intTypePromotion=1

Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
118
lượt xem
5
download

Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg về quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 2006; Xét ngh c a Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG
 2. - Ban Bí thư Trung ương ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - UB Qu c gia Tìm ki m, C u n n; - BC Phòng, ch ng l t, bão Trung ương; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). QUY CH PH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N
 3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 103/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 07 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v ph i h p trong ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n; trách nhi m ph i h p tìm ki m, c u n n c a y ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n và các t ch c, cá nhân. 2. Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan n ho t ng tìm ki m, c u n n trên vùng bi n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c do Vi t Nam qu n lý. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Quy ch này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phương ti n ho t ng trên bi n (sau ây vi t t t là phương ti n) bao g m tàu bi n, tàu quân s , tàu công v , tàu cá, th y phi cơ, phương ti n th y n i a và các phương ti n di ng và không di ng trên bi n. 2. Ch phương ti n là t ch c, cá nhân s h u phương ti n. 3. Tìm ki m trên bi n là vi c s d ng l c lư ng, phương ti n, trang thi t b xác nh v trí ngư i, phương ti n b n n. 4. C u n n trên bi n là các ho t ng c u ngư i b n n thoát kh i nguy hi m ang e d a n tính m ng c a h , bao g m c tư v n bi n pháp y t ban u ho c các bi n pháp khác ưa ngư i b n n n v trí an toàn. 5. C u h trên bi n là ho t ng c u phương ti n ho c tài s n trên phương ti n thoát kh i nguy hi m ho c ho t ng c u tr (bao g m c vi c kéo, Ny) phương ti n ang b nguy hi m trên bi n; ư c th c hi n thông qua giao k t h p ng c u h gi a t ch c, cá nhân th c hi n vi c c u h v i t ch c, cá nhân ngh c u h . 6. Lai d t phương ti n là vi c lai, kéo, Ny (ho c túc tr c bên c nh) phương ti n trên bi n và trong vùng nư c c ng bi n, ư c th c hi n thông qua giao k t h p ng lai d t phương ti n gi a ch phương ti n lai d t và bên thuê lai d t. 7. Kênh c p c u – kh n c p (còn g i là t n s c p c u – khNn c p) là kênh ph c v vi c truy n, phát nh ng thông tin c p c u – khNn c p, tìm ki m, c u n n trên bi n theo quy nh c a pháp lu t và không s d ng vào các m c ích khác.
 4. 8. Tình hu ng tìm ki m, c u n n trên bi n là nh ng s c do thiên tai, th m h a tai n n gây ra trên bi n có nguy cơ ho c th c t ang e d a, gây h u qu t n th t v ngư i, phương ti n, tài s n, v t ch t, gây ô nhi m và h y ho i môi trư ng, c n thi t ph i có các bi n pháp ng phó k p th i, thích h p gi m t i m c th p nh t thi t h i có th x y ra. 9. Vùng tìm ki m, c u n n trên bi n c a Vi t Nam là vùng bi n thu c ch quy n và quy n ch quy n c a Vi t Nam bao g m vùng n i th y, lãnh h i, ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 10. Khu v c h n ch ho t ng trên bi n là khu v c ư c xác l p b i các t a trên h i nh m b o v môi trư ng, tr c v t, tìm ki m, c u n n ho c di n t p quân s . 11. Vùng c m trên bi n là vùng ư c xác nh b ng t a trên h i b o m cho nhi m v qu c phòng, an ninh, ngăn ng a th m h a môi trư ng và d ch b nh. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh th i h n, ph m vi c th i v i vùng c m và ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 12. Ch huy hi n trư ng tìm ki m, c u n n trên bi n (sau ây vi t t t là Ch huy hi n trư ng) là ngư i i u ph i ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n, duy trì liên l c gi a hi n trư ng v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n và th c hi n các ch d n c a Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n th c hi n ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng. 13. Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n trên bi n là các cơ quan, ơn v ch u trách nhi m i u ph i các ho t ng tìm ki m, c u n n trong m t vùng ho c khu v c bi n ư c phân công. 14. ơn v tìm ki m, c u n n chuyên trách là ơn v g m nh ng ngư i ư c ào t o và ư c cung c p trang thi t b phù h p cho vi c ti n hành khNn trương các ho t ng tìm ki m và c u n n. 15. ơn v ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n là các cơ quan, t ch c theo yêu c u c a cơ quan ch trì ho c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ph i i u ng l c lư ng, phương ti n thu c quy n tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n. i u 3. Nguyên t c ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n 1. Ph i, k t h p m i ngu n l c nâng cao hi u qu c a ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n, ưu tiên các ho t ng c u ngư i b n n và b o v môi trư ng. 2. Ch ng xây d ng các phương án chuNn b s n sàng l c lư ng cho ho t ng ng phó theo khu v c, tính ch t v vi c. 3. T ch c thu nh n, x lý thông tin báo n n k p th i, ưu tiên b o m thông tin cho ho t ng ng phó, báo cáo k p th i n c p có thNm quy n khi xét th y tình hu ng vư t quá kh năng c a l c lư ng ng c u. 4. Ch huy th ng nh t, ph i h p, hi p ng ch t ch các l c lư ng, phương ti n ho t ng trên bi n tham gia c u n n khi có tình hu ng. 5. m b o an toàn cho ngư i, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n. i u 4. L c lư ng, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n. L c lư ng, phương ti n huy ng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n bao g m:
 5. 1. Các ơn v tìm ki m, c u n n chuyên trách hàng h i, các ơn v tìm ki m, c u n n chuyên trách ho c kiêm nhi m thu c các B , ngành, t ch c, cá nhân. 2. L c lư ng, phương ti n ho t ng trên bi n thu c các t ch c, cá nhân ư c hu n luy n, ào t o huy ng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n g m các phương ti n và thuy n b áp d ng các quy nh c a Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n (SOLAS 1974), s a i, b sung năm 2002 c a SOLAS 1974 và Công ư c qu c t v tiêu chuNn hu n luy n, c p ch ng ch và tr c ca (STCW 78/95). 3. Các l c lư ng, phương ti n khác ho t ng trên bi n. 4. L c lư ng, phương ti n, trang thi t b b o m thông tin liên l c, c p c u y t và các b o m khác cho ho t ng tìm ki m, c u n n. i u 5. Phân vùng trách nhi m ch trì tìm ki m, c u n n trên bi n. 1. Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam ch trì, ph i h p ho t ng tìm ki m, c u n n trong vùng tìm ki m, c u n n trên vùng bi n trách nhi m c a Vi t Nam; ư c quy n huy ng ngư i, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n; ki n ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, a phương tham gia tìm ki m, c u n n. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n ch trì huy ng l c lư ng, phương ti n c a a phương; yêu c u các cơ quan, t ch c Trung ương có l c lư ng, phương ti n óng t i a phương t ch c th c hi n tìm ki m, c u n n trong khu v c a bàn qu n lý; ngh Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam ch trì th c hi n tìm ki m, c u n n khi vư t kh năng ng phó c a a phương; ki n ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, a phương khác tham gia khi c n thi t. 3. Các cơ quan có liên quan trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n: a) C ng v Hàng h i, C ng v th y n i a ch trì huy ng l c lư ng phương ti n c a c ng và các phương ti n hi n có trong vùng nư c trách nhi m c a C ng v c u ngư i, phương ti n b n n. Tham mưu giúp y ban nhân dân a phương s d ng l c lư ng, phương ti n c a mình và các phương ti n huy ng trong vùng nư c trách nhi m tham gia tìm ki m, c u n n; b) L c lư ng H i quân, Biên phòng, C nh sát bi n, C nh sát giao thông ư ng th y, ki m ngư và các l c lư ng liên quan t i a phương có trách nhi m tham mưu giúp y ban nhân dân a phương s d ng l c lư ng phương ti n c a mình và l c lư ng, phương ti n huy ng tham gia tìm ki m, c u n n. 4. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ch trì, ph i h p tìm ki m tàu bay dân d ng lâm nguy, lâm n n trên bi n theo Quy ch tìm ki m, c u n n hàng không dân d ng do B Giao thông v n t i ban hành. 5. B Qu c phòng ch trì, ph i h p ho t ng tìm ki m, c u n n trong vùng c m trên bi n; ch o các ơn v tìm ki m, c u n n c a mình ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i ch u trách nhi m trong khu v c ti n hành tìm ki m, c u ngư i b n n; huy ng l c lư ng phương ti n c a mình tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n theo ngh c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ho c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n; ch trì, ph i h p tìm ki m, c u n n tàu bay quân s lâm n n trên bi n.
 6. 6. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, a phương tham gia tìm ki m, c u n n trong trư ng h p tình hu ng vư t kh năng ng phó c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n và Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam. Chương II: PH I H P V THÔNG TIN TRONG HO T NG TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N i u 6. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n trên bi n 1. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n trên bi n. a) H th ng các ài thông tin duyên h i Vi t Nam bao g m c vô tuy n m t t và vô tuy n v tinh là l c lư ng chính t ch c tr c 24/24 gi ti p nh n và x lý thông tin c u n n (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh) và phát thông tin an toàn hàng h i liên quan n nh ng tình hu ng c u n n; b) H th ng Ra a bi n c a l c lư ng h i quân tr c canh theo yêu c u nhi m v phát hi n và thông báo cho các cơ quan, t ch c tìm ki m, c u n n trong khu v c v v trí ngư i, phương ti n b n n trên bi n; c) Các h th ng thông tin chuyên ngành khác, các lo i hình thông tin khác c a các t ch c, cá nhân ho t ng trên bi n. 2. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n hàng không. Các cơ s cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n tr c 24/24 gi ti p nh n, x lý thông tin c u n n (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh) và thông báo cho các cơ quan, t ch c tìm ki m, c u n n v các tình hu ng khNn c p c a tàu bay ho t ng trên bi n. i u 7. Quy nh v thông tin liên l c trong tìm ki m, c u n n trên bi n 1. S d ng các kênh (t n s ) tr c canh, thông tin liên l c và c p c u – khNn c p trên bi n b ng vô tuy n i n th c hi n theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. 2. N i dung i n c p c u – khNn c p c n có thông tin giúp cho Cơ quan ch qu n ch trì tìm ki m, c u n n ho c phương ti n ang ho t ng trên bi n g n khu v c b n n bi t tình hu ng tai n n, s c chuNn b phương án h tr ho c tìm ki m, c u n n. Bao g m: a) Tên phương ti n, ký hi u, hô hi u, v trí và th i gian, tình hình th i ti t, c p sóng, gió t i khu v c g p n n; b) S lư ng thuy n viên, ngư i ang g p nguy hi m; c) Mô t chung v tai n n, s c và lo i tai n n, s c ; d) Các ngh c u ngư i g p n n ho c lai d t, c u h phương ti n và các yêu c u khác (n u có); ) T n s , thi t b thông tin và cách th c thi t l p liên l c v i phương ti n c a mình, các phương th c liên l c khác (n u có);
 7. e) Tên, a ch và các phương th c liên l c v i ch phương ti n ho c v i i di n c a ch phương ti n. i u 8. Phát và ti p nh n tín hi u c p c u – kh n c p 1. Ngư i, phương ti n b n n ho c có nguy cơ b n n trên bi n c n tr giúp, tr trư ng h p b t kh kháng ph i phát tín hi u c p c u – khNn c p theo quy nh sau: a) Thông báo cho ài thông tin duyên h i g n nh t ho c cho Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n và các phương ti n ang ho t ng trên bi n g n khu v c b n n bi t n tìm ki m, c u n n ho c tr giúp; b) Trong trư ng h p ngh lai d t, c u h , ngoài n i dung nêu t i kho n 2 i u 7 Quy ch này, c n thông báo thêm các thông s k thu t c a phương ti n c n lai d t, c uh xác nh phương án lai d t, c u h như: tr ng t i, chi u dài, chi u r ng, m n nư c c a phương ti n; c) B o m vi c duy trì liên l c v i ngư i, cơ quan, t ch c ã liên l c th c hi n vi c tìm ki m, c u n n, tr giúp (thông qua ài thông tin duyên h i ho c tr c ti p); d) Báo cáo k p th i theo n i dung yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n trên bi n và c a l c lư ng, phương ti n n tìm ki m, c u n n; ) Trư ng h p ã lo i tr ư c nguy hi m gây ra i v i ngư i, phương ti n c a mình ph i thông báo ngay cho ngư i, cơ quan, t ch c ã thông tin c p c u – khNn c p d ng vi c c u n n. 2. Thuy n trư ng phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m: a) Trư ng h p phát hi n hay nh n ư c tín hi u c p c u – khNn c p g n khu v c ang ho t ng, ph i có trách nhi m n c u giúp ngư i g p n n n u không nh hư ng n an toàn ngư i, phương ti n c a mình; b) Trong kh năng có th , ph i liên l c n m tình hình và th ng nh t cách th c duy trì liên l c v i ngư i, phương ti n b n n; ng th i thông báo Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ho c Tr m tìm ki m, c u n n ch u trách nhi m và t ch c, cá nhân liên quan bi t vi c tham gia tìm ki m, c u n n c a mình; c) Trư ng h p không th tham gia c u ngư i g p n n (do m t an toàn v ngư i, phương ti n c a mình ho c ang th c hi n nhi m v khNn c p khác) ph i thông báo cho Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c bi t. 3. T ch c, cá nhân khi phát hi n ho c nh n ư c thông tin ngư i, phương ti n b n n ph i thông báo k p th i cho cơ quan, l c lư ng có trách nhi m tìm ki m, c u n n bi t x lý. Ngư i cung c p thông tin báo n n ph i ch u trách nhi m v trung th c c a thông tin báo n n. 4. Các ài thông tin duyên h i Vi t Nam bao g m vô tuy n m t t và vô tuy n v tinh tr c 24/24 gi thu nh n thông tin c p c u – khNn c p trên bi n và báo cáo cho cơ quan, t ch c có trách nhi m bi t v tìm ki m, c u n n. 5. Các cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n t ch c tr c 24/24 gi ti p nh n và x lý thông tin, chuNn b phương án và ti n hành tìm ki m, c u n n. i u 9. Phát thông tin hàng h i v vi c ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m trên bi n 1. Thông tin hàng h i v vi c ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m trên bi n do ài thông tin duyên h i phát trên t n s và theo phương th c quy nh.
 8. 2. N i dung thông tin c nh báo hàng h i v ho t ng tìm ki m, c u n n do Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i quy t nh. 3. Vi c d ng phát thông tin hàng h i v tìm ki m, c u n n do cơ quan ngh phát quy t nh ho c khi ã gi i quy t xong tình hu ng. i u 10. Phát tin c nh báo và thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a trên bi n 1. Các ài thông tin duyên h i Vi t Nam t ch c phát tin c nh báo cho ngư i, phương ti n ho t ng trên bi n bi t ch ng có bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a trong khu v c b nh hư ng trên bi n: a) Phát các b n tin v áp th p nhi t i, bão theo quy nh c a Quy ch báo áp th p nhi t i, bão, lũ; b) Phát thông tin v ng t, c nh báo sóng th n trên bi n theo quy nh c a Quy ch báo tin ng t, c nh báo sóng th n; c) Phát thông báo khu v c h n ch ho t ng trên bi n theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n thi t l p khu v c h n ch ho t ng trên bi n; d) Phát thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a trong khu v c b nh hư ng theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n; ) Vi c d ng phát tin c nh báo ho c thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a trên bi n do cơ quan có thNm quy n ngh phát quy t nh. 2. Các phương ti n thông tin i chúng phát tin c nh báo v thiên tai, th m h a trên bi n theo quy nh. Chương III: T CH C PH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N i u 11. Ph i h p tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng trên bi n 1. Thuy n trư ng phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m: a) Tham gia c u ngư i b n n trên bi n khi phát hi n hay nh n ư c tín hi u c p c u – khNn c p g n khu v c ang ho t ng, n u không m t an toàn cho ngư i, phương ti n c a mình; b) Tham gia h tr , c u h phương ti n g p n n theo quy nh; c) Ch p hành l nh i u ng tham gia tìm ki m, c u n n khi ư c cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n trên bi n huy ng. 2. Thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n có trách nhi m: a) Trong kh năng có th , tìm cách liên l c v i ngư i, phương ti n b n n n m tình hình, th ng nh t cách th c, t n s liên l c, bi n pháp duy trì liên l c v i ngư i, phương ti n b n n ng th i thông báo cho Cơ quan ch trì v tìm ki m, c u n n và t ch c, cá nhân liên quan bi t vi c tham gia tìm ki m, c u n n c a mình; b) Trư ng h p hai bên ã th ng nh t ư c bi n pháp h tr , lai d t, c u h ho c c u n n mà không c n s h tr thêm ph i báo Cơ quan ch trì v tìm ki m, c u n n bi t ng th i yêu c u ngư i, phương ti n ã phát tín hi u c p c u – khNn c p thông báo
 9. ngay cho các cơ quan, t ch c, ngư i ã báo tin c p c u – khNn c p d ng vi c h tr , c u n n; c) Trư ng h p c n s h tr thêm, ph i thông báo cho Cơ quan ch trì v tìm ki m, c u n n nh ng ngh h tr , giúp c n thi t và th ng nh t cách th c, t n s liên l c v i cơ quan ó. d) Thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n ph i th c hi n nhi m v theo s phân công c a Ch huy hi n trư ng và có trách nhi m thông tin, báo cáo cho Ch huy hi n trư ng. 3. Ch huy hi n trư ng a) Trư ng h p có m t phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n thì thuy n trư ng phương ti n là Ch huy hi n trư ng. Khi có hai ho c nhi u phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n thì Ch huy hi n trư ng s do Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ch nh. Khi có tàu bay tham gia ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n, thì Ch huy ph i h p hi n trư ng chung do Ch huy hi n trư ng trên bi n ch u trách nhi m; b) Ch huy hi n trư ng có trách nhi m: - Ph i h p ho t ng tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng gi a phương ti n n tìm ki m, c u n n v i ngư i, phương ti n b n n và v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n; - Duy trì thông tin liên l c gi a phương ti n n tìm ki m, c u n n v i ngư i, phương ti n b n n và phân công nhi m v c th cho t ng phương ti n tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n; thư ng xuyên báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n; - Th c hi n các ch d n, yêu c u v tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng c a Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n; - Báo cáo, xu t v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n vi c b sung, thay i k ho ch ho t ng tìm ki m, c u n n cho phù h p v i i u ki n th c t hay vi c d ng, ch m d t ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n. Vi c thay i k ho ch ho t ng tìm ki m, c u n n ph i ư c Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ch p thu n; - Trong trư ng h p khNn c p và không th liên l c ư c v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ư c quy n i u ch nh k ho ch hành ng tìm ki m, c u n n cho phù h p v i tình hình th c t , sau ó ph i báo cáo v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n trong th i gian ng n nh t. 4. Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n có trách nhi m: a) T ch c n m b t tình hình v tai n n, s c ưa ra phương án t ch c, i u ng ho c ki n ngh i u ng l c lư ng, phương ti n n ng phó k p th i và hi u qu ; b) Ph i h p v i ài thông tin duyên h i trong vi c yêu c u phát thông tin hàng h i v ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m trên bi n; d ng phát thông tin hàng h i v c u n n, c u h khi ã gi i quy t xong tình hu ng c p c u – khNn c p; duy trì thông tin liên l c v i Ch huy hi n trư ng, ch o ho t ng tìm ki m, c u n n; c) Ph i h p v i ngư i, phương ti n b n n, thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n; Ch huy hi n trư ng tùy theo t ng tình hu ng và di n bi n c a v vi c n m, x lý thông tin, ưa ra ch d n, bi n pháp h tr , c u n n k p th i;
 10. d) Tr c ti p i u ng l c lư ng, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n khi c n thi t; ki n ngh các c p có thNm quy n tr c ti p v tìm ki m, c u n n huy ng l c lư ng, phương ti n n ng phó khi vư t kh năng ng phó c a mình; ) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan khác ti n hành và gi i quy t h u qu v tìm ki m, c u n n. 5. ơn v ph i h p tìm ki m, c u n n có trách nhi m: a) Ch p hành l nh i u ng l c lư ng, phương ti n c a cơ quan có thNm quy n tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n; b) Ph i h p v i các ơn v tìm ki m, c u n n khác trong vi c i u hành phương ti n tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n dư i s i u hành c a ơn v ch trì tìm ki m, c u n n. K p th i thông báo cho cơ quan có thNm quy n bi t nh ng thông tin liên quan n ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n. 6. Ch phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m: a) Ch p hành nghiêm l nh i u ng c a cơ quan có thNm quy n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n; b) Ch p hành l nh c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n b o m an toàn sinh m ng cho ngư i, thuy n viên trên bi n trong trư ng h p ti n hành lai d t hay c u h phương ti n c a mình. 7. Doanh nghi p B o hi m ã bán b o hi m cho phương ti n b n n trên bi n có trách nhi m: a) Ph i h p và cung c p tài li u, h sơ và thông tin liên quan n ngư i, phương ti n ư c b o hi m theo n i dung yêu c u c a cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n khi ti n hành c u n n và gi i quy t v vi c; b) Ch p hành l nh c a cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n b o m an toàn sinh m ng cho ngư i, thuy n viên trên bi n trong trư ng h p ph i h p v i ch phương ti n ti n hành lai d t hay c u h phương ti n. i u 12. Ph i h p trong lai d t, c u h phương ti n b n n trên bi n 1. Vi c lai d t, c u h phương ti n ang g p n n trên bi n thoát kh i nguy hi m th c hi n theo các quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam. 2. Trư ng h p có nguy cơ gây m t an toàn cho ngư i khi lai d t, c u h , thuy n trư ng phương ti n b n n và phương ti n c u h ph i: a) Thông báo cho Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c bi t giám sát và có phương án c u n n k p th i; b) Trư ng h p nguy cơ m t an toàn ã ư c lo i tr , thông báo ngay cho Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ã báo v vi c m t an toàn d ng vi c giám sát, c u n n. 3. Trong trư ng h p khNn c p, vi c i u ng phương ti n chuyên dùng tìm ki m, c u n n, phương ti n quân s ho c công v tham gia ho t ng c u h do c p có thNm quy n quy t nh. 4. Trư ng h p phương ti n chuyên dùng tìm ki m, c u n n, phương ti n quân s ho c công v ã hoàn thành vi c c u h , ch phương ti n ho c thuy n trư ng ngh c u h ph i:
 11. a) Thanh toán chi phí cho vi c c u h theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam; b) Ch p hành các quy t nh c a c p có thNm quy n v x ph t vi ph m hành chính v hành vi không óng b o hi m b t bu c cho thuy n viên và thân tàu theo quy nh c a pháp lu t; Vi c cho phép phương ti n ho t ng tr l i ch ư c c p có thNm quy n quy t nh sau khi ã th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v m b o an toàn cho ngư i, phương ti n ho t ng trên bi n. i u 13. Ph i h p s d ng tàu bay tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n 1. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì i u ng tàu bay tìm ki m, c u n n; xác nh ho c ch o Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam xác nh khu v c bay tìm ki m; ch o doanh nghi p cung c p dich v không lưu l p k ho ch bay tìm ki m và thông báo k ho ch bay tìm ki m cho Trung tâm Qu n lý i u hành bay qu c gia. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i th ng nh t k ho ch bay tìm ki m, c u n n trên bi n. 3. Tàu bay tham gia tìm ki m, c u n n ph i thông báo k t qu quan sát, tìm ki m v cơ s cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n hàng không và Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam. 4. Vi c ch huy c u n n b ng tàu bay t i hi n trư ng trên bi n do Ch huy hi n trư ng tìm ki m, c u n n trên bi n m nhi m. 5. Theo yêu c u c a cơ s cung c p d ch v hàng không, cơ s cung c p d ch v không lưu yêu c u các tàu bay dân d ng ang ho t ng trong khu v c tìm ki m, c u n n tham gia vào vi c tìm ki m, c u n n. 6. Tàu bay c a Vi t Nam tham gia tìm ki m, c u n n ngoài vùng trách nhi m tìm ki m, c u n n c a Vi t Nam ho c tàu bay nư c ngoài tham gia tìm ki m, c u n n trong vùng trách nhi m tìm ki m, c u n n c a Vi t Nam th c hi n theo Th a thu n song phương v tìm ki m, c u n n gi a hai qu c gia. i u 14. Ph i h p tìm ki m, c u n n tàu bay b n n trên bi n 1. Trư ng h p tàu bay dân d ng lâm nguy, lâm n n trên bi n, doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i: a) Báo cáo Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n hàng không c a B Giao thông v n t i ng th i báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n xin ý ki n ch o; b) Ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m c u n n hàng h i Vi t Nam th ng nh t k ho ch hi p ng gi a các l c lư ng, phương ti n tìm ki m, c u n n hàng không và hàng h i; c) Ph i h p v i y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan t ch c tìm ki m, c u n n tàu bay lâm n n theo các h p ng ã ký k t. 2. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o, i u ng tàu bay tham gia tìm ki m, c u n n theo kho n 1 i u 13 Quy ch này và i u ng các l c lư ng tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n theo yêu c u c a t ng v vi c.
 12. i u 15. Ph i h p tìm ki m, c u n n trong ph m vi vùng có trách nhi m chung, khu v c ranh gi i v tìm ki m, c u n n trên bi n gi a Vi t Nam v i qu c gia khác 1. Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam và cơ s cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n hàng không l p các kênh thông tin tr c ti p v i Trung tâm tìm ki m, c u n n tương ng c a các qu c gia c n t ch c ph i h p tìm ki m, c u n n : a) Trao i thông tin v tình hu ng tìm ki m, c u n n: tình hình, s lư ng ngư i, phương ti n g p n n; l c lư ng, phương ti n c a m i qu c gia trong tham gia tìm ki m, c u n n; b) Xác nh trách nhi m, phân công ph m vi tìm ki m, c u n n c a m i bên; các n i dung ph i h p; t n s và cách th c liên l c c a l c lư ng tìm ki m, c u n n; c) T ch c tìm ki m, c u n n theo ph m vi ã phân công. 2. Trong trư ng h p c n thi t, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ph i h p v i B Ngo i giao và thông qua Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam ngh Trung tâm C u n n c a qu c gia có chung ranh gi i ưa l c lư ng, phương ti n c a Vi t Nam vào ph i h p tìm ki m, c u n n t i vùng bi n c a qu c gia ó c u ngư i, phương ti n b n n. i u 16. Ph i h p v i ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n nư c ngoài tham gia tìm ki m, c u n n trên vùng bi n Vi t Nam 1. Trư ng h p có ngh c a Cơ quan c u n n có thNm quy n c a qu c gia khác ưa ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n c a nư c ngoài tham gia tìm ki m, c u n n trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam, Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n th ng nh t v i các cơ quan, ơn v liên quan trong vi c c p phép. Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam là u m i ph i h p trong tìm ki m, c u n n trên bi n, thông báo v các yêu c u, i u ki n c th theo quy nh c a Vi t Nam và bi n pháp, cách th c ph i h p v i các l c lư ng tìm ki m, c u n n c a Vi t Nam khi tìm ki m, c u n n trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam. 2. Ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n c a nư c ngoài vào tham gia tìm ki m, c u n n trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam ph i: a) Ch u s giám sát vi c tuân th các quy nh c a Vi t Nam và có trách nhi m thông tin, báo cáo k p th i theo n i dung yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n Vi t Nam; b) Th c hi n nhi m v tìm ki m, c u n n theo s i u ph i chung c a ch huy tìm ki m, c u n n Vi t Nam t i hi n trư ng và cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n c a Vi t Nam. Chương IV: TRÁCH NHI M PH I H P HO T NG TÌM KI M C U N N TRÊN BI N C A CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN i u 17. Trách nhi m c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n
 13. 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch qu c gia v tìm ki m, c u n n trên bi n, xây d ng các phương án ph i h p tìm ki m, c u n n trong các tình hu ng d ki n trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. i u ng và t ch c ph i h p các l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, các a phương, các t ch c và cá nhân k p th i ng phó khi x y ra tình hu ng. 3. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Giao thông v n t i, B Ngo i giao và các B , ngành liên quan trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a nư c ngoài th c hi n vi c tìm ki m, c u n n t i vùng bi n c a Vi t Nam. 4. Trư ng h p c n ưa l c lư ng, phương ti n c a Vi t Nam th c hi n tìm ki m, c u n n t i vùng bi n c a qu c gia khác, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ngh qu c gia ó c p phép và ph i h p k p th i tìm ki m, c u nh ng ngư i ang b n n trên bi n. 5. nh kỳ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n c a các l c lư ng thu c B , ngành, a phương và báo cáo t xu t khi có tình hu ng. i u 18. Trách nhi m c a Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương 1. Ch o các bi n pháp phòng tránh bão, áp th p nhi t i trên bi n. 2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n trong vi c xây d ng các phương án huy ng l c lư ng, phương ti n tìm ki m, c u n n khi có ngư i, phương ti n b n n trên bi n do bão, áp th p nhi t i trên bi n gây ra. i u 19. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. Ph i h p và th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n xây d ng và tri n khai các phương án k t h p vi c s d ng l c lư ng, phương ti n c a H i quân, Không quân, Biên phòng, C nh sát bi n và các l c lư ng khác c a Quân i trong th c hi n nhi m v c a B Qu c phòng g n v i vi c s n sàng tr c và tham gia tìm ki m, c u n n theo a bàn ho t ng trên bi n. 2. Huy ng l c lư ng, phương ti n quân i tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi có tình hu ng và theo yêu c u c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n. 3. Th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Giao thông v n t i, B Ngo i giao trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a nư c ngoài th c hi n vi c tìm ki m, c u n n t i vùng bi n Vi t Nam. 4. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n c a l c lư ng qu c phòng theo quy nh. i u 20. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các t nh, thành ph trưc thu c Trung ương ven bi n xây d ng và tri n khai các phương án k t h p vi c s d ng l c lư ng, phương ti n c a các chuyên ngành Hàng h i, Hàng không, ư ng th y n i a thu c B k t h p v i vi c th c hi n nhi m v c a mình v i vi c s n sàng tham gia tr c và tìm ki m, c u n n trên bi n và ven bi n. 2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o h th ng tìm ki m, c u n n hàng h i, hàng không t ch c t t vi c i u ph i ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n theo quy nh.
 14. 3. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B huy ng l c lư ng, phương ti n c a mình tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi có tình hu ng và theo yêu c u c a Cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n. 4. Th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Qu c phòng, B Ngo i giao ch o chuyên ngành Hàng h i, Hàng không trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a nư c ngoài th c hi n tìm ki m, c u n n t i vùng bi n Vi t Nam. 5. Công b các t n s (kênh) tr c canh, c p c u – khNn c p c a h th ng ài thông tin duyên h i Vi t Nam, các phương th c liên l c v i trung tâm và các tr m ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i cho các phương ti n ho t ng trên bi n, các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan bi t thông tin, ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n. 6. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n c a các l c lư ng, phương ti n thu c B theo quy nh. i u 21. Trách nhi m c a B Th y s n 1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n ngh cá trên bi n theo các tình hu ng. 2. Ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n tri n khai các phương án k t h p vi c ánh b t th y s n c a ngư dân theo nhóm v i tr c và s n sàng tham gia tìm ki m, c u giúp nhau khi x y ra tai n n, s c . 3. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B huy ng l c lư ng, phương ti n chuyên ngành th y s n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi có tình hu ng và theo yêu c u c a Cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n. 4. Ban hành các tiêu chuNn ngành v trang thi t b thông tin liên l c cho các phương ti n th y s n ho t ng xa b kh năng thông tin liên l c ư c v i ài thông tin duyên h i theo quy nh. 5. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n c a B theo quy nh. i u 22. Trách nhi m c a B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B theo dõi và phát các tin v áp th p nhi t i, bão, thông tin v ng t, c nh báo sóng th n trên bi n theo quy nh. 2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , cung c p k p th i các thông tin v th i ti t, khí tư ng th y văn, ng t, c nh báo sóng th n theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n ph c v ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n. i u 23. Trách nhi m c a B Bưu chính, Vi n thông 1. Ch trì, ph i h p v i các Bô, ngành liên quan th ng nh t quy nh các t n s tr c canh, c p c u – khNn c p, quy nh v thông tin liên l c vô tuy n; ưu tiên b o m thông tin liên l c ph c v công tác ch o, i u hành ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n. 2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông huy ng l c lư ng c a ngành tham gia b o m thông tin liên l c ph c v công tác ch o, i u hành ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n.
 15. i u 24. Trách nhi m c a B Y t 1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên quan xây d ng phương án, v trí các cơ s y t t ch c c p c u cho n n nhân b n n trên bi n theo các tình hu ng b o m k p th i, hi u qu . 2. Ch o l c lư ng y t ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam và các Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ch d n, hư ng d n vi c sơ, c p c u t xa cho ngư i b n n trên bi n khi c n tr giúp y t . 3. Ch o l c lư ng y t ph i h p tham gia c p c u cho n n nhân b n n trên bi n theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n. i u 25. Trách nhi m c a B Ngo i giao 1. Ch o các cơ quan thu c B , các cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ph i h p v i các nư c và các t ch c qu c t tìm ki m, c u n n i v i ngư i, phương ti n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam g p tai n n, s c ngoài vùng bi n c a Vi t Nam bao g m c vùng tìm ki m, c u n n hàng h i và hàng không. 2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các B , ngành ch c năng thông qua ư ng ngo i giao, ngh các cơ quan ch c năng nư c ngoài giúp t ch c tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n c a Vi t Nam b tai n n, s c ; ng th i h tr c u ngư i, phương ti n, làm các th t c c n thi t và gi i quy t các v n phát sinh khác ưa ngư i, phương ti n v nư c. 3. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n các B , ngành liên quan làm các th t c ngo i giao trong trư ng h p tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n nư c ngoài b n n trong vùng bi n Vi t Nam khi c n thi t. i u 26. Trách nhi m c a B Tài chính, B K ho ch và u tư Ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n b o m ngân sách cho ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n theo quy nh nh m gi m t i m c th p nh t thi t h i có th x y ra; ki m tra vi c qu n lý, s d ng tài chính, ngân sách ư c c p. i u 27. Trách nhi m c a các B , ngành khác 1. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành có l c lư ng, phương ti n có kh năng và i u ki n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n báo cáo v y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n nghiên c u, ưa vào phương án s d ng l c lư ng, phương ti n trong k ho ch qu c gia v tìm ki m, c u n n trên bi n. 2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành k p th i t ch c l c lư ng, phương ti n c a mình tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi ư c y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các c p có thNm quy n huy ng. i u 28. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n 1. Xây d ng các phương án huy ng l c lư ng, trang thi t b c a a phương, c a các cơ quan, t ch c Trung ương ho t ng t i a phương tham gia tìm ki m, c u n n trên vùng ven bi n thu c a bàn qu n lý. 2. Ch trì, ph i h p l c lư ng, phương ti n c a a phương, c a các cơ quan, t ch c Trung ương t i a phương tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n trên khu v c ven bi n thu c a bàn qu n lý.
 16. 3. Thông báo Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c i u ng phương ti n n tham gia trong trư ng h p c n huy ng thêm phương ti n tìm ki m, c u n n hàng h i. 4. Ki n ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, a phương khác ph i h p tham gia tìm ki m, c u n n trong trư ng h p tình hu ng vư t kh năng ng phó c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n. i u 29. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có phương ti n ho t ng trên bi n 1. Ch p hành l nh c a Cơ quan có thNm quy n huy ng phương ti n c a mình tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n. 2. Ph i h p và thông tin, báo cáo y theo n i dung yêu c u c a Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ti n hành và gi i quy t v tìm ki m, c u n n i v i ngư i, phương ti n c a mình. 3. T ch c, cá nhân có phương ti n và thuy n b i u ki n và tình nguy n tr c s n sàng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n trong k ho ch qu c gia v tìm ki m, c u n n trên bi n báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n nghiên c u kh năng tham gia trong k ho ch và huy ng tr c ho c tham gia tìm ki m, c u n n khi c n thi t. Chương V: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân không th c hi n trách nhi m quy nh t i Quy ch này thì tùy tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. i u 32. T ch c th c hi n y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan có trách nhi m tri n khai, t ch c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n k p th i xu t nh ng v n n y sinh c n s a i, b sung báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2