intTypePromotion=1

Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
1
download

Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 118/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh B×nh ThuËn trong n¨m 2005 nh sau: 1. ChuyÓn thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh   viªn: C«ng ty CÊp tho¸t níc B×nh ThuËn. 2. Cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ cæ phÇn: C«ng ty In vµ Bao b×. 3. Thùc hiÖn s¾p xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP  ngµy 03 th¸ng 12  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi  míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng   quèc   doanh:   C«ng   ty   L©m  nghiÖp B×nh ThuËn. 4.   Giao,   b¸n   hoÆc   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   nÕu   kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc: C«ng ty VËn t¶i biÓn. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp  nhµ   níc   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   222/Q§­TTg   ngµy   25   th¸ng   02   n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy. 2. QuyÕt ®Þnh viÖc cæ phÇn ho¸ hoÆc b¸n bé phËn doanh   nghiÖp (kÓ c¶ viÖc tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo gi¸  trÞ doanh nghiÖp) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn vµ Thñ tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2