intTypePromotion=1

Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013

Chia sẻ: Ngo Kien Hao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013 về việc ban hành nội quy lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013

  1. CÔNG TY CP ĐT­XD QUẢNG PHÁT CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 286/QPIC­HCNS Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày.... tháng … năm 2013 QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành nội quy lao động TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT  Căn cứ  Bộ  Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ  sung  một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định  chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách   nhiệm vật chất, Nghị  định số  33/2003/NĐ­CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính  phủ  sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị  định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995  của Chính phủ;  Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT­BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ  Lao động ­ Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị  định  số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một   số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định  số 33/2003/NĐ­CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ; Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u   1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy lao động” của Công  ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Quảng Phát. Đi ề u   2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan  có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây   trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Đi ề u   3.   Các   Ông   (Bà)   Trưởng/phó   phòng/ban   trực   thuộc   Công   ty   và   mọi   người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC ­ Như Điều 3,                                                                                 ­ Sở LĐTBXH Tp HCM,    ­ Lưu VT, HCNS. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2