intTypePromotion=1

Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
112
lượt xem
5
download

Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  c ña B é  K h o a   äc vµ C « n g   g h Ö   ë h n Sè  01/2003/Q§­B K H C N   n g µ y 30  th¸ng   01 n¨ m  2003 v Ò  viÖc ba n  h µ n h  " Q u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  lý c h Êt lîng, së h÷ u     c« n g  n g hi Ö p,  h uy Ó n  giao c«n g  n g h Ö  ® èi víi c  xe hai b¸nh g ¾ n  m ¸ y,  ® é n g  c¬ vµ p h ô  tïng xe hai b¸nh g ¾ n  m ¸ y  ® îc  s¶n  u Êt, l¾ p   x   r¸p trong n íc vµ n h Ë p   h È u" k bé  ëng tr B é   h oa häc vµ  « ng  ngh Ö   K C C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  ChÊt îng hµng  l   hãa  ngµy  th¸ng12  24    n¨m  1999; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng5  22    n¨m 1993  cña  ChÝnh phñ  vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ   vµ  M«i  êng  tr (nay lµBé      Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ);  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  08    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg ngµy 25/10/2002 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ  c¬  vÒ  chÕ  ®iÒu hµnh qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu,s¶n    xuÊt,l¾p    r¸pxe      haib¸nh g¾n  m¸y  phô      vµ  tïnggiai®o¹n 2003­2005; C¨n  chØ  cø  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ c«ng    1665/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy  25/12/2002  viÖc    vÒ  t¨ngcêng qu¶n    lýchÊt l   gi¸tÝnh   îng vµ    thuÕ      ®èi víi xe  m¸y,®éng  vµ    c¬  phô    m¸y  tïngxe  nhËp khÈu; C¨n  chØ  cø  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ c«ng    1699/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy 31/12/2002    vÒ viÖc  iÓn khaic¸c biÖn  tr       ph¸p qu¶n    lý nhËp khÈu, s¶n    xuÊtl¾p    l hµnh  m¸y    r¸pvµ u  xe  n¨m 2003; Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng ChÊt  l   îng,Côc  ëng  tr Côc  h÷u  Së  c«ng nghiÖp, Vô  ëng  Gi¸m    tr ­  ®èc V¨n phßng  ThÈm   ®Þnh  c«ng nghÖ  m«i  êng    ¸n ®Çu  , vµ  tr c¸cdù    t quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy “Quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lý chÊt l   h÷u   îng,së  c«ng nghiÖp, chuyÓn    giao c«ng nghÖ  ®èi    hai b¸nh  víixe    g¾n m¸y,®éng      c¬,phô    haib¸nh  tïngxe    g¾n  m¸y  îcs¶n  ®   xuÊt,l¾p      r¸ptrong  nícvµ    nhËp  khÈu ”. §iÒu    Tæng   2.   côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng,Côc  h÷u  l   Së  c«ng  nghiÖp V¨n phßng ThÈm  ®Þnh c«ng  nghÖ   m«i  êng    ¸n  vµ  tr c¸c dù  ®Çu    t tæ  chøc,híng dÉn  kiÓm        vµ  traviÖc thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu    3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng    b¸o. §iÒu 4.  Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng,Côc  h÷u  l   Së  c«ng  nghiÖp,V¨n    phßng  ThÈm  ®Þnh  c«ng nghÖ   m«i  êng    ¸n  vµ  tr c¸c dù  ®Çu   t vµ  c¸c c¬    quan, tæ    chøc  ªnquan, c¸c doanh  li       nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p,nhËp  khÈu  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y, ®éng  vµ    c¬  phô    hai b¸nh  tïng xe    g¾n  m¸y chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3 q u y  ® Þ n h v Ò  q u ¶ n  lý c h Êt lîng, ë h ÷ u  c « n g  n g hi Ö p,   s c h u y Ó n  giao c « n g  n g h Ö  ® èi víi e h ai b¸nh g ¾ n  m ¸ y, ® é n g  c ¬   x v µ p h ô  tïng x e h ai b¸nh g ¾ n  m ¸ y   ® îc s ¶ n x u Êt, ¾ p r¸p trong n íc v µ n h Ë p  k h È u    l   (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  01/2003/Q§   sè  ­BKHCN  ngµy  01/2003 30/ cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ) I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.1.V¨n    b¶n  nµy    ¸p dông  cho     îng sau  c¸c®èi t   ®©y: ­Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  (sau ®©y        gäit¾t lµxe    m¸y). ­Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p®éng  xe  c¬  m¸y,phô    m¸y.   tïngxe  ­ Doanh    nghiÖp  nhËp khÈu  m¸y  xe  nguyªn chiÕc,®éng        c¬,phô    tïngxe  m¸y  (bao  gåm   chitiÕt®éng  kh«ng  c¶      c¬  ®ång  bé). 1.2.V¨n    b¶n nµy  quy ®Þnh      c¸cnéidung  thñ tôcvÒ  vµ      qu¶n    lýchÊt l    îng, së h÷u c«ng  nghiÖp, chuyÓn    giao c«ng nghÖ   ®èi    m¸y, ®éng  xe  víixe    c¬  m¸y,phô    m¸y    tïngxe  s¶n xuÊt,l¾p      r¸ptrong nícvµ      nhËp  khÈu.  1.3.Xe    m¸y  ®éng  xe  vµ  c¬  m¸y  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p trong    nhËp  níc vµ  khÈu  thùc  ®∙  hiÖn ®Çy       ®ñ c¸c yªu cÇu    vÒ qu¶n    lý chÊt l   h÷u   îng,së  c«ng  nghiÖp  chuyÓn  vµ  giao c«ng    nghÖ  nªu  i t¹ Quy ®Þnh  nµy    îc®¨ng  míi®   kiÓm  theo quy    ®Þnh cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  . t¶i 1.4.ViÖc    ®¨ng kiÓm chÊtl   m¸y  ®éng  xe   îng xe  vµ  c¬  m¸y  s¶n  xuÊttrong     níc® îcthùc hiÖn        theo  quy ®Þnh  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  , ® îcThñ íng t¶i ®∙      t   ChÝnh  phñ giao  i t¹ Kho¶n  §iÒu  cña  5­  2  QuyÕt  ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 25/10/2002.  1.5.Doanh    nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p    m¸y, ®éng  xe    r¸p xe    c¬  m¸y  phô  vµ  tïngxe    m¸y,kÓ  c¸c chitiÕtrêicña    c¶          ®éng    c¬,thùc hiÖn    c«ng  tiªuchuÈn  bè    chÊt l cho   îng  s¶n  phÈm  cña m×nh  theo Quy  ®Þnh  t¹m      thêivÒ c«ng  tiªu bè    chuÈn  chÊt l    îng hµng hãa ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  2425/2000/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  12/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc.C«ng    nghÖ   M«i  vµ  tr êng  (nay lµBé      Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ). 1.6.Xe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y,phô    m¸y    tïngxe  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong n­   íc thuéc    Danh môc  b¾t  buéc  dông  ¸p  Tiªu chuÈn    ViÖt Nam     ph¶i® îc doanh      nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸pc«ng  phï hîp tiªuchuÈn  bè        theo Quy  ®Þnh  thêi t¹m    vÒ  c«ng  hµng          bè  ho¸ phï hîp tiªuchuÈn ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  2424/2000/Q§­ BKHCN MT   ngµy 12/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (nay lµBé      Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ). 1.7.C¬     quan  qu¶n    lýnhµ    chÊt l   chøc  nícvÒ   îng tæ  kiÓm     traviÖc c«ng  bè    tiªuchuÈn  chÊt l   c«ng  hµng   îng vµ  bè  hãa        phïhîp tiªuchuÈn      ®èi víidoanh  nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p    m¸y,®éng  xe    r¸pxe    c¬  m¸y,phô    m¸y  xö        tïngxe  vµ  lývi ph¹m  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.    
  4. 4 1.8.Xe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  phô    m¸y  vµ  tïngxe  s¶n xuÊt,l¾p      r¸ptrong  níc vµ    nhËp  khÈu ph¶i tu©n    thñ c¸c quy ®Þnh  ph¸p luËt vÒ   h÷u    së  c«ng  nghiÖp. 1.9.C¸c    doanh  nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p      r¸p ®éng  xe  c¬  m¸y  ph¶i cã    Hîp  ®ång  chuyÓn  giao c«ng nghÖ       tõ c¸c ®èi    íc ngoµi hoÆc   t¸c(n     trong    níc)®∙  nghiªn cøu    s¶n xuÊt ®éng  xe  c¬  m¸y    ®¹t Tiªu chuÈn    ViÖt Nam     hoÆc  Tiªu  chuÈn    nícngoµit  ¬ng  ¬ng    ® TiªuchuÈn  ViÖtNam.   II. Ò  q u ¶ n  lý c h Êt lîng  V 1.Néi    dung  thñ  qu¶n    vµ  tôc  lýchÊt îng  m¸y l xe  1.1.§èivíi m¸y        xe  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrongníc     Doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p    m¸y    r¸pxe  ph¶ithùc hiÖn:     ­C«ng  tiªuchuÈn    bè    chÊtl       m¸y.  îng ®èi víixe  ­ C«ng  s¶n    bè  phÈm   m¸y    c¸c Tiªu chuÈn  xe  phï hîp      ViÖt Nam     (TCVN)  vÒ  m¸y  xe  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.6 PhÇn   Icña    v¨n b¶n  nµy. ­ §¨ng  vµ    ký  kiÓm     tra chÊt l t¹  quan   îng  ic¬  ®¨ng kiÓm  theo quy ®Þnh  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  . t¶i 1.2.§èivíi m¸y        xe  nguyªn chiÕc    nhËp  khÈu 1.2.1.§èi víixe        m¸y  nguyªn  chiÕc nhËp  khÈu    tõ ®èi    thùc  t¸c®∙  hiÖn  HiÖp  ®Þnh  thõa nhËn lÉn nhau, chÊt l xe     îng  m¸y  nhËp khÈu  îc x¸c ®Þnh  ®     theo giÊy chøng  nhËn chÊt l cña  quan, tæ   îng  c¬    chøc  thÈm   cã  quyÒn  cña  bªn  xuÊtkhÈu  îchaibªn    ®     thõa nhËn    (phÝa      ViÖtNam). ®èi t¸cvµ    1.2.2.§èi víixe        m¸y  nguyªn  chiÕc nhËp  khÈu  c¸c    ký  tõ  níc ®∙  Tháa  thuËn thõa nhËn  nhau  kÕt  lÉn  vÒ  qu¶ chøng nhËn    víiViÖt Nam,    viÖc th«ng  quan  m¸y    xe  khi nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam   îc thùc  ®   hiÖn th«ng  qua giÊy  chøng  nhËn  chÊt l cho   îng  tõng    m¸y  c¬  l« xe  do  quan, tæ    chøc  chøng  nhËn  cña    nícxuÊtkhÈu  ® îchaibªn    ®∙      thõa nhËn.     1.2.3.C¸c  m¸y    xe  nguyªn  chiÕc nhËp khÈu        tõ c¸c níc kh¸c cha  tháa   ký    thuËn thõa nhËn lÉn nhau    víiViÖt Nam     îc kiÓm       sÏ ®   tra chÊt l theo   îng  quy  ®Þnh cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i. C¬  quan    H¶i quan  cø  c¨n  vµo  giÊy chøng  nhËn  chÊt l cña  quan   îng  c¬  ®¨ng kiÓm   Giao  Bé  th«ng vËn      t¶i®Ó lµm  thñ    tôc th«ng quan cho      c¸c l« xe  m¸y  nµy. Danh  s¸ch c¸c c¬      quan,tæ    chøc    nícngoµicÊp    giÊy chøng  nhËn  chÊt l  ­ îng cho  m¸y    xe  nguyªn chiÕc    nhËp khÈu thuéc c¸c nícxuÊt khÈu              nãitrªnvµ  mÉu  giÊy chøng    nhËn, tem/dÊu    chøng nhËn kÌm theo    îcBé  sÏ®   Khoa  häc vµ  C«ng  nghÖ  th«ng  réng  i     quan  doanh  b¸o  r∙  ®Ó c¸c c¬  vµ  nghiÖp  li   cã  ªnquan  biÕt.  2.Néi    dung  thñ  qu¶n    vµ  tôc  lýchÊt îng  l ®éng  xe  c¬  m¸y 2.1.§èivíi       ®éng  s¶n  c¬  xuÊttrongníc     Doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p®éng  ph¶ithùc hiÖn: c¬     
  5. 5 ­ C«ng  tiªuchuÈn    bè    chÊt l        îng ®èi víi®éng  vµ        c¬  c¸c chitiÕtcña  ®éng  c¬.   ­ C«ng  s¶n    bè  phÈm  ®éng  vµ        c¬  c¸c chitiÕtcña  ®éng  phï hîp  c¬    Tiªu   chuÈn  ViÖt Nam       (TCVN) theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  1.6 PhÇn     I cña v¨n b¶n  nµy. ­Thùc    hiÖn  viÖc  ®¨ng  kiÓm  theo quy    ®Þnh  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  . t¶i 2.2.§èivíi       ®éng  nhËp  c¬  khÈu 2.2.1.       víi §èi ®éng  nguyªn chiÕc  c¬    nhËp  khÈu §èi víi®éng  nguyªn      c¬  chiÕc nhËp khÈu thùc hiÖn nh ®èi    m¸y  víixe  nguyªn chiÕc    nhËp khÈu. 2.2.2.           víi tiÕt®éng  kh«ng  §èi chi c¬  ®ång  nhËp  bé  khÈu C¸c      chitiÕt®éng  xe  c¬  m¸y  kh«ng ®ång  nhËp  bé  khÈu  vµo  ViÖt Nam     ph¶icã    xuÊt xø      râ rµng,bao    gåm     tªn,®Þa chØ  nhµ  s¶n  xuÊt,cung    øng,giÊy     x¸c nhËn    chÊt l    îng cña  quan,tæ  c¬    chøc  thÈm  cã  quyÒn, phiÕu      thö nghiÖm   chÊt l cña  chøc   îng  tæ  thö nghiÖm   îc c¬  ®   quan  c«ng nhËn  thÈm   cã  quyÒn  cña    nícxuÊt khÈu    c«ng  nhËn hoÆc  giÊy    x¸c nhËn/thönghiÖm     chÊt l    îng cña  chÝnh  ngêis¶n    xuÊthoÆc     cung øng  îcc¬  ®   quan  c«ng nhËn  thÈm  cã  quyÒn  cña    nícxuÊtkhÈu    c«ng nhËn. Doanh nghiÖp  chØ   îc phÐp  ®   nhËp khÈu        c¸c chi tiÕt®éng  kh«ng  c¬  ®ång  cña    së  bé  c¸cc¬  s¶n  xuÊt®∙  îcchøng    ®   nhËn  hÖ   cã  thèng  qu¶n    lýchÊt  l theo  îng  ISO 9000 hoÆc     QS 9000  hoÆc     hÖ thèng  qu¶n    lý chÊt l t  îng ¬ng  øng    ¸p dông  cho lÜnh vùc s¶n xuÊt,l¾p      r¸p®éng  xe  c¬  m¸y.Trêng    Æc     hîp ® biÖt,Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ    sÏxem     thÓ  quyÕt ®Þnh. xÐt cô  vµ    Doanh  nghiÖp ph¶i göi c¸c tµiliÖu vÒ             xuÊt xø        b¶n    c¸c chitiÕtvµ  sao  chøng  chØ     hÖ thèng  qu¶n    lý chÊt l nãi trªn®Õn   Khoa   îng      Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ     ®Ó thÈm   xÐt.Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ   tr¸chnhiÖm   cã    th«ng b¸o  ®Õn     quan  c¸cc¬  h÷u quan   ®Ó phèihîp qu¶n          lý.H¶i quan cöa  khÈu      sÏc¨n cø  kÕt luËn  thÈm  xÐt cña    Bé Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ     ®Ó cho  phÐp  th«ng  quan        c¸c chitiÕt®éng  kh«ng  c¬  ®ång  nhËp  bé  khÈu. C¬     quan  ®¨ng kiÓm  thuéc Bé    Giao  th«ng vËn      danh  t¶ic¨n cø  s¸ch nµy      ®Ó qu¶n   lýchÊt l    îng theo  quy ®Þnh  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  . t¶i §éng  ® îcl¾p            c¬    r¸ptõ c¸c chitiÕtkh«ng ®ång  nhËp  bé  khÈu  c¸c chi vµ      tiÕts¶n    xuÊt trong nícph¶ithùc hiÖn            viÖc ®¨ng kiÓm theo  quy ®Þnh cña  Bé  Giao th«ng vËn    t¶i. 3.Néi    dung  thñ  qu¶n    vµ  tôc  lýchÊt îng  l phô  tïng xe    m¸y 3.1.§èivíi       phô    m¸y  tïngxe  s¶n  xuÊttrong níc     Doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊtphô    m¸y    tïngxe  ph¶ithùc hiÖn      : ­C«ng  tiªuchuÈn    bè    chÊtl        îng ®èi víiphô  tïng. ­ C«ng  s¶n  bè  phÈm   phô tïng xe    m¸y  phï hîp Tiªu chuÈn    ViÖt Nam   (TCVN) theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.6 PhÇn  Icña    v¨n b¶n nµy. 3.2.§èivíi       phô    m¸y  tïngxe  nhËp  khÈu Thùc hiÖn      c¸c néi dung nh quy ®Þnh  ®èi        víichi tiÕt®éng  kh«ng  c¬  ®ång  nhËp  bé  khÈu  t¹ ®iÓm   nªu   i 2.2.2   Môc    2 PhÇn    IIcña    v¨n b¶n  nµy.
  6. 6 III.V Ò  s ë h ÷ u  c « n g  n g hi Ö p   1. Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p    m¸y  phô    m¸y    r¸pxe  vµ  tïngxe  ph¶ixuÊt     tr×nh mét    trong c¸ctµiliÖu sau          ®©y    îccoilµcã  míi®       nh∙n hiÖu    hµng  hãa  îc ®   b¶o hé: a. GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký nh∙n hiÖu hµng hãa, trong    ®ã doanh  nghiÖp    lµChñ  nh∙n hiÖu;hoÆc     b. X¸c    nhËn cña Côc  h÷u  Së  c«ng nghiÖp  nh∙n hiÖu  vÒ    hµng hãa  îc ®   b¶o  t¹ ViÖt Nam   hé  i    theo  tháa    ícMadrid,trong ®ã      doanh  nghiÖp    lµChñ nh∙n  hiÖu;hoÆc   c. Hîp    ®ång  x¨ng  li­ nh∙n hiÖu    hµng hãa  ® îc ®¨ng  t¹  ®∙    ký  iCôc  h÷u  Së  c«ng  nghiÖp,trong ®ã      doanh  nghiÖp    lµBªn  nhËn. 2. Ho¹t ®éng    nhËp  khÈu  m¸y  xe  nguyªn  chiÕc, phô    tïng xe    m¸y, s¶n    xuÊt,® Æt     s¶n xuÊt phô    m¸y      tïng xe  néi ®Þa, l¾p      r¸p c¸c phô    tïng thµnh xe  hoµn chØnh, ® a    vµo u l th«ng  (b¸n,ph©n    phèi)phô    xe    tïng vµ  hoµn  chØnh  ph¶itu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh  ph¸p luËtvÒ  h÷u      së  c«ng nghiÖp. Doanh  nghiÖp trùc tiÕp    thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng      trªn ph¶i ®¶m     b¶o  kh«ng x©m  ph¹m quyÒn  h÷u  së  c«ng nghiÖp (®èivíi     s¸ng chÕ,    gi¶iph¸p h÷u    Ých,kiÓu    d¸ng c«ng  nghiÖp,nh∙n hiÖu      hµng hãa) cña    ngêikh¸c.   3. Khilµm            thñ tôcxinphÐp  nhËp khÈu,s¶n    xuÊt,l¾p    m¸y,doanh    r¸pxe    nghiÖp  ph¶i cã    b¶n  cam  kÕt kh«ng x©m  ph¹m quyÒn  h÷u  së  c«ng nghiÖp  ®ang  îcb¶o    ®   hé, nÕu x¶y    ra x©m  ph¹m ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     ph¸p    lýtheo  quy  ®Þnh. IV. Ò  c h u y Ó n  giao c « n g  n g h Ö  V 1. Néi dung  Hîp ®ång  chuyÓn  giao c«ng nghÖ  thùc hiÖn  theo NghÞ  ®Þnh  45/1998/N§­   sè  CP ngµy  01/7/1998  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh      chitiÕt vÒ  chuyÓn  giao c«ng  nghÖ   Th«ng   sè  vµ  t 1254/1999/TT­ BKHCN MT   ngµy  12/7/1999 cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (nay    Khoa  lµ Bé  häc  vµ C«ng  nghÖ)  híng  dÉn thùc  hiÖn  NghÞ  ®Þnh   45/1998/N§­   sè  CP ngµy  01/7/1998 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh      chuyÓn  chitiÕtvÒ  giao cång    nghÖ. 2. Hîp    ®ång  chuyÓn  giao c«ng  nghÖ  s¶n xuÊt,chÕ       t¹o,l¾p    r¸p ®éng  c¬  m¸y      xe  tõ níc ngoµivµo    ViÖt Nam   Hîp    vµ  ®ång chuyÓn  giao c«ng  nghÖ  trong nícph¶i® îcthÈm          ®Þnh, phª duyÖt  hoÆc  ®¨ng  theo  ký  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh  chuyÓn  vÒ  giao c«ng    nghÖ. V. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n 1.VÒ     qu¶n    lýchÊt îng l
  7. 7 1.1.C¸c    doanh  nghiÖp  chøc  tæ  c«ng  tiªuchuÈn  bè    chÊt l    îng hµng hãa,  c«ng  hµng  bè  hãa        phï hîp tiªuchuÈn theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  thùc hiÖn  vµ    ®óng  ®∙  nh  c«ng   bè.Nh÷ng  c«ng  tr   cña  bè  íc®ã  doanh nghiÖp  kh«ng      phïhîp víi     TiªuchuÈn  ViÖtNam   trong Danh    nªu    môc  m¸y  ®éng    xe  vµ  c¬,phô    tïngxe  m¸y  b¾t buéc  dông  ¸p  Tiªu chuÈn    ViÖt Nam       sÏ kh«ng  gi¸trÞ vµ  cã      doanh  nghiÖp  ph¶itiÕn hµnh        l¹viÖc  i c«ng  cho    bè  phïhîp. 1.2.Trong    07    thêih¹n  ngµy  tõ khidoanh  kÓ      nghiÖp  c«ng  tiªuchuÈn  bè    chÊt l    îng,c«ng  phïhîp tiªuchuÈn,doanh  bè          nghiÖp  ph¶igöic¸cb¶n        c«ng bè  nµy  Bé  vÒ  Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ (Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng ChÊt îng) l   vµ  Khoa  Së  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (Chicôc    Tiªu chuÈn  l   §o êng ChÊt  l     îng)n¬idoanh  nghiÖp  Æt    chÝnh.   ® trôsë      1.3.Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ giao cho    Tæng  côc    TiªuchuÈn  l§o êng  ChÊt îng  chøc  l tæ  kiÓm       traho¹t®éng  c«ng  tiªuchuÈn  bè    chÊt l vµ   îng  c«ng  bè    phï hîp    tiªuchuÈn ®èi    m¸y, ®éng  xe  víixe    c¬  m¸y, phô    m¸y    tïng xe  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong níccña        c¸cdoanh nghiÖp. 2.VÒ   h÷u    së  c«ng  nghiÖp 2.1.§Ó     ®¶m   b¶o  kh«ng  x¶y  t×nh  ra  tr¹ng vi ph¹m      ph¸p  luËtvµ    kh«ng  x¶y    ra tranh chÊp  së    vÒ  h÷u  c«ng nghiÖp,doanh    nghiÖp  cÇn  tiÕn hµnh    viÖc  kiÓm     tra t×nh  tr¹ng ph¸p          lý vÒ c¸c ®èi  îng  h÷u  t së  c«ng  nghiÖp  (nh∙n hiÖu    hµng hãa, kiÓu    d¸ng  c«ng  nghiÖp,s¸ng    chÕ,    gi¶iph¸p h÷u  Ých...   ªnquan    li   ) ®Õn   m¸y  phô    m¸y  xe  vµ  tïngxe  ngay    tõkh©u  chuÈn  (chuÈn  ký  bÞ  bÞ  kÕt    hîp ®ång  nhËp  khÈu  phô tïng,chuÈn  ®iÒu    bÞ  kiÖn    ®Ó s¶n  xuÊt hoÆc   Æt    ® s¶n  xuÊtphô        tïngnéi®Þa  chuÈn  c¸c®iÒu  vµ  bÞ    kiÖn    ®Ó l¾p      r¸pxe). 2.2.C¸c    th«ng    c¸c®èi t   h÷u  tinvÒ     îng së  c«ng nghiÖp  îcb¶o  ë  ®   hé  ViÖt   Nam  ®Òu   îc c«ng  trªnC«ng  ®   bè    b¸o  h÷u  së  c«ng nghiÖp  ® îc ghi nhËn  vµ      trong§¨ng    së    b¹ vÒ  h÷u  c«ng  nghiÖp  (®îcl gi÷t¹ Côc  h÷u   u      i Së  c«ng  nghiÖp).  V× vËy    c¸c doanh  nghiÖp ®Òu   thÓ    cã  tù m×nh   tracøu  nguån  th«ng      tin®ã ®Ó  biÕt c¸c ®èi  îng  h÷u      t së  c«ng nghiÖp  ªnquan  li   ®Õn     linh kiÖn  s¶n  vµ  phÈm   l¾p    r¸p cña m×nh  ® îc b¶o  hay  cã    hé  kh«ng, nÕu  th×    cã  thuéc  ai. vÒ    NÕu  doanh  nghiÖp  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng      tù gi¶iquyÕt  vÊn    ®Ò nµy  cã  th×  thÓ  sö dông  dÞch  tracøu  vô    cña Côc  h÷u  Së  c«ng  nghiÖp.   2.3. Trêng    hîp  kÕt qu¶  thÈm     tra cho  thÊy c¸c ®èi  îng  h÷u  t së  c«ng  nghiÖp  îc dïng  ®   cho  phô    xe  tïng vµ  l¾p    r¸p kh«ng  îc b¶o  t¹  ®   hé  i ViÖt Nam     th× viÖc nhËp  khÈu  phô tïng,l¾p    tr   ¾t    r¸p xe  íc m kh«ng    viph¹m  së  vÒ  h÷u  c«ng nghiÖp.Trêng        hîp ph¸thiÖn  phô    tïnghoÆc   hoµn  xe  chØnh  chøa    cã  ®èi t së  îng  h÷u  c«ng nghiÖp  ®ang  îc b¶o    ®   hé, doanh nghiÖp  ph¶ikÞp    ªn   thêili   l¹cvíiChñ  h÷u      së  c«ng  nghiÖp    ®Ó ®µm   ph¸n  kÕt  ký  Hîp ®ång  x¨ng  li­ vµ  ®¨ng  Hîp  ký  ®ång    t¹ Côc  h÷u  i Së  c«ng nghiÖp 3.VÒ     chuyÓn   giao  c«ng  nghÖ MÉu  Hîp ®ång chuyÓn  giao c«ng nghÖ   thñ    s¬  vµ  tôc,hå  phª  duyÖt,  ®¨ng  Hîp  ký  ®ång  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   sè  t 1254/1999/TT­BKHCN MT   ngµy  12/7/1999 cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (nay    Khoa  lµ Bé  häc  vµ C«ng nghÖ)  Th«ng   11/2002/TT­ vµ  t sè  BKHCN   ngµy 29/11/2002 cña Bé  Khoa häc  C«ng  vµ  nghÖ. 4. §Þnh  hoÆc   kú  ®ét  xuÊt,Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ     chøc  sÏ tæ  kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  nµy cña    c¸c doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p    m¸y,®éng  xe    r¸pxe    c¬  m¸y,phô    m¸y.   tïngxe 
  8. 8 5. C¸c    doanh nghiÖp    viph¹m    c¸cquy ®Þnh  t¹ v¨n b¶n  nªu  i     nµy  kh«ng  ­ ® îcphÐp    s¶n xuÊt,l¾p      r¸phoÆc  nhËp khÈu  m¸y,®éng  xe  xe    c¬  m¸y,phô      tïng xe m¸y  bÞ  lýtheo quy  vµ  xö      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2