intTypePromotion=1

Quyết định 214/KH-ĐT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
141
lượt xem
2
download

Quyết định 214/KH-ĐT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 214/KH-ĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép tổng công ty xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ quốc phòng được gia hạn giấy phép hành nghề kinh doanh xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 214/KH-ĐT của Bộ Giao thông vận tải

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   é   R ë N G  B é  GI A O  T H « N G  V Ë N  T¶I S è  214 /K H­§ T   BT N G µ Y  22 T H¸ N G  2 N¨ M  1994 V Ò  VI Ö C  C H O  P H Ð P  GI A  H ¹ N   GI Ê Y   H Ð P  H µ N H  N G H Ò  X © Y  D ù N G P Bé  ëNG   é  TR B GIAO   TH«NG   Ë N   V T¶I ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 21/H§BT  µy  3­ ng 03­ 1989  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  (nay  µ Ch Ýnh  ñ) vµ  l  ph   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 73/Q§­   µy  4­ CP ng 03­ 1989  ña  c Bé   èc  Qu phßng  Ò   Öc: Thµnh  Ëp  v vi   l doanh  nghiÖp  µ  íc "Tæng  nh n   c«ng    ty x©y  ùng  êng  ¬n"  ùcthuéc Bé  èc  d Tr S tr     Qu phßng. ­  Ðt  ê   ×nh  è  X T tr s 75/TCT­ KTKT   µy  2­ ng 16­ 1994  ña  c «ng  Tæng  Gi¸m   ®èc  Tæng   c«ng    ©y  ùng  êng  ¬n  öi Bé   ty x d Tr S g   GTVT   Ò   Öc:xin gia h¹n  v vi       giÊy phÐp  µnh  Ò     h ngh kinh doanh  ©y  ùng.   xd QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Cho  Ðp  ph Tæng  c«ng    ©y  ùng  êng  ¬n  éc Bé  èc  tyx d Tr S thu   Qu phßng  ® îc gia h¹n giÊy phÐp  hµnh  nghÒ  kinh doanh  x©y  dùng  sè  3792/XDCB   Bé   do  Giao  th«ng  Ën    µ  u  iÖn  Êp  µy  12­ v t¶iv B ® c ng 29­ 1990  ã  c gi¸trÞsö  ông  n   Õt  µy  12­   d ®Õ h ng 31­ 1994. §i Ò u  2: Trong qu¸  ×nh  µnh  tr h nghÒ   ©y  ùng  x d Tæng  c«ng    ©y  ty x dùng  êng  ¬n  Tr S ph¶ichÊp  µnh  y    ËtlÖ  ña  µ   ícvµ    Ó  Õ     h ®Ç ®ñ lu   c Nh n   c¸c th ch chuyªn ngµnh  ña  é    c B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2