intTypePromotion=1

Quyết định số 835/QĐ-BNN-TCTS

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 835/QĐ-BNN-TCTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 89/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN TRONG NĂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 835/QĐ-BNN-TCTS

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012 Số: 835/QĐ-BNN-TCTS QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 89/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN TRONG NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo; Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm như sau: 1. Tại Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm ban hành kèm theo Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT, số thứ tự 1, 3, 14, 15, 16 cột Đối tượng chính cần được bảo vệ đã in “họ tôm rảo (Metapenaeus)”. Đính chính lại là: “giống tôm rảo (Metapenaeus)” 2. Tại Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm ban hành kèm theo Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT, số thứ tự thứ 2 cột Phạm vi/Tọa độ cấm đã in: “D: (21006' N, 21006' N)” Đính chính lại là: “D: (21006' N, 107040'E)”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục Trưởng tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thuỷ sản tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TNMT, Tài chính, Tư pháp; Vũ Văn Tám - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Website Chính phủ; - Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ; - Sở NN &PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Website B ộ NN &PTNT; - Lưu: VT, TCTS.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản