intTypePromotion=1

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
5
download

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 1890/2003/Q§­BTM  n g µ y   3 1 / 1 2 / 2 0 0 3   ñ y   q u y Ò n   B a n   q u ¶ n   l ý   K h u   c « n g   n g h Ö   c a o  t h µ n h   p h è   H å   C h Ý   M i n h   q u ¶ n   l ý   h o ¹ t   ® é n g   x u Ê t   n h Ë p   k h È u   v µ  ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp  trong Khu c«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 1993   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tæ   chøc bé m¸y Bé Th¬ng m¹i; C¨n   cø   Quy   chÕ   khu   c«ng   nghiÖp,   Khu   chÕ   xuÊt,   Khu   c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy   24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ;  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 146/2002/Q§­TTg ngµy 24/10/2002   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ban qu¶n lý c¸c   Khu c«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc thuéc Uû ban   nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh t¹i C«ng v¨n sè 6112/UB­VX ngµy 26/11/2003,  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.  Uû quyÒn cho Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao  thµnh phè Hå ChÝ Minh (sau ®©y gäi t¾t lµ Ban qu¶n lý)  qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i  cña c¸c doanh nghiÖp trong Khu c«ng nghÖ cao thµnh phè Hå  ChÝ Minh. §iÒu   2.   Ban qu¶n lý xÐt duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu  vµ qu¶n lý ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp theo  néi dung sau: 1. VÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu  a) §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi: 1.1. Ban qu¶n lý xÐt duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu cña c¸c  doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn hîp doanh  trªn   c¬   së   hîp   ®ång   hîp   t¸c   kinh   doanh   ®ãng   trong   Khu  c«ng nghÖ  cao  thµnh  phè Hå ChÝ Minh, b¶o ®¶m thùc  hiÖn  ®óng LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12/11/1996,  LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   §Çu   t  níc 
  2. 2 ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   19/6/2000,   NghÞ   ®Þnh   sè  24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   27/2003/N§­CP  ngµy 19/3/2003 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt cã liªn quan phï hîp víi GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy phÐp  kinh   doanh,   Gi¶i   tr×nh   Kinh   tÕ   kü   thuËt,   thiÕt   kÕ   kü  thuËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn  qu¶n lý ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu. Bao gåm c¸c ho¹t ®éng  sau ®©y: 1.1.1.   DuyÖt   kÕ   ho¹ch   nhËp   khÈu   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t  ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ  ho¹ch   nhËp   khÈu   nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt   vµ   x¸c   nhËn   miÔn  thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn, vËt t, phô tïng thay thÕ ®Ó l¾p ®Æt ®Çu t t¹o tµi  s¶n   cè   ®Þnh,   bao   gåm   c¶   viÖc   nhËp   khÈu   ®Ó   t¹o   tµi   s¶n  b»ng ph¬ng thøc thuª mua tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp  cã vèn ®Çu t  níc ngoµi ®ãng t¹i Khu c«ng nghÖ cao thµnh  phè Hå ChÝ Minh. 1.1.2. DuyÖt kÕ ho¹ch t¹m nhËp m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­ ¬ng tiÖn vËn chuyÓn thuª cña níc ngoµi cha cã trong d©y  chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu  t níc ngoµi. 1.1.3.   DuyÖt   kÕ   ho¹ch   nhËp   khÈu   vËt   t,   nguyªn   liÖu  cho   ho¹t   ®éng  s¶n  xuÊt,   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   cã  vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   theo   GiÊy   phÐp   ®Çu   t  phï   hîp   víi  QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04/4/2001 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ vÒ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa n¨m 2001 ­  2005, Th«ng t sè 11/2001/TT­BTM ngµy 18/4/2001 cña Bé Th­ ¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg  ngµy 04/4/2001.  1.2. ViÖc xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®­ îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 vµ 39 cña Quy chÕ  khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ban hµnh  kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   36/CP   ngµy   24/4/1997   cña   ChÝnh   phñ,  QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§­TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ. 1.3. ViÖc mua b¸n hµng hãa gi÷a doanh nghiÖp chÕ xuÊt  víi thÞ trêng néi ®Þa: thùc hiÖn theo Th«ng t cña Bé Th­ ¬ng   m¹i   sè   23/1999/TT­BTM   ngµy   26/7/1999   vÒ   híng   dÉn  QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§­TTg vÒ viÖc mua b¸n hµng hãa víi  doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ Th«ng t  sè 22/2000/TT­BTM ngµy  15/12/2000   vµ   Th«ng   t  sè   26/2001/TT­BTM   ngµy   04/12/2001  cña Bé Th¬ng m¹i. b. §èi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam:  1.4. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ViÖt  Nam trong Khu c«ng nghÖ cao thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè  57/1998/N§­CP ngµy 28/7/1998  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp 
  3. 3 khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng hãa víi níc ngoµi,  NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP ngµy 02/8/2001  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh sè 57/1998/N§­CP, QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy  04/4/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt   nhËp  khÈu hµng hãa thêi kú 2001 ­ 2005, Th«ng t sè 18/1998/TT­ BTM   ngµy   28/8/1998   cña   Bé  Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP,   Th«ng   t  sè   20/2001/TT­BTM  ngµy   17/8/2001   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè  44/2001/N§­CP. 1.5. ViÖc nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t x©y dùng  cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ ho¹t ®éng trong c¸c khu c«ng nghÖ cao thùc hiÖn theo  NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999  vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu, NghÞ ®Þnh söa ®æi bæ  sung   sè   14/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000;   NghÞ   ®Þnh   sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu  t vµ x©y dùng, NghÞ ®Þnh söa ®æi bæ sung sè 12/2000/N§­CP  ngµy 05/5/2000, NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong  níc (söa ®æi) vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn  quan.   Bé   Th¬ng   m¹i   xem   xÐt   vµ   cho   phÐp   thùc   hiÖn   nhËp  khÈu m¸y mãc thiÕt  bÞ b»ng  nguån vèn ng©n  s¸ch  Nhµ níc  theo   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   sè   91/TTg   ngµy  13/12/1992. 2. VÒ gia c«ng hµng xuÊt khÈu:  2.1.   ViÖc   gia   c«ng   hµng   hãa   gi÷a   doanh   nghiÖp   Khu  c«ng nghÖ cao víi níc ngoµi thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh cña  ChÝnh   phñ   sè   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   quy   ®Þnh   chi  tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp  khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng hãa víi níc ngoµi  vµ Th«ng t  sè 18/1998/TT­BTM ngµy 28/8/1998 cña Bé Th¬ng  m¹i   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP   cña  ChÝnh phñ, Th«ng t  sè 22/2000/TT­BTM ngµy 15/12/2000  vµ  Th«ng   t  sè   26/2001/TT­BTM   ngµy   04/12/2001   cña   Bé   Th¬ng  m¹i, Th«ng t sè 20/2001/TT­BTM ngµy 17/8/2001 cña Bé Th­ ¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP. Doanh   nghiÖp   trùc   tiÕp   lµm   thñ   tôc   t¹i   c¬   quan   h¶i  quan ®Ó thùc hiÖn  hîp  ®ång  gia c«ng víi th¬ng  nh©n  níc  ngoµi. Ban qu¶n lý kh«ng duyÖt hîp ®ång gia c«ng víi níc  ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp. 2.2.   ViÖc   gia   c«ng   hµng   hãa   gi÷a   doanh   nghiÖp   khu  c«ng   nghÖ   cao   vµ   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   ®îc   coi   lµ   gia  c«ng víi th¬ng nh©n níc ngoµi vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i Th«ng t sè 26/1999/TT­BTM ngµy 19/8/1999 cña Bé Th¬ng  m¹i.
  4. 4 2.3. Doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu  t  níc ngoµi chØ ®îc ký hîp ®ång gia c«ng hµng hãa thuéc  Danh môc hµng hãa cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu hoÆc t¹m  ngõng xuÊt khÈu, nhËp khÈu sau khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn  cña Bé Th¬ng m¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy  04/4/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. VÒ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø: ­ Ban  qu¶n  lý cÊp giÊy  chøng  nhËn  xuÊt  xø hµng  hãa  FORM D víi c¸c níc ASEAN cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ  doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi trong Khu c«ng nghÖ  cao theo híng dÉn cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   3.   Hµng quý Ban qu¶n lý göi vÒ Bé Th¬ng m¹i  b¸o   c¸o   thùc   hiÖn   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   cña   c¸c   doanh  nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo híng dÉn cña Bé Th¬ng  m¹i t¹i Th«ng t sè 22/2000/TT­BTM ngµy 15/12/2000 cña Bé  Th¬ng m¹i. §iÒu   4.  Bé Th¬ng m¹i ®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra viÖc  thùc   hiÖn  nh÷ng   quy   ®Þnh   trong   QuyÕt   ®Þnh  ñy   quyÒn   nµy  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2