intTypePromotion=3

Quyết định Số: 393/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 393/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 393/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG HÀ HÙNG, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 393/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------------- Số: 393/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG HÀ HÙNG, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 104-CV/BCSĐ, ngày 25 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 536/TTr-BNV, ngày 02/3/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Hùng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Hà Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để b/c); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, NC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản