intTypePromotion=1

Quyết định số: 07-QĐ/ĐU

Chia sẻ: Trần Nguyên Ngọc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số: 07-QĐ/ĐU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07-QĐ/ĐU về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Quyết định 06-QĐ/TU. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 07-QĐ/ĐU

  1. ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG BÚK    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ XàCƯ NÉ *             Cư Né, ngày  09  tháng 9  năm 2015 Số: 07­QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc  của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã. _______ ­ Căn cứ  Quy chế  làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ  xã Cư  Né khóa  VIII nhiệm kỳ 2015­2020; ­ Căn cứ Quyết định 06­QĐ/TU, ngày 03/9/2015 của Đảng uỷ xã Cư Né về  việc “Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quy chế dân chủ  ở cơ  sở của xã”; Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ  ở cơ sở xã Cư  Né, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm  vụ, chế độ làm việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định   số  06­QĐ/ĐU ngày 20/4/2010 của Đảng  ủy xã Cư  Né về  việc banh hành Quy  chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã Cư Né. Điều 3: Ban Chỉ  đạo thực hiện Quy chế  dân chủ   ở  cơ  sở  xã Cư  Né, Văn  phòng Đảng uỷ và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi nhận:  T/M BAN THƯỜNG VỤ ­ TT Huyện uỷ;    (thay BC)   ­ BCH Đảng bộ;  ­ Như Điều 3;   (Th/hiện) ­ Lưu: VP Đảng uỷ, BCĐ của xã.
  2. 2 QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã  (Ban hành kèm theo Quyết định số 07­QĐ/ĐU, ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Né) _______ Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Điều 1. Chức năng: Ban Chỉ  đạo thực hiện Quy chế  dân chủ   ở  cơ  sở  của xã (sau đây gọi là  Ban Chỉ  đạo của xã) có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, trực tiếp là Ban   Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ  của nhân dân; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và của Đảng uỷ  về  xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn xã.  Điều 2. Nhiệm vụ: 1­ Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: ­ Tham mưu cho Đảng uỷ  chỉ  đạo tổ  chức triển khai, hướng dẫn, kiểm   tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung  ương, của   Tỉnh uỷ, Huyện ủy và của Đảng ủy về QCDC ở cơ sở. ­ Tiếp nhận sự  chỉ  đạo và kế  hoạch, hướng dẫn kiểm tra, sơ  kết, tổng   kết, của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Huyện.  Tham mưu cho Đảng uỷ xây  dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo thực hiện QCDC ở  cơ sở. ­ Giúp Đảng uỷ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong xã   về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. ­   Đề   xuất   với   Đảng   uỷ   những   chủ   trương,   giải   pháp   nhằm   phát   huy  quyền làm chủ  của nhân dân, tiếp tục  thực hiện QCDC cơ  sở và kiến nghị  cơ  quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm việc thực hiện QCDC  ở  cơ  sở. Đề  nghị  với các chi bộ  trực thuộc Đảng uỷ, Mặt trận Tổ  quốc, các ban   ngành, đoàn thể của xã về những vấn đề  cần giải quyết để  tiếp tục thực hiện   QCDC ở cơ sở. ­ Thực hiện những nhiệm vụ khác có liên quan do Đảng uỷ, Ban Thường  vụ  Đảng uỷ  giao. Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả  việc thực hiện QCDC với BTV  Đảng  ủy và Ban Chỉ  đạo thực hiện QCDC   huyện. 2­ Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo: Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, các phó trưởng ban, có nhiệm   vụ: ­ Triệu tập, tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo. QC06.TNN.doc.49b
  3. 3 ­ Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên giữa các kỳ  họp của Ban Chỉ đạo. ­ Dự thảo và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo định kỳ  của Ban Chỉ đạo. Hằng năm, lập kế hoạch và tổ  chức kiểm tra việc thực hiện   QCDC  ở  các loại hình cơ  quan, đơn vị, Mặt trận Tổ  quốc, các đoàn thể  quần  chúng của xã. 3­ Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo: ­ Thực hiện các nhiệm vụ theo kế  hoạch, chương trình công tác đã được  Ban Chỉ đạo phân công. ­ Có trách nhiệm phối hợp với cấp uỷ  đảng, lãnh đạo cơ  quan, đơn vị  mình để chỉ đạo trong hệ thống ngành dọc và tại cơ quan, nhằm thực hiện nền  nếp, thường xuyên và có hiệu quả QCDC ở cơ sở. ­ Có báo cáo định kỳ hàng quý với Thường trực Ban Chỉ đạo về hoạt động  của mình theo nhiệm vụ được phân công. ­ Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Chương II TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUYỀN HẠN Điều 3. Tổ chức bộ máy: ­ Ban Chỉ đạo có Trưởng ban, các Phó trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo. ­ Khối Dân vận Đảng uỷ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Điều 4. Quyền hạn: ­ Được quyền quan hệ làm việc trực tiếp với các chi bộ trực thuộc Đảng  uỷ,  Chính quyền, Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể  của địa phương về  việc  xây dựng và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.  Chỉ đạo giải quyết những vấn  đề  khó khăn,  vướng mắc mới phát sinh, những kiến nghị  đề  xuất của các thôn,  buôn trong quá trình  triển khai thực hiện, đề  xuất với BTV Đảng uỷ  xem xét,  quyết định. ­ Được quyền đề nghị cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan về việc xây  dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và kiểm tra toàn diện. ­ Trong chỉ đạo, quan hệ công tác trên lĩnh vực thực hiện QCDC  ở cơ sở,   Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Đảng uỷ. Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 5. Nguyên tắc làm việc: ­ Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng   uỷ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện. ­ Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của xã thực hiện dựa trên nguyên  tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, Trưởng ban kết luận. QC06.TNN.doc.49b
  4. 4 ­ Những vấn đề đưa ra thảo luận, các thành viên được quyền dân chủ bàn   bạc, nếu ý kiến cá nhân chưa được đồng tình thì được bảo lưu ý kiến. Khi đã có   kết luận của đồng chí Trưởng ban thì các thành viên phải nghiêm túc chấp hành. Điều 6. Trách nhiệm: 1­ Trưởng ban: ­ Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ về điều   hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ  đạo; ­ Trực tiếp chỉ đạo, cho ý kiến về  một số  công tác đột xuất, cấp bách liên  quan đến QCDC ở cơ sở. 2­ Các Phó trưởng ban: Có trách nhiệm tham gia lãnh đạo tập thể,  giúp Trưởng ban theo dõi, điều  hành  chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo lĩnh vực được phân công; giải quyết  những công việc thuộc chức năng chuyên môn và nhiệm vụ  được Ban Chỉ  đạo  giao;  đôn đốc chỉ  đạo những công việc Ban Chỉ  đạo đã bàn bạc, quyết định.  Giải quyết một số nhiệm vụ do Trưởng ban uỷ quyền. 3­ Các thành viên: Các thành viên của Ban Chỉ  đạo tuỳ  theo chức năng, nhiệm vụ  trong tổ  chức Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã được phân công theo dõi  chỉ đạo, tổ  chức thực hiện các nội dung công tác phù hợp; làm nhiệm vụ  tham  mưu, tư vấn về lĩnh vực công tác chuyên môn có liên quan cho Ban Chỉ đạo. 4­ Cơ quan thường trực: Khối Dân vận Đảng uỷ  là Cơ  quan thường trực của Ban Chỉ  đạo, có trách  nhiệm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên  giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan với thường trực, các thành   viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, bảo đảm cho hoạt động thiết thực, hiệu quả;  chủ động đề  xuất tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo thường kỳ  và đột xuất, tổ  chức các buổi hội nghị chuyên đề  về  Quy chế  dân chủ   ở  cơ  sở; làm đầu mối   tiếp nhận công văn và các hình thức thông tin gửi đến Ban Chỉ đạo. Điều 7. Chế độ sinh hoạt: ­ Ban Chỉ đạo của xã họp 06 tháng một lần, khi cần thiết có thể  họp đột  xuất hoặc theo chuyên đề (do Trưởng ban quyết định). ­ Các văn bản phục vụ cho các cuộc họp của Ban Chỉ  đạo được gửi đến  các thành viên ít nhất trước 03 ngày để  các thành viên tham gia đảm bảo cuộc   họp có chất lượng. ­ Trưởng ban trực tiếp chủ trì hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng ban chủ  trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham  gia sinh hoạt đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến; trường hợp có lý do vắng mặt  cần thông báo cho Thường trực Ban Chỉ đạo biết, không cử người khác dự họp   thay. QC06.TNN.doc.49b
  5. 5 ­ Tùy theo tính chất của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo có thể mời các đồng   chí lãnh đạo Ban Chỉ  đạo huyện, lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cán bộ  công  chức có liên quan nội dung cuộc họp tham dự. ­ Trong mỗi cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ghi biên   bản đầy  đủ  và báo cáo kết quả  gửi BTV Đảng uỷ  (qua Văn phòng Đảng uỷ),   UBND xã, các cơ quan có liên quan và thông báo lại các thành viên Ban Chỉ đạo. Chương IV QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 8. Quan hệ với Ban Chỉ đạo QCDC huyện: Ban Chỉ đạo QCDC xã chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp  vụ của Ban Chỉ đạo QCDC huyện; thường xuyên giữ mối liên hệ, bảo đảm các  chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo QCDC huyện. Điều 9. Quan hệ  với Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng  uỷ: Ban Chỉ  đạo của xã chịu sự  lãnh đạo, chỉ  đạo về  mọi mặt của Đảng uỷ  mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; làm  việc theo chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức họp định kỳ  6 tháng, năm và  đột xuất. Điều 10. Quan hệ công tác với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Chính   quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của xã: Ban Chỉ đạo của xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn   những vấn đề  có liên quan đến việc tổ  chức thực hiện QCDC  ở cơ sở đối với  với các chi bộ  trực thuộc Đảng  ủy; Chính quyền, MTTQ và các ban, ngành,   đoàn thể của xã. Chương V KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11. Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ  đạo do ngân sách xã cấp theo quy định.  Đảm bảo chi tiêu đúng chế độ hiện hành. Điều 12. Điều khoản thi hành: ­ Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ  những quy   định trên. Trong quá trình tổ  chức thực hiện sẽ  được bổ  sung, sửa đổi cho phù   hợp, nhằm đưa quy chế vào hoạt động có hiệu quả. ­ UBND xã có trách nhiệm cân đối ngân sách bố  trí kinh phí hoạt động  của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đã được Đảng ủy phê duyệt. ­ Quy chế  này được gửi đến Chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể,   các thôn, buôn, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo để  phối hợp tổ  chức thực   hiện. QC06.TNN.doc.49b
  6. 6 Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề  nào chưa phù hợp, Ban Chỉ đạo  thực hiện QCDC xã kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét sửa   đổi, bổ sung./. QC06.TNN.doc.49b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản