intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

121
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 186/2000/Q§/BTC ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (c«ng v¨n sè 3478/BGTVT- TCKT ngµy 13/10/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A. Møc thu phÝ t¹i §iÒu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thu, nép qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý, Th«ng t sè 75/1998/TT-BTC ngµy 2/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 1.d, môc A, phÇn IV vµ ®iÓm 3.n, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 05/1999/BTC ngµy 13/1/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 3, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998. §iÒu 2: C¬ quan thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/12/2000. Mäi qui ®Þnh vÒ møc thu phÝ tríc ®©y tr¸i víi qui ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  2. 2 §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BiÓu møc thu phÝ cÇu qu¸n hµu Quèc lé 1A. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 186 /2000/Q§/BTC ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT §èi tîng thu phÝ Møc thu VÐ th«ng thêng VÐ th¸ng (®ång/vÐ/lÇn) (®ång/vÐ/th¸n g) 1 Xe m¸y 500 7.000 2 Xe lam, m¸y kÐo, c«ng n«ng, b«ng sen 5.000 75.000 3 Xe « t« c¸c lo¹i ®Õn 11 chç ngåi, xe buýt 10.000 150.000 c«ng céng vµ xe cã träng t¶i díi 2 tÊn 4 Xe «t« tõ 12 ®Õn 30 chç ngåi vµ xe cã 20.000 300.000 träng t¶i tõ 2 ®Õn díi 4 tÊn 5 Xe « t« tõ 31chç ngåi trë lªn vµ xe cã 25.000 370.000 träng t¶i tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 6 Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn 30.000 450.000 7 Xe cã träng t¶i tõ 15 tÊn ®Õn díi 18 tÊn 50.000 750.000 vµ xe chë hµng b»ng Conainer 20 fit trë lªn ®Õn díi 40 fit 8 Xe t¶i cã träng t¶i tõ 18 tÊn trë lªn vµ xe 70.000 1.000.000 chë hµng b»ng Container 40 fit trë lªn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2