intTypePromotion=1

Quyết định 3653/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ: Trần Văn Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
7
lượt xem
0
download

Quyết định 3653/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3653/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần III Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3653/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BA R ̀ ỊA ­ VŨNG  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  TÀU ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 3653/QĐ­UBND Bà Rịa ­ Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2019   QUYÊT Đ ́ ỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN  CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH  KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1577/QĐ­UBND NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH CHỦ TICH  ̣ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RIA ­ VŨNG TÀU ̣ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ­CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất  thải và phế liệu; Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT­BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài  nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT­BYT­BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ  trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Căn cứ Chỉ thị số 27­CT/TU ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác  quản lý, bảo vệ môi trường; Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ­UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê  duyệt Kê ho ́ ạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa ­  Vũng Tàu; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 7240/TTr­STNMT ngày  ́ 04 tháng 12 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần III Kê ho ́ ạch thu gom, vận chuyển và xử lý  chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa ­ Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định  1577/QĐ­UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh như sau: 1. Mục 3 được sửa đổi như sau: “3. Sở Tài chính
  2. Phối hợp với Sở Xây dựng xác định đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế  nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định. 2. Mục 5 được sửa đổi như sau: “5. Sở Xây dựng Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại có nhu cầu thực  hiện lập đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và thẩm  định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 3. Bổ sung vào Mục 10 như sau: e) Tổ chức xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh  theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Điều 2. Bổ sung tại Điều 4 của Quyết định 1577/QĐ­UBND: Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Các nội dung khác trong Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy  hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa ­ Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 1577/QĐ­UBND ngày 25  tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh được giữ nguyên, không thay đổi. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây  dựng, Tài chính, Kê ho ́ ạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch  UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định nay./. ̀   KT. CHU TICH ̉ ̣ Nơi nhận: PHO CHU TICH ́ ̉ ̣ ­ Như điều 5; ­ TTr Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; ­ TTr HĐND tinh;̉ ­ Chủ tịch, Các Phó Chu t ̉ ịch UBND tỉnh; ­ Báo BR­VT, Đài PTTH tinh;̉ ­ Lưu: VT. Trần Văn Tuấn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2