intTypePromotion=1

Quyết định 0808/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
98
lượt xem
3
download

Quyết định 0808/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0808/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc thành lập Tổ giám sát liên bộ thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0808/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 0808/2003/Q§­B T M   n g µy  01 th¸ng 7 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thµnh lËp T æ  gi¸m    s¸t Liªn B é  thùc  Ö n  Hi Ö p  ® Þ n h   Ö t  m a y  Vi Öt N a m   o a  K ú hi D ­ H B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  04    th¸ng 12    n¨m 1993 cña ChÝnh   phñ    qui ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña    Bé Th¬ng m¹i; Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ C«ng v¨n  669/CP­ sè  KTTH  ngµy  th¸ng 5  21    n¨m  2003    vÒ viÖc  iÓn khai HiÖp  tr     ®Þnh  DÖt may   ViÖtNam      ­Hoa Kú; Thùc hiÖn Th«ng   ªntÞch  02/2003/TTLT/BTM­KH§T­CN   t li   sè  ngµy 27  th¸ng 5    n¨m  2003 cña  Th¬ng  Bé  m¹i,Bé      KÕ Ho¹ch  §Çu   vµ  C«ng  vµ  t Bé  nghiÖp híng dÉn    viÖc giao vµ    thùc hiÖn  ng¹ch    h¹n  hµng  dÖt  may xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng Hoa  n¨m  Kú  2003. Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Thµnh  Tæ   lËp  gi¸m    s¸tLiªn Bé    thùc hiÖn HiÖp ®Þnh DÖt  may  ViÖtNam      ­Hoµ  (d   Kú  íi®©y          gäit¾tlµTæ Gi¸m        s¸tLiªnbé) gåm: ­ §¹idiÖn      cña  Th¬ng    Bé  m¹itrong Tæ     ®iÒu  hµnh  hµng dÖt  may    LiªnBé  Th¬ng     m¹i­C«ng nghiÖp     ­KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tlµm    ëng. Tæ tr ­§¹idiÖn  ¢u        Vô  Mü thuéc Bé    Th¬ng  m¹i. ­§¹idiÖn  KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,Bé  t  C«ng  nghiÖp. ­§¹idiÖn  Gi¸m        Vô  s¸tQu¶n    lýthuéc Tæng    côc    H¶i quan. ­§¹idiÖn      Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp  ViÖtNam.   ­§¹idiÖn      HiÖp    héidÖt  may  ViÖtNam.   §iÒu  NhiÖm   cña    2:  vô  Tæ Gi¸m      s¸tLiªnBé. 1. KiÓm       trab¸o  cña  ¬ng  c¸o  th nh©n  n¨ng    vÒ  lùc s¶n  xuÊt (sè îng    l m¸y  mãc, hå  nhËp    s¬  khÈu nguyªn phô    liÖu,b¶ng ¬ng    l c«ng  nh©n),n¨ng      lùcxuÊt  khÈu  (phiÕu  Æt   ® hµng, hå  xuÊt khÈu, tê khai h¶i quan, vËn      s¬              t¶i®¬n...  ) cña  ¬ng  th nh©n,  s¸nh  so  ®èi chiÕu    liÖu  víisè  cña  H¶i quan  ViÖt Nam     vµ  Hoa Kú,  liÖu cÊp  sè    E/C, VISA    cña Phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc  Bé Th¬ng    sè  m¹i vµ  liÖu GiÊy    chøng  nhËn  xuÊt xø    (C/O) cña    Phßng  Th¬ng  m¹ivµ    C«ng  nghiÖp  ViÖtNam.  
  2. 2 2. KiÓm     i së    trat¹ c¬  s¶n    xuÊt vµ    n¨ng   lùcxuÊt khÈu    thùc tÕ    theo nh÷ng  tiªuchÝ    quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  ®iÒu  1  nµy trong tr   êng  cã  hîp  nghi ngê  b¸o    vÒ  c¸o vµ  l     sè îng hµng  xuÊt khÈu    thùc tÕ.Sau      mçi    ®îtkiÓm   traph¶icã  c¸o    b¸o  (Theo mÉu  Phô    kÌm  lôc1  theo)vµ      c¸ckiÕn  nghÞ    göiL∙nh ®¹o  Th¬ng    Bé  m¹i. 3. Nghiªncøu      chÝnh  s¸ch,biÖn    ph¸p chèng gian lËn  ¬ng      th m¹icña  Hoa  Kú  c¸cníckh¸c®Ó   vµ        kiÕn  nghÞ viÖc    ¸p dông    t¹ ViÖtNam. i   4. §Ò     xuÊt gi¶iph¸p      chèng gian lËn  ¬ng    th m¹i,biÖn ph¸p  lý®èi    xö    víi nh÷ng hµnh      viviph¹m  ph¸p luËtcã  ªnquan      li   ®Õn   viÖc  thùc hiÖn    HiÖp ®Þnh  DÖt may ViÖtNam      ­Hoa  Kú. 5. Phèihîp víi   quan          c¬  c¸c chøc  n¨ng cña ViÖtNam   H¶i quan    vµ    Hoa  kú  ®Ó     ®Ò xuÊt gi¶iquyÕt      nh÷ng vÊn    ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  HiÖp ®Þnh  DÖt may  ViÖtNam      ­Hoa  Kú. 6.Tr×nh      l∙nh®¹o  Th¬ng    ho¹ch lµm  Bé  m¹ikÕ    viÖc  cña    Tæ Gi¸m      s¸tLiªn bé  hµng  vµ  th¸ng b¸o        c¸o l∙nh®¹o  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹ivÒ  thùc hiÖn  ho¹ch   kÕ    lµm viÖc  ® îcduyÖt. ®∙    7. §Ó     ®¸nh      gi¸ho¹t®éng, Tæ     Gi¸m      häp  s¸tLiªn Bé  ®Þnh  mçi  kú  th¸ng  mét lÇn    êng  trõ tr hîp ®ét xuÊt,vµ    lËp    kÕ ho¹ch  ho¹t®éng    cña th¸ng tiÕp  theo. §iÒu 3: Thµnh  lËp    Tæ gi¸m    s¸tThµnh  phè thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  DÖt  may ViÖt Nam       ­ Hoa  ë    Kú  c¸c thµnh  phè  îc uû  ®   quyÒn  giao h¹n ng¹ch  (d   íi®©y          gäit¾tlµTæ Gi¸m   s¸tthµnh  phè)gåm:   ­ §¹idiÖn      cña Phßng  Qu¶n    lýXNK   khu  vùc thuéc Bé    Th¬ng    m¹i lµm  tæ  tr ëng. ­§¹idiÖn  Th¬ng      Së  m¹i. ­§¹idiÖn      Côc    H¶i quan  thµnh  phè. ­§¹idiÖn        chinh¸nh  Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp  ViÖtNam.   ­§¹idiÖn          chihéidÖt  may  khu  vùc. Tæ  gi¸m    s¸tthµnh phè  îc thµnh  ®   lËp    së  trªnc¬  quyÕt  ®Þnh  nh©n sù  cña    quan  c¸c c¬  h÷u quan  tªntrong QuyÕt  cã      ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i.Tæ     chøc  ho¹t®éng  vµ    theo yªu cÇu  thÓ      cô  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu  Kinh  4:  phÝ    ho¹t®éng: ­ Kinh    phÝ ho¹t®éng    cña    Tæ Gi¸m      ® îc trÝch    s¸tLiªn Bé    tõ nguån    thu phÝ  h¹n ng¹ch hµng dÖt may vµo thÞ  êng  tr Hoa  theo  Kú  quy ®Þnh  cña Bé  TµichÝnh.   ­Kinh    phÝ  cña    Tæ gi¸m    s¸tthµnh  phè  c¬  do  quan  chñ  qu¶n    thu xÕp. §iÒu    5: §iÒu  kho¶n    thihµnh: ­ C¸c    «ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô  ëng  Tæ     tr Vô  chøc C¸n    tr bé, Vô  ëng Vô  XuÊt nhËp  khÈu  c¸c thµnh    vµ    viªnnªu  i t¹ §iÒu  chÞu  1  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3 §iÒu    6: HiÖu  lùc: ­QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng  b¸o.
  4. 4 P h ô  lôc 0 1 (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  0808  sè  ngµy  th¸ng7  01    n¨m 2003  vÒ  viÖc thµnh      lËp Tæ gi¸m    s¸tthùc thi     HiÖp  ®Þnh  DÖt may  ViÖtNam      ­Hoa   Kú) Biªn b ¶ n  ki Ó m  tra c ¬ s ë s ¶ n x u Êt c ñ a th¬ n g  n h © n   x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  s a n g  h o a  k ú Tªn   th ¬ng   nh©n   (tªn   tiÕng   ViÖt   ®Çy  ®ñ):. . ............................ . . ............................ Tªn  th¬ng  nh©n  (tªn tiÕng  níc ngoµi hoÆc  viÕt t¾t nÕu  cã):. . ............. . ............. §Þa   chØ   c¬   së   s¶n  xuÊt:. . ........................................... . ........................................... §iÖn   tho¹i . ........................... : . .........................  . Fax:.. . .................... . .................... DiÖn   tÝch   nhµ   x­ ëng:. . ............................................ . . ........................................... Tæng   diÖn  tÝch:. . ................................................. . . ................................................ Sè l    îng thiÕtbÞ:.. . ...........    . . ...........m¸y . . STT Tªn thiÕtbÞ   Sè îng (chiÕc) l   Ghi chó   1 M¸y may  kim 1  2 M¸y may  kim 2  3 M¸y vÆt sè 4 M¸y dÖt (len) 5 M¸y chuyªn dïng   6 C¸c  thiÕtbÞ    kh¸c Sè îng c«ng  l   nh©n: .. . ..............  . . ..............ngêi . . Sè  c«ng  nh©n  ký    ®∙  hîp ®ång    lao®éng .. . ..............  . . ............... . ngêi Sè  c«ng  nh©n  cha  hîp ®ång    ký    lao®éng .. . ..............  . . ..............ngêi . . 1.M«     l«hµng    t¶vÒ    xuÊtkhÈu    theo yªu cÇu      kiÓm    tracña    Tæ gi¸m  s¸t: ­Chñng      lo¹ hµng  i (Cat.): ­Sè îng xuÊtkhÈu:   l     N¨m  2002  .. . .......................t¸/   . . ......................  t®«i/kg/m2 . ¸ . Quý   In¨m  2003 .. . ........................   . . ....................... t¸/   t¸ ®«i/kg/m2
  5. 5 Quý    IIn¨m  2003 .. . .......................t¸/   . . ......................  t®«i/kg/m2 . ¸ . Tæng  h¹n ng¹ch ® îcph©n  sè        giao:. . .............t¸/   . . ............  t®«i/kg/m2 . ¸ . H¹n  ng¹ch cßn      l   xuÊtkhÈu):. . ....t¸/     l¹(trõsè îng ®∙  i   . . ...  t®«i/kg/m2 . ¸ . ­ N¨ng suÊt trung b×nh:. . ..... . . ....  s¶n phÈm/1 c«ng nh©n/1  8h  ca  lµm  viÖc ­M«       t¶hµng    ho¸ (chÊtliÖu v¶i)     : Hîp  ®ång ngo¹i  Sè hiÖu ®¬n  Sè  ngµy  vµ  Hµng      tùSX Ghi  chó (sè liÖu,ngµy      ký) ® Æt  hµng (P/ cña  vËn ®¬n hay  nhËn  uû  O) th¸c 2. M«       t¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,gia c«ng: (th       ¬ng nh©n  khai theo  ®∙    mÉu   nµy    ®Ò nghÞ  nép b¶n  copy) a.Nguyªn    phô  liÖu: M«     t¶nguyªn phô    liÖu N ícs¶n    xuÊt/giac«ng   Ngµy nhËp khÈu hoÆc   ngµy  mua  nguyªn phô    liÖu ­V¶ichÝnh     ­V¶ilãt     ­Phô    liÖu ­B¸n    thµnh phÈm b.Qu¸    tr×nh s¶n    xuÊt/giac«ng:   M«       t¶qu¸ tr×nh s¶n    xuÊtgiac«ng     N ícthùc hiÖn        qu¸ tr×nh giac«ng     ­C¾t   ­May   ­In   ­Thªu   ­L¾p    r¾p    (b¸nthµnh phÈm) ­§ãng    gãi Biªn b¶n    nµy lµm  i . ........................ t¹ . .......................  .ngµy.. . .. . . ..  th¸ng.. . . . n¨m... . . §¹idiÖn  gi¸m    tr   tæ  s¸t(tæ  ëng) §¹idiÖn  ¬ng    th nh©n (Ghirâ hä      tªn) (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  6. 6 Thµnh    viªn®oµn  kiÓm  tra: Hä  tªn vµ  Chøc  vô C¬  quan  chñ  Ký  tªn qu¶n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2