intTypePromotion=3

Quyết định số 180/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Mai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 180/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2003/QĐ-UB về thành lập Tổ chức Giám định pháp y tâm thần do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 180/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định tư pháp ; Căn cứ Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26 tháng 01 năm 1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Giám định tư pháp ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2464/SYT-TCCB ngày 04 tháng 8 năm 2003, của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1875/STP-BTTP ngày 18 tháng 8 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 105 /TCCQ ngày 03 tháng 9 năm 2003 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay thành lập Tổ chức giám định pháp y tâm thần trên cơ sở tách ra từ Tổ chức giám định pháp y - pháp y tâm thần. Tổ chức giám định pháp y tâm thần có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và gắn trong dự toán kinh phí của Bệnh viện Tâm thần thành phố. Trụ sở của Tổ chức giám định pháp y tâm thần đặt tại Bệnh viện Tâm thần thành phố, số 192, đường Bến Hàm Tử, phường 1, quận 5. Điều 2.- Tổ chức giám định pháp y tâm thần có nhiệm vụ : 2.1- Thực hiện giám định trong lĩnh vực pháp y tâm thần những vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương và Trung ương trưng cầu theo luật định. 2.2- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.
  2. 2.3- Đảm bảo chế độ bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan và chế độ báo cáo, lưu trữ, bảo mật theo quy định hiện hành. Điều 3.- Tổ chức giám định pháp y tâm thần do Giám định viên trưởng phụ trách và có các giám định viên. 3.1- Giám định viên trưởng và giám định viên phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp. 3.2- Giám định viên trưởng và các giám định viên có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong pháp luật tố tụng, Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản pháp quy có liên quan. 3.3- Giám định viên trưởng Tổ chức giám định pháp y tâm thần có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức giám định pháp y tâm thần thông qua Sở Y tế và Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ; chế độ tiền lương và bồi dưỡng đối với giám định viên được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định có liên quan trước đây trái với Quyết định này. Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan và các thành viên Tổ chức giám định pháp y tâm thần có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận : PHỐ - Như điều 5 CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - Tòa án nhân dân thành phố - Viện kiểm sát nhân dân thành phố - Công an thành phố - Sở Tài chánh-Vật giá Lê Thanh Hải - Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b) - VPHĐ-UB : PVP/VX, - Tổ VX, NC - Lưu (VX/Ph)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản