intTypePromotion=4

Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc đưa Nhật Bản vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế suất tối huệ quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T h ¬ n g  m ¹i S è  0616/1999/Q§­ B T M   ën n g µy  22 th¸ng 5 n¨ m  1999 v Ò   viÖc ® a N h Ët B ¶ n  vµ o  da n h  s¸ch c¸c n íc vµ vïng l∙nh  æ  th ® îc h ën g  thu Õ  x u Êt tèi u Ö   u èc  h q B é  tr ëng B é  Th ¬ng  ¹i  m ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  9/1998/N§­CP   sè    ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   20  5  1998; ­ C¨n  tho¶    cø  thuËn ngµy  th¸ng 3  29    n¨m 1999  gi÷a Thñ íng Céng    t   hoµ  x∙ héi chñ      nghÜa  ViÖt Nam  Phan  V¨n Kh¶i vµ    Thñ  íng  t NhËt B¶n Keizo  Obuchi vÒ     viÖc  NhËt  B¶n  ViÖt Nam   vµ    giµnh cho hµng    ho¸ cña nhau thuÕ  xuÊttèi     huÖ quèc;  ­ Trªn  së    c¬  ®èi  ®¼ng     víiviÖc ChÝnh phñ  NhËt B¶n  quyÕt  ®∙  ®Þnh   chÝnh thøc      kÓ tõ ngµy  th¸ng 5  26    n¨m  1999  dông  ¸p  l©u    dµi thuÕ xuÊt tèi     huÖ quèc      ®èi víihµng    xuÊtxø    ho¸ cã    tõViÖtNam.   Q uy Õt  Þ nh   ® §a NhËt B¶n vµo danh s¸ch      vïng    c¸c níc vµ  l∙nh thæ  îc hëng  ®   l©u    dµi thuÕ  xuÊttèi    huÖ quèc cña  ViÖtNam   tõngµy  th¸ng5    kÓ    26    n¨m  1999.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản