intTypePromotion=1

Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
176
lượt xem
7
download

Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4631 /QĐ-BGDĐT ---------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục ------------------------ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3 (để thực hiện); THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c); - Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của QH (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Bộ Y tế (để phối hợp); Nguyễn Vinh Hiển - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, Vụ CT HSSV. D:\File tu mang\ Thang 7\210709\QD 4631\KH HD phong chong dai dich cum o nguoi trong cac CSGD Ban cuoi .doc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2