Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ban hành Quy chế thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a H é i ® å n g  q u ¶ n  lý Q u ü  h ç  trî h¸t   p tri Ó n  Sè  10/2000/Q§­H § Q L  n g µ y 29  th¸ng 02 n¨ m   2000  V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  th È m  ® Þ n h  p h ¬ n g  ¸n t µi h Ý n h, p h ¬ n g      c ¸n tr¶ n î v è n vay c¸c d ù  ¸n  ö  d ô n g  v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n c ñ a  s N h µ  n íc  H é i ® å n g  qu¶n lý u ü   ç  trî  Q H  ph¸t triÓn C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  ÌviÖc  ph v   ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 50/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  î   iÓn ph v tæ  v ho   c Qu H tr  ph¸ttr C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 231/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 12  ng 17    n¨m 1999  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ì viÖc  Th t Ch ph v   phª  Öt  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng   duy §i l tæ  v ho   cña  ü   ç  î   iÓn; Qu H tr  ph¸ttr Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ü   ç  î   iÓn; ®è Qu H tr  ph¸ttr Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Èm   nh   ch th ®Þ ph¬ng    µichÝnh, ph¬ng      î vèn  ¸n t     ¸n tr¶n   vay    ù    ö  ông  èn  Ýn  ông  c¸c d ¸n s d vtd ®Ç u      iÓncña  µ   íc. tph¸ttr   Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Tæng  gi¸m  c  ü   ç   î ®è Qu H tr    iÓn,Trëng  ph¸ttr   ban  Óm   ki so¸t,   gi¸m  c      ®è c¸c Chi nh¸nh  ü   ç   î Qu H tr    iÓn,Trëng  ph¸ttr   ban    c¸c Ban  éc  ü   thu Qu Hç  î   iÓnchÞu  tr ph¸ttr   tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2   é i ® å n g  q u ¶ n  lý  H C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  vi Öt  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Q u ü  h ç  trî h¸t   p tri Ó n Q u y  c h Õ  th È m  ® Þ n h  p h ¬ n g  ¸n t µi h Ý n h,   c p h ¬ n g  ¸n tr¶ n î v è n v ay c¸c d ù  ¸n s ö  d ô n g   v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t p h¸t  tri Ó n c ñ a N h µ  n í c  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 10/2000/Q§­ H§QL   ngµy  th¸ng2  29    n¨m  2000  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  ýQuü   ç  î   iÓn) l  h tr  ph¸ttr I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u  1. Quü   ç   îph¸ttriÓn  µ tæ  H tr    l   chøc  µichÝnh  µ   íc,thùc t  Nh n     hiÖn  Ýnh  ch s¸ch hç  î u      iÓn cña  µ   ícth«ng    tr  ®Ç tph¸ttr   Nh n   qua  Öc  vi cho  vay,   thu nî c¸c dù    u  ;b¶o          ¸n ®Ç t  l∙nhvay  èn  i víic¸c chñ  u  ;t¸  v ®è       ®Ç t  i b¶o    µ  l∙nhv nhËn  i t¸ b¶o    i víi   ü   u  ;hç  î   Êt sau  u    i víi   ù    l∙nh®è     Qu ®Ç t  tr  i c¸c l∙su   ®Ç t®è     dc¸c ¸n  u    ña    µnh  Çn  ®Ç t c c¸c th ph kinh tÕ  éc  ét  è  µnh, lÜnh  ùc, ch¬ng    thu m s ng   v  tr×nh kinhtÕ  íncña  µ   ícvµ    ïng khã      l  Nh n   c¸cv   kh¨n cÇn    khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t §i Ò u 2. C¸c  ù  vay  èn  Ýn  ông  u    ph¸ttriÓn  ña  µ   íc d ¸n  vtd ®Ç t   c Nh n   ph¶i® îcQuü   ç  î   iÓnthÈm  nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      î    H tr  ph¸ttr   ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vèn vay  µ  Êp  Ën  v ch thu cho  vay  íckhic¬  tr     quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh   c th quy quy ®Þ ®Ç u  . t C¸c  ù      d ¸n xin b¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç t b»ng  ån  èn  Ýn  ông  u    ngu v t d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   ícph¶i® îcQuü   ç   î  i   Nh n      H tr    iÓn thÈm  nh  Êp  Ën  ph¸ttr   ®Þ ch thu ph¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶ nî vèn  ¸n      ¸n      vay  íc khi quyÕt  nh  Öc    tr     ®Þ vi b¶o l∙nh. C¸c  ù    d ¸n vay  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íchoÆc       vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   xinb¶o l∙nhtÝn  ông  u      d ®Ç t b»ng  ån  èn  Ýn  ông  u    ngu v t d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc  i   Nh n   ph¶ithùc hiÖn  y    ñ tôc®Ç u    µ  ©y  ùng      ®Ç ®ñ th     tv x d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 3. Chñ   u   tæ  ®Ç t chøc nghiªn cøu  µ  Ëp  ù  ®Ç u   , chÞu    v l d ¸n  t  tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    ng  n   ña    éidung  µ  è  Öu trong   vt ch x¸c,®ó ®¾ c c¸cn   v s li     hå  ¬  c¸o nghiªncøu  s b¸o      kh¶    ×nh c¬  thitr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt,phª x   duyÖt dù    u  .   ¸n ®Ç t Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u  ,tæ    th quy quy ®Þ ®Ç t  chøc  Èm  nh  ù  cã  th ®Þ d ¸n  tr¸ch nhiÖm   Êy    Õn    l ý ki tham    ña    µnh  ã  ªnquan  µ  Þu  gia c c¸c ng c li   v ch tr¸ch   nhiÖ m   µn  Ön  Ò   Ýnh  to di v t kh¶    µ  Öu  thiv hi qu¶  u    ña  ù    ®Ç tc d ¸n.C¸c  ¬ c quan  tham    Èm  nh  ù    Þu  gia th ®Þ d ¸n ch tr¸chnhiÖ m   Ò     éidung  ªnquan  n     v c¸c n   li   ®Õ ngµnh,lÜnh  ùc  éc tr¸chnhiÖ m  îcph©n    v thu     ®  c«ng  qu¶n  ý l 
  3. 3   §i Ò u 4. Sau  êih¹n  th¸ng kÓ   õ khiQuü   ç   îph¸ttr Ón cã    th   12    t    H tr   i   ý kiÕn  Èm  nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      î vèn  th ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vay  µ   ¬  m c quan  ã  c thÈm  Òn  a    Õt  nh  u    ®èivíic¸c dù    ã m   C     quy ch ra quy ®Þ ®Ç t(       ¸n nh B,  ),hoÆc   ®∙  ã  Õt  nh  u   m µ   ñ  u    a  iÓnkhaithùc hiÖn  ù    × tr c quy ®Þ ®Ç t  ch ®Ç tch tr       d ¸n th   ­ íc khiquyÕt  nh  u       ®Þ ®Ç t hoÆc   íc khitr Ón khaithùc hiÖn  ù  ph¶icã    tr     i       d ¸n   ý kiÕn  Èm  nh  ¹ Quü   ç   î   iÓn vÒ   ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      th ®Þ l i H tr  ph¸ttr   ph ¸n t     ¸n tr¶ nîvèn    vay  ña  ù  c d ¸n. §i Ò u 5.  å   ¬    Þ  Èm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng    H s ®Ò ngh th ®Þ ph ¸n      ¸n tr¶nî vèn     vay  öi c¬  g   quan  ü   ç   îph¸ttr Ón (bao  å m   c¸c Chi  Qu H tr   i   g c¶    nh¸nh  Quü   ç   îph¸ttr Ón)thùc  Ön  H tr   i   hi theo  Th«ng    è  1999/TT­ t s 06  BKH   µy    ng 24 th¸ng 11    n¨m  1999  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  Ò   éi dung  c B K ho v§ th d v n  Tæng   møc  u  ,Hå   ¬  Èm  nh  ù    u    µ  ®Ç t  s th ®Þ d ¸n ®Ç tv B¸o    u    µ    c¸o ®Ç tv c¸cquy  nh   ®Þ t¹ Quy  Õ   µy.   i ch n II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q §i Ò u    ü   ç  î   iÓncã  6. Qu H tr ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m  Èm  nh  ¬ng    µi   th ®Þ ph ¸n t   chÝnh,ph¬ng      î vèn    ¸n tr¶n   vay  ña    ù    éc ®èi t ng vay  èn  Ýn  ông  c c¸cd ¸n thu    î   vtd ®Ç u  ,b¶o    Ýn  ông  u    ña  µ   íct¹ Quü   ç   î   iÓn theo    t  l∙nht d ®Ç tc Nh n   i   H tr  ph¸ttr   quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 43/1999/N§­  ngµy 29 th¸ng 6 n¨m  1999 cña  i CP ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n . §i Ò u    dù    u    îcthÈm  nh  ¬ng    µichÝnh, ph¬ng  7. C¸c  ¸n ®Ç t®   ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶nî ®Ó        vay  èn  µ    Þ  îcb¶o    Ýn  ông  u    ¹  ü   ç   î v v ®Ò ngh ®   l∙nht d ®Ç tt i Qu H tr  ph¸ttr Ónph¶i®¶m    i     b¶o    iÒu  Ön: c¸c® ki 1.§èivíi ù          ¸n vay  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc: d vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n a/Thuéc  i t ng cho    ®è  î   vay  èn  u    ña  ü   ç  î   iÓnquy  nh   v ®Ç tc Qu H tr  ph¸ttr   ®Þ t¹  Òu  ­  i§i 8  NghÞ   nh   è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n b/ §¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki cho vay  quy  nh  ¹ §iÒu  ­ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   9    ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u   c Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr Óncña  µ   íc.    i   Nh n 2.§èivíi ù      Þ  îcb¶o    Ýn  ông  u  :       ¸n ®Ò ngh ®   d l∙nht d ®Ç t a/ Thuéc  i îng  îc b¶o    Ýn  ông  u    ¹  ü   ç   î   ®è t ®   l∙nht d ®Ç t t iQu H tr  ph¸ttr Ón  i  quy  nh  ¹  Òu  ­ NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 30    ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6    CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. c Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n b/Chñ  u    èn  îcb¶o    Ýn  ông  u      ®Ç tmu ®  l∙nht d ®Ç tph¶i®¶m     b¶o    iÒu  c¸c® kiÖn quy  nh  ¹  Òu  ­ NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 31    ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. c Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n
  4. 4 §i Ò u    å   ¬  ù    chñ  u    öi®Õ n   ü   ç  î   iÓn ®Ó   8. H s d ¸n do  ®Ç tg   Qu H tr  ph¸ttr   thÈm  nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      îvèn  ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vay  bao  å m: g 1.§èivíi ù          ¸n vay  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc: d vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n a/ B¸o    c¸o nghiªn cøu    kh¶  , thi hoÆc  b¸o c¸o  u     ï hîp  íic¸c quy  ®Ç t ph   v    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     Ên    ã  ªnquan  n   ù      c¸cv ®Ò c li   ®Õ d ¸n; b/Tê  ×nh phª duyÖt dù    chñ  u    Ëp;   tr       ¸n do  ®Ç tl c/ý  Õn    ki tham    Èm  nh  ù    ña    ¬  giath ®Þ d ¸n c c¸cc quan  ã  ªnquan; c li   d/Ph¬ng    µichÝnh,ph¬ng      ¸n t     ¸n s¶n  Êtkinhdoanh  µ    îvèn  xu     v tr¶n   vay; ®/ C¸c  b¶n  v¨n  ph¸p  ýli   l   ªnquan  Ò:    nh  ¬  Êu  ån  èn  v x¸c ®Þ c c ngu v tham  gia®Ç u  ,kh¶    t  n¨ng  huy  ng  õng nguån  èn,tiªuthô s¶n  È m; ®é t   v    ph e/ Riªng dù    ë   éng      ¸n m r s¶n  Êt,® æi  íithiÕtbÞ   xu   m    c«ng  Ö,  ñ  u   ngh ch ®Ç tph¶igöib¸o    µichÝnh  ña        c¸o t   c doanh  nghiÖp  n¨m  ªntôctr ckhi®Ç u  ; 2  li     í     t g/GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   h/ Cam   Õt  ña  ñ  u    Ò   Ýnh  Ýnh    µ  îp    k c ch ®Ç t v t ch x¸c v h ph¸p  ña    µi c c¸c t   liÖu göi ®Õ n   ü   ç   îph¸ttr Ón.C¸c  µiliÖu nãi trªnlµ b¶n  Ýnh     Qu H tr   i   t         ch hoÆc   b¶n sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸cnh c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy i/  C¸c    ×nh bæ   gi¶itr   sung  Õu  ã). (n c 2.§èivíi ù      Þ  îcb¶o    Ýn  ông  u  :       ¸n ®Ò ngh ®   d l∙nht d ®Ç t a/     B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  , thi hoÆc  b¸o c¸o  u    ï hîp  íic¸c quy  ®Ç t ph   v    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     Ên    ã  ªnquan  n   ù      c¸cv ®Ò c li   ®Õ d ¸n; b/Quy Õt  nh  u  ,giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    ®Þ ®Ç t    nh ® k kinhdoanh;   c/§¬n      xinb¶o    ña  ñ  u    µ    l∙nhc ch ®Ç tv v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td yªu cÇu  b¶o  l∙nh; d/V¨n    b¶n  Èm  nh  th ®Þ cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông; c tæ  td ®/  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng    Ph ¸n t     ¸n s¶n  Êtkinh doanh  µ    îvèn  xu     v tr¶n   vay; e/ Riªng dù    ë   éng      ¸n m r s¶n  Êt,® æi  íithiÕtbÞ   xu   m    c«ng  Ö,  ñ  u   ngh ch ®Ç tph¶igöib¸o    µichÝnh  ña        c¸o t   c doanh  nghiÖp  n¨m  ªntôctr ckhi®Ç u  ; 2  li     í     t g/ Tæng   ù    d to¸n hoÆc   ù    d to¸n h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh  îc cÊp  ã  Èm   tr ®  c th quyÒn    Öt; phª duy h/ Cam   Õt  ña  ñ  u    Ò   Ýnh  Ýnh    µ  îp    k c ch ®Ç t v t ch x¸c v h ph¸p  ña    µi c c¸c t   liÖu göi ®Õ n   ü   ç   îph¸ttr Ón.C¸c  µiliÖu nãi trªnlµ b¶n  Ýnh     Qu H tr   i   t         ch hoÆc   b¶n sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸cnh c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy i/  C¸c    ×nh bæ   gi¶itr   sung  Õu  ã). (n c §i Ò u 9.  å   ¬    Èm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶nî H s ®Ó th ®Þ ph ¸n      ¸n      vèn  vay    ù  vay  èn  Ýn  ông  u  , ®Ò   Þ   îc b¶o    Ýn  ông  c¸c d ¸n  vtd ®Ç t  ngh ®   l∙nht d ®Ç u    öivÒ   ü   ç  î   iÓntheo quy  nh  tg   Qu H tr  ph¸ttr     ®Þ sau  y: ®© a/C¸c  ù    ã m   göivÒ   ü   ç  î   iÓnTrung  ng.   d ¸n nh A    Qu H tr  ph¸ttr   ¬ b/ C¸c  ù    ã m   C   éc ®Þa  ¬ng    d ¸n nh B,  thu   ph qu¶n  ývµ  ña  l   c trung ¬ng  u     ®Ç t trªn®Þa   µn  öi vÒ      b g   Chi  nh¸nh  ü   ç   îph¸ttr Ón tØnh, thµnh  è  ùc Qu H tr   i     ph tr  
  5. 5 thuéc Trung  ng  ¬ichñ  u    ¨ng  ý  ¬ (n   ®Ç t ® k vay  èn  µ    Þ   îc b¶o    v v ®Ò ngh ®   l∙nh tÝn  ông  u    d ®Ç t). §i Ò u    éi dung  Çn  îc®¸nh    µ  Õt  Ën    Èm  nh  ­ 10. N   c ®  gi¸v k lu khith ®Þ ph ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      îvèn  ¸n t     ¸n tr¶n   vay  ña dù  c   ¸n: 1.KiÓ m     ñ  u  :   trach ®Ç t a/T    c¸ch ph¸p nh©n  ña  ñ  u        c ch ®Ç t b/N¨ng  ùcqu¶n  ývµ  ×nh ®é     l  l   tr   chuyªn m«n  ña  ñ  u  .   c ch ®Ç t c/N¨ng  ùctµichÝnh  ña  ñ  u  :   l   c ch ®Ç t ­Vèn  ñ  ë  ÷u  ña  ñ  u      ch s h c ch ®Ç ttham    u    µo  ù  gia®Ç tv d ¸n. ­C¸c    kho¶n  vay  îvµ  n   kh¶  n¨ng  thanh    ña  ñ  u  . to¸nc ch ®Ç t d/ K Õt    qu¶ s¶n  Êt kinh doanh  ña  ñ  u    xu     c ch ®Ç ttrong 2    n¨m  ªntôc tr c li     í   khi®Ç u    ®èivíi   ù    ë   éng    t(     d ¸n m r c¸c s¶n  Êt,® æi  íithiÕtbÞ  xu   m    c«ng  Ö): ngh ­Ph ©n  Ých      t c¸cchØ  è  Ò   s v kh¶  n¨ng  thanh  to¸n: +  ©n  Ých  Ph t kh¶  n¨ng  thanh    to¸ntæng  qu¸t; +  Kh¶  n¨ng  thanh    to¸nnhanh; ­C¸c    chØ  è  s doanh  î : li +  îi L   Ën  nhu sau  Õ; thu   +  û  Êt:lînhuËn/doanh  T su     i thu; +  û  Êt:lînhuËn/vèn chñ  ë  ÷u. T su     i   sh 2.Ph¬ng    µichÝnh  ña  ù    ¸n t   c d ¸n: 2.1.C¸c    chØ    ©y  ùng  ¬ng    µichÝnh. tiªux d ph ¸n t   a/Quy    ña  ù    m« c d ¸n; b/Tæng    møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n; c/ C¬   Êu    ån  èn   c c¸c ngu v tham  gia  u    (kÓ  vèn u  ng  µ    ®Ç t c¶  l ®é v c¸c nguån  µitrî   èivíic¸c dù    ã m     t   )§       ¸n nh . C ph¶i®¶m     b¶o    èn  u      ùc ®ñ v ®Ç t ®Ó th   hiÖn  ù    d ¸n kh«ng    n¨m; qu¸ 2  d/ TÝnh    kh¶    ña  õng  ån  èn    thic t ngu v ®Ó tham    u    ùc hiÖn  ù    gia ®Ç tth   d ¸n theo tiÕn ®é;     ®/  Óu  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    u    µ  Õ   ¹ch  ö  ông    ån  Bi ti   th   d ¸n ®Ç tv k ho sd c¸c ngu vèn  tham    u    µng  gia®Ç th n¨m; e/Chi phÝ  u  ;    ®Ç t g/Chi phÝ     s¶n  Êt,dÞch  ô; xu   v h/Doanh    thu; i/ Óu  ©n  i thu chitµi Ýnh  ña  ù   Bi c ®è         ch c d ¸n. k/LÞch    îvay    èc  µ  i ;   tr¶n   (c¶ g v l∙ ) l/ ÷ng   Nh kh¶  n¨ng  ñiro cã  Ó; r     th 2.2.C¸c    chØ    Ò   Öu  tiªuv hi qu¶  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n:
  6. 6 a/Gi¸trÞhiÖn  ¹ thuÇn      t  i (NPV); b/H Ö   è  µn  èn  éit¹ (IRR);   s ho v n     i c/ChØ   è  îÝch/chiphÝ    s l  i   (B/C); d/C¸c    chØ    Öu  tiªuhi qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n: +    Þs¶n  È m   µ  Þch  ô    Gi¸tr   ph vd v giat¨ng; +  Lao  ng  µ    Ëp  ña  êilao®éng; ®é v thu nh c ng     +  C¸c  kho¶n    ©n  thu Ng s¸ch t¨ngthªm;    + T¨ng    ¹itÖ  thu ngo   hoÆc   ÕtkiÖm    ¹itÖ  s¶n  È m   ña  ù    ti   chingo   do  ph c d ¸n thay thÕ  µng  Ëp  Èu;   h nh kh +  C¸c  îÝch  Ò     éi, l  i v x∙h   m«i  êng... tr 3.Ph¬ng      îvèn    ¸n tr¶n   vay: a/ K Õ   ¹ch    î vèn    ho tr¶n   vay,kh¶    n¨ng    î cña  ù  vµ    ån  èn  tr¶n   d ¸n  c¸c ngu v hîp ph¸p kh¸c®Ó     îcña  ñ  u  .       tr¶n   ch ®Ç t b/L∙i Êtvay  èn;    su   v c/Nguån    îvèn    tr¶n   vay; d/Thêih¹n      cho  vay; ®/  êih¹n ©n  ¹n; Th     h e/Thêih¹n    î;     tr¶n g/Kú  ¹n tr¶nî.   h   4. KiÕn  Þ  Ò     éidung    ngh v c¸c n   kh¸c li     ªnquan  n   Öc  Èm  nh  ­ ®Õ vi th ®Þ ph ¬ng    µichÝnh, ph¬ng      î vèn  ¸n t     ¸n tr¶n   vay  ña  ù    c d ¸n (thiÕtbÞ   µ    v c«ng  Ö,  ngh m«i  êng,®Ò n   ï,gi¶i ãng  Æt   tr   b    ph m b»ng  . . .. ) 5. K Õt  Ën  µ  ¸nh    Ò   ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  ¹t®éng    lu v ® gi¸v t h t  v ho   s¶n  Êt xu   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 6.K Õt  Ën  µ  Õn  Þ  u  .   lu v ki ngh ®Ç t §i Ò u    ©n  Êp  Èm  nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      î 11. Ph c th ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vèn  vay: 1. §èi víidù  nhã m           ¸n  A vay  èn  Ýn  ông  u   , Quü   ç   îph¸ttr Ón vtd ®Ç t   H tr   i  Trung  ng  Èm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶nî vèn  ¬ th ®Þ ph ¸n      ¸n      vay  µ  ã    vcý kiÕn tham    gia b»ng    v¨n b¶n  öic¬  g   quan  ñ  ×thÈm  nh  ù  ®Ó   ×nh ch tr   ®Þ d ¸n  tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. t  ph phª duy 2. §èi víic¸c dù  nhã m     ña  a   ¬ng          ¸n  C c ®Þ ph qu¶n  ýcã  l   tæng møc   èn  v ®Ç u    á  ¬n  t nh h 50%   møc   èn  í h¹n  èi®a  ¬ng  v gi   i t  t øng  ña    ù  nhã m     c c¸c d ¸n  C quy  nh  ¹  ô  ôc kÌm  ®Þ ti ph l   theo Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, c¸c Chi l  tv x d     nh¸nh  ü   îc quyÒn  Èm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶nî vèn  Qu ®   th ®Þ ph ¸n      ¸n      vay  µ  ã    Õn  v c ý ki b»ng    v¨n b¶n  öic¬  g   quan  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t Tæng  gi¸m  c  ü   ç   îph¸ttr Ón cã  Õt  nh  ô  Ó  ®è Qu H tr    i   quy ®Þ c th giao    cho Gi¸m  c  ét  è    ®è m s Chi nh¸nh  ü   îcquyÒn  Èm  nh  ¬ng    µichÝnh, Qu ®   th ®Þ ph ¸n t     ph¬ng  tr¶nî vèn  ¸n      vay  µ  ã    Õn  v c ý ki b»ng   v¨n b¶n  öic¬  g   quan  Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u    µn  é    ù    ã m     ña  a  ¬ng  tto b c¸cd ¸n nh C c ®Þ ph qu¶n  ý. l
  7. 7 Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ü     Qu c¸ctØnh,thµnh  è    ph ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ëtvµ  tr   lu   Tæng   Gi¸m  c  ü   ç   î ®è Qu H tr    iÓn vÒ   Öc  Èm   ph¸ttr   vi th ®Þnh, cho    vay  µ    îvay  i víi   ù    ∙  îcph©n  Êp. v thu n   ®è     d ¸n ® ®   c¸c c 3. §èivíi ù    ã m           ¸n nh d C (kh«ng  îcph©n  Êp) vµ  ù    ã m   vay  èn  ®  c   d ¸n nh B  v tÝn  ông  u   , Quü   ç   îph¸ttr Ón Trung  ng  Èm   nh   ¬ng  tµi d ®Ç t   H tr   i   ¬ th ®Þ ph ¸n    chÝnh,ph¬ng      î vèn    ¸n tr¶n   vay  µ  ã    Õn  v c ý ki b»ng    v¨n b¶n  öic¬  g   quan  Õt  quy ®Þnh  u  .Tæng  ®Ç t  gi¸m  c  ü   ç  î   iÓn giao cho  ®è Qu H tr  ph¸ttr     Gi¸m  c      ®è c¸cChi nh¸nh  ü   ç   îph¸ttr Ón kiÓm     ét  è  éi dung  Qu H tr   i   tra m s n   sau  y   µ  ®© v b¸o   c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   ü   ç  î   iÓnTrung  ng: v Qu H tr  ph¸ttr   ¬ a/§Þa  iÓ m   ©y  ùng;   ® xd b/C¬   ë  ¹ tÇng  ôc  ô    s h  ph v cho  ù    d ¸n sau    u    khi®Ç txong; c/V Ët  Öu,nguyªn liÖu,nh©n  ùccung  Êp    li       l  c cho  ù    Ën  µnh; d ¸n v h d/ Nhu  Çu  Ò   Þ  êng  ña    c v th tr c s¶n  È m   dù  s¶n  Êt,cung    ph do  ¸n  xu   øng trªn®Þa  µn;   b e/ Nh÷ng  ã    kh kh¨n,thuËn  î vÒ     l   m«i  êng, giao  i tr   th«ng,c¬  ë  ¹  Çng  ¹   sht ti  ®Þa  iÓ m   ©y  ùng  ù  ® xd d ¸n. Riªng    ù  ®Ç u    ë   éng  c¸c d ¸n  tm r s¶n  Êt kinh doanh, ® æi  íi thiÕtbÞ  xu       m    c«ng  nghÖ,  µi c¸c  éi dung  ngo   n  nªu trªn,yªu  Çu    c Chi nh¸nh  ü   Óm     Qu ki tra thªm: a/T×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h t  c doanh  nghiÖp; b/N¨ng  ùcvµ  tÝn  ña  ñ  u  ;   l   uy  c ch ®Ç t c/ Kh¶    n¨ng  ¹nh  c tranh cña    s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp s¶n  Êt trong xu     thêigian qua;     d/Uy  Ýn  ña    t c doanh nghiÖp  i víi   chøc  Ýn  ông; ®è     tæ  c¸c td c/Kh¶    n¨ng  thanh      to¸nc¸ckho¶n  c«ng  îcña  n  doanh  nghiÖp. 4. Quü   ç   î   H tr    iÓn Trung  ng  Èm  nh  ¬ng  tµichÝnh, ph­ ph¸ttr   ¬ th ®Þ ph ¸n      ¬ng      î c¸c dù      ¸n tr¶n     ¸n ®Ò nghi® îcb¶o    Ýn  ông  u      Õt  nh      l∙nht d ®Ç t®Ó quy ®Þ viÖc b¶o  l∙nh.Tæng     gi¸m  c  ü   ç   îph¸ttr Ón giao  ®è Qu H tr   i   cho Gi¸m  c    ®è c¸c Chi nh¸nh  ü   Óm     µ  Qu ki tra v b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   ü   ç   îph¸ttr Ón v Qu H tr   i   Trung  ng  ét  è  éidung    ¬ m sn  nh quy  nh  ¹ Kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t i 3  n §i Ò u    êih¹n  Èm  nh: 12. Th   th ®Þ 1.§èivíi   ù          d ¸n vay  èn  Ýn  ông  u  : c¸c vtd ®Ç t a/ Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th   30  l vi k t   nh ®   ®ñ h s theo quy  nh  i víi ù    ã m   Quü   ç  î   iÓncã    Õn    ®Þ ®è     ¸n nh d A,  H tr  ph¸ttr   ý ki b»ng    v¨n b¶n  öi c¬  g   quan  ñ  ×thÈm   nh  ù  tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt ch tr   ®Þ d ¸n  Th t Ch ph quy   ®Þnh. b/ Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th   20  l vi k t   nh ®   ®ñ h s theo quy  nh  i víi ù    ã m   Quü   ç  î   iÓncã    Õn    ®Þ ®è     ¸n nh d B,  H tr  ph¸ttr   ý ki b»ng   v¨n b¶n  öi c¬  g   quan  Õt  nh  u     Öc  Êp  Ën  quy ®Þ ®Ç t vi ch thu cho  vay hoÆc  kh«ng  chÊp  Ën  thu cho  vay. c/Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th   15  l vi k t   nh ®   ®ñ h s theo quy  nh  i víi ù    ã m   Quü   ç  î   iÓncã    Õn    ®Þ ®è     ¸n nh d C,  H tr  ph¸ttr   ý ki b»ng    v¨n
  8. 8 b¶n  öi c¬  g   quan  Õt  nh  u     Öc  Êp  Ën  quy ®Þ ®Ç t vi ch thu cho vay hoÆc  kh«ng  chÊp  Ën  thu cho  vay Trêng  îp  Ðt  Êy  ù  vay  èn  Ýn  ông  u     h x th d ¸n  vtd ®Ç t kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  µn    î vay,Quü   ç   îph¸ttr Ón cã  b¶n  õ chèi ho tr¶n     H tr    i   v¨n  t    cho vay  öi chñ  u   , ®ång  êiph¶i cã  g  ®Ç t   th     b¸o c¸o    ×nh  µ  Þu  gi¶itr v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò     Õn  ña  ×nh  íi Êp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . v ý ki c m v  c c th quy quy   ®Ç t 2. §èivíidù      Þ  îcb¶o    Ýn  ông  u  :trong thêih¹n          ¸n ®Ò ngh ®   l∙nht d ®Ç t      20 ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬  l vi k t   nh ®  ®ñ h s theo quy  nh.  ü   ç   ®Þ Qu H trî     iÓn xem   Ðt,n Õu  Êp  Ën  × lµm  ñ tôc ph¸thµnh    ph¸ttr   x  ch thu th   th       th b¶o  l∙nh.   N Õ u   õchèib¶o    × Quü   ç  î   iÓncã    t    l∙nhth   H tr  ph¸ttr   v¨n b¶n  öichñ  u  ,®ång  g  ®Ç t  thêiph¶icã      b¸o  c¸o    ×nh vµ  Þu  gi¶itr   ch tr¸chnhiÖ m   Ò     Õn  ña  × nh  íi   v ý ki c m v  cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . c th quy quy   ®Ç t 3. §èivíic¸c dù  vay  èn  Ýn  ông  u  , ®Ò   Þ  îc b¶o    Ýn          ¸n  vtd ®Ç t  ngh ®   l∙nht dông  u    µ   ®Ç tm Tæng  gi¸m  c  ü   ç   î ®è Qu H tr    iÓn giao cho  ph¸ttr     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ü   Óm     ét  è  éi dung  Qu ki tram s n   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    §iÒu    3, 4  11 Quy  Õ   µy  µ  ch n v b¸o    c¸o Tæng  gi¸m  c  ü   ç   î ®è Qu H tr    iÓn trong thêih¹n  ph¸ttr      10  µy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  ng l vi k t   nh ®   ®ñ h s theo quy  nh.   ®Þ III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n     §i Ò u 13. Tæng  gi¸m  c  ü   ç   îph¸ttr Ón tæ  ®è Qu H tr    i   chøc  ùc  Ön  th hi Quy  Õ   µy  ch n trong toµn  é  Ö   èng  ü   ç  î   iÓn.   b h th Qu H tr  ph¸ttr §i Ò u 14. ñ   u    chÞu   Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖm   µn  Ön  Ò   è  Öu,néi   to di v s li     dung  c¸o trong hå  ¬  öiQuü   ç  î   iÓn,thùc hiÖn    cÇu  öa  b¸o      sg  H tr ph¸ttr     c¸c yªu  s ® æi,bæ     sung  å  ¬  h s hoÆc     ×nh (nÕu  ã)cña  ¬  gi¶itr   c  c quan  Õt ®Þnh  u   quy   ®Ç tvµ  ü   ç  î   iÓn.   Qu H tr  ph¸ttr C¬  quan  Êp    ña  ñ  u    ã  c trªnc ch ®Ç tc tr¸chnhiÖ m     chØ  o,híng dÉn    ®¹     c¸c chñ  u    éc quyÒn  ùc hiÖn  ®Ç tthu   th   Quy  Õ   µy. ch n Trong    ×nh tr Ón khaithùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   qu¸ tr   i       n cv   ph¶ib¸o    Þp    c¸o k thêiHéi ®ång     qu¶n  ýQuü   ç  î   iÓn®Ó   l  H tr  ph¸ttr   nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản