intTypePromotion=1

Quyết định 143/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định 143/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  143/2002/Q§­T T g   n g µ y 21  th¸ng 10 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c  µ nh l Ë p B a n  C h Ø  ®¹ o  th x © y  d ù n g  N h µ  Q u è c  h é i v µ  H é i  ê n g  B a  § × n h  ( m íi) tr   thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; Thùc  Ön    Õn  hi ý ki chØ  o  ña  é  Ýnh  Þt¹ th«ng  sè  TB/TW   ®¹ c B Ch tr   i   b¸o  53­ ngµy  th¸ng 4  08    n¨m 2002  µ  v c«ng    è  CV/TW   µy  th¸ng 6  v¨n s 73­ ng 17    n¨m  2002  cña Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam; Vi   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d   quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1. Th l Ban  ChØ   o  ©y  ùng  µ   èc  éivµ  éi tr ®¹ x d Nh Qu h   H  ­ êng  §×nh  íi) íi Ba  (m     v chøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n nh  v quy h   sau: 1.ChØ   o  Öc  ùc hiÖn  ù     u    ©y  ùng  µ   èc  éivµ  éi tr   ®¹ vi th   D ¸n ®Ç tx d Nh Qu h   H   ­ êng  §×nh  íi  ¹ Khu  Ba  (m ) i t  Trung  ©m  Ýnh  Þ Ba  ×nh,Hµ   éi (sau  y  äi t ch tr   §   N  ®© g   t¾tlµDù         ¸n)theo B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    ù     îcThñ íng ChÝnh  ñ    thi ¸n ®   D t  ph phª duyÖt.  2. ChØ   o  Öc    Êt c¸c c¬  Õ   µ      ®¹ vi ®Ò xu     ch v gi¶iph¸p  Æc   ïtrong    ® th   qu¸ tr×nh  Èn  Þ   µ  ùc  Ön  ù     ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  chu b v th hi D ¸n, tr Th t Ch ph xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh.   3. KiÓ m     «n  c    é, ngµnh  ªnquan, ñy    tra,® ®è c¸c B   li     ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  µ   éi thùc hiÖn  ù     Õt  nh    Ön  HN    D ¸n;quy ®Þ c¸cbi ph¸p  ö  ývíng m ¾ c   x l    trong  qu¸ tr×nh chuÈn  Þ  µ  ùc hiÖn  ù       b v th   D ¸n. 4. ChØ   o  Öc  îp t¸cvíic¸c tæ    ®¹ vi h         chøc,c¸c chuyªn gia trong nícvµ  íc           n  ngoµi®Ó   Èn  Þ  µ  ùc hiÖn  ù     chu b v th   D ¸n. §i Ò u    µnh    2. Th viªnBan  ChØ   o  å m   ã: ®¹ g c ­Trëng    Ban:Phã  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph NguyÔn  Ên  òng. T D ­ Phã  ëng    Tr Ban  êng  ùc:¤ng  th tr   NguyÔn  ång  © n,  é   ëng  é   ©y   H Qu B tr BX dùng. ­Phã  ëng    Tr Ban: ¤ng    Nguy Ôn  óc  Ph Thanh,Phã  ñ  Þch  èc  éi.   Ch t Qu h ­ Phã   ëng    Tr Ban: ¤ng  ç  µng    ã   ñ   Þch  û   § Ho ¢n, Ph Ch t U ban  ©n  ©n   nh d thµnh  è  µ   éi. ph H N ­C¸c  y    ñ viªn: 1.¤ng    Nguy Ôn  Quang  Òn,Phã  §i   V¨n  phßng  Trung  ng  ¬ §¶ng, 2.¤ng  Çn  äc  ïng,Phã  ñ  Ö m    Tr Ng H   Ch nhi V¨n  phßng  èc  éi, Qu h
  2. 2   3.¤ng  V¨n  äng  ý,Phã  ñ  Ö m  Tr L  Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph 4.¤ng    Nguy Ôn  Ên  ¹n,Thø  ëng  é  ©y  ùng, T V  tr BX d 5.¤ng  Çn  ×nh  Ón,Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   Tr § Khi   tr B K ho   § t 6.¤ng  ò    V V¨n  Ninh,Thø  ëng  é  µichÝnh,   tr BT    7.¤ng  u  Çn    L Tr Tiªu,Thø  ëng  é    tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin, 8.¤ng  ¬ng    Tr Quang  Kh¸nh,T  Önh    ñng   l Binhch c«ng     é  èc  binh­B Qu phßng, 9.¤ng  V¨n  Ýnh, T  Önh  é    Önh    Lª  K  l B Tl c¶nh  Ö    é  v ­B C«ng an, 10. Bµ     NguyÔn   Þ   Th Duyªn, Gi¸m  c    ®è Ban Qu¶n  ý Dù   ®Ç u    x©y  l   ¸n  t dùng  µ   èc  éivµ  éi tr ng  §×nh  íi) Nh Qu h   H   ê Ba  (m . §i Ò u 3.    Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng, nh÷ng  tr ho   v¨n b¶n  Trëng  do  Ban  ChØ   o  ý  îcsö  ông  ®¹ k ®   d con  Êu  ña  Ýnh  ñ;nh÷ng    d c Ch ph   v¨n b¶n  Phã  ­ do  Tr ëng  ban  ý  îcsö  ông  k®   d con  Êu  ña  é  ©y  ùng. d c BX d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k Trëng Ban ChØ   o,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  ®¹     tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ­ B  tr ëng  ¬  c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   nh d th ph H Néi chÞu    tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2