intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

88
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số: 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001, số 1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495/2001/QĐ-TCHQ, số 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2002/Q -TCHQ Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 19/2002/Q -TCHQ NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 S A I, B SUNG M T S N I DUNG T I CÁC QUY T NNH S 1200/2001/Q -TCHQ NGÀY 23/11/2001, S 1257/2001/Q -TCHQ NGÀY 04/12/2001, S 1494/2001/Q -TCHQ, S 1495/2001/Q -TCHQ, S 1548/2001/Q -TCHQ, S 1549/2001/Q -TCHQ, S 1550/2001/Q -TCHQ, S 1557/2001/Q -TCHQ NGÀY 28/12/2001 C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/06/2001; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan, T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1: S a i, b sung m t s n i dung quy nh 07 (bNy) m u d u nghi p v và ch qu n lý, s d ng các d u nghi p v h i quan ban hành kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23/11/2001 như sau: 1. i m 2 i u 7 ư c s a i l i như sau: "M u d u s 2 "Tên chi c c h i quan" ư c dùng óng vào Gi y thông báo thu , Quy t nh i u ch nh thu , ô 27 (xác nh n th c xu t) t khai hàng hoá xu t khNu ký hi u HQ/2002-XK, Biên b n bàn giao hàng hoá chuy n c a khNu gi a Chi c c H i quan thu c T nh, Thành ph này v i Chi c c H i quan T nh, Thành ph khác. D u do công ch c h i quan làm các nghi p v trên s d ng. D u s d ng m c màu ". 2. i m 3 i u 7 ư c b sung như sau: Công ch c h i quan tr c ti p làm th t c cho hành lý xu t nh p khNu ư c phép s d ng d u s 3 " ã làm th t c h i quan" xác nh n vi c ã làm th t c h i quan cho hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh. 3. B sung i m 8 i u 7 như sau:
 2. "Phòng nghi p v thu c m t s C c H i quan t nh, thành ph ư c giao làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và các nghi p v khác ư c s d ng các m u d u nghi p v s 2, 3, 4, 5, 6, 7 khi th c hi n các nghi p v trên". i u 2: S a i, b sung m t s n i dung quy nh t i Quy t nh s 1257/2001/Q - TCHQ ngày 04/12/2001 như sau: 1. i u 1 ư c s a i như sau: " i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1- T khai hàng hoá xu t khNu ký hi u HQ/2002-XK và ph l c t khai xu t khNu ký hi u PLTK/2002-XK; 2- T khai hàng hoá nh p khNu ký hi u HQ/2002-NK và ph l c t khai nh p khNu ký hi u PLTK/2002-NK; 3- M u Gi y thông báo thu ký hi u TB-2002; 4- M u Quy t nh i u ch nh thu thu , thu chênh l ch giá (theo m u ban hành kèm theo Quy t nh s 1632/Q -KTTT ngày 31/12/2001). 5- B n hư ng d n s d ng các lo i t khai và ph l c t khai nói trên". 2. S a i hư ng d n cách ghi ô s 18 t khai hàng hoá nh p khNu và ô s 14 t khai hàng hoá xu t khNu quy nh t i Ph l c 1 và Ph l c 2A ban hành kèm theo b n hư ng d n cách ghi các tiêu th c trên t khai hàng hoá xu t khNu, t khai hàng hoá nh p khNu như sau: "Ghi mã s hàng hoá theo mã s quy nh t i Danh m c Bi u thu xu t khNu/nh p khNu do B Tài chính ban hành. Trư ng h p m t hàng xu t khNu/nh p khNu chưa có trong danh m c Bi u thu xu t khNu/nh p khNu thì ghi mã s theo mã s quy nh t i Danh m c hàng hoá xu t nh p khNu Vi t Nam (HSVN) do T ng c c Th ng kê ban hành". 3. S a i hư ng d n xác nh n th c xu t t i ô s 27 Ph l c 2A ban hành kèm theo b n Hư ng d n cách ghi các tiêu th c trên t khai hàng hoá xu t khNu, ký hi u HQ/2002-XK, như sau: "- Trư ng h p lô hàng ư c giao cho ngư i v n t i t i ICD (v n t i ơn ư c ký phát t i ICD) thì Chi c c h i quan ICD xác nh n th c xu t; - Trư ng h p lô hàng xu t khNu ư c làm th t c h i quan t i Chi c c h i quan ngoài c a khNu nhưng nơi giao hàng là c a khNu xu t thì Chi c c H i quan c a khNu xu t xác nh n th c xu t; - i v i lô hàng làm th t c h i quan t i c a khNu xu t thì Chi c c H i quan c a khNu xu t xác nh n th c xu t.
 3. 4. S a i, b sung các i m 3 (c), 4 (c) M c I b n hư ng d n s d ng t khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu như sau: "Trư ng h p lô hàng có trên 9 (chín) m t hàng xu t khNu/nh p khNu không khai trên t khai và 1 ph l c t khai thì ngư i khai h i quan ư c s d ng B n kê chi ti t kèm t khai". i u 3: S a i, b sung m t s n i dung t i Quy nh t m th i ban hành kèm theo Quy t nh s 1494/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 như sau: 1. B sung t i i m 7 M c I quy nh v l y m u và i chi u m u như sau: "Lãnh o Chi c c H i quan c a khNu nh p quy t nh vi c cho ngư i khai h i quan xem hàng trư c và l y m u trên cơ s ơn ngh c a ngư i khai h i quan". 2. B sung i m 2 (a), M c II như sau: "Khi làm th t c cho hàng hoá nh p khNu qua c ng bi n, ngư i khai h i quan ph i n p thêm L nh giao hàng (D/O). Trư ng h p lô hàng do Chi c c H i quan ngoài c a khNu làm th t c thì ngư i khai h i quan có th n p D/O cho Chi c c H i quan làm th t c h i quan ho c cho Chi c c H i quan c a khNu c ng". 3. S a l i i m 1 (c), Bư c 1, M c III như sau: "c) i chi u chính sách qu n lý xu t khNu v i lô hàng xu t khNu". 4. B sung i m 1(g), Bư c 1, M c III như sau: "g) Ra thông báo thu " 5. Thay o n "ra thông báo thu " t i i m (b), Bư c 2, M c III b ng o n: "và chính sách v thu , giá, quy t nh i u ch nh thu s thu ph i n p (n u có)". i u 4: S a i, b sung m t s n i dung t i Quy nh t m th i ban hành kèm theo Quy t nh s 1495/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 như sau: 1. B sung i m 6, M c I như sau: "6. Quy nh này áp d ng cho hàng hoá xu t khNu/nh p khNu chuy n c a khNu gi a c a khNu xu t khNu/nh p khNu và a i m làm th t c h i quan/ a i m ki m tra h i quan thu c T nh, Thành ph khác v i T nh, Thành ph có c a khNu xu t/nh p. - i v i hàng hoá chuy n c a khNu gi a hai ơn v H i quan thu c cùng C c H i quan m t t nh, Thành ph thì trên cơ s nh ng nguyên t c cơ b n t i quy nh này, C c trư ng H i quan t nh, thành ph quy nh th t c c th theo hư ng ơn gi n hơn, ít gi y t hơn, nhanh hơn, b o m yêu c u qu n lý áp d ng cho các ơn v tr c thu c. 2. G ch u dòng (-) th 4, i m 4 (b), M c I ư c s a i như sau:
 4. "- Trư ng h p hàng ư c mi n ki m tra th c t : + N u trong Khu công nghi p, Khu ch xu t (dư i ây g i chung là Khu) có tr s H i quan và t i các xí nghi p ngoài Khu li n k tr s H i quan này thì Chi c c H i quan Khu niêm phong trư c khi ưa hàng n c a khNu xu t. + i v i hàng hoá c a các doanh nghi p khác, n u tr s Chi c c h i quan làm th t c xu t n m thu n tuy n ư ng v n chuy n lô hàng t i c a khNu xu t thì do Chi C c H i quan này niêm phong, n u không thu n ư ng thì do Chi c c H i quan c a khNu xu t niêm phong". 3. Thay g ch u dòng (-) th 5, i m 3 (a), M c II b ng n i dung sau: "Văn b n ngh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph ". 4. S a l i i m 3, (b.3), M c II như sau: "b.3. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ, văn b n thNm nh và công văn ngh c a C c trư ng H i quan t nh, Thành ph , T ng c c H i quan có văn b n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trư ng h p không ch p nh n thì T ng c c H i quan có văn b n tr l i doanh nghi p". 5. i m 4 M c II ư c s a i như sau: "4. Th t c ch p nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu: a) i v i a i m ki m tra hàng hoá t p trung: Lo i a i m này là m t b ph n c a a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu do Th tư ng Chính ph quy t nh. b) i v i Tr m hàng l (CFS): Do T ng c c trư ng T ng t c H i quan quy t nh trên cơ s văn b n nghi c a doanh nghi p, văn b n thNm nh và xu t c a C c trư ng H i quan t nh, Thành ph . c) i v i a i m là Chân công trình, Nơi s n xu t: Do C c trư ng H i quan t nh, thành ph ra quy t nh. Vi c quy t nh th c hi n 1 (m t) l n. M i l n làm th t c cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ngư i khai h i quan xu t trình cho Chi c c H i quan làm th t c xu t khNu, nh p khNu văn b n ch p thu n c a C c trư ng H i quan t nh, Thành ph ". 6. B sung i m 1.2 (h), M c III như sau: "h) Xác nh n th c xu t cho lô hàng trong trư ng h p hàng ư c giao cho ngư i v n t i t i ICD (v n t i ơn ư c ký phát giao hàng t i ICD)". 7. B toàn b i m 1.4 (c), M c III. 8. i m 2.2. (e), M c III ư c s a i như sau:
 5. "Niêm phong các con-ten-nơ hàng xu t khNu, tr trư ng h p không thu n tuy n ư ng v n chuy n theo quy nh t i i m 1, i u 4 này. 9. B t (e) t i i m 2.2.(b), M c III. 10. S a i g ch u dòng (-) th nh t, i m 2.3.(a), M c III như sau: "- i v i lô hàng xu t khNu thu c di n mi n ki m tra th c t , nhưng chưa ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu niêm phong theo quy nh t i i m 1, i u 4 này thì Chi c c H i quan c a khNu xu t niêm phong". 11. B n i dung quy nh t i d u c ng (+) th nh t và th hai g ch u dòng (-) th nh t i m 2.3.(d), M c III và ư c vi t l i như sau: "+ i v i lô hàng ã làm xong th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu, ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu niêm phong ho c chưa niêm phong thì công ch c h i quan làm nhi m v giám sát kho, bãi niêm phong ( i v i hàng chưa niêm phong) và xác nh n th c xu t". 12. B sung n i dung sau ây vào i m 1.4 và i m 2.3 M c III: "Trư ng h p hàng xu t khNu ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh mi n ki m tra ho c chuy n Chi c c h i quan c a khNu ki m tra nhưng hàng th c t khác v i t khai ã ư c ăng ký thì ngư i khai h i quan ph i có văn b n thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu xu t. Chi c c H i quan c a khNu xu t xác nh n th c t hàng hoá xu t khNu vào t khai h i quan và Biên b n bàn giao". 13. i v i Biên b n bàn giao ư c s a i như sau: a) i v i hàng xu t khNu, Chi c c H i quan ngoài c a khNu l p 3 (ba) b n lưu: lưu 1 b n, Giao hai b n cho ngư i v n t i/ngư i khai h i quan chuy n t i Chi c c h i quan c a khNu xu t. Sau khi ti p nh n lô hàng, Chi c c H i quan c a khNu xu t xác nh n vào Biên b n bàn giao, tr l i Chi c c H i quan ngoài c a khNu 1 b n, lưu l i 1 b n. b) i v i hàng nh p khNu: - Trư ng h p hàng nh p khNu ư c mi n ki m tra và trư ng h p do Chi c c h i quan c a khNu nh p ki m tra thì Chi c c H i quan c a khNu nh p không ph i l p Biên b n bàn giao. - Trư ng h p hàng nh p khNu ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra thì Chi c c H i quan c a khNu nh p l p 3 (ba) Biên b n bàn giao: 1 b n lưu, 2 b n giao cho ngư i v n t i/ngư i khai h i quan chuy n t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu. Sau khi ti p nh n lô hàng, Chi c c H i quan ngoài c a khNu xác nh n vào Biên b n bàn giao, tr l i Chi c c h i quan c a khNu nh p 1 b n, lưu l i m t b n. 14. i v i hàng chuy n c a khNu gi a hai sân bay qu c t :
 6. Sau khi làm th t c chuy n c a khNu, Chi c c H i quan sân bay i ph i thông báo cho Chi c c H i quan sân bay n b ng Fax. 15. " ơn ngh chuy n c a khNu" và "Biên b n bàn giao" ư c s a i theo Ph l c 1 và Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 5: S a i, b sung m t s n i dung t i Quy t nh s 1548/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 như sau: 1. B sung n i dung sau ây vào i m 2, M c A như sau: "Trư ng h p tàu bu c ph i neo u khu v c xa c ng x p, d hàng hoá thì H i quan ư c lên tàu ti p nh n h sơ và làm th t c xu t c nh, nh p c nh cho tàu". 2. Vi c óng d u lên b n lư c khai hàng hoá quy nh t i i m 3.2.(a), M c A ư c s a i như sau: - i v i b lư c khai hàng hoá do Thuy n trư ng n p cho H i quan thì H i quan ghi t ng s trang, óng d u lên trang u và trang cu i c a B lư c khai, các trang khác óng d u giáp lai. - i v i b lư c khai hàng hoá c a i lý ho c Hãng tàu lưu thì ch óng d u lên trang u và trang cu i c a b lư c khai. 3. B sung i m 1.1. M c B như sau: "f) T khai tàu i/t khai tàu n; g) T khai tài s n tàu". 4. B sung các n i dung sau ây vào i m 3, M c C: "h) Ký, óng d u xác nh n th c xu t vào ô 27 t khai h i quan ( i v i trư ng h p lô hàng chưa ư c Chi c c H i quan ICD xác nh n th c xu t) và tr ngay cho ch hàng; f) Ti p nh n Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ngoài c a khNu chuy n n, xác nh n Biên b n bàn giao và chuy n tr l i cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu". 5. B g ch u dòng (-) th ba và th tư i m 4.1.1 (b), M c C. 6. Khai hành lý, hàng hoá c a thuy n viên ư c quy nh như sau: "- i v i hành lý: ư c dùng chung m t t khai khai cho hành lý c a c oàn (hành lý c a m i ngư i khai vào m t c t trong t khai); - i v i hàng hoá: Ph i khai riêng hàng hoá c a t ng ngư i vào t khai hàng hoá phi m u d ch xu t nh p khNu". i u 6: S a i, b sung m t s n i dung t i Quy nh t m th i kèm theo Quy t nh s 1549/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 như sau:
 7. 1. B các i m 2.2.(b), 3.2.(b), 4.2 (b), 5.3.(b), M c II và thay b ng vi c "Ghi y h tên, s h chi u, ngày xu t c nh, nh p c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng". 2. S a i i m 3.1 (c) M c II như sau: "c) Sau khi bán hàng nhân viên c a hàng ph i ghi t ng tr giá hàng ã bán, ký ghi rõ h tên vào t khai nh p xu t c nh". 3. B sung i m 3.1, M c III như sau: " i v i trư ng h p v l , s lư ng ít thì H i quan xác nh n không yêu c u ph i giám nh". i u 7: S a i, b sung m t s n i dung t i Quy nh t m th i kèm Quy t nh s 1550/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001 như sau: 1. B sung i m 3, M c I như sau: "e) Thông báo cho ch hàng liên h tr c ti p v i Chi c c H i quan Bưu i n gi i quy t trư ng h p hàng không ư c nh p khNu, hàng ph i t ch thu theo quy nh c a pháp lu t". 2. B sung i m 5, M c I v khai h i quan và biên lai thu ti n thu như sau: "- Trư ng h p ch hàng yêu c u t khai riêng cho hàng hoá c a mình thì ngư i khai h i quan ư c khai trên t khai riêng. - Biên lai thu ti n thu ư c l p riêng cho t ng lô hàng. - B ng kê chi ti t hàng hoá kèm t khai h i quan ư c s a i, b sung theo m u ban hành kèm theo Quy t nh này". 3. B sung i m 6, M c I v ngư i làm th t c h i quan như sau: " i v i m t hàng m i, ch ch hàng m i có kh năng khai h i quan thì ch hàng tr c ti p l p t khai h i quan". i u 8: B sung m t s n i dung t i Quy t nh s 1557/2001/Q -TCHQ ngày 28/12/2001 như sau: 1. Trư ng h p doanh nghi p m i ho t ng xu t nh p khNu trong th i gian ng n, chưa th i gian xem xét quá trình ch p hành pháp lu t theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 thì: a) i v i hàng xu t khNu: - N u thu c danh m c hàng xu t khNu ư c mi n ki m tra theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 101/2001/N -CP d n trên: H i quan th c hi n ki m tra th c t hàng hoá
 8. m t s l n u xu t khNu, n u doanh nghi p ch p hành t t pháp lu t h i quan thì các l n sau ó ư c áp d ng hình th c mi n ki m tra th c t hàng hoá. - i v i hàng hoá xu t khNu khác: Th c hi n vi c ki m tra theo úng quy nh t i Lu t h i quan và Ngh nh s 101/2001/N -CP. b) i v i hàng nh p khNu: - N u thu c danh m c hàng nh p khNu ư c mi n ki m tra theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 101/2001/N -CP d n trên: H i quan th c hi n ki m tra th c té hàng hoá m t s l n u nh p khNu, n u doanh nghi p ch p hành t t pháp lu t h i quan thì các l n sau ó H i quan th c hi n vi c ki m tra t xu t b ng hình th c ki m tra xác su t theo quy nh. - i v i hàng hoá nh p khNu khác: Th c hi n vi c ki m tra theo úng quy nh t i Lu t H i quan và Ngh nh s 101/2001/N -CP. 2. M t hàng xu t khNu, nh p khNu thư ng xuyên quy nh t i i u 30 Lu t H i quan và i u 8 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 ư c hi u là m t hàng mà doanh nghi p chuyên xu t khNu, nh p khNu, bao g m c nguyên li u nh p khNu và s n phNm gia công xu t khNu, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu và s n phNm xu t khNu". i u 9: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 10: Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nguy n c Kiên ( ã ký) PH L C 1 T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C H I QUAN....... c l p - T do - H nh phúc Chi c c H i quan S : ........./HQ-BBBG BIÊN B N BÀN GIAO H i..... gi .... phút, ngày... tháng.... năm...... Chi c c H i quan..............................
 9. bàn giao h sơ h i quan ã niên phong cho ông (bà).............................................. i di n c a Công ty..................................................... chuy n n Chi c c H i quan ..................................... g m: 1. H sơ h i quan: - T khai h i quan (.....b n chính) s .................................... - ơn d ngh xin chuy n c a khNu:..................... b n chính; - V n t i ơn ( i v i hàng NK ư ng bi n):............b n sao; - B n kê chi ti t (n u có)........................................ b n chính; 2. Hàng hoá: STT S hi u con-ten-nơ ho c S seal S seal h i bi n ki m soát xe chuyên d ng Con-ten-nơ quan 1 2 3 4 Tình tr ng con-tai-nơ/xe chuyên d ng/hàng hoá............................................ ........................................................................................................................ Biên b n v tình tr ng con-tai-nơ/hàng hoá (n u có), s ................................ ........................................................................................................................ Ngư i v n t i Chi c c HQ ngoài CK Chi c c HQ c a kh u (Ký ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên, óng d u) (Ký ghi rõ h tên, óng d u) HƯ NG D N S D NG BIÊN B N BÀN GIAO 1- Biên b n bàn giao này áp d ng trong các trư ng h p sau: - Hàng xu t khNu - Hàng nh p khNu: do Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t . 2- Ngư i v n t i: Là ch hàng ho c doanh nghi p v n t i hàng hoá 3- M c Chi c c H i quan c a khNu, Chi c c H i quan ngoài c a khNu (Ký ghi rõ h tên và óng d u) ư c quy nh như sau: óng m u d u s 2, ngư i ký là lãnh o i giám sát kho, bãi ( i v i c a khNu) ho c Lãnh o i th t c ( i v i Chi c c H i quan ngoài c a khNu);
 10. 4- T i c t s 2 và s 3 quy nh như sau: a. i v i hàng nh p khNu: Do Chi c c H i quan c a khNu nh p ghi. b. i v i hàng xu t khNu: - Trư ng h p hàng ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu niêm phong thì do Chi c c H i quan ngoài c a khNu ghi - Trư ng h p Chi c c H i quan ngoài c a khNu chưa niêm phong thì do ngư i khai h i quan ghi. PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày .....tháng.......năm........ ƠN NGHN CHUY N C A KH U Kính g i: - Chi c c H i quan......................................... - Chi c c H i quan c a khNu.......................... Công ty........................ ngh ư c làm th t c h i quan/ ki m tra h i quan t i ..................................................... cho lô hàng thu c v n ơn................................. chuyên ch trên PTVT ........................., t i c a khNu nh p ngày...../........../.................... Tên hàng: .................................................................................... Lư ng hàng: ................................................................................ Tr ng lư ng ho c s ki n ............................................................ G m:......................... con-tai-nơ có s hi u:................................ Tuy n ư ng v n chuy n ................................. v i chi u dài........ km Th i gian v n chuy n........................................................................ Công ty .................................... cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v : 1. m b o s nguyên tr ng hàng hoá và các niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu cho t i khi bàn giao cho Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu/ a i m ki m tra h i quan ...............giám sát. 2. V n chuy n lô hàng úng tuy n ư ng và th i gian./.
 11. ........., ngày .... tháng..... năm ..... Giám c Công ty (Ký ghi rõ h tên, óng d u) Kính g i: - Chi c c H i quan.................. ngh làm th t c chuy n c a khNu cho lô hàng nêu trên c a Công ty ................... thu c t khai h i quan s ............... ngày...../..../200.... Chi c c H i quan (Ký ghi rõ h tên, óng d u)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2