intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

175
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 878/1998/Q§­B T M n g µy  30 th¸ng 7 n¨ m  1998 B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  vµo  cø  QuyÕt ®Þnh  651/TTg  sè  ngµy 10/10/1995 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc thµnh lËp    Uû ban Quèc gia §iÒu phèi ho¹t®éng      cña  ViÖtNam     trong ASEAN;   ­ C¨n  vµo    cø  C«ng  sè  v¨n  356/VPUB  ngµy 22/01/1996 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc chØ  ®Þnh   quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt  hµng  xø  ho¸ theo  HiÖp  ®Þnh  CEPT; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  ChÝnh  Vô  s¸ch Th¬ng    biªn,   m¹i§a  Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy  Phô    vµ  lôc5  Phô   lôc3  (bæ sung)cña    Quy chÕ cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    ASEAN   cña ViÖtNam     ­ MÉu       D ®Ó hëng c¸c  ®∙i theo  u    "HiÖp ®Þnh     vÒ Ch¬ng tr×nh  ®∙i thuÕ  u    quan  HiÖu    cã  lùcchung (CEPT)". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy    bæ sung cho QuyÕt ®Þnh  416/TM­§B  sè  ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 1996  Bé  ëng  Th¬ng    vµ  hiÖu    tõ do  tr Bé  m¹iký  cã  lùckÓ    ngµy  ký. §iÒu    tr Vô  3. Vô  ëng  ChÝnh    s¸ch Th¬ng    biªn,Thñ  ëng    m¹i§a    tr c¸cc¬  quan  li   cã  ªnquan thuéc Bé    Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  híng dÉn  vµ    thi  hµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 P h ô  lôc 3 (B æ   u n g) s (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  878/1998/Q§­ sè  BTM ngµy  30/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) 1.Bæ     sung  thªm  mét  ®iÓm   sè  vµo  §iÒu  nh  1  sau: ­¤      trªncïng bªn    ph¶i: * Nhãm     2: LA  Laos My   Myanmar * Nhãm       4:nay  quy  ®Þnh  ký    02  tù(thayv×  ký      01  tù)thÓ  hiÖn    tªnPhßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc,Ban    qu¶n      lýc¸c khu c«ng nghiÖp  chÕ   vµ  xuÊtcÊp    giÊy chøng    nhËn MÉu     D theo quy    ®Þnh  sau: nh  Sè  Ban  7  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtHµ    Néi Sè  Ban  8  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtH¶iPhßng     Sè  Ban  9  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊt§µ    N½ng Sè  Ban  10  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊt§ång    Nai Sè  Ban  11  qu¶n    lýkhu c«ng nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊt TP  ChÝ     Hå  Minh Sè  12  Ban qu¶n    lýkhu  c«ng nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtViÖtNam       Singapore Sè  Ban  13  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtB×nh  ¬ng    D Sè  Ban  14  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtBµ    RÞa   ­Vòng  Tµu Sè  Ban  15  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  chÕ  vµ  xuÊtCÇn     Th¬ ­¤  8:bæ     sè    sung d. Trong  êng      tr hîp cÊp cho hµng dÖt  c¸c s¶n  vµ    phÈm  dÖt    dông  mµ sö  tiªuchuÈn    chuyÓn  æi  b¶n    ® c¬  th× ®¸nh  ch÷ "ST". 2. C¸c    quy ®Þnh  kh¸c trong §iÒu        1; C¸c quy  ®Þnh  trong §iÒu      2, §iÒu    3, §iÒu  cña  4  Phô    ® îc gi÷ nguyªn  lôc 3      (nh  Phô    ® îc ban  lôc ®∙    hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  416  sè  TM/§B  ngµy  13/5/1996 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i).
  3. 3 P h ô  lôc 5 Q u y  c h Õ  x u Êt x ø  C E P T  ¸p d ô n g  c h o  h µ n g  d Öt v µ  c¸c s ¶ n p h È m  d Öt tiªu h u È n  c h u y Ó n  ® æ i  c ¬ b ¶ n  c (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  878/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  30/7/1998 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) Giíi  thiÖu 1. NhËn    thÊy    tiªuchuÈn  phÇn   tr¨m hiÖn  i t¹ trong quy      t¾c xuÊt xø    CEPT   cã thÓ  cha    t¹o thuËn    lî cho  i viÖc ph¸ttr   ¬ng      iÓn th m¹i hµng  dÖt  c¸c s¶n  vµ    phÈm  dÖt  trong néibé      ASEAN,    Héi ®ång  AFTA   it¹ cuéc  häp lÇn thø  ngµy  7  6/9/1995  quyÕt  ®∙  ®Þnh  r»ng      ®Ó x¸c ®Þnh   xuÊt  hµng  xø  dÖt  c¸c s¶n  vµ    phÈm  dÖt  thÓ  cã  hoÆc   dông    ¸p  tiªuchuÈn  phÇn  tr¨m hoÆc   dông    ¸p  tiªu chuÈn  chuyÓn  ®æi  b¶n          c¬  ®èi víi nícxuÊt khÈu.Héi ®ång  c¸c       AFTA   thø  lÇn  7 còng  quyÕt  ®∙  ®Þnh  r»ng  mét  Danh  môc   thèng  nhÊt ASEAN   (ASEAN   SingleList) thÓ      , hiÖn    qu¸ tr×nh t¹onªn      s¶n  phÈm   cho  tõng  i lo¹ hµng dÖt  vµ  c¸cs¶n    phÈm  dÖt,cÇn    ph¶icã        ®Ó ¸p dông    tiªuchuÈn  chuyÓn  æi  b¶n. ® c¬  2. Khimét        nícxuÊt khÈu      ¸p dông    tiªuchuÈn chuyÓn  ®æi  b¶n      c¬  th× c¸c quy t¾c  xuÊtxø    sau  ®©y    îc¸p dông.C¸c  sÏ®       quy t¾c xuÊtxø    nµy    îcxem  sÏ®   xÐt trong mèi  ªnhÖ       li   chÆt      chÏvíiDanh môc thèng nhÊt ASEAN   trªn.   nªu  C¸c  quy  t¾c  chung Quy  t¾c  1 N ícxuÊt xø        i diÔn        lµnícmµ t¹  ®ã  ra viÖc  chuyÓn  æi  b¶n  ® c¬  cuèicïng     hoÆc   thùc hiÖn      qu¸ tr×nh ®Ó       t¹onªn mét s¶n phÈm     vËy,nguyªn vËt míi.Do        liÖu tr¶i     qua  mét  chuyÓn  æi  b¶n  nícnµo      ® c¬  ë    sÏlµs¶n phÈm   cña    níc®ã. Quy  t¾c  2 Qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt t¹ora mét        s¶n  phÈm   li   cã  ªnquan      tí haihay  i nhiÒu n­ íc th×      níc xuÊt xø        lµ níc diÔn  viÖc  ra  chuyÓn  æi  b¶n  ® c¬  cuèi cïng    hoÆc   thùc hiÖn      qu¸ tr×nh ®Ó     mét    t¹onªn  s¶n phÈm   míi. Quy  t¾c  3 Mét hµng  dÖt hay  s¶n  phÈm  dÖt    îc coilµ ®∙    sÏ ®       tr¶i qua viÖc chuyÓn  ®æi  b¶n  c¬  hay    qu¸ tr×nh chuyÓn    ®æi  b¶n  c¬  nÕu  ® îcbiÕn  nã    ®æi  qua  mét  qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay      c¸c c«ng ®o¹n s¶n  xuÊt c¬    b¶n    ®Ó h×nh  thµnh nªn  mét    vËtphÈm   ¬ng    th m¹ikh¸ch¼n  míi.   vµ  Quy  t¾c  4 Mét    vËt phÈm   ¬ng    th m¹i kh¸c h¼n   míi th   vµ    êng      sÏ lµ kÕt qu¶ cña    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊthay      c¸cc«ng ®o¹n chÕ  biÕn nÕu  sù  cã  thay ® æi    trong: 1.ThiÕtkÕ      mÉu   hay  ®Þnh  d¹ng  s¶n  phÈm; 2.§Æc     tÝnh  b¶n;hay c¬   
  4. 4 3.Môc    ®Ých  dông. sö  Quy  t¾c  5 §Ó     x¸c ®Þnh  xem  mét hµng ho¸  thÓ  tr¶i cô  ®∙    qua    c¸c c«ng ®o¹n chÕ  biÕn  hay s¶n  xuÊtc¬    b¶n  hay kh«ng,cÇn    xem    xÐt ®Õn     c¸cyÕu    tèsau: 5.1.Sù    thay ®æi      lýtÝnh  cña    vËt liÖu hoÆc     s¶n phÈm   îcs¶n  ®   xuÊt do    qu¸ tr×nh s¶n      xuÊthay      c¸cc«ng ®o¹n  chÕ  biÕn    t¹onªn; 5.2.Thêi gian  ªnquan  i     li   tí qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay      c¸c c«ng ®o¹n chÕ  biÕn      t¹ nícs¶n  i xuÊtra s¶n      phÈm; 5.3.TÝnh    phøc    t¹pcña    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt hay      c¸c c«ng ®o¹n  chÕ  biÕn  ë    nícs¶n xuÊtra s¶n      phÈm; 5.4.Tr×nh  hay    ®é  møc  vÒ    ®é  tay nghÒ vµ/hoÆc c«ng nghÖ  cÇn thiÕt   trongqu¸ tr×nh s¶n        xuÊthay      c¸cc«ng  ®o¹n chÕ biÕn. C¸c q u y  t ¾ c ¸p d ô n g  riªng c h o  h µ n g  d Öt v µ c¸c s ¶ n p h È m  d Öt Quy  t¾c  6 VËt    liÖu hay  s¶n phÈm   dÖt    îccoilµs¶n  sÏ®       phÈm  cña mét    nícASEAN   khinã  tr¶i   cã    qua mét trong c¸c quy      tr×nh nh    sau  íc khinhËp  tr     khÈu vµo    níc ASEAN   kh¸c. 6.1.C¸c    chÊt ho¸ dÇu        tr¶iqua    qu¸ tr×nh polyme      ho¸ hay      ®a tô hay bÊt  kú  mét    qu¸ tr×nh ho¸ häc      hoÆc       vËtlýnµo      mét  ®Ó t¹onªn  cao  ph©n tö; 6.2.Polyme    (cao  phÇn      tö)tr¶iqua    qu¸ tr×nh kÐo      sîich¶y hay phun    ®Ó t¹onªn    mét  tæng  x¬  hîp; 6.3.KÐo  thµnh  ;   x¬  sîi 6.4.DÖt,dÖt      kim  hay  ph¬ng  ph¸p t¹othµnh        v¶ikh¸c; 6.5.C¾t      v¶i thµnh    c¸c phÇn  l¾p      vµ  r¸p c¸c phÇn nµy thµnh mét s¶n  phÈm   hoµn  chØnh; 6.6.NÕu     quy  tr×nh nhuém     îckÌm    v¶i®   thªm    c«ng  bÊt kú  ®o¹n hoµn    tÊt nµo    t¸c®éng    th× cã    tíviÖc  i hoµn chØnh  s¶n  phÈm  nhuém     trùctiÕp; 6.7.NÕu     quy  tr×nh in v¶i® îc kÌm          thªm bÊt  c«ng  kú  ®o¹n hoµn    tÊtnµo  th× cã      t¸c®éng   tíkh¶  i n¨ng hoµn  chØnh  s¶n phÈm       intrùctiÕp. 6.8.Qu¸    tr×nh s¶n    xuÊtmét    s¶n phÈm     c¸cxö    ngÊm   míicã    lýnh  hay  phñ  mét s¶n phÈm   dÉn  ®Õn  viÖc    t¹othµnh mét s¶n phÈm     míi thuéc vµo nhãm   hµng tÝnh thuÕ  kh¸c(4 sè       ­heading ofcustoms  i fso        tar f  víi ) ban  ®Çu. 6.9.C¸c    ®iÓm     thªuchiÕm  nhÊt 5%   Ýt    tæng  diÖn  sè  tÝch  cña  s¶n  phÈm   ® îcthªu.   Quy  t¾c  7 Mét s¶n phÈm  hay    vËt liÖu sÏ kh«ng  îc coilµ mét      ®       s¶n phÈm   xuÊt cã    xø  ASEAN  nÕu  chØ    nã  tr¶iqua    mét    bÊt cø  qu¸ tr×nh nµo  sau:   nh 
  5. 5 7.1.C¸c    c«ng ®o¹n phèitrén®¬n    m¸c,Ðp,      lÎ d¸n  ,   lµm  s¹ch hay    lµm  s¹ch  kh« hay    c¸c c«ng ®o¹n  ®ãng    gãihay    mét  phèihîp nµo  bÊt kú  sù      cña    c¸c quy  tr×nh nµy;   7.2.C¾t    theo  chiÒu    dµihay  khæ     viÒn,mãc  v¶ivµ    hay  may  v¶inh»m   ®Ì    sö  dông cho  mét h×nh thøc th   ¬ng    Æc   m¹i® biÖt; 7.3.C¾t    nhÑ vµ/hay ghÐp      víinhau b»ng  c¸ch may,      t¹ovßng,ghÐp      nèi, d¸n c¸cphô      kiÖn  nÑp      nh  ¸o,d¶i,th¾t l    ng,d©y  vßng  hay  khuyÕt.7.4.Mét      hay  nhiÒu    c¸c c«ng ®o¹n hoµn    tÊtcho  ,   sîi v¶ihay      c¸c s¶n phÈm  dÖt kh¸c nh      tÈy tr¾ng,chèng    thÊm,  kÕt,lµm  co    bãng  hay    c¸cc«ng  ®o¹n ¬ng    t tù;hay 7.5.Nhuém     hoÆc     inhoa    v¶ihoÆc   . sîi Quy  t¾c  8 C¸c s¶n  phÈm   (®îcliÖtkª sau        ®©y)  îct¹ora tõ vËt liÖu dÖt  c¸c níc ®             do      ngoµiASEAN     s¶n  xuÊt sÏ® îccoicã          xuÊt xø    ASEAN  nÕu  tr¶i nã    qua    c¸c quy  tr×nh nh  quy    ë  t¾c  chø  6  kh«ng chØ  ë  nh  quy  t¾c  7 8.1.Kh¨n      mïisoa; 8.2.Kh¨n    choµng,n¬,m¹ng  c¸cs¶n      vµ    phÈm  ¬ng  t tù; 8.3.Tóingñ  ch¨n;     vµ  8.4.Kh¨n  êng,¸o gèi,   gi       kh¨n bµn,kh¨n t¾m   kh¨n ¨n;       vµ    8.5.Bao        b×,c¸cs¶n  phÈm   dïng ®Ó     ®ùng  hµng  ho¸; 8.6.GiÊy    dÇu, rÌm    cöa,v¶ib¹tche        cöa 8.7.V¶itr¶i       sµn,v¶iphñ      bµn  ghÕ  c¸cs¶n  vµ    phÈm  ¬ng  t tù. C h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø Quy  t¾c  9 GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø  c¬    do  quan  thÈm  cã  quyÒn  hay    ®¹idiÖn cã  thÈm quyÒn  i   t¹  xuÊt khÈu  níc   cÊp    ®Ó chøng nhËn xuÊt xø    ASEAN   cña s¶n  phÈm   dÖt. Quy  t¾c  10 Trong  êng  tr hîp s¶n phÈm  dÖt  îc s¶n  ®   xuÊt t¹      i hai hay nhiÒu      níc th× chØ    nícnµo  qu¸ tr×nh hay  cã      chuyÓn  æi  b¶n  ® c¬  cuèicïng míicÇn  giÊy        cã  chøng nhËn xuÊtxø.   Quy  t¾c  11 GiÊy  chøng nhËn xuÊt xø    îc xuÊt tr×nh    sÏ ®     cïng      víic¸c chøng    tõ cÇn  thiÕtkh¸ccho        h¶iquan    nícASEAN  nhËp  khÈu.
  6. 6 Quy  t¾c  12 NÕu   n¶y  cã  sinh tranh chÊp  tÝnh        nh  x¸c thùc cña    xuÊt xø    ASEAN    ®èi víi  mét s¶n  phÈm  dÖt,th× tranh chÊp        nµy  thÓ  îcgi¶iquyÕt  cã  ®     theo  chÕ  c¬  gi¶iquyÕt    tranh chÊp    cña  ASEAN  (DSM). Trong  êng    vËy, H¶i quan    tr hîp nh      cã thÓ    gi¶iphãng    c¸c s¶n phÈm   tranh chÊp  bÞ    sau    khingêi nhËp    khÈu  cã  nh÷ng  ®¶m  b¶o ®¸p  øng    yªu cÇu cña  quan    c¬  h¶iquan.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2