Quyết định số 445-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 445-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 445-BYT/QĐ về các chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng bằng hiện vật trong ngành sản xuất dược do Bộ Y Tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 445-BYT/QĐ

  1. B YT VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 445-BYT/Q Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 1974 QUY T NNH BAN HÀNH CÁC CH C DANH NGH NGHI P Ư C B I DƯ NG B NG HI N V T TRONG NGÀNH S N XU T DƯ C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 05-10-1961 c a H i ng Chính Ph quy nh nhi m v quy n h n t ch c b máy B Y t ; Căn c Thông tư s 02-TTg ngày 09-01-1963 c a Th tư ng Chính ph v ch b i dư ng b ng hi n v t cho công nhân, viên ch c nhà Nhà nư c làm vi c trong nh ng ngành ngh c bi t có h i n s c kh e; ư c s th a thu n c a B Lao ng t i Công văn s 1193-L /TL ngày 27-9-1974 v vi c b i dư ng hi n v t cho công nhân s n xu t dư c thu c ngành y t ; QUY T NNH: i u 1. – Ban hành kèm quy t nh này các ch c danh b i dư ng hi n v t cho công nhân s n xu t dư c ngành y t và thi hành th ng nh t trong toàn ngành k t ngày 01 tháng 10 năm 1974. i u 2. – Các ch c danh và văn b n quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. – các ông Chánh Văn phòng, V trư ng t ch c cán b , Giám c và Trư ng Ty các S , Ty y t ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Vũ Công Thuy t H TH NG HÓA
  2. CÁC CH C DANH NGH NGHI P LÀM VI C TRONG I U KI N CH I Ư C B I DƯ NG HI N V T C A CÔNG NHÂN S N XU T DƯ C NGÀNH YT TT Ch c danh ngh nghi p i u ki n làm vi c 1 2 3 M c b i dư ng hi n v t giá 0,60 /ngày 1 S n xu t các lo i axit c, m nh như Ch u nh hư ng c a các hơi c HCl, H2SO4 Cl2H2SO4 S n xu t các lo i mu i: s t 3 Clorua Khi làm ph n ng ch u nh hư ng c a 2 Nasunfat, Tricanxiph tphát k m các hơi c Cl2, SO2, H2 clorua Bariclorua, Megiésunfat, s t II sunfat, Bismuth sous nitrat. S n xu t Clorofoc 3 Ch u nh hư ng c a c a clofoc, ch t c i v i th n kinh ph n ng t gamma S n xu t Rimifon Picolin là lo i ch t c tác d ng v i thu c tím t o thành rimifon. Trong 4 khi làm ph n ng ch u nh hư ng c a ch t c gamma picolin và m t s axit, ki m m nh. Ch u nh hư ng c a ch t c b ng A nhôm ph tphua. Ch u nh hư ng c a ch t c Anilin, 5 Xông dư c li u b ng ph tphua nhôm Phénétidin, sunfua cacbon, Toluen. Ch u nh hư ng c a ch t c camphora anhyriccoxetic, H2SO4, 6 S n xu t Etoxyt Benzen. Ch u nh hư ng c a ch t gây mê, c i v i h th n kinh trung ương. 7 i u ch axit camphosunfonic 8 S n xu t ete
  3. M c b i dư ng hi n v t tr giá 0,45 /ngày 1 Thu h i Oxyt th y ngân Ch u nh hư ng c a ch t c th y ngân Ch u nh hư ng c a hơi c Clo 2 S n xu t clorat Ch u nh hư ng c a nhi t cao và 3 t lò hơi khí CO Ch u nh hư ng c a b i hóa ch t c 4 Tr n, xay, rây, d p, óng cá lo i thu c c A, B, các lo i KS tô m c Làm vi c trong bu ng kín vô trùng, Pha ch , óng ng các lo i thu c tiêm nóng b c thi u không khí và ti p xúc 5 c AB v i hóa ch t c Làm vi c trong bu ng kín vô trùng, nóng b c thi u không khí và ti p xúc S n xu t cao gan tiêm 6 v i hóa ch t c 7 óng hàn ng kháng sinh Làm vi c trong bu ng kín vô trùng, nóng b c thi u không khí và ti p xúc v i hóa kháng sinh Ch u nh hư ng c a hơi c H2SO4 và tinh d u thông 8 S n xu t Tecpin Ch u nh hư ng c a các axit m nh và hóa ch t c 9 Chi t xu t Neriolim, Holamin Ch u nh hư ng c a ch t c thiêm tô và chu xa Ch u nh hư ng c a mã ti n 10 Pha ch , bao viên l c th n hoàn Ch u nh hư ng c a thu c phi n 11 Xay, rây, chi t xu t mã ti n Ch u nh hư ng c a ch t c lưu 12 Cô nh a thu c phi n và tách Mocphin huỳnh 13 Xông dư c li u b ng lưu huỳnh Làm vi c trong bu ng kín tuy t i vô trùng r t nóng b c và thi u không khí
  4. Làm vi c trong bu ng kín vô trùng nóng b c và thi u không khí 14 S n xu t subtilis 15 Làm catgut M c b i dư ng hi n v t giá 0,30 /ngày 1 óng d u giun Ch u nh hư ng c a d u giun ( c A) 2 Làm băng dính Ch u nh hư ng c a xăng cà cr p 3 S n xu t thu c tr mu i Ch u nh hư ng c a ch t c andhyric phtalic Ch u nh hư ng c a axit m nh và ki m 4 S n xu t amonium sunfat, amonium m nh clorua 5 Làm vi c trong i u ki n có mùi khai S n xu t axit benzoic c a nư c ái bò gây chó ch u Ch u nh hư ng c a c n cao ng t 6 ng t và say S n xu t Dextran Ch u nh hư ng c a c n cao ng t ng t 7 S n xu t c n etylic, c n palmatin Ch u nh hư ng c a nhi t cao, khí CO 8 Ch u nh hư ng c a hơi xăng Kéo ng tiêm b ng máy bu ng t p trung nhi u máy Ch u nh hư ng c a ch t c nhân ngôn 9 Bơm xăng và c t xăng trong h m Ch u nh hư ng c a nhi t cao và 10 Tôi chày c i có s d ng nhân ngôn khí CO – nt – 11 ng, ch n ng, trư c lò 1 mét Ch u nh hư ng c a b i hóa ch t lo i m nh 12 N u cao th o m c, tô m c cao xương. 13 Tr n, xây, rây, d p, m các lo i viên
  5. quinin, paludrin, APC, nivaquin ephenan, nha m t , s t oxalat, ho 14 long m Sao thu c nam, thu c b c Ch u nh hư ng c a nhi t cao và khí CO 15 Ch u nh hư ng c a H2SO4 và ch t S n xu t bari sunfat bari clorua 16 Ch u nh hư ng c a axit và ki m m nh 17 S n xu t talazon Ch u nh hư ng c a ch t c anhyric phtalic S n xu t anhyric phtalic Ch u nh hư ng c a nhi t cao nóng 18 và thư ng xuyên d m d u N u Phitin Ch u nh hư ng c a photphoric và ki m m nh 19 Ch u nh hư ng c a nhi t cao hơi Ph n ng dinatriphotphat xăng 20 Làm vi c trong bu ng vô trùng thi u không khí Hàn ng tiêm trong bu ng kín thi u không khí Làm vi c trong bu ng vô trùng thi u 21 không khí C y n m canxi gluconat – nt – 22 Ch u nh hư ng c a nhi t cao Pha ch các lo i thu c tiêm, bu ng vô 23 trùng – nt – 24 S n xu t sirô máu bò 25 Ra vào lò x y khi s y thu c Ch u nh hư ng c a nhi t cao, mùi khó ch u c a các ph t ng, kháng sinh 26 Cô s y các lo i hóa ch t MgSO4, Na2SO4,ZnCL2, BaCl2… Ch u nh hư ng c a c n cao H p các lo i thu c tiêm, thu c ph Ch u nh hư ng hư ng c a c n cao 27 t ng, kháng sinh – nt – 28 Chi t xu t dư c li u b ng c n cao Ch u nh hư ng c a axit m nh, c n 29 Nhào tr n c n cao v i b t thu c cao
  6. 30 Pha ch các lo i rư u thu c – nt – S n xu t d u chu i (amylaxetat) Ch u nh hư ng c a ch t c Novocain ( c B) 31 Ch u nh hư ng c a HCl c n cao , 32 Tách Nicotin t cao thu c phi n nhi t cao Tinh ch Novocain Ch u nh hư ng c a hơi axit c và ki m 33 Ch u nh hư ng c a b i hóa ch t và Giai o n t o mu i Macampho nhi t cao 34 Ch u nh hư ng c a b i thu c và dư c li u Bao t ng h p Tetrahydropalmatin 35 Xay, rây, x y b t tan, b t b kaolim, v i soda nahica 36 Xay, rây các lo i b t thu c và dư c li u 37 Cưa p g c hươu nai Ch u nh hư ng c a mùi hôi th i c a xương ng v t Ch u nh hư ng c a axit ki m 38 Chi t xu t Rotondin Ch u nh hư ng c a các lo i tinh d u 39 Pha ch d u cao sao vàng, d u c u ng t ng t khó ch u long 40 Ch u nh hư ng c a các hơi axit và Giai o n kh t o ch t trong quá trình ki m bay lên s n xu t MgSO4, Etoxyt, FeSO4, s t Oxalat 41 Cán ép luy n cao su, áp nút cao su Ch u nh hư ng c a mùi hôi cao su và nhi t cao 42 Ch u nh hư ng c a hơi axit m nh và V n hành mày Dion 6 ki m m nh Ch u nh hư ng c a khi CO2 43 L y khí CO2 Ch u nh hư ng c a H2SO4 44
  7. 45 Ph n ng t o s t II sunfat Ch u nh hư ng c a nhi t cao và ch n ng c a b ph n cơ khí c a nơi Bao viên thu c bao Thư ng xuyên ch u nh hư ng c a b i m c vì kh i lư ng dư c li u làm t i 46 hàng t n, m t khác thì làm vi c ngoài tr i o dư c li u v a nóng l i v a Phơi, s y, ch i m c dư c li u các hít b i ng t ng t khó ch u kho t p trung kh i lư ng l n Vôi sau khi s y thu c, hút nư c th i ra, công nhân tr c ti p ph i xúc vôi t nh ng t ho c thùng, túi l n b i vôi x c vào gây khó th ng t ng t tác h i 47 n ph i Ch u nh hư ng c a nhi t quá cao B o qu n kh i lư ng thu c l n b ng vôi 48 C t nư c trong bu ng h p t p trung nhi u máy xí nghi p dư c phNm II Hà N i
Đồng bộ tài khoản