii' ch im Ry 01 02 . 03 .f.. K 1enng h'1: .. Bien ban kiem tra duoc cac ben thong nhat nhfrng n(>i dung tren. Bien ban kSt thuc vao luc ...... gio .... Cung ngay./. Dai di~n phong QT-TB Khoa D~i di~n Don vi sfr dung thiet b]
 10. I BM/QT.28/ QT-TB/03 TRUONG CAO DANG KY THU,~T cONG HOA xA HOI CHO NGHIA vier NAM CONG NGHi;: NHA TRANG Doc L~p - Tzy Do - Hanh Phuc PHONG QUA.N TRJ - THIET BJ Khanh Hoa, ngay .... thang .... nam 201 ... BIEN BAN NGHI~M THU - BAN GIA09 " '? .... ' BAO TRi - BAO DUONG THIET BJ Hom nay tai xuong B9 mon........................ thuoc khoa , chung toi gom co: l D~i di~n phong QT-TB: 1. Ongtba): . Chuc vu: 2. Ongtba): . Chuc v9 : . 3. Ongtba): . 1. Ongfba): . Chuc vu: 2. Ongtba): . Chuc vv : . 3. Ongtba): . Chuc vv: . Hai hen cling nhau tien hanh ki~m tra, ban giao va thong nh~t l~p bien ban nghiem thu - ban giao nhir sau: V V~ n{H dung cong vi~c thuc hien: Ben ... da hoan thanh xong c6ng viec bao tri, bao duong cac loai may m6c thiet bi cua b9 men sau: N()i dung tin.re hi~n Ma tai Cac chi ti~t sua bao tri - bao dufrng Ghi chu 1'1' Ten thi~t hi san/ ma may moc thi~t bi chfra, thay th~ hi~llll L~n 1 L§n2 1 2 3
 11. 2/ Thiri gian thuc hi~n: . 3/ ChM lm,rng thuc hi~n cong vi~c: Qua ki~m tra, chay thir dat yeu c~u ky thuat, 41/ Cacy ki~n khac (n~u co): . Hai ben nhat tri nghiem thu, ban giao dira vao sir dung. Bien ban nay duce l~p thanh 02 ban, m6i ben gitr 01 ban va co gia tri phap ly nhu nhau./. Dai di~n phong QT-TB D~i di~n Khoa Dai di~n DO'n vi sit' dung tlhi€t bi Bo mon
 12. BM/QT.28/ QT-TB/04 TRUONG CAO DANG KY THUAT C()NG HOA XA H()I CHO NGHlA VI$T NAM C6NGNGH$NHATRANG l>Qc L~p - Tu Do - Hanh Phuc KHOA . :sAocAo v~ viec bao tri, bao duang may mac thiet bi Kinh giri: Ban giam hieu Phong Quan tri-Thiet bi Khoa . B9 m6n ....... bao cao v~ bao tri, bao duong may rnoc thiet bi tai b9 m6n nam hoc ....... nhu sau: Ma tai Tinh trgng hoat Ghi Ten may NQi dung chinh §TT san/ ma d(}ng may moc chu moc thi~t bi bao tri - bao dufmg hi~u thi~t bi hi~n tai 1 \,. 2 ~ 3 r- B9 men kinh bao cao BGH va cac don vi duce biSt./. ' Nha Trang, ngay ..... thang ..... nam 201.. Phong QT-TB Kho a B(} mon Ban Ciam Hi~u
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2