intTypePromotion=1

Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
334
lượt xem
50
download

Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4885/QĐ-BGDĐT --------------------- Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng: - Phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống cúm đại dịch A (H1N1) 09 trong các cơ sở giáo dục. - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục sức khỏe và phòng, chống các dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc kịp thời và hiệu quả. Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có: 1. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng: Trưởng ban; 2. Ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên: Phó Trưởng ban thường trực; 3. Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh: Phó Trưởng ban; 4. Ông Lã Quý Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên: Phó Trưởng ban; 5. Ông Văn Đình Ưng, Phó Chánh Văn phòng: Uỷ viên; 6. Ông Ngô Mạnh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Uỷ viên; 7. Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Uỷ viên; 8. Bà Phan Thị Lan Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non: Uỷ viên; 9. Bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học: Uỷ viên; 10. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học: Uỷ viên; 11. Ông Ngô Quang Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc: Uỷ viên; 12. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên: Uỷ viên; 13. Bà Đồng Thị Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp: Uỷ viên;
  2. 14. Bà Hoàng Thị Lan Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Uỷ viên; 15. Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: Uỷ viên. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký gồm: 1. Bà Lê Thị Kim Dung, Chuyên viên chính Vụ Công tác học sinh, sinh viên: Tổ trưởng; 2. Ông Nguyễn Viết Dũng, Trưởng phòng Tổng hợp Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh: Tổ phó; 3. Bà Nguyễn Minh Huyền, Trạm trưởng Trạm Y tế cơ quan Bộ: Tổ phó; 4. Ông Mai Đình Loát, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ; 5. Bà Vũ Thị ánh Nguyệt, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính; 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non; 7. Bà Nguyễn Ngọc Yến, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học; 8. Ông Ngô Văn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Trung học; 9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục dân tộc; 10. Bà Phạm Thị Ngọc Hải, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên; 11. Bà Tống Thị Lê Hoà, Chuyên viên Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; 12. Ông Trần Trọng Hải, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học; 13. Ông Trần Anh Trường, Chuyên viên Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Các Thứ trưởng; - Bộ Y tế (để p/h); - Lưu VT, TCCB. Nguyễn Thiện Nhân 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2