Quyết định số 313/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 313/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 313/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 313/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 313/2006/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua – khen thưởng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b), Tuấn (55.b). Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản