intTypePromotion=1

Quyết định 88/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 88/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài tiếng nói Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 88/2003/Q§-TTg ngµy 08 th¸ng 5 n¨m 2003 Phª duyÖt §Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc thuéc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 58/2002/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ níc vµ tæng c«ng ty nhµ níc; C¨n cø ChØ thÞ sè 01/2003/CT-TTg ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam (tê tr×nh sè 143/TTr - §PT ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003); ý kiÕn tham gia cña Ban Kinh tÕ Trung ¬ng (c«ng v¨n sè 203- CV/KTTW ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2003), c¸c Bé : Néi vô (c«ng v¨n sè 803/BNV-TCCB ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2003), KÕ ho¹ch vµ §Çu t (c«ng v¨n sè 2483 BKH/DN ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2003), Tµi chÝnh (c«ng v¨n sè 4127 TC/TCDN ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2003), QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc thuéc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 nh sau: 1. Nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh Nhµ níc tiÕp tôc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ vµ gi÷ nguyªn ph¸p nh©n : 02 doanh nghiÖp a) C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin, b) C«ng ty øng dông ph¸t triÓn ph¸t thanh truyÒn h×nh. 2. Bé phËn doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ (thùc hiÖn n¨m 2004): a) XÝ nghiÖp S¶n xuÊt thiÕt bÞ ph¸t thanh truyÒn h×nh (thuéc C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t th«ng tin),
  2. 2 b) XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®iÖn tö (thuéc C«ng ty øng dông ph¸t triÓn ph¸t thanh truyÒn h×nh). §iÒu 2. Tæng Gi¸m ®èc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc §µi theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é ®· ®îc duyÖt; trêng hîp ®iÒu chØnh, bæ sung ph¶i ®îc sù chÊp thuËn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. § iÒu 3. Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Néi vô, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Tæng Gi¸m ®èc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n nãi trªn. Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. § iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Tæng Gi¸m ®èc §µi TiÕng nãi ViÖt Nam vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2