intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 12/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

58
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và thành viên hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  12/2003/Q§­T T g    th n g µ y  17 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô  v µ   V v th µ nh viªn H é i  å n g  kh uy Õ n  k h Ý c h   h¸t tri Ó n  ® p d o a n h  n g hi Ö p  n h á  v µ  v õ a thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12 n¨m  Ch ph ng 25     2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 90/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 23    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   î óp ph¸ttr Óndoanh  ph v tr  gi     i   nghiÖp  á  µ  õa; nh v v X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Ò ngh c B tr B K ho   § t(c«ng    è  BKH/ v¨n s 48  CPTDN   µy  th¸ng01  ng 03    n¨m  2003), quy Õt  Þ nh:  ® §i Ò u 1. Héi  ng  ®å khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón    i doanh nghiÖp  á  µ  nh v võa (sau  y   äi t¾t lµ Héi ®ång)  ã  ®© g         c chøc n¨ng   Ên  t v cho  ñ íng  Ýnh  Th t Ch phñ  Ò   ¬  Õ,  Ýnh  v c ch ch s¸ch khuyÕn  Ých    iÓn doanh  kh ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  nh v võa  trongc¶  íc.  n  §i Ò u   Héi ®ång  ã  Öm  ô   Ên  ô  Ó  Ò   2.     c nhi v tv c th v : ­ §Þnh  íng chiÕn îc vµ  Õ   ¹ch    iÓn doanh    h  l   k ho ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  nh v v phïhîp víi nh  íng,chiÕn îcph¸ttr ÓnkinhtÕ     éicña  t  íc;      ®Þ h   l    i     ­x∙h   ®Ê n ­§ Ò   Êtsöa  æi,bæ     xu   ®   sung,hoµn    chØnh  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch ph¸ttr Ón    i   doanh nghiÖp  á  µ  õa; nh v v ­ C¸c  Ön    bi ph¸p,gi¶iph¸p  µ  ¬ng  ×nh trî óp     v ch tr     gi doanh  nghiÖp  á  µ  nh v võa nh»m  t¨ng cêng    n¨ng  ùc vµ  ©ng  l  n cao søc  ¹nh  c tranh  ña  c c¸c  doanh  nghiÖp  á  µ  õa; nh v v ­C¸c  Ên      v ®Ò kh¸cli     ªnquan  n     iÓndoanh  ®Õ ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  ­ nh v v ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph giao. §i Ò u    µnh  Çn  ña  éi ®ång  3. Th ph c H  bao  å m    g : 1. Chñ   Þch  éi  ng      t H ®å : ¤ng  â   ång  óc, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  VH Ph   tr B K ho v §Çu . t 2. Uû     êng  ùc:¤ng  Çn  ×nh  Ón,Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ    viªnth tr    Tr § Khi   tr B K ho   §Çu . t C¸c  y  ñ viªn: 3.¤ng  Çn    Tr V¨n    T¸,Thø  ëng  é  µichÝnh. tr BT  4.¤ng  ïiXu ©n    B  Khu,Thø  ëng  é    tr B C«ng  nghiÖp.
  2. 2 5. ¤ng Cao  §øc Ph¸t,Thø  ëng  é     tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n. 6.¤ng  èng    T V¨n  Nga, Thø  ëng  é  ©y  ùng.   tr BX d 7.¤ng  ¹m    Ph Duy  Anh,Thø  ëng  é    tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i 8.¤ng  ç    Ýnh,Thø  ëng  é  ¬ng  ¹i.   § Nh §   tr B Th m 9.¤ng  ïiM¹nh      B  H¶i,Thø  ëng  é  tr B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö. ngh 10.¤ng    §Æng  ïng  â,Thø  ëng  é  µinguyªnvµ  tr ng. H V  tr B T     M«i  ê 11.¤ng  Vò  ïng,Thø  ëng  é    Lª  H   tr B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o.   v§ t 12.¤ng  Duy  ång,Thø  ëng  é    Lª  §   tr B Lao  ng Th¬ng  ®é ­ binh vµ  héi.   X∙  13.¤ng  µ   ïng  êng,Thø  ëng  é      HH C   tr B T ph¸p. 14.¤ng    Nghiªm  ©n  ¹t, y    y  Xu §   viªnñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi. ñ nh d th ph H N 15.¤ng    NguyÔn  ÷u  Ýn,ñy    y  nh©n  ©n  µnh phè  å   Ý   H T   viªnñ ban  d th   H Ch Minh. 16. ¤ng  Çn  íc Ch Ýnh,  ã  ñ   Þch  y    Tr Ph   Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  nh d th ph §µ  ½ ng. N 17. ¤ng  ¹m  Õn  òng,  ã   ñ   Þch  y    Ph Ti D Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  nh d th ph H¶i Phßng.   18. ¤ng    Nguy Ôn  C«ng  ¹n, Chñ   Þch  Öp  éi doanh  T  t Hi h  nghiÖp  á  µ  nh v võa  µnh  Ò   ng ngh n«ng  th«n. 19.¤ng    Nguy Ôn    ñ  Þch    Ty,Ch t Liªnminh  îp t¸cx∙ViÖtNam. h        20. ¤ng  ò   Õn  éc,Phã  ñ   Þch    V Ti L   Ch t Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng nghiÖp  ViÖtNam.   21. ¤ng  å   Liªm, Phã   ñ   Þch    H Uy    Ch t kiªm Tæng     ý    Öp    éi Th k Liªn hi c¸c h   khoa  äc  µ  ü  ËtViÖtNam. h v k thu     22. ¤ng  ¬ng    Tr Gia  ×nh, Chñ   Þch  éi    µ  B   t H c¸c nh doanh nghiÖp  ÎViÖt tr    Nam. 23. Côc  ëng  ôc    tr C Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa  é  Õ   ¹ch  µ  nh v v (B K ho v §Çu ), µTh  ý  êng  ùcHéi®ång. t     k th l tr     ­C¸c  µnh    éi ®ång  ¹t®éng    th viªnH   ho   theo chÕ       ®é kiªm  Ö m. nhi ­ KhicÇn  Õt, ïytheo néidung     thi    t    c«ng  Öc,Chñ  Þch  éi ®ång  vi   t H  khuyÕn   khÝch    iÓn doanh  ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  êi  nh v v m thªm  ét  è  idiÖn  ña    m s ®¹   c tæ chøc, hiÖp  éi kh¸c vµ    h    chuyªn    éc    Ünh  ùc  ã  ªnquan  gia thu c¸c l v c li   tham    gia c¸ckú  äp  ña  éi ®ång.    h c H    §i Ò u 4.  ¬   C quan  êng  ùc cña  éi  ng  µ Côc  th tr   H ®å l  Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  á  µ  õa  é  Õ   ¹ch  µ  Çu ).Chñ   Þch  éi  ng  nh v v (B K ho v§ t  t H ®å quy  nh   ®Þ nhiÖ m  ô  µ  Õ     µm  Öc  ô  Ó  ña  ¬  v v ch ®é l vi c th c c quan  êng  ùc. th tr §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k
  3. 3 §i Ò u 6. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  ¬ v c¸c  µnh  th viªn Héi  ng   Þu    ®å ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2