intTypePromotion=1

Quy trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh

Chia sẻ: Quang Hùng Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
128
lượt xem
33
download

Quy trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Quy trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh sau đây sẽ cung cấp cho bà con ngư dân các kiến thức cần thiết về nuôi tôm sú thâm canh như lựa chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi, mùa vụ nuôi, xác định mật độ thả, chuẩn bị ao nuôi, chọn giống và thả giống, quản lý cho ăn, theo dõi tỷ lệ sống, tăng trưởng, quản lý môi trường và bệnh, thu hoạch. Hi vọng hướng dẫn này sẽ đáp ứng được một phần nguyện vọng của bà con nông dân trong quá trình nuôi tôm sú thâm canh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh

 1. PHÁT TRI N NUÔI TR NG THU S N VEN BI N ÁN VIE/97/030 QUY TRÌNH H NG D N NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH HÀ N I 7/2004 THU S N CH NG TRÌNH PHÁT TRI N LHQ CH C L NG NÔNG TH GI I
 2. i nói u Nuôi tr ng thu s n ven bi n ã phát tri n r t m nh khu v c B c Trung b trong nh ng n m a qua và tr thành ngành kinh t m i nh n c a các a ph ng. Nuôi tr ng góp ph n chuy n ch c c u kinh t , nâng cao thu nh p và c i thi n b m t nông thôn ven bi n. Tuy nhiên, hi u qu và n ng su t nuôi tr ng trong khu v c còn th p và mang tính ch t b p bênh do nh ng h n ch v k thu t nuôi tr ng, c s h t ng d ch v ngh nuôi và kinh nghi m trong qu n lý nuôi tr ng. Trong 3 n m t 2001 n 2003, d án VIE 97/030 ã ti n hành các ho t ng h tr NTTS ven bi n t i 3 t nh B c Trung b là Thanh Hoá, Ngh An và Th a Thiên Hu . Trong ó, ho t ng th nghi m các mô hình nuôi tôm ã c ng i dân r t quan tâm, ng h và em l i hi u qu khá cao v kinh t và b o v môi tr ng. N ng su t nuôi tr ng trung bình các mô hình t 949 kg/ha so v i 718 kg/ha c a các xã m. Riêng các mô hình nuôi TC t n ng su t 3112 kg/ha và lãi trung bình là 124 tri u ng/ha. úc rút t nh ng kinh nghi m trong th c ti n s n xu t, nuôi tr ng t i khu v c B c Trung b và tham kh o thêm các tài li u liên quan nh TCN v nuôi tôm sú thâm canh, quy trình nuôi tôm sú thâm canh c a t p oàn CP,.. . D án VIE 97/030 ti n hành biên so n “ ng d n quy trình nuôi tôm sú thâm canh”. Chúng tôi hy v ng b n h ng d n này s áp ng cm t ph n nguyên v ng c a bà con nông dân khu v c B c Trung b trong quá trình nuôi tôm sú thâm canh. Do quá trình tri n khai ng n, kinh nghi m và nhân l c còn r t h n ch nên b n h ng d n ch c ch n s không tránh kh i nh ng khi m khuy t. Chúng tôi r t mong nh n c ý ki n óng góp quý báu c a quý v c gi . D án VIE 97/030 2
 3. CL C i nói u....................................................................................................................................................... 2 C L C ....................................................................................................................................................... 3 1. L a ch n a m và xây d ng ao nuôi...................................................................................................... 5 1.1. L a ch n a m................................................................................................................................. 5 1.2. Xây d ng h th ng ao nuôi .................................................................................................................... 5 2. Mùa v nuôi ................................................................................................................................................. 5 3. Xác nh m t th ..................................................................................................................................... 6 4. Chu n b ao nuôi.......................................................................................................................................... 6 4.1. C i t o ao khô ....................................................................................................................................... 6 4.2. L y n c và gây màu n c .................................................................................................................... 7 4.2.1. L y n c....................................................................................................................................... 7 4.2.2. Gây màu n c............................................................................................................................... 7 5. Ch n gi ng và th gi ng .............................................................................................................................. 7 5.1. Tuy n ch n gi ng .................................................................................................................................. 7 5.2. Th gi ng.............................................................................................................................................. 8 6. Qu n lý cho n, theo dõi t l s ng và t c t ng tr ng ........................................................................... 8 6.1. Ph ng pháp cho n (Th Pl15) ............................................................................................................ 8 6.2. L ng th c n ....................................................................................................................................... 9 6.2.1. L ng cho n tháng th nh t (Th Pl 15) ....................................................................................... 9 6.2.2. L ng cho n t tháng th 2 n thu ho ch.................................................................................... 9 6.3. Nh ng chú ý khi cho n và u ch nh th c n........................................................................................ 9 6.4. ánh giá t l s ng.............................................................................................................................. 10 6.5. Ki m tra sinh tr ng ........................................................................................................................... 10 7. Qu n lý môi tr ng và b nh...................................................................................................................... 10 7.1 Qu n lý ngu n n c u vào ................................................................................................................ 10 7.2 Qu n lý pH........................................................................................................................................... 11 7.3 Qu n lý t o........................................................................................................................................... 11 7.3.1. Qu n lý t o áy ........................................................................................................................... 11 7.3.2. Qu n lý t o ao nuôi ..................................................................................................................... 11 7.4 Qu n lý sâu ..................................................................................................................................... 11 7.5 Qu n lý ch y máy qu t n c................................................................................................................. 12 3
 4. 7.6 Qu n lý ch t h u c b ng bi n pháp c h c.......................................................................................... 12 7.7 Qu n lý b nh........................................................................................................................................ 12 8. Thu ho ch .................................................................................................................................................. 13 Tài li u tham kh o......................................................................................................................................... 14 Ph l c 1. M t s a ch t v n k thu t h u ích ........................................................................................ 15 Ph l c 2. D toán h ch toán kinh t cho 1 ha ao m nuôi......................................................................... 16 4
 5. 1. L a ch n a m và xây d ng ao nuôi 1.1. L a ch n a m trí xây d ng ao nuôi tôm thâm canh ph i áp ng c các u ki n sau: vùng cao tri u, ngu n n c có m n t 10 – 30 ‰, t áy có PH >5 và có kh n ng gi n c t t t th t pha cát là t t nh t). 1.2. Xây d ng h th ng ao nuôi t nh t là xây d ng 3 ao: ao nuôi, ao ch a l ng và ao x lý ch t th i. N u u ki n ch a cho phép ngoài ao nuôi c n thi t ph i có ao ch a l ng (S 1). - Ao nuôi: Có hình ch nh t ho c hình vuông, di n tích t 0,4 - 0,6 ha, sâu trung bình 1,3-1,6 m, có c ng c p và c ng thoát riêng bi t. - Ao ch a l ng: ch a n c và x lý n c tr c khi a vào ao nuôi. Di n tích b ng 20- 25% di n tích ao nuôi. Nên ào sâu h n ao nuôi có th ch a c nhi u n c. - Ao x lý ch t th i: ch a n c th i t ao nuôi, th i gian x lý 7-10 ngày (x lý b ng sinh c) thì có th tháo ra môi tr ng ngoài ho c c c p tr l i ao ch a l ng. Di n tích ng 10-15% di n tích ao nuôi. 1: H th ng nuôi tr ng tôm thâm canh. M ng thoát Ao x lý (0,2-0,3 ha) Ao nuôi (0,4-0,6 ha) Ao nuôi (0,4-0,6 ha) Ao ch a l ng (0,2-0,3 ha) Kênh c p 2. Mùa v nuôi nh m tr ng phát tri n r t m nh n u ch n mùa v nuôi không thích h p. Thanh Hoá và Ngh An, mùa v nuôi không thích h p là th gi ng tr c t t thanh minh (tháng 3 d ng l ch tr l i) và sau tháng 4 d ng l ch. Th i gian th gi ng thích h p nh t c a các t nh này là vào tháng 4 d ng l ch. 5
 6. ng 1. L ch nuôi tôm sú QCCT t i Thanh Hoá và Ngh An Tháng T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 it o Th gi ng Ch m sóc, qu n lý Thu ho ch i Th a Thiên Hu , do khí h u s m m và nh ng t rét mu n nh h ng không nhi u. Nên mùa v nuôi thích h p nh t là t tháng 3 n tháng 7 d ng l ch. ng 2. L ch nuôi tôm sú QCCT t i Th a Thiên Huê Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 it o Th gi ng Ch m sóc Thu ho ch 3. Xác nh m t th Nuôi thâm canh òi h i ng i nuôi ph i có kinh nghi m, t tin trong k thu t nuôi, thi t k h th ng nuôi phù h p. m b o n ng su t nuôi b n v ng qua các n m, m t th nên duy trì m c v a ph i 2 25-35 Pl 15/m và n ng su t nuôi tôm n nh (kho ng 3-4 t n/ha). Có th nuôi v i m t cao h n, tuy nhiên không nên nuôi m t quá cao (>40 con/m2) và n ng su t quá 6 t n/ha. 4. Chu n b ao nuôi 4.1. C i t o ao khô ng ph ng pháp c i t o khô, qua các b c sau: - o vét áy sau m i v nuôi ( ây là công vi c b t bu c). Không c a bùn vét áy nên ao. - o pH áy. Trên c s ó, xác nh l ng vôi c n dùng theo b ng 1. - Bón vôi 2 l n, m i l n s d ng 50% l ng vôi c n dùng, bón tr c và sau khi cày. - Cày b a áy ao nh m khoáng hoá áy nh s n xu t nông nghi p và tr n ul ng vôi bón nâng cao pH áy. - Ph i áy 5-7 ngày, v i ao xì phen không nên ph i quá 3 ngày. - Di t cua và các v t ch trung gian trong ao b ng c h c ho c hoá ch t, rào b ao nuôi ng l i phòng tr b nh m tr ng. 6
 7. ng 1: L ng vôi bón (kg/ha) và giá tr pH t khi c i t o ao. pH t Vôi nung Vôi tôi Vôi nông nghi p Dolomite CaCO3 CaO Ca (OH)2 CaMg(CO3)2 7.0 - - 500 500 6.0 500 700 1000 1000 5.0 750 1000 1500 1500 4.0 1000 1200 - - (Ngu n: công ty CP, 2002) 4.2. L y n c và gây màu n c 4.2.1. L y n c Tôt nh t là l y n c vào th i m sau ngày con n c c ng cao nh t. N c c l c qua i l c phù du hay may b ng túi v i kaki. ng kính túi l i 0.8-1.0 m và dài 15-20 m. Sau khi l y n c 2-3 ngày thì ti n hành x lý b ng formol v i n ng 30-40 ppm (30-40 3 lít/1000m ). N u có ao ch a l ng, bà con nên x lý n c trong ao ch a l ng b ng Chlorin, ng dùng 25-30 ppm. 4.2.2. Gây màu n c t o th c n t nhiên a thích cho tôm ch y u là các ng v t phù du và ng v t áy, c n ph i t o màu n c cho ao nuôi tôm theo các b c sau: - yn c vào ao nuôi t 60-70 cm (d gây màu) hay 1.0-1.2 m. - Gây màu n c b ng ph ng pháp vô c : Phân vô c (URE: 15-20 kg/ha, NPK: 20-30 kg), hoà tan trong n c t t u kh p ao, bón vào lúc tr i n ng (8-10 gi sáng). - Gây màu n c b ng ph ng pháp h u c : áp d ng cho nh ng vùng áy cát khó gây màu, hay khi gây màu không nên. Các thành ph n dùng cho 1 ha ao nuôi g m: 3-5 lít n c m, 8-12 kg b t cám, 8-10 kg b t cá. Cám và b t cá c n c n u chín. Các thành ph n trên hoà chung vào nhau, trong 24 ti ng và t t u xu ng ao. Th i gian bón vào bu i sáng (8-10 gi ) nh ng ngày n ng. - Di t t p: tr c khi th gi ng di t t p b ng saponin, l ng dùng 10-15 kg/ha (nên xem k ng d n c a nhà s n xu t trên bao bì). 5. Ch n gi ng và th gi ng 5.1. Tuy n ch n gi ng Con gi ng t t, tôm th ng phát tri n nhanh, g p ít r i ro v b nh d ch và cho n ng su t cao n. Con gi ng t t ph i áp ng 5 tiêu chu n sau: - c m quan: ng u, không b d hình, tôm có màu sáng bóng và chuy n sang màu nâu trong khi t kích c Pl 15. Tôm không b sinh v t bám, có t b ng dài, th t y. - Ho t ng tôm trong thau: tôm b i ng c dòng và g n nh toàn b bám vào thành thau khi quay dòng n c. Ki m tra b ng cách l y 200 tôm gi ng trong b cho vào thau có 4 lít c và quay tròn n c. Tôm y u s gom vào gi a thau. 7
 8. - l c m nhi m MBV: Càng nh càng t t, không l n h n 30% v i tôm gi ng Pl15. - l ch t do s c formal không quá 5%. Ki m tra s c formal b ng cách a 100-200 tôm gi ng (Pl 15) vào thau n c có n ng formal 250 ppm (1 ml formal/4 lít n c) trong th i gian 30 phút. N u s l ng tôm ch t không quá 5% là tôm t yêu c u. T l ch t không quá 1% là tôm kho , không ch t là tôm r t kho . - Không b nhi m virus m tr ng khi ki m d ch. 5.2. Th gi ng Ch quy t nh th gi ng khi gây màu n c c 7-10 ngày th c n t nhiên trong ao phát tri n y . Khi quy t nh mua gi ng, c n yêu c u tr i gi ng gi m m n n g n nh t m n trong ao nuôi, t t nh t là không quá 3 ‰. Nên th gi ng vào th i gian mát m , t t nh t là vào bu i sáng. Ngâm bao gi ng xu ng ao, cho c ao vào t t n y bao sau ó m i cho gi ng ra ngoài. u nhi t trong túi và ngoài ao chênh l ch không quá 6oC, ngâm bao gi ng trong n c ao 30 phút, sau ó l p l i quá trình th gi ng nh trên. u m n trong túi và ngoài ao chênh l ch không quá 5 ‰, c n gi m chênh l ch m n theo l c thang là 3 ‰ , m i l c thang là 30 phút n khi m n t ng ng thì th ra ngoài. 6. Qu n lý cho n, theo dõi t l s ng và t c t ng tr ng 6.1. Ph ng pháp cho n (Th Pl15) b a cho n: t 4-6 b a. Nên chú ý cho th c n nhi u h n (60% l ng th c n) vào các b a i. Tháng th nh t: R i u th c n quanh s n ao, cách b kho ng 2 m. Th i gian cu i c a tháng th nh t r i th c n r ng ra xa. Tháng th 2: R i th c n u m t ao, nhi u h n g n b , n u ao r ng nên r i theo nhi u b ng quanh ao, m i b ng cách nhau 6-8 m và r ng 3-4 m. Nên chú ý ph i tr n nhi u lo i th c n khác nhau b i th i gian này tôm phân àn m nh. Nh ng tháng sau ó: Cho th c n khu v c c làm s ch do dòng ch y c a máy qu t n c o ra. Nhanh chóng phát hi n ra nh ng m tích lu l p bùn en, không cho n nh ng khu c này. Nên chú ý ph i tr n nhi u lo i th c n khác nhau n u th y tôm phân àn. u th con gi ng to h n (2-3 cm tr lên), ng i dân nên áp d ng ph ng pháp cho n t tháng th 2. 8
 9. 6.2. L ng th c n 6.2.1. L ng cho n tháng th nh t (Th Pl 15) ng 2: Cho n và c tính t l s ng sót các giai n. Giai n postlarva ng T. n/ngày/10 v n l s ng sót Pl 20-Pl 27 100g - 200g 100 Pl 28 - Pl 35 300g - 500g 80-90 Pl 36 - Pl 42 500g - 1 kg 70-80 Pl 43 - Pl49 1,5 kg 60-70 Có th b sung tr ng gà, cá t i n u chín vào nh ng ngày u c a v nuôi. 6.2.2. L ng cho n t tháng th 2 n thu ho ch ng th c n cho hàng ngày tính toán d a trên kh i l ng tôm c trong ao và (%) th c n theo kích c tôm (b ng 3). ng 3: H ng d n cho tôm n. Tu i tôm % th c n/ (%) th c n trong vó Th i gian ki m tra vó (gi ) (ngày) Tr ng l ng tôm (t t c các vó) 31 – 40 6.6 - 5.6 2.4 3.0 - 2.5 41 – 50 5.6 - 4.5 2.6 2.5 51 – 60 4.5 - 4.0 2.8 2.0 61 – 70 4.0 - 3.6 3.0 2.0 71 – 80 3.6 - 3.3 3.3 2.0 81 – 90 3.3 - 3.0 3.5 2.0 91 – 100 3.0 - 2.5 3.7 1.5 101 – 100 2.5 - 2.3 4.0 1.5 111 – 130 2.3 - 2.0 4.2 1.0 Ngu n: CP GROUP 2002. 6.3. Nh ng chú ý khi cho n và u ch nh th c n - Cho n vào b a t i nhi u h n so v i ban ngày. N u 1 ngày cho n 4 b a thì 2 b a t i chi m 60% l ng th c n trong ngày. - Tôm l t xác ng lo t: Gi m 30% th c n trong vòng 2 ngày, sau ó t ng d n lên 5% cho các l n n k ti p. - u tôm l t xác không hoàn toàn: Gi m 10-20% l ng th c n trong 2 ngày và t ng lên 5% trong các l n cho n k ti p. - Khi nhi t n c xu ng d i 250C, gi m 30-50% l ng th c n cho n khi nhi t c thích h p và t ng d n lên 5% sau 1 l n n. 9
 10. - Khi nhi t n c t ng cao (>330C), gi m 10-20% l ng th c n và t ng lên khi nhi t c thích h p. - Khi n c ao chuy n sang màu en nâu do t o tàn, gi m 20-30% l ng th c n cho các l n n k ti p và sau ó t ng lên d n. - Sau x lý hoá ch t di t khu n, gi m 30-50% l ng th c n cho l n n k ti p và sau ó ng lên d n. 6.4. ánh giá t l s ng Tháng u tiên r t khó ánh giá t l s ng c a postlarva trong ao nuôi, mà ch quan sát c ho t ng c a tôm vào ban êm ho c dùng que g t ki m tra tôm. vó t nh sau: Di n tích 0,5 - 1 ha c n 4 - 6 vó. tháng th 2, ki m tra tôm b ng vó, hay b ng chài vào tháng nuôi th 3 tr i. a m thu u theo s 2 t i các m u m tên, thu 4 góc và 1 m gi a ao. Trên c s tính t ng ng tôm có trong vó hay chài và c l ng di n tích vó hay di n tích qu ng chài xác nh t l s ng. 2. m thu m u ki m tra t l s ng và t c sinh tr ng trong ao nuôi. 6.5. Ki m tra sinh tr ng Ki m tra sinh tr ng là m t bi n pháp b t bu c trong nuôi tôm công nghi p, theo dõi ch t ch quá trình sinh tr ng và phát tri n c a tôm nuôi. tháng nuôi th 2, nh kì 7 - 10 ngày ki m tra sinh tr ng tôm nuôi. a m thu m u nh 2 t i các m m i tên ch . Thu m u b ng vó khi tôm còn bé và b ng chài vào tháng nuôi th 3. i l n ki m tra sinh tr ng t 20 - 30 cá th . Cân và tính tr ng l ng trung bình. Trên c s l s ng và kích c trung bình, c tính kh i l ng tôm có trong ao. 7. Qu n lý môi tr ng và b nh 7.1 Qu n lý ngu n n c u vào Ngu n n c c p vào ao nuôi c x lý ao ch a l ng trong vòng t 2 - 3 ngày. Sau ó, x lý n c b ng Formal 10 - 20 lít / 10003. C p vào ao nuôi 1 ngày sau ó. Trong tr ng h p c p thi t, a n c vào ao ch a, x lý ngay b ng Formal v i n ng là 30 lít/1000 m3 sau 6 - 12 h, có th a vào ao nuôi. c n c thay không nên quá 30 % th tích n c trong ao nuôi. N u c n thi t ph i thay nhi u, nên thay m i ngày 20% th tích trong vòng 2-4 ngày. 10
 11. 7.2 Qu n lý pH PH là m t trong nh ng y u t môi tr ng quan tr ng nh t trong nuôi tôm. C n ph i duy trì pH trong kho ng thích h p (7,5-8,5) và dao ng trong ngày nh (t t nh t là 0,2-0,3). Bi n pháp k thu t quan tr ng nh t duy trì pH n nh là c i t o t t vào u v nuôi, trong ó c bi t chú ý n bón lót b t á vôi (3-5 t n/ha) và qu n lý t t màu n c trong su t quá trình nuôi. gi n nh pH trong ao nuôi có th s d ng b t á hay b t v sò 20 - 30 kg/1000m3 nh 7 - 10 ngày/l n. Bên c nh ó s d ng thêm ch ph m vi sinh nh BRF2, Pond Clear, . . Khi pH quá cao (trên 9,0 vào 14 gi chi u), có th s d ng ng cát gi m nh pH (2 - 5 kg/1000m ). N u mu n gi m nhanh, th ng s d ng formol (5- 7 lít / 1000m3) ho c BKC 80 3 % (0,4-0.6 lít/1000m3). Khi s d ng hoá ch t, nên k t h p thay 20-30% n c. làm t ng pH c n ph i s d ng vôi b t (15 - 20kg/1000m3) k t h p thay n c (20-30 cm). 7.3 Qu n lý t o 7.3.1. Qu n lý t o áy Trong b t k tr ng h p nào không c t o áy phát tri n. tránh hi n t ng này c n duy trì s phát tri n n nh c a màu n c và m b o sâu trong ao nuôi theo b ng h ng n qu n lý sâu (B ng 4). Khi phát hi n áy ao h ng (xu t hi n các bè t o n i lên m t n c), c n nhanh chóng v t các bè t o i, th ng chúng t p trung các góc ao cu i chi u gió, thay n c áy 20-30% và x lý ng Zeolite h t (100-150 kg/ha). 7.3.2. Qu n lý t o ao nuôi o phát tri n n nh cho n ng su t ao nuôi cao h n. duy trì t o (màu n c) n nh c n d ng ch ph m sinh h c nh k trong su t quá trình nuôi. M t s ch ph m ã c th c ch ng minh là em l i hi u qu : BRF2, Pond Clear, Hitac, … . Nên s d ng theo h ng n c a nhà s n xu t và nh kì t 7-10 ngày/l n. Ng i nuôi c n s m nh n bi t hi n t ng t o tàn. M t s d u hi u x y ra tr c khi t o tàn nh : trong quá th p do màu t o quá m và d n chuy n sang s m màu, n i b t khi ch y máy qu t n c, Oxy hoà tan trong ngày bi n ng l n và pH t ng r t cao, có th l n h n 9,. . Khi hi n t ng này x y ra c n áp d ng bi n pháp thay n c tích c c (Thay 20-30% n c trong 2-3 ngày li n) và gây l i màu n c. Nh ng bi n pháp khá quan tr ng l i là qu n lý ch t ch quá trình cho n và s d ng ch ph m sinh h c th ng xuyên duy trì s phát tri n n nh c a t o. tránh hi n t ng m t màu t o c n thay n c k p th i. gi m b t t o dùng 1 s lo i hoá 3 3 ch t nh : BKC 0,5 lít/1000m , formol (6-10 lít/1000m ), k t h p thay 30-60% n c trong nh ng ngày k ti p. Khi trong ao m t màu t o ph i thay n c ao nuôi và gây màu b ng phân bón v i li u l ng NPK: 1kg / 1000 m3, m 0.5 kg/ 1000m3. 7.4 Qu n lý sâu qu n lý sâu c n thi t k b m t t, không rò r , b m cao 1.6-2 m. 11
 12. mb o sâu qua các tháng nuôi thông qua c p thêm n c b ng máy b m. Trong nh ng th i gian gió Lào (nhi t n c trên 330C) hay g p gió mùa ông b c làm nhi t n c 0 xu ng d i 25 C c n a m c n c cao h n bình th ng nh m tránh s bi n ng m nh c a nhi t ao nuôi. ng 4: M c n c c n thi t trong ao qua các tháng nuôi. Tháng nuôi Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3,4,5 cn c (cm) 80-100 100-120 140-160 7.5 Qu n lý ch y máy qu t n c Ch y máy qu t n c theo ch d n b ng 4, c n r t chú ý khi th i ti t di n bi n th t th ng. ng 5: L ch ch y máy qu t n c. Tháng nuôi Th i m qu t n c T ng s gi qu t Ghi chú Tháng th 1 5h-6h 2 gi ch th i gian thay i khi: M a, Tháng th 2 4h-6h ; 9h-10h; 20h-21h 6 gi ng gió, x lý Tháng th 3 1h-6h ; 9h-10h; 20h-22h 10 gi hoá ch t, n c m t màu.. Tháng th 4 và 5 0h-6h ; 8h-10h ; 14-18 gi 14h-16h ; 18h-22h 7.6 Qu n lý ch t h u c b ng bi n pháp c h c Bi n pháp c h c là bi n pháp r t h u ích a ch t th i trong ao nuôi ra ngoài nh m h n ch cho vi c thay n c c ng nh s d ng vi sinh. Bình th ng sau 2 tháng nuôi ch t th i l ng gi a ao do quá trình s d ng máy qu t n c. Cho nên c n ki m tra và s d ng bi n pháp xi phông a ch t th i ra ngoài. 7.7 Qu n lý b nh Ph ng châm trong qu n lý b nh tôm là “Phòng b nh h n tr b nh”. qu n lý t t b nh tôm ng i dân c n ph i: - Theo dõi ch t ch ho t ng tôm hàng ngày: Bi t tôm t p trung nh th nào trong ao nuôi thông qua t vó, ki m tra b ng chài và mò tôm nh m cho tôm n chính xác tránh cho cho n th a, ch cho n thi u. - Ki m tra s c kho tôm hàng ngày: bu i sáng s m ki m tra tôm y u quanh s n b và bu i t i soi èn vào m t tôm quanh s n, n u m t tôm màu , nhanh chóng l n ch n xu ng áy là tôm kho . B t tôm lên quan sát màu s c, th c n trong ru t, ph n chân b i, uôi, hi n t ng tôm i l i nhi u, các d u hi u b nh,... n u th y hi n t ng tôm b b nh c n ghi rõ trong s nh t ký, h i cán b k thu t cho l i khuyên v bi n pháp x lý. - ng kinh nghi m c a mình v th i ti t a ph ng, thông qua ài báo, d ki n s bi n ng c a th i ti t có bi n pháp x lý trong ao nuôi k p th i: Gió ông b c nhi t n c 0 xu ng d i 25 C, cho n gi m xu ng, a m c n c lên cao h n (T i thi u 1,2 m). Tr i âm u, th i ti t bi n ng, chu n b s c khí y , t ng c ng vitamin C nh m nâng cao s c kháng cho tôm. Tr i m a, chu n b r i vôi. Gió Lào nóng và kéo dài, nâng m c n c nên 12
 13. cao,… . Nh ng bi n pháp x lý nh vây, s nâng cao áng k s c kho và kh n ng kháng c a tôm nuôi. - Tôm t kích c th ng ph m phát hi n b b nh, bi n pháp tôt nh t là nhanh chóng thu ho ch cho dù là thu ho ch non. 8. Thu ho ch Thu ho ch là khâu cu i cùng c a chu k s n xu t. Th i gian thu ho ch ph thu c vào kích c àn tôm, m c ng u và giá c th tr ng. Thông th ng có th b t u thu ho ch sau 3.5 tháng nuôi t Pl 15. Ng i dân th ng thu vào th i k sau khi tôm l t xác m nh kho ng 5- 7 ngày, tránh thu ho ch khi v tôm m n, nh ng ngày tr i m a. Ti n hành thu ho ch theo 3 cách: - Thu t a: Ti n hành thu t a khi tôm b phân àn l n ho c khi l ng tôm trong ao r t l n làm môi tr ng n c bi n ng m nh. Thu b ng ó b t nh ng con t kích c th ng ph m. - Thu b ng kích n: rút b t n c xu ng còn 50-70 cm, dùng kích n ánh b t h u h t ng tôm trong ao và vét c n thu s tôm còn l i. Cách thu này khá ph bi n trong các mô hình nuôi. - Thu tháo c n: Rút phai c ng thu b t s tôm trong ao, khi ã thu c 2/3 s l ng tôm trong ao hay khi l ng tôm c có trong ao không còn nhi u (không quá 150 kg) thì ti n hành tháo c n và b t toàn b . 13
 14. Tài li u tham kh o 1. 28 TCN 171:2001. Quy trình công ngh nuôi thâm canh tôm sú. 2. Tr n Th Vi t Ngân, 2002. H i và áp v k thu t nuôi tôm sú. NXB nông nghi p. 3. p oàn CP, 2002. Quy trình nuôi tôm thâm canh. 4. Chanratchakool, P; J.F Turnbull: S.J.F Smith; I.H MacRae and C. Limsuwan. Health management in shrimp ponds. Third edition Published, 1998. 14
 15. Ph l c 1. M t s a ch t v n k thu t h u ích i Nghê An: 1. Phòng môi tr ng, b nh, Phân Viên Thu s n B c Trung B . a ch : Nghi Thu, C a Lò, Ngh An; T: 038.951.343. Ki m tra b nh tôm cá, quan tr c và c nh báo môi tr ng, ki m tra ch t l ng tôm gi ng bao g m c b nh m tr ng trên tôm sú và t n k thu t nuôi tr ng. 2. Trung tâm khuy n ng Ngh An. a ch : ng Tr ng Thi, thành ph Vinh, Ngh An; T: 038.831828. Chuy n giao công ngh NTTS, t v n k thu t nuôi tr ng thu n n c ng t, m n, l . 3. Tr m ki m d ch VTS Vinh. a ch : ng Tr ng Thi, thành ph Vinh. Ki m tra ch t l ng tôm gi ng, bao g m c b nh m tr ng. 4. Tr m ki m d ch VTS Qu nh B ng. a ch : Qu nh B ng, Qu nh L u, Ngh An; T: 038.651.842. Ki m tra ch t l ng tôm gi ng (Không ki m tra b nh m tr ng). i Thanh Hoá: 5. Trung tâm Khuy n ng Thanh Hoá. a ch : s …, ng Nguy n Trãi, thành ph Thanh Hoá; T: 038.651.842. Chuy n giao công ngh NTTS, t v n k thu t nuôi tr ng thu s n n c ng t, m n, l . 6. Tr m ki m d ch VTS..... a ch : s .. t nh Thanh Hoá. Ki m tra ch t l ng tôm gi ng (Ch a có thi t b ki m tra b nh m tr ng). i Th a Thiên Hu : 7. Trung tâm Khuy n ng Th a Thiên Hu . a ch : s 53, ng Nguy n Hu , thành ph Hu ; T: 054.………….. . Chuy n giao công ngh NTTS, t v n k thu t nuôi tr ng thu s n n c ng t, m n, l . 8. Tr m ki m d ch VTS Hu . a ch : s 53 ng Nguy n Hu , thành ph Hu ; T: 054.848.712. Ki m tra ch t l ng tôm gi ng (bao g m c b nh m tr ng). i B c Ninh: 9. Trung tâm quan tr c và c nh báo môi tr ng, Vi n nghiên c u NTTS 1. a ch : ình ng, T S n, B c Ninh; T: 04.8780102. Th c hi n các nghiên c u chuyên sâu v môi tr ng và bênh. Quan tr c và c nh báo môi tr ng, d ch b nh t Th a Thiên Hu tr ra. Ki m tra ch t l ng con gi ng VTS, tôm cá b m . 15
 16. Ph l c 2. D toán h ch toán kinh t cho 1 ha ao m nuôi (0,7 ha ao nuôi và 0,3 ha ao ch a l ng) TT Danh m c n giá l ng Thành ti n (tri u ng) Xây d ng c b n 1 Xây b m 10.000 ng/m3 3200 m3 32 2 Xây c ng 7 tri u/cái 2 cái 14 Kh u hao xây ao, c ng (5 n m) 9,2 3 Mua máy móc, thi t b 28 Kh u hao 4 n m 7 4 Thu m 4 tri u/ha 1 ha 4 ng 1 20,2 Chi phí v n l u ng 5 C it o 3 tri u/ha 0,7 ha 3 6 Gi ng 0,6 tri u/v n 21 v n 12,6 7 Th c n 16 tri u/t n 3t n 48 8 Hoá ch t 6 9 Nhiên li u 5 10 Thuê nhân công 5 ng 2 79,6 ng chi 99,8 ng thu 70.000 ng/kg 2,1 t n 147 i 47,2 Ghi chú: ng 1= Chi kh u hao ao m + Chi kh u hao thi t b máy móc + Thu m ng 2: Chi v n l u ng 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2