intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
3
download

Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành mức thu phí qua cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 186/2000/Q§/BTC ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (c«ng v¨n sè 3478/BGTVT- TCKT ngµy 13/10/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A. Møc thu phÝ t¹i §iÒu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thu, nép qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý, Th«ng t sè 75/1998/TT-BTC ngµy 2/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 1.d, môc A, phÇn IV vµ ®iÓm 3.n, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 05/1999/BTC ngµy 13/1/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 3, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998. §iÒu 2: C¬ quan thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/12/2000. Mäi qui ®Þnh vÒ møc thu phÝ tríc ®©y tr¸i víi qui ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  2. 2 §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ cÇu Qu¸n hµu - Quèc lé 1A vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BiÓu møc thu phÝ cÇu qu¸n hµu Quèc lé 1A. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 186 /2000/Q§/BTC ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT §èi tîng thu phÝ Møc thu VÐ th«ng thêng VÐ th¸ng (®ång/vÐ/lÇn) (®ång/vÐ/th¸n g) 1 Xe m¸y 500 7.000 2 Xe lam, m¸y kÐo, c«ng n«ng, b«ng sen 5.000 75.000 3 Xe « t« c¸c lo¹i ®Õn 11 chç ngåi, xe buýt 10.000 150.000 c«ng céng vµ xe cã träng t¶i díi 2 tÊn 4 Xe «t« tõ 12 ®Õn 30 chç ngåi vµ xe cã 20.000 300.000 träng t¶i tõ 2 ®Õn díi 4 tÊn 5 Xe « t« tõ 31chç ngåi trë lªn vµ xe cã 25.000 370.000 träng t¶i tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 6 Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn 30.000 450.000 7 Xe cã träng t¶i tõ 15 tÊn ®Õn díi 18 tÊn 50.000 750.000 vµ xe chë hµng b»ng Conainer 20 fit trë lªn ®Õn díi 40 fit 8 Xe t¶i cã träng t¶i tõ 18 tÊn trë lªn vµ xe 70.000 1.000.000 chë hµng b»ng Container 40 fit trë lªn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2