intTypePromotion=1

Quyết định số 323/2006/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
6
download

Quyết định số 323/2006/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 323/2006/QĐ-UBCK về qui định giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành, để sửa đổi Quyết định 245/QĐ-UBCK về qui định giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 323/2006/QĐ-UBCK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC ******** ****** Số: 323/2006/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 245/QĐ-UBCK VỀ QUI ĐỊNH GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Khoản 3.1 Điểm 3 về Tổ chức giao dịch tại Hướng dẫn qui định đăng ký, giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 245/QĐ-UBCK ngày 04/5/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau: “TTGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định trong Bộ Luật Lao động. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định thay đổi ngày giao dịch trong trường hợp cần thiết”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu: VP, PTTT.
  2. Vũ Bằng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2