Quyết định số 3032/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 3032/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 27, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3032/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3032/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 27, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2949/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5018/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 27, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 84,99 100,00 84,99 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 84,99 100,00 84,99 100,00 2.1 * t OTC 26,11 30,72 25,41 29,90
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,11 100,00 25,41 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 29,76 35,02 30,46 35,84 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,60 2,02 0,68 2,23 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 9,18 30,85 2,06 6,76 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 9,18 100,00 2,06 100,00 2.2.3.3 + t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 + t s n xu t v t li u xây d ng SKX 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 19,98 67,14 27,72 91,00 2.2.4.1 + t giao thông DGT 12,80 64,06 16,83 60,71 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,23 1,15 0,23 0,83 + t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 3,91 19,57 7,68 27,71 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,14 0,70 0,06 0,22 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 2,26 11,31 2,28 8,23 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,64 3,20 0,64 2,31 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 29,12 34,26 29,12 34,26 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha
  3. Th Di n CH TIÊU Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG 2 N IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG 3 PN0(a)/PN1(a) NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 5,14 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 5,14 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 5,14 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 13,44 2.1 t OTC 5,84 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 5,84 2.2 t chuyên dùng CDG 7,60 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 7,12 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,48 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN
  4. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 27 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 27, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Di n Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 84,99 84,99 84,99 84,99 84,99 84,99 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 84,99 84,99 84,99 84,99 84,99 84,99 2.1 * t OTC 26,11 31,25 31,12 30,16 28,22 25,41 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,11 31,25 31,12 30,16 28,22 25,41 2.2 * t chuyên dùng CDG 29,76 24,62 24,75 25,71 27,65 30,46 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,60 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 9,18 4,04 4,04 3,98 3,71 2,06 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 9,18 4,04 4,04 3,98 3,71 2,06 doanh 2.2.3.3 + t cho ho t ng khoáng s n SKS
  5. + t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 19,98 19,90 20,03 21,05 23,26 27,72 2.2.4.1 + t giao thông DGT 12,80 12,80 12,91 14,09 14,83 16,83 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 + t chuy n d n năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 3,91 3,91 3,91 3,75 5,22 7,68 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 2,26 2,26 2,28 2,28 2,28 2,28 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Mã t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N 1 NNP/PNN SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B NKH/PNN T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 3 RDD/NKR(a) PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T
  6. T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T NTD/PN1(a) 5,14 5,14 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng SMN/PN1(a) 5,14 5,14 t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 PKT(a)/OTC nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CDG/OTC t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 CTS/OTC 5,14 5,14 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CQA/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng CSK/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a CCC/OTC t sông r ch và m t nư c 4.4 TTN/OTC chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác NTD/OTC 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th LO I T PH I THU Di n Mã Năm Năm Năm Năm Năm t H I tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 13,44 5,22 0,13 1,18 2,21 4,70 2.1 t OTC 5,84 0,13 0,96 1,94 2,81 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 5,84 0,13 0,96 1,94 2,81 2.2 t chuyên dùng CDG 7,60 5,22 0,22 0,27 1,89 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 7,12 5,14 0,06 0,27 1,65 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,48 0,08 0,16 0,24
  7. 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN chuyên dùng i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 27 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản