intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 433-QĐ của Bộ Lâm nghiệp

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

154
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 433-QĐ của Bộ Lâm nghiệp về việc đình chỉ khai thác và xuất khẩu gỗ quý, hiếm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 433-QĐ của Bộ Lâm nghiệp

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H S è  433­Q §   G µ Y  4­8­1989 N V Ò   Ö C   × N H  C H Ø  K H AI T H¸ C  V µ  X U Ê T  K H È U  G ç   U Ý  HI Õ M VI ® Q Bé  ëNG   L©M   TR Bé  NGHIÖP   C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh quy ®Þnh  viÖc b¶o    vÖ rõng  îc Uû   ®   ban  Thêng  vô  Quèc    héith«ng  qua ngµy  9­ 6­ 1972; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  35­   sè  CP ngµy  2­ 9­ 1981  cña    Héi ®ång ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  nhiÖm     vô,quyÒn    h¹n,tr¸chnhiÖm     cña  tr Bé  ëng  chøc  vµ  n¨ng cña  Bé tronglÜnh    vùc qu¶n    lýNhµ  níc; §Ó  qu¶n    lý,b¶o    ph¸ttr     vÖ vµ    iÓn loµic©y  quý, hiÕm,  gç    phôc  nhu  vô  cÇu  Æc   ® biÖt.  QUYÕT   ®ÞNH:  §iÒu 1. ­  nay  Tõ  ®×nh chØ  viÖc khai th¸c vµ      xuÊt  khÈu    igç  c¸c lo¹  quý,hiÕm     gåm: 1.L¸t(Chukrasai . )     .. 2.NghiÕn    (Parapentace tonkinensisGagnep)     3.D¸ng    h¬ng  (Pterocapus.. ) . 4.Tr¾c    (Dalbergia. . .) 5.CÈm       lai(Dalbergia. . .) 6.Gç  (Cµ      ®á  te)(PahudiacochinchinensisPierre)     7.Mun    (Diospyros. .  .). §iÒu      2. ­ Trêng    nhu  hîp cã  cÇu  Æc   ® biÖtcña    Nhµ    nh©n  nícvµ  d©n,  viÖc  khaith¸cgç      quý,hiÕm         nãitrªnph¶icã    giÊy  phÐp  cña  tr Bé  ëng  L©m   Bé  nghiÖp  cÊp. Nh÷ng    khaith¸cc¸c lo¹  quý,hiÕm     n¬i ®∙        i gç    trªnph¶ilËp      lýlÞch  vµ  gç  b¸o c¸o Bé      L©m   nghiÖp    ®Ó xem     gi¶i xÐt vµ    quyÕt.   §iÒu  ­QuyÕt  3.    ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy    cã  lùckÓ    ký. §iÒu      ®ång  4. ­ C¸c  chÝ Ch¸nh    v¨n phßng  L©m   Bé  nghiÖp,Côc  ëng    tr Côc KiÓm  l©m  nh©n d©n, Thñ íng    t c¸c Vô,  Ban  li   cã  ªnquan, Gi¸m    ®èc  Së  N«ng l©m,  L©m   Së  nghiÖp, Tæng     gi¸m ®èc    c¸c Liªn hiÖp    l©m  n«ng  c«ng  nghiÖp, Gi¸m    ®èc  c¸c C«ng    ty trùc thuéc      Bé chÞu  tr¸ch nhiÖm       thi hµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2