intTypePromotion=1

Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ của c về việc ban hành bản Quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1550/2001/Q§­T C H Q   g µy  26  t c ën q n th¸ng  12 n¨ m  2001 ba n  h µ n h  b ¶ n  Q u y  ® Þ n h  (t¹m thêi)  thñ tôc h¶i q u a n  ® èi   b u   h È m ,  h µ n g   o¸ xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  g öi q u a  d Þ c h  v ô   u  víi p h b ch Ý n h  vµ v Ët p h È m ,  h µ n g  h o¸ xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  g öi  u a  d Þ c h  v ô  q c h u y Ó n  p h¸t n h a n h T æ n g  côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  29/06/2001. ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tQu¶n    H¶i quan. lývÒ    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy  b¶n Quy ®Þnh  (t¹m  thêi)vÒ  tôc H¶i quan    thñ      ®èi    phÈm,  víibu  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  göiqua    dÞch  bu  vô  chÝnh  vËt phÈm,  vµ    hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    göi qua  dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh. §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    tõ ngµy  cã  lùckÓ    01/01/2002.B∙ibá      c¸cv¨n b¶n      híng dÉn  íc®©y  vÊn      tr   vÒ  ®Ò nµy. §iÒu 3: Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan,  Côc  ëng    tr H¶i quan tØnh,thµnh    phè, HiÖu  ëng    tr Trêng Cao ®¼ng     H¶i quan  vµ    chøc, c¸ nh©n  ªnquan  c¸c tæ      li   chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q u y   Þ n h  (t¹m thêi) thñ tôc h¶i q u a n  ® èi víi u   h È m ,  h µ n g   o¸ xu Êt  ®    b p h k h È u, n h Ë p  k h È u  g öi q u a   Þ c h   ô  b u   h Ý n h  vµ  Ët p h È m ,  h µ n g  h o¸  d v c v x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   k k q u a  d Þ c h  v ô   h uy Ó n  p h¸t n h a n h c (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1550/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  th¸ng12  26    n¨m 2001 cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan) I. u y  § Þ n h  C h u n g:  Q 1.  phÈm,  Bu  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  íi®©y     (d   gäi chung    lµ hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu)    göi qua dÞch  bu  vô  chÝnh  lµm  tôc h¶i thñ      quan  i   t¹ Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc  (Bu  tÕ  côc ngo¹idÞch, Bu      côc  cöa  khÈu    i . biªngií ) 2. VËt phÈm, hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  íi®©y     (d   gäi chung    lµ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu) göiqua      dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh (CPN): ­ Trêng    hîp  doanh  do  nghiÖp cung  cÊp dÞch  bu  vô  chÝnh  kinh doanh    th× lµm  thñ      tôc h¶i quan  i t¹ Chi côc    H¶i quan  côc  Bu  ngo¹idÞch    hoÆc     Chi côc    H¶i quan  s©n  bay quèc tÕ. ­ Trêng    doanh    hîp do  nghiÖp kh¸c kinh doanh  lµm            th×  thñ tôc h¶iquan  t¹ Chi côc        i H¶i quan s©n  bay  quèc    tÕ.      3. Doanh nghiÖp  cung  cÊp  dÞch  bu  vô  chÝnh  doanh  vµ  nghiÖp  kinh  doanh  dÞch  chuyÓn  vô  ph¸tnhanh  íi®©y       (d   gäi chung    lµ doanh nghiÖp) lµ     ngêi thay  Æt     m chñ hµng   trùc tiÕp lµm thñ      tôc h¶i quan cho hµng  ho¸ xuÊt  khÈu,  nhËp khÈu    , tóingo¹igiao, tóil∙nh sù)  ph¶i thùc  (trõ th             vµ    hiÖn    c¸c quyÒn, nghÜa  sau    vô  ®©y  cña  chñ hµng: a.Khaih¶iquan;       b.XuÊt    tr×nh hµng          ho¸ ®Ó H¶iquan  kiÓm  tra; c.Nép    thuÕ,lÖ    phÝ  c¸ckho¶n    vµ    thu kh¸ctheo    quy  ®Þnh  cña  Ph¸p    luËt (nÕu  cã); d.NhËn    hµng    ®Ó xuÊtra nícngoµihoÆc           chuyÓn    tr¶cho  chñ  hµng. 4.ViÖc    nhËn  hµng  xuÊtkhÈu  tr¶hµng    vµ    nhËp  khÈu: ­ §èivíi       hµng    ho¸ xuÊt khÈu: Doanh      nghiÖp    chøc  tù tæ  viÖc  nhËn  hµng  ho¸ xuÊt khÈu  bÊt cø      ë    ®©u,  nhng    n¬ilµm        thñ tôch¶iquan    ®Ó xuÊt khÈu      lµ c¸cChi côc        H¶i quan quy ®Þnh    t¹ ®iÓm1,  i ®iÓm   trªn®©y. 2    ­ §èi víihµng        ho¸ nhËp khÈu: Doanh    nghiÖp lµm thñ      tôc h¶i quan    ®Ó th«ng quan  i     t¹  Chi côc    c¸c H¶i quan quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1, ®iÓm   trªn®©y.  2    Sau    khi th«ng  quan  hµng ho¸,doanh    nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý bu  phÈm,  hµng    tùtæ  ho¸ vµ    chøc    phÈm,  tr¶bu  hµng cho chñ hµng. 5.Khaih¶iquan:       ­Doanh    nghiÖp    lµngêikhaih¶iquan.       ­ ¸ dông   p  h×nh  thøc  khaitheo    chuyÕn  bay,chuyÕn    giao hµng    hoÆc   ca  lµm viÖc  íi®©y       (d   gäi lµ chuyÕn giao hµng).Mçi    chuyÕn giao hµng doanh 
  3. 3 nghiÖp ph¶i®¨ng  1      ký  tê khaih¶iquan        ®Ó khaihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña  nhiÒu chñ hµng. ­ Chøng      tõ kÌm    tê khai:b¶n          kª chitiÕthµng    ho¸ cña tõng    l« hµng xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  (theo mÉu     HQ­01/B§CPN   ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy). 6. Doanh    nghiÖp  thay m Æt     chñ hµng lµm  tôc h¶iquan, chÞu  thñ        tr¸ch   nhiÖm  thùc hiÖn    c¸c chÝnh  s¸ch    vÒ qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  c¸c vµ    chÝnh s¸ch thuÕ  phÝ, thu kh¸c,kÓ  viÖc  biªnb¶n  thùc hiÖn    lÖ        c¶  ký    vµ    quyÕt  ®Þnh  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh  cña  quan    c¬  h¶iquan. II. h ñ  tôc c ô  th Ó  T 1.Thñ      tôcxuÊtkhÈu:   1.1.Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp: Thùc  hiÖn    c¸cquy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3,®iÓm     5,®iÓm   phÇn   trªn. 6  Inªu  1.2.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    c¬  h¶iquan: a.Lµm           thñ tôch¶iquan  cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    theo ®óng    quy  ®Þnh. b. Trêng hîp hµng ho¸ kh«ng    ®ñ ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu th× H¶i quan  th«ng  ®Ó   b¸o  doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôchoµn    tr¶cho chñ hµng    (trõhµng    ho¸ lµm Æt     hµng cÊm  xuÊtkhÈu).   c. Niªm    phong    h¶i quan  chuyªn  xe  dông chë hµng xuÊt khÈu  hoµn    ®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan    ®Ó chuyÓn    tícöa  i khÈu xuÊt. 2.Thñ      tôcnhËp  khÈu: 2.1.Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp: a.Thùc    hiÖn    c¸cquy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3,®iÓm     5,®iÓm   phÇn   trªn. 6  Inªu  b. Trêng      hîp hµng      ho¸ göiqua dÞch  bu  vô  chÝnh  kh«ng    îccho  tr¶®   chñ  hµng  th×  íc khi chuyÓn  tr     hoµn    níc gèc, doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    xuÊt   tr×nh hµng  ho¸    ®ã cho  H¶i quan kiÓm     i lµm  tra l¹ vµ  thñ tôc hoµn    tr¶ cho  doanh  nghiÖp  tiÒn  sè  thuÕ  nép  ®∙  (nÕu    cã) theo  quy ®Þnh   vÒ hoµn thuÕ  cña  TµichÝnh. Bé    2.2.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    C¬  H¶iquan: a.Lµm           thñ tôch¶iquan  cho  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  theo ®óng    quy  ®Þnh. b. Sau      khilµm        thñ tôch¶iquan,H¶i quan      quyÕt  ®Þnh  th«ng  quan hµng  ho¸.Doanh    nghiÖp  chÞu  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýhµng    tù tæ  ho¸ vµ    chøc    tr¶cho  chñ hµng. 3.Tóingo¹igiao,tói             l∙nhsù: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    61, LuËt    H¶i quan ngµy 29/06/2001  vµ ph¸p lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙i,miÔn    u    trõ dµnh cho  quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹i   giao,c¬    quan      quan  l∙nhsù,c¬  cña    ®¹idiÖn  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ    i   4.Thñ      tôcchuyÓn  cöa  khÈu:
  4. 4 ­ Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy PhiÕu chuyÓn  phÈm,    bu  vËt phÈm, hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    (kýhiÖu HQ­02/CCK). ­ PhiÕu    nµy  îc sö  ®   dông  trong  êng  tr hîp hµng  ho¸ xuÊt khÈu    chuyÓn  cöa khÈu      tõ Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc  ®Õn     tÕ  Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu xuÊt vµ    hµng   ho¸ nhËp khÈu chuyÓn  cöa khÈu      tõChi côc    H¶i quan cöa  khÈu nhËp  ®Õn     Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc  tÕ. ­ Tr¸ch nhiÖm       cña Chi côc H¶i quan lËp phiÕu: lËp  phiÕu  giao    02  vµ  cho nh©n   viªn doanh    nghiÖp  cïng hµng ho¸    ®Ó chuyÓn  cho Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu tiÕp nhËn.   ­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  tiÕp nhËn    phiÕu: +  TiÕp  nhËn  phiÕu  hµng    02  vµ  ho¸; +  nhËn  X¸c  ®Çy  néidung  ®ñ    quy  ®Þnh    phiÕu; trªn02  +  01  Lu  phiÕu,chuyÓn    phiÕu    tr¶01  cho    Chi côc    H¶i quan    lËp phiÕu.
  5. 5 MÉu   HQ­01/B§CPN Tæng  côc    h¶iquan B ¶ n  kª c hi tiÕt µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h KÌm  theo têkhaih¶iquan          sè:. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  . . . .   . 200..  . STT Tªn,®Þa    chØ  ngêi   Tªn  Sè îng l Träng ­ l Sè tiÒn  Ghi  göi/  ngêinhËn   hµng îng thuÕ nép chó                  Ghi chó: NÕu       lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu    th× g¹ch  ch÷  bá  nhËp khÈu, ch÷    ngêinhËn  ngîcl¹ .   vµ    i X¸c  nhËn  cña  H¶i  quan  lµm  thñ  tôc .. ngµy..     . .th¸ng..n¨m... .   . (Ký    tªn,®ãng  dÊu) Doanh  nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  6. 6 MÉu   HQ­02/CCK Tæng  côc    H¶i quan Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam   nghÜ    Côc    HQ tØnh,TP...   . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Chi côc    HQ:.. . ... . . ... ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè...ngµy.. . .....   . . . ..... P hi Õ u  c h u y Ó n  b u  p h È m , v Ët p h È m , h µ n g  h o¸  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u I.PhÇn     dµnh  cho  H¶i  quan    n¬i lËp  phiÕu  chuyÓn: KÝnh   chuyÓn   Chi   côc   H¶i  quan:.. . .................................. . ................................... L« hµng gåm   phÈm,  bu  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  îc chuyÓn  ®   ®Ó   lµm        thñ tôch¶iquan  Thêi gian chuyÓn: Håi.. . .. giê.. . .. ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m  . . ..   . . .. . . ..  . ..  200.. . ...... . . ..... Ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn: .. . ..... Sè  hiÖu  ph¬ng  tiÖn vËn  . . ....  . chuyÓn:.. . ...... . . ..... Sè  l îng tói  gãi; sè  hiÖu  cont: . ........... Tæng  träng l , . . ........... . ­ îng:. . ........ . . ........ Niªm   phong   H¶i  quan:.. . ..........................................   . . ......................................... GiÊy   tê   kÌm  theo.. . .............................................. . . .............................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. C«ng  chøc  H¶i quan  lËp  phiÕu  chuyÓn  ký  tªn, ghi râ  hä  tªn: . .............. . . ............. Nh©n  viªn doanh nghiÖp n¬i chuyÓn  hµng ho¸ ký tªn,  ghi râ hä  tªn: . ........ . . ....... II PhÇn    . dµnh  cho    H¶iquan    n¬itiÕp nhËn    phiÕu  chuyÓn: Thêi gian tiÕp nhËn: Håi.. . .. giê.. . .. ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m  . . .  . . . .. . . . . . . . 200.. . ..... . . .... X¸c nhËn t×nh tr¹ng thùc  vÒ     tÕ  niªm phong    h¶i quan, xich×  ®iÖn,     bu    bao  b×: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. C«ng  chøc    H¶i quan    n¬itiÕp nhËn    phiÕu  chuyÓn tiÕp ký          tªn,ghirâ hä  tªn: . .. . . ..
  7. 7 Nh©n   viªndoanh  nghiÖp    n¬itiÕp nhËn  phÈm,    bu  hµng    tªn,     ho¸ ký    râ ghi hä  . . .........................     tªn: . ..........................     . . H¶iquan        n¬ilËp phiÕu H¶i quan      n¬itiÕp nhËn    phiÕu Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 200... Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 200... (Ký    tªn,®ãng dÊu  nghiÖp vô) (Ký    tªn,®ãng dÊu  nghiÖp vô) Ghi chó:   ­ Trêng hîp    l« hµng  îc chuyÓn  ®   nguyªn cont.chØ     hiÖu    ghi sè  cont.  , kh«ng  ph¶ighisè îng tói gãi.     l   ,   ­NÕu     phÈm,      lµbu  vËtphÈm,  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu      th× g¹ch bá    ch÷  nhËp  khÈu  ngîcl¹  vµ    i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2