intTypePromotion=1

Quyết định 144/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
155
lượt xem
10
download

Quyết định 144/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/2003/QĐ-TTg ngày 2/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ sè 144/2005/Q§­TTg  n g µ y   1 4   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ® i Ò u   c ñ a   Q u y   c h Õ   q u ¶ n   l ý   t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   B ¶ o   h i Ó m   x ∙   h é i  V i Ö t   N a m   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   0 2 / 2 0 0 3 / Q § ­ T T g  ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  100/2002/N§­CP ngµy 06 th¸ng 12   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n,   tr¸ch nhiÖm vµ  tæ chøc bé  m¸y cña B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt   Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  02/2003/Q§­TTg ngµy 02 th¸ng  01 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 18:  “1. Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña hÖ thèng B¶o hiÓm x∙   héi ViÖt Nam hµng n¨m  ®îc trÝch tõ  tiÒn sinh lêi do thùc  hiÖn   biÖn   ph¸p   b¶o   toµn   c¸c   quü,   theo   tû   lÖ   phÇn   tr¨m  trªn sè  thùc thu b¶o hiÓm x∙ héi vµ  b¶o hiÓm y tÕ  hµng  n¨m (phÇn do ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  c¸c  ®èi tîng tham  gia b¶o hiÓm ®ãng).  Kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt  Nam nãi trªn bao gåm c¶ kinh phÝ  söa ch÷a lín, mua s¾m  tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  chi nghiªn cøu khoa häc,  ®µo t¹o l¹i;  kh«ng  kÓ   chi   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   vµ  thùc   hiÖn   ®Ò   ¸n  c«ng nghÖ th«ng tin ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tû  lÖ  trÝch hµng n¨m lµ  3,6% vµ  æn  ®Þnh trong 3 n¨m  tõ 2005 ­ 2007. 2. Møc chi tiÒn l¬ng b×nh qu©n toµn ngµnh B¶o hiÓm X∙  héi ViÖt Nam lµ  2,0 lÇn so víi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc do Nhµ  níc quy  ®Þnh (kÓ  c¶  chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho lao  ®éng hîp  ®ång theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh). 
  2. 2 ViÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng cña B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam  ph¶i   theo   kÕt   qu¶,   chÊt   lîng   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc   cña  tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; b¶o ®¶m c«ng b»ng, hîp   lý, g¾n tiÒn l¬ng víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 3.   KhuyÕn   khÝch   B¶o   hiÓm   X∙   héi   ViÖt   Nam   tinh   gi¶n  biªn chÕ, tiÕt kiÖm chi qu¶n lý bé m¸y trªn c¬ së b¶o ®¶m   hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam ®­ îc sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm ®Ó chi c¸c néi dung sau:  a) TrÝch lËp quü khen thëng vµ quü phóc lîi kh«ng qu¸  3 th¸ng l¬ng thùc tÕ b×nh qu©n cña toµn ngµnh. b)   Héi   ®ång   qu¶n   lý   B¶o   hiÓm   x∙   héi   ViÖt   Nam   phª  duyÖt møc trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cña Nhµ n íc  cho   ngêi   lao   ®éng   trong   ngµnh   tù   nguyÖn   nghØ   viÖc   khi  thùc hiÖn chÝnh s¸ch s¾p xÕp lao ®éng, tinh gi¶n biªn chÕ   vµ  møc trÝch lËp Quü  dù  phßng æn  ®Þnh thu nhËp cho c«ng  chøc, viªn chøc ®Ó Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam  cã c¬ së thùc hiÖn.  c) PhÇn cßn l¹i (sau khi chi c¸c néi dung trªn)  ®îc  bæ sung vµo c#c Quü b¶o hiÓm. 4. ViÖc  ®ãng vµ  hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o  hiÓm   y   tÕ   cña   c¸n   bé,   viªn   chøc   ngµnh   B¶o   hiÓm   X∙   héi  ViÖt Nam tÝnh theo hÖ  sè  møc l¬ng, phô  cÊp quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña   ChÝnh phñ vµ møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh. 5. Tæng gi¸m  ®èc B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam chÞu tr¸ch  nhiÖm x©y dùng ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu phï hîp víi ho¹t  ®éng cña ngµnh, trªn c¬  së  vËn dông  ®Þnh møc, chÕ   ®é  nhµ  níc quy ®Þnh vµ trong ph¹m vi møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   18   QuyÕt   ®Þnh   nµy   tr×nh   Héi  ®ång qu¶n lý  B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam th«ng qua  ®Ó  thùc  hiÖn c«ng khai trong toµn ngµnh.  6. Trong ph¹m vi nguån kinh phÝ   ®îc trÝch hµng n¨m,  Héi  ®ång qu¶n lý  B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam quyÕt  ®Þnh dù  to¸n chi ho¹t  ®éng bé  m¸y cña hÖ  thèng B¶o hiÓm X∙ héi  ViÖt Nam trªn c¬ së ®Þnh møc, tiªu chuÈn chi vµ ho¹t ®éng  ®Æc thï  cña ngµnh,  ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕt kiÖm cã  hiÖu  qu¶. 7.  Tæng gi¸m   ®èc  B¶o hiÓm  X∙ héi  ViÖt Nam  cã  tr¸ch  nhiÖm ph©n bæ chi ho¹t  ®éng bé  m¸y  ®∙  ®îc Héi  ®ång qu¶n  lý   phª   duyÖt   cho   B¶o   hiÓm   X∙   héi   c¸c   cÊp   phï   hîp   víi   nhiÖm vô   ®îc giao; b¶o  ®¶m kinh phÝ  ph©n bæ cho B¶o hiÓm  x∙ héi c¸c cÊp kh«ng ®îc vît so víi tæng møc ®îc giao” 2. Söa ®æi kho¶n 1 §iÒu 19:
  3. 3 “1. Hµng n¨m, c¨n cø vµo møc trÝch chi ho¹t  ®éng bé  m¸y quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18, Tæng gi¸m  ®èc B¶o hiÓm  X∙ héi ViÖt Nam lËp dù  to¸n chi ho¹t  ®éng bé  m¸y cña hÖ  thèng B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam tr×nh Héi ®ång qu¶n lý phª  duyÖt,   göi   Bé   Tµi   chÝnh   theo   dâi,   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn.” 3. Söa ®æi kho¶n 1 §iÒu 20: “1. Kinh phÝ   ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cña hÖ  thèng B¶o  hiÓm X∙ héi ViÖt Nam  ®îc trÝch tõ  tiÒn sinh lêi do thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   toµn,   t¨ng   trëng   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 22 QuyÕt ®Þnh nµy.” 4. Söa ®æi §iÒu 22: “TiÒn sinh lêi tõ   ®Çu t, t¨ng trëng c¸c Quü  b¶o hiÓm  hµng n¨m ®îc ph©n bæ, sö dông nh sau: 1.  TrÝch  kinh phÝ  qu¶n  lý  cña hÖ   thèng  B¶o hiÓm  X∙  héi ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18. 2. TrÝch vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cña toµn hÖ  thèng  theo dù  ¸n vµ   ®Ò  ¸n c«ng nghÖ  th«ng tin  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt. 3. PhÇn cßn l¹i ®îc bæ sung vµo c¸c Quü b¶o hiÓm.” §i Ò u   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tâ  ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2005. Nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i  víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Bé trëng Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  møc trÝch chi  qu¶n lý  bé  m¸y cña B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam  ®Ó  ¸p dông  cho giai ®o¹n tiÕp theo. §i Ò u   3.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm híng  dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Héi  ®ång qu¶n  lý  B¶o hiÓm X∙ héi ViÖt Nam, Tæng gi¸m  ®èc B¶o hiÓm X∙  héi ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2