intTypePromotion=1

Quyết định 877/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 877/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 877/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ tỉnh Đồng Nai khắc phục hậu quả lũ lụt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 877/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 877/Q§­T T g   n g µy  14 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò   æ   u n g  kinh p h Ý  h ç     b s trî tØn h  §ån g  N ai  h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  lò lôt k Thñ tíng C h Ý n h  phñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; ­ XÐt    ®Ò nghÞ cña    Uû ban nh©n d©n  tØnh §ång Nai (C«ng v¨n sè  3491/UBT ngµy  th¸ng8  17    n¨m  1999), Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. CÊp     bæ sung 1.000  iÖu ®ång    tr   tõ nguån  phßng  dù  ng©n  s¸ch Trung  ¬ng n¨m 1999 cho tØnh §ång Nai    trîviÖc      ®Ó hç    di dêi,cøu    trî, cøu ®ãi ®ång bµo  thiÖth¹ido      bÞ      lò lôtthuéc  huyÖn T©n  Phó, tØnh §ång  Nai. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu    tr c¸c Bé:    3. Bé  ëng    KÕ ho¹ch  §Çu ,Tµi chÝnh, Lao  vµ  t      ®éng    ­ Th¬ng binh vµ  héi,N«ng    X∙    nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  Chñ  vµ  tÞch Uû  ban  nh©n  d©n tØnh  §ång    Nai chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2