intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

100
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc cửa khẩu Bình Hiệp tỉnh Long An được phép làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  ën m sè 842/2003/Q§­B T M   n g µy  09 th¸ng 07 n¨ m  2003  Ò  viÖc cöa  h È u   × n h   Ö p   v k b hi (tØnh L o n g  A n)  îc p h Ð p  lµ m  thñ tôc xu Êt, h Ë p  k h È u   ®  n h µ n g  h o¸ c h Ý n h   g¹ch theo hîp ® å n g  th¬ n g  m ¹i n B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i ­ C¨n  HiÖp    cø  ®Þnh  mua       æi  vÒ  b¸n,trao ® hµng    dÞch  th ho¸ vµ  vô  ¬ng  m¹i t¹    i khu vùc biªn gií    i gi÷a ChÝnh phñ    níc CHXHCN   ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ Hoµng    giaCampuchiaký   ngµy  th¸ng11  26    n¨m  2001    t¹ Phn«m   i Pªnh; ­ C¨n  Th«ng   10/2002/TT­   cø  tsè  BTM  ngµy  th¸ng 12  12    n¨m  2002  h­ vÒ  íng dÉn  viÖc mua  b¸n,trao ®æi      hµng ho¸  dÞch  th vµ  vô  ¬ng    i m¹i t¹ khu vùc  biªngiígi÷a ViÖtNam        i     ­Campuchia; ­ C¨n  vµo    cø  C«ng    v¨n 5857/KTTH­VPCP   ngµy  th¸ng 10    18    n¨ 2002  cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ; ­ Theo      ®Ò nghÞ cña  ban  Uû  nh©n d©n tØnh Long  t¹  An  iC«ng  sè  v¨n  2277/CV­   UB ngµy  th¸ng06  10    n¨m  2003. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. Cho phÐp cöa khÈu B×nh  HiÖp (tØnh  Long  An)  îc phÐp  ®   lµm  tôc thñ    xuÊt,nhËp    khÈu hµng    ho¸ chÝnh ng¹ch theo hîp ®ång  ¬ng        th m¹i. §iÒu 2. Bæ  sung cöa khÈu  B×nh  HiÖp  (tØnh Long An) vµo danh s¸ch    c¸c cöa  khÈu phô  îcphÐp  ®   lµm      thñ tôc xuÊt,nhËp    khÈu  hµng    ho¸ chÝnh ng¹ch theo  hîp ®ång  ¬ng      th m¹i vµo kho¶n    b2, Môc    4, Th«ng   10/2002/TT­ tsè  BTM  ngµy  12 th¸ng12    n¨m  2002 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõ ngµy  ®¨ng  c«ng  b¸o.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2