intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành Quy định

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

114
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy định

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  K h o a   äc, C « n g  n g h Ö  M «i vµ tr n g   ën h ê sè 1091/1999/Q§­B K H C N M T   g µy  22 th¸ng 6 n¨ m  1999  n V Ò  viÖc b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   Ò  kiÓ m   v tra  h µ  n íc  N c h Êt lîng h µ n g  h o¸  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u   x n            B é  tr ëng  B é   h oa häc,  « ng  ngh Ö   K C vµ M «i tr êng  C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  ChÊt îng hµng    l   ho¸ ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1990; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng5  22    n¨m 1993  cña  ChÝnh phñ  vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ   vµ  M«i  êng; tr C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  th¸ng12  8    n¨m 1995  cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  ph©n  c«ng  tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    chÊt îng hµng  nícvÒ   l   ho¸; Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Tiªu chuÈn    l   ­ §o êng ­  ChÊt îng, l Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy ®Þnh    vÒ kiÓm  traNhµ      nícchÊtl    îng hµng   xuÊtkhÈu,nhËp  ho¸       khÈu". §iÒu  Tæng  TiªuchuÈn   l ­ChÊt îng chÞu  2.  côc    ­§o êng   l   tr¸chnhiÖm     tæ  chøc,híng dÉn  kiÓm        vµ  traviÖc  thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    cho QuyÕt  ®Þnh  2578/Q§­ sè  T§C ngµy  th¸ng10  28    n¨m  1996 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr ban hµnh  Quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  kiÓm     traNhµ    níc ®èi    víichÊt l hµng     îng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu. §iÒu    tæ  4. C¸c  chøc  c¸ nh©n  vµ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng    cã  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc Danh  môc ph¶ikiÓm       traNhµ      níc vÒ chÊt l    îng vµ    quan, tæ  c¸c c¬    chøc  thùc hiÖn kiÓm     traNhµ    níc ®èi    víichÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 2. 2 Bé  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  vµ  Céng  hoµ  héiChñ  X∙    ViÖt Nam   nghÜa    M«i  êng tr   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Q u y  ® Þ n h  v Ò  ki Ó m  tra N h µ  n íc c h Êt lîng h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1091/1999/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  th¸ng6  22    n¨m 1999 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng)  1. Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.1.V¨n    b¶n nµy quy ®Þnh  ph¬ng  thøc,néidung,thñ tôc kiÓm              traNhµ  nícvÒ    chÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  quyÒn    vµ  h¹n,tr¸chnhiÖm     cña c¸c bªn  ªnquan  li   trong kiÓm     tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu. 1.2.Quy    ®Þnh  nµy  îc ¸p  ®   dông  ®èi      víic¸c hµng ho¸ thuéc "Danh môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊt l   íi nícvÒ   îng"(d  ®©y  gäilµDanh      môc  hµng    ho¸ ph¶ikiÓm    Bé    tra)do  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  vµ  tr êng  c«ng  theo  bè  tõng      thêikú; kh«ng  dông  ¸p  ®èi    víihµng nhËp  khÈu    lµ hµnh      lýc¸nh©n, ngo¹igiao,hµng        mÉu, hµng  iÓnl∙m,héichî. tr       §èivíi     hµng    Æc     ho¸ ® thï,nÕu  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh  îcph©n    ®   c«ng  qu¶n    iNghÞ   lý t¹  ®Þnh   86/CP  ngµy 08/12/1995  quy  cã  ®Þnh  kh¸c    víiquy  ®Þnh nµy    th× thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  cña  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh.   TÊt  c¸ctæ  c¶    chøc  c¸nh©n  vµ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  íi (d   ®©y        gäit¾tlµ doanh nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu) cã    hµng   ho¸ thuéc Danh môc    trªnph¶i®¨ng    ký  kiÓm    chÞu  kiÓm    travµ  sù  tracña  quan,tæ  c¬    chøc  quy ®Þnh  i t¹ môc    1.4 cña quy ®Þnh nµy. 1.3.C¨n  ®Ó     cø  kiÓm    trachÊt l        îng ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  îc ®   c«ng  trong Danh  bè    môc  hµng    ho¸ ph¶ikiÓm      traban hµnh  hµng  n¨m. 1.4.ViÖc    kiÓm     chÊt l       travÒ   îng ®èi víihµng    ho¸ thuéc Danh    môc  hµng  ho¸ ph¶ikiÓm     C¬       trado  quan  kiÓm     traNhµ    chÊt l hµng    níc vÒ   îng  ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  hoÆc     Tæ chøc gi¸m ®Þnh  îc chØ   ®   ®Þnh  thùc hiÖn  íi (d   ®©y    gäichung    quan  lµC¬  kiÓm  tra). C¬  quan kiÓm       tra,Tæ chøc  gi¸m ®Þnh  îc Bé  ®   Khoa  häc, C«ng    nghÖ  vµ M«i  êng  tr chØ  ®Þnh  hoÆc  phèihîp víic¸c Bé          qu¶n    lýchuyªn ngµnh    chØ   ®Þnh, ® îcc«ng  kÌm      bè  theo trong Danh      môc hµng    ho¸ ph¶ikiÓm    tra. C¬  quan  kiÓm     tratiÕn hµnh    viÖc  kiÓm    tratheo    c¸c Quy tr×nh kiÓm       tra do  Tæng  côc    TiªuchuÈn   l ­§o êng   ­ChÊt îng hoÆc   qu¶n    l   Bé  lýchuyªn ngµnh    ban hµnh. C¸c    Quy tr×nh kiÓm     îc x©y  tra ®   dùng  theo híng dÉn thèng  nhÊt  vÒ nghiÖp  cña  vô  Tæng  côc    TiªuchuÈn   l ­§o êng   ­ChÊt îng. l 1.5.Hµng      ho¸ thuéc Danh    môc  ph¶ikiÓm       îcC¬       trasÏ®   quan  kiÓm     tra cÊp th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm     tra chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo mÉu  quy ®Þnh   iPhô    (sau  t¹  lôc 3  ®©y         gäi t¾t lµ Th«ng b¸o kÕt qu¶ 
 3. 3 kiÓm  tra).Th«ng    b¸o nµy  îc thÓ  ®   hiÖn b»ng mét trong    c¸c h×nh thøc sau  ®©y: * GiÊy    x¸c nhËn hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ®¹t yªu cÇu chÊt l    îng (theoph¬ng    thøc kiÓm      traquy  ®Þnh    t¹ Môc  i 3.1.1;  3.1.2;  3.2.1); * Th«ng b¸o  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    ®ñ thñ      tôc vÒ kiÓm     tra chÊtl    îng (theo ph¬ng    thøc kiÓm      traquy  ®Þnh    t¹ Môc  i 3.2); * Th«ng b¸o hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  miÔn kiÓm     tra chÊt l    îng (theoph¬ng    thøc kiÓm      traquy ®Þnh    t¹ Môc  i 3.2.2). Trªn c¬  c¸cnéidung    së      th«ng    b¸o nµy,c¬    quan    H¶i quan    sÏhoµn      tÊtthñ tôcH¶iquan      theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Trong  êng  tr hîp    l« hµng  kh«ng ®¶m  b¶o  yªu cÇu  chÊt îng,C¬   l   quan  kiÓm    tracÊp  Th«ng  hµng    b¸o  ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  kh«ng ®¶m  b¶o    yªu cÇu  chÊt l (Phô    cho   îng  lôc 3)  doanh nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu biÕt vµ    th«ng  b¸o cho thanh    trachuyªn ngµnh      tiªuchuÈn    l ­ ®o êng    ­ chÊt l    îng hoÆc  thanh  traBé    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    (sau ®©y        gäit¾tlµthanh    trachuyªn ngµnh) ®Ó       cã biÖn ph¸p xö      lýthÝch  hîp. C¸c  Th«ng    b¸o nµy  îccÊp  ®   cho  tõng l«hµng      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 1.6.Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc diÖn sau ®©y     îc miÔn  sÏ ®   kiÓm    trachÊtl  îng: * Hµng      ho¸ xuÊt khÈu  ® îcchøng    ®∙    nhËn      phï hîp TiªuchuÈn    ViÖt Nam     (TCVN)  chÊt l   vÒ   îng vµ/hoÆc  toµn,phïhîp víi   an          cÇu  yªu chÊt l    îng cña  hµng  ho¸ tronghîp ®ång            víi nhËp  níc khÈu; * Hµng    ho¸ nhËp khÈu mang dÊu        phï hîp tiªuchuÈn cña    nícxuÊt khÈu    ®∙  îcTæng  ®   côc    TiªuchuÈn   l ­§o êng   ­ChÊt îng thõa nhËn  c«ng  trong l     vµ  bè    tõng thêikú.     Thñ    tôcmiÔn  kiÓm    îcquy  tra®   ®Þnh    t¹ môc    i 3.3 cña  Quy  ®Þnh  nµy. 1.7.Hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu thuéc Danh  môc  hµng ho¸ ph¶i   kiÓm     tra,nÕu còng thuéc Danh    môc hµng    ho¸ trong khu«n    khæ  HiÖp ®Þnh  vÒ ®¶m   b¶o  chÊt l   thõa   îng vµ  nhËn  nhau  gi÷a ViÖt Nam       lÉn  ký      víi ngoµi, níc   sÏ® îcqu¶n        lýchÊtl    îng theo quy    ®Þnh cña  HiÖp  ®Þnh  ®ã. 1.8.ChÕ   gi¶m    ®é  nhÑ  kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: ChÕ   gi¶m  ®é  nhÑ kiÓm    îc¸p dông  tra®     cho      c¸cl«hµng  qua theo dâicã      lÞch sö    chÊt l     æn    îng ®¹tvµ  ®Þnh  theo    c¸c møc chÊt l    îng quy  ®Þnh trong c¨n     cø kiÓm     tra (th«ng qua thèng  kÕt  kª  qu¶ kiÓm         tra c¸c l« hµng xuÊt khÈu,   nhËp  khÈu). §iÒu kiÖn  dông  ¸p  ChÕ     ®é gi¶m nhÑ kiÓm     îc nªu  i tra®   t¹ môc    3.4 cña  Quy  ®Þnh  nµy. 1.9.Doanh    nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  tr¸chnhiÖm     cã    t¹o ®iÒu kiÖn cho  C¬  quan kiÓm     tra thùc hiÖn nhiÖm   (cung  vô  cÊp  mÉu,  s¬    hå  tµiliÖu  theo  quy ®Þnh),®ång      thêinép phÝ  kiÓm    tra,phÝ    thö nghiÖm  cho  quan  C¬  kiÓm   tra.  C¸c  phÝ    îcquy  trªn®   ®Þnh trong môc      3.5 cña Quy  ®Þnh  nµy. 1.10.C¸c  quan    C¬  kiÓm   traph¶i®¨ng  danh    ký  s¸ch,chøc    danh  mÉu   vµ  ch÷  cña    ký      ký  c¸n bé  c¸c v¨n b¶n  îcnªu  môc    ®   ë  1.5 cña  quy ®Þnh nµy    víiBé 
 4. 4 Khoa häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (Tæng  côc    TiªuchuÈn    l ­ §o êng    ­ ChÊt ­ l îng)vµ  qu¶n      Bé  lýchuyªn ngµnh.   2. Q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a C ¬  q u a n   ki Ó m  tra N h µ  n íc  2.1.QuyÒn    h¹n a) Yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cung cÊp c¸c    tµiliÖu  cÇnthiÕtphôc  cho    vô  viÖc  kiÓm tra. b) Ra    vµo   u    n¬il gi÷,b¶o  qu¶n  vËn  vµ  chuyÓn  hµng      ho¸ ®Ó kiÓm    travµ  lÊy mÉu.   c) Thùc    hiÖn viÖc kiÓm    trahµng    ho¸ theo quy ®Þnh  i t¹ môc  cña  3  Quy  ®Þnh nµy. d) CÊp    Th«ng    b¸o kÕt  qu¶  kiÓm    tracho  doanh  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu. e) Thu    phÝ  kiÓm    tra,phÝ    thö nghiÖm  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   g) KiÕn nghÞ thanh    tra chuyªn ngµnh  lý ®èi      xö    víic¸c doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp  khÈu  kh«ng thùc  hiÖn ®óng  viÖc  kiÓm     tra chÊt îng  l hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  theo  Quy  ®Þnh  nµy. KiÕn    nghÞ  doanh nghiÖp    c¸c biÖn ph¸p xö      lýhµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kh«ng      ®¹tyªu cÇu  chÊtl vÒ   ­ îng,theo      dâiviÖc  lývµ  xö    kÕt  qu¶  lý;kiÕn  xö    nghÞ  thanh    trachuyªn ngµnh    biÖn ph¸p xö        lýc¸chµng   ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kh«ng      ®¹tyªu cÇu. 2.2.Tr¸chnhiÖm     a) Thùc    hiÖn  viÖc  kiÓm    traNhµ    níctrong ph¹m    îcchØ    vi®   ®Þnh. b) §¶m     b¶o  tÝnh chÝnh    x¸c,trung thùc vµ      kh¸ch quan      khikiÓm        trac¸cl« hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈ. Tu©n    thñ chÆt      chÏ c¸c quy ®Þnh  trong c¸c     Quy tr×nh kiÓm    Tæng    trado  côc    TiªuchuÈn    l ­ §o êng    ­ ChÊt îng vµ  qu¶n  l   Bé  lýchuyªn ngµnh      ban hµnh. c) ChÞu  chØ    sù  ®¹o  híng  vµ  dÉn  tæ  vÒ  chøc  nghiÖp  cña  vµ  vô  Tæng  côc Tiªu chuÈn    l   ­ §o êng    ­ ChÊt îng    l vµ/ hoÆc     qu¶n    c¸c Bé  lýchuyªn ngµnh    quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  08/12/1995  c¸c Th«ng   ªntÞch  vµ    t li   híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy. d) TiÕp  nhËn  gi¶iquyÕt  vµ    khiÕu    n¹i cña doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp  khÈu      ®èi víiviÖc kiÓm    trachÊtl   m×nh   îng do  tiÕn hµnh.Trêng        hîp nÕu  lçi do    cña m×nh  trong viÖc    kiÓm    trachÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu g©y  thiÖth¹icho      doanh  nghiÖp  C¬  th×  quan  kiÓm     traph¶ihoµn      tr¶toµn  phÝ  bé  thö nghiÖm   hoÆc  phÝ  kiÓm     tra,®ång    thêicßn  ph¶ibåi th     êng  thiÖth¹icho      doanh  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   e) Lu    s¬    tr÷hå  kiÓm    tratrong thêih¹n  n¨m  tõ ngµy      3  kÓ    cÊp Th«ng    b¸o quy ®Þnh  i t¹ môc 1.5 cña Quy ®Þnh  nµy  xuÊt tr×nh      quan  vµ    khi c¸c c¬  cã  thÈm quyÒn    yªu cÇu.
 5. 5 g) Hµng  quý    göi b¸o c¸o    vÒ ho¹t ®éng    kiÓm     tra cho Tæng  côc Tiªu  chuÈn    l ­ §o êng    ­ ChÊt îng  l vµ/hoÆc    qu¶n    c¸c Bé  lýchuyªn  ngµnh theo    c¸c néidung    sau ®©y: * Sè îng,khèil         l    îng,gi¸trÞhµng    îckiÓm    ho¸ ®   tratheo tõng chñng  i     lo¹ ; *  l   Sè îng,khèi l c¸c l« theo   îng      tõng chñng  i lo¹ hµng ho¸ kh«ng    ®¹t yªu  cÇu  chÊtl vÒ   îng; * T×nh    h×nh  khiÕu    n¹icña  doanh  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  (nÕu  cã). h) Xin phÐp  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (Tæng  côc Tiªu  chuÈn   l ­§o êng   ­ChÊt îng)hoÆc     qu¶n    l   c¸cBé  lýchuyªn ngµnh    khi: * Thay    ®æi  ph¹m    vikiÓm  tra; * Thay    ®æi,bæ     sung    lµm  trôsë  viÖc; * T¹m      thêingõng  hoÆc   chÊm       døtho¹t®éng; 3. P h ¬ n g  thøc, éi d u n g  v µ thñ tôc ki Ó m  tra   n 3.1.KiÓm       trachÊtl    îng hµng    ho¸ xuÊtkhÈu:   ViÖc kiÓm     tra chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt khÈu    chØ  thùc hiÖn  i   t¹ bÕn ®i  theo ph¬ng    thøc kiÓm      tramÉu  hµng xuÊt khÈu  l«hµng    vµ    xuÊtkhÈu,cô      thÓ  nh sau: 3.1.1.  KiÓm     tramÉu   hµng  xuÊtkhÈu:   a) Tríc khi xuÊt      hµng, doanh  nghiÖp xuÊt khÈu   göi mÉu  hµng  xuÊt  khÈu cïng víib¶n        gií thiÖu,thuyÕt minh  i     (Catalogue)vµ        c¸c tµiliÖu kü    thuËt   cã  ªnquan  yªu  li   vÒ  cÇu  chÊt l cña   îng  hµng    ho¸ trong hîp    ®ång      víiníc nhËp  khÈu. Trªn c¬  néidung, yªu    së      cÇu  kiÓm       tra,tuú theo tÝnh chÊt cña    tõng  i lo¹  hµng    quan  ho¸,C¬  kiÓm    traquy  ®Þnh  l   sè îng mÉu   cÇn      göi®Ó ®¶m   b¶o    c¸c yªu cÇu      thö nghiÖm  l mÉu. vµ u  b)    C¬ quan  kiÓm     trathùc hiÖn    viÖc  nghiÖm     thö  c¸c chØ    tiªuchÊt l    îng ®∙  quy ®Þnh   cña mÉu   hµng  th«ng  vµ  b¸o kÕt qu¶ thö  nghiÖm   cho  doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    biÕt®Ó   lý.   xö    KÕt qu¶    thö nghiÖm   mÉu   hµng      ®¹tyªu cÇu  lµ c¨n cø        ®Ó ®èi  chiÕu        víic¸c l«hµng  xuÊt khÈu    sau nµy  cña chÝnh  doanh  nghiÖp  ®ã. Trong  êng    tr hîp mÉu  hµng  c¸cchØ    cã    tiªuchÊtl    îng kh«ng      phïhîp quy  ®Þnh, C¬    quan  kiÓm    trath«ng  cho  b¸o  doanh nghiÖp  biÕt®Ó   lýl¹ l«   xö        i hµng  tiÕn hµnh    vµ    göimÉu   hµng tiÕp theo ®Ó       kiÓm  tra. c) Trêng  kÕt    hîp  qu¶  nghiÖm   thö  mÉu  hµng    yªu  phï hîp  cÇu, khihµng      ho¸ tËp kÕt  cöa  ra  khÈu, doanh    nghiÖp xuÊt khÈu    th«ng  b¸o cho    C¬ quan  kiÓm    trabiÕt,  ®ång        thêigöibæ sung    s¬  c¸chå  sau: * GiÊy ®¨ng  kiÓm     ký  tra Nhµ    níc chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  (theoPhô      lôc1); * Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu    (sao y    b¶n  chÝnh); Sau    khi nhËn  îc c¸c hå  bæ   ®     s¬  sung    trªn ®©y,    C¬ quan kiÓm       tra sÏ kiÓm     trabao      gãi,ghi nh∙n  c¸c dÊu  vµ    hiÖu bªn ngoµicña    hµng    ho¸ thùc tÕ   
 6. 6 xuÊt khÈu      víimÉu  hµng    kiÓm     ho¸ ®∙  tra.Trêng      víimÉu   hîp phï hîp    hµng  ®∙  ® îckiÓm    íc,trong vßng  ngµy,C¬    tratr     01    quan  kiÓm      trasÏcÊp  th«ng    b¸o kÕt  qu¶  kiÓm     tratheo Phô    (l«hµng    tôc vÒ  lôc 3    ®ñ thñ    kiÓm     trachÊt l      îng)®Ó lµm    cho  c¨n cø  viÖc hoµn thµnh      thñ tôcth«ng quan. d) Trêng hîp hµng ho¸ xuÊt khÈu  kh«ng    phï hîp    víimÉu  hµng  ® îc ®∙    kiÓm    ícvÒ  tratr   bao      b×, ghinh∙n vµ      c¸cdÊu  hiÖu  ngoµi,viÖc  bªn    kiÓm      tral« hµng    îc chuyÓn  ®ã ®   sang  thùc hiÖn    theo tr×nh    tôc kiÓm       tù thñ    tral« hµng  xuÊtkhÈu  t¹ môc    nªu    i 3.1.2cña    Quy  ®Þnh  nµy. 3.1.2.  KiÓm       tral«hµng  xuÊtkhÈu:   a) Tríc khixuÊt khÈu          l« hµng, doanh    nghiÖp xuÊt khÈu    nép    s¬  c¸c hå  sau  ®©y  cho  quan  C¬  kiÓm tra: * GiÊy ®¨ng  kiÓm     ký  tra Nhµ    níc chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  (Phô    lôc1); * Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu    (sao y    b¶n  chÝnh); * C¸c chøng chØ  chøng nhËn hµng ho¸    phï hîp Tiªu chuÈn    ViÖt Nam     (nÕu cã)  yªu  vµ  cÇu  chÊt îng  l cña  hµng ho¸ trong hîp ®ång      víiníc nhËp  khÈu. b) Sau    khinhËn    s¬, C¬   ®ñ hå    quan  kiÓm       tra lÊy mÉu   hµng ho¸,thùc     hiÖn viÖc kiÓm     trachÊt l   th«ng   îng vµ  b¸o kÕt qu¶  kiÓm     trasau  ngµy  05  kÓ  tõ ngµy      lÊy mÉu.  Trêng    hîp mÉu  hµng    cÇu  ®¹t yªu  chÊt l   quan   îng,C¬  kiÓm  tracÊp    Th«ng  b¸o kÕt qu¶ kiÓm     tratheo Phô    (x¸cnhËn  lôc3    hµng    ho¸ xuÊt  khÈu    ®¹t yªu cÇu  chÊt îng).Trêng  l   hîp mÉu  hµng  kh«ng    ®¹t yªu cÇu,  C¬  quan  kiÓm       tra göi th«ng b¸o    l« hµng  kh«ng    ®¹t chÊt îng  l (Phô    cho  lôc 3)  doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu    lýl¹l«hµng.   ®Ó xö        i 3.2.KiÓm       trachÊtl    îng hµng    ho¸ nhËp  khÈu: ViÖc kiÓm    trachÊt l    îng hµng    ho¸ nhËp  khÈu  îcthùc hiÖn  i ®     t¹ mét    trong  hai®Þa    ®iÓm   sau: * KiÓm         trat¹ bÕn  i ®Õn; * KiÓm         trat¹ bÕn  i ®i; 3.2.1.  KiÓm       trat¹ bÕn  i ®Õn: KiÓm       trat¹ bÕn  i ®Õn   îcthùc hiÖn  ®     theo haiph¬ng      thøc: * KiÓm       tramÉu   hµng  nhËp  khÈu; * KiÓm         tral«hµng  nhËp  khÈu. 3.2.1.1.  KiÓm     tramÉu   hµng  nhËp  khÈu: a) Tríc khi nhËp      hµng, doanh    nghiÖp nhËp  khÈu    göi mÉu  hµng nhËp  khÈu  cïng    víib¶n  i gií thiÖu,thuyÕt minh      (Catalogue) vÒ     hµng  ho¸ cña bªn  b¸n hµng  c¸ctµiliÖu kü    vµ        thuËtcã  ªnquan.   li   Trªn c¬  néidung, yªu    së      cÇu  kiÓm       tra,tuú theo tÝnh chÊt cña    tõng  i lo¹  hµng    quan  ho¸,C¬  kiÓm    traquy  ®Þnh  l   sè îng mÉu   cÇn      göi®Ó ®¶m   b¶o    c¸c yªu cÇu      thö nghiÖm  l mÉu. vµ u  b)    C¬ quan kiÓm     trathùc hiÖn    viÖc  nghiÖm     thö  c¸c chØ    tiªuchÊt l    îng ®∙ quy ®Þnh  cña mÉu  hµng  th«ng  vµ  b¸o kÕt qu¶n thö nghiÖm  cho doanh  nghiÖp  nhËp khÈu biÕt ®Ó   lý.KÕt    xö    qu¶ thö nghiÖm   mÉu  hµng    ®¹t yªu 
 7. 7 cÇu    lµ c¨n  ®Ó   cø  ®èi chiÕu        víic¸c l« hµng nhËp khÈu sau nµy cña chÝnh  doanh nghiÖp ®ã. c) Trêng  kÕt    hîp  qu¶  nghiÖm   thö  mÉu  hµng    yªu  phï hîp  cÇu, khihµng      ho¸ nhËp    vÒ cöa  khÈu, doanh    nghiÖp nhËp khÈu th«ng  b¸o cho    C¬ quan  kiÓm    trabiÕt,  ®ång        thêigöibæ sung    s¬  c¸chå  sau  ®©y: * GiÊy ®¨ng  kiÓm     ký  tra Nhµ    níc chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  (theoPhô      lôc1); * Sao  b¶n    y  chÝnh b¶n      liÖtkª hµng    ho¸ (nÕu      cã),ho¸ ®¬n, vËn    ®¬n. §èi     víi  hµng      ho¸ lµdÇu nhên ®éng  ph¶ikÌm  c¬    thªm    hîp ®ång nhËp  khÈu (sao y  b¶n chÝnh); * C¸c    chøng    thchÊtl    îng cña    l«hµng  cÊp    tõbÕn  (nÕu  ®i  cã). Sau    khi nhËn  îc c¸c hå  bæ   ®     s¬  sung    trªn ®©y,    C¬ quan  kiÓm       tra sÏ kiÓm     trabao      gãi,ghi nh∙n  c¸c dÊu  vµ    hiÖu bªn  ngoµicña    hµng    ho¸ thùc tÕ    nhËp  cöa  vÒ  khÈu.Trêng            hîp phïhîp víimÉu  hµng  ® îckiÓm    íc,trong ®∙    tratr     vßng    ®Õn   ngµy,C¬   tõ 01  02    quan  kiÓm       trasÏ cÊp th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm   tratheo    Phô    (l«hµng  thñ tôc vÒ  lôc3    ®ñ      kiÓm    trachÊt l      îng)®Ó lµm    c¨n cø  cho viÖc hoµn  thµnh      thñ tôcth«ng quan. d) Trêng hîp hµng  ho¸ nhËp  khÈu kh«ng    phï hîp    víimÉu  hµng  ® îc ®∙    kiÓm    ícvÒ  tratr   bao      b×, ghinh∙n vµ      c¸cdÊu  hiÖu  ngoµi,viÖc  bªn    kiÓm      tral« hµng    îc chuyÓn  ®ã ®   sang  thùc hiÖn    theo tr×nh    tôc kiÓm       tù thñ    tral« hµng  nhËp khÈu  t¹ môc  nªu    i 3.2.1.2cña    Quy  ®Þnh  nµy. 3.2.1.2.  KiÓm       tral«hµng  nhËp  khÈu: a) Trêng  doanh  hîp  nghiÖp nhËp khÈu kh«ng    göi mÉu  hµng    ®Ó kiÓm  tra tr       íc,khihµng  ho¸ nhËp    vÒ cöa khÈu, doanh    nghiÖp ph¶i th«ng    b¸o cho  C¬  quan  kiÓm    trabiÕtvµ    nép    s¬  c¸chå  sau  ®©y: * GiÊy ®¨ng  kiÓm     ký  tra Nhµ    níc chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  (Phô    lôc1); * Sao  b¶n    y  chÝnh b¶n      liÖtkª hµng    ho¸ (nÕu      cã),ho¸ ®¬n, vËn    ®¬n. §èi     víi  hµng      ho¸ lµdÇu nhên ®éng  ph¶ikÌm  c¬    thªm    hîp ®ång nhËp  khÈu (sao y  b¶n chÝnh); * B¶n    gií thiÖu,thuyÕt minh  i     (Catalogue)hoÆc       tµiliÖu kü    thuËtcã  ªn   li   quan  hµng    vÒ  ho¸ cña ngêib¸n    hµng. b) Sau    khinhËn      s¬    ®ñ c¸c hå  trªn®©y,   C¬ quan kiÓm         trasÏ lÊy mÉu   hµng    thö nghiÖm  ho¸ vµ    theo c¸cchØ        tiªuquy  ®Þnh. Trêng hîp kÕt qu¶ thö nghiÖm     phï hîp    víiyªu cÇu    vÒ c¨n  kiÓm     cø  tra hµng  nhËp khÈu, C¬     quan  kiÓm     tra cÊp Th«ng  b¸o kÕt qu¶ kiÓm     tra theo  Phô    (x¸cnhËn  lôc3    hµng    ho¸ nhËp khÈu    ®¹tchÊtl    îng nhËp khÈu) cho    doanh  nghiÖp    ®Ó lµm    cho  c¨n cø  viÖc hoµn  thµnh      thñ tôcth«ng quan. Trêng hîp kÕt qu¶ thö  nghiÖm  kh«ng phï hîp    víiyªu cÇu    vÒ c¨n cø  kiÓm     trahµng nhËp  khÈu, C¬     quan  kiÓm     trath«ng b¸o    l« hµng kh«ng ®¶m   b¶o yªu cÇu  chÊt l cho   îng  doanh nghiÖp biÕt (Phô        lôc 3),®ång    thêith«ng  b¸o cho    quan  c¸c c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn    lý theo  ®Ó xö    quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   c) KÕt    qu¶    thö nghiÖm  mÉu  hµng    îc C¬  ho¸ ®   quan  kiÓm    u      tral gi÷ ®Ó lµm    quyÕt  c¨n cø  ®Þnh  viÖc thùc hiÖn        thñ tôc kiÓm    tracho      c¸c l«hµng cïng  
 8. 8 lo¹  icña doanh nghiÖp (cïng tªn gäi,ký        hiÖu, cïng  mét  chøc      do  tæ  trùc tiÕp  s¶n xuÊt)sau    nµy. 3.2.2.  KiÓm       trat¹ bÕn  i ®i: ViÖc kiÓm    trahµng    ho¸ nhËp khÈu  i t¹ bÕn  ® îcthùc hiÖn  ®i      theo tr×nh  tùsau:   3.2.2.1. Khoa   Bé  häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (Tæng  côc Tiªu chuÈn      ­ §o êng  ChÊt îng) hoÆc   qu¶n    l ­  l   Bé  lý chuyªn ngµnh  (®èi víihµng      ho¸  îc ®   ph©n  c«ng qu¶n    lý)th«ng    b¸o danh s¸ch c¸cTæ       chøc  gi¸m ®Þnh    nícngoµi® ­   îc thõa    nhËn,    C¬ quan  kiÓm       tra,Tæ chøc  gi¸m ®Þnh   îc chØ   ®   ®Þnh     ®Ó doanh  nghiÖp nhËp khÈu    lùachän  thùc hiÖn    viÖc kiÓm      trat¹ bÕn  i ®i. 3.2.2.2.Trêng      hîp doanh nghiÖp  nhËp khÈu  chän    Tæ chøc  gi¸m ®Þnh  níc ngoµikh«ng      thuéc danh s¸ch nãitrªn,doanh        nghiÖp  nhËp  khÈu  tr¸ch cã    nhiÖm  cung  cÊp cho  Khoa  Bé  häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (Tæng  côc    Tiªu chuÈn  l §o êng  ChÊt îng)hoÆc   qu¶n    l   Bé  lýchuyªn ngµnh      c¸c th«ng    hå  tinvµ  s¬ sau ®©y  cña  chøc  tæ  nµy    ®Ó xem     xÐt thùc hiÖn    thõa nhËn:   * Tªn      Tæ chøc  gi¸m  ®Þnh; * §Þa    chØ,      trôsë,®iÖn  tho¹iFax;   , * LÜnh    vùc,ph¹m     îng ho¹t®éng  thÓ;   vi,®èi t     cô  *  C¸c chøng chØ, chøng nhËn      vÒ hÖ thèng ®¶m  b¶o chÊt  îng  l ISO  9000; vÒ  phï hîp víiISO/IEC    sù        Guide    c«ng  39; vÒ  nhËn  phßng    thö nghiÖm   (nÕu  cã). C¨n  vµo  cø  th«ng    tintrong  s¬, trong  hå    vßng  ngµy, Bé  07    Khoa  häc  C«ng nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (Tæng  côc TiªuchuÈn  l   §o êng ChÊt îng)hoÆc   l   Bé  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    v¨n b¶n    sÏcã    chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn  cho tæ  chøc  nµy thùc hiÖn    viÖc  kiÓm    tra,®ång    thêith«ng    b¸o cho  quan  C¬  kiÓm    tra vµ  doanh  nghiÖp nhËp  khÈu biÕt. 3.2.2.3.Doanh    nghiÖp  nhËp khÈu  tr¸ch nhiÖm   cã    th«ng b¸o cho    Tæ chøc  gi¸m ®Þnh    nícngoµi®∙  îcthõa    ®   nhËn  c¸c c¨n cø  vÒ      kiÓm   ¬ng  trat øng  cho  i lo¹ hµng      ho¸ thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ ph¶ikiÓm    tra. 3.2.2.4.Khi hµng      ho¸ nhËp    vÒ cöa khÈu, tr×nh    thñ    îc thùc   tù vµ  tôc ®     hiÖn  sau: nh  a) Doanh    nghiÖp  nép    s¬    c¸chå  bæ sung  bao  gåm: * GiÊy ®¨ng  kiÓm     ký  tra Nhµ    níc chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  (theoPhô      lôc1); * Sao  b¶n    y  chÝnh b¶n      liÖtkª hµng    ho¸ (nÕu      cã),ho¸ ®¬n, vËn    ®¬n. §èi     víi  hµng      ho¸ lµdÇu nhên ®éng  ph¶ikÌm  c¬    thªm    hîp ®ång nhËp  khÈu (sao y  b¶n chÝnh); * Chøng      thchÊtl    îng cña    l«hµng  Tæ   do  chøc  gi¸m ®Þnh    nícngoµi®∙  ­   ® îc thõa    nhËn hoÆc     C¬ quan  kiÓm       tra,Tæ chøc gi¸m ®Þnh  îc chØ   ®   ®Þnh  cÊp    tõbÕn  ®i. b) C¬    quan  kiÓm   tratiÕn hµnh    kiÓm    phïhîp vÒ  trasù      bao      gãi,ghinh∙n  vµ    c¸c dÊu  hiÖu bªn ngoµicña    hµng    ho¸ thùc tÕ    nhËp  cöa  vÒ  khÈu    s¬  víihå  nhËp khÈu, nÕu        phï hîp trong vßng    ®Õn   ngµy  quan    tõ 01  02  C¬  kiÓm       trasÏ
 9. 9 cÊp Th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ kiÓm    tratheo  Phô    (hµng    lôc3  ho¸ nhËp  khÈu  thñ ®ñ    tôcvÒ    kiÓm    trachÊtl  îng). c) Trêng  kÕt    hîp  qu¶ kiÓm     s¬, kiÓm     trahå    trabao      gãi,ghinh∙n vµ      c¸c dÊu hiÖu  bªn ngoµi hµng    ho¸ thùc tÕ    nhËp  khÈu kh«ng      phï hîp,viÖc kiÓm   tral«hµng  chuyÓn      ®ã  sang kiÓm      tral«hµng theo      t¹ môc  thñ tôc nªu  i   3.2.1.2  cña Quy  ®Þnh  nµy. d) Chi phÝ cho viÖc kiÓm     i tra t¹ bÕn   do  ®i  doanh  nghiÖp nhËp  khÈu  tho¶ thuËn      víiTæ chøc  gi¸m ®Þnh   níc ngoµi hoÆc       C¬ quan kiÓm       tra,Tæ chøc gi¸m ®Þnh  îcchØ  ®   ®Þnh  thùc hiÖn    c«ng    t¸cnµy. 3.3.MiÔn    kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: §èit    îng miÔn  kiÓm    îcquy  tra®   ®Þnh    t¹ môc    i 1.6 cña  Quy  ®Þnh  nµy. §Ó   thùc hiÖn viÖc miÔn  kiÓm     tra cho mçi    l« hµng, tr       íc khi hµng    ho¸ xuÊt khÈu  hoÆc  nhËp  khÈu,  doanh  nghiÖp  xuÊt nhËp  khÈu    göi giÊy    xin miÔn  kiÓm     trachÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  (Phô      lôc2) cho  C¬  quan kiÓm  tra. Sau    khinhËn    kiÓm     ®ñ vµ  tratÝnh    cña  s¬  hîp lÖ  hå  hµng    ho¸,nÕu   ®¹t yªu  cÇu  trong vßng  ngµy  quan  th×    01  C¬  kiÓm      trasÏcÊp  Th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  kiÓm     theo  tra   Phô    (th«ng  lôc 3  b¸o miÔn  kiÓm     tra ®èi      víil« hµng  ho¸ cña  doanh  nghiÖp xuÊt khÈu,  nhËp khÈu)    ®Ó lµm  c¨n  hoµn  cø  thµnh  thñ    tôc th«ng quan. 3.4.ChÕ   gi¶m    ®é  nhÑ  kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu: §èi t ® îc thùc   îng    hiÖn chÕ     ®é gi¶m nhÑ  kiÓm     îc nªu  i tra ®   t¹ môc    1.8 cña  Quy  ®Þnh nµy. §iÒu kiÖn    ¸p dông  viÖc  vµ  thùc hiÖn  thÓ    cô  chÕ  gi¶m  ®é  nhÑ  kiÓm    tra nµy  îcnªu  thÓ  ®   cô  trong c¸cquy      ®Þnh  hoÆc  quy  tr×nh kiÓm      tra(®èivíi     tõng  lo¹  ihµng ho¸)do    Tæng  côc Tiªu chuÈn    l   ­ §o êng  ­ ChÊt îng,c¸c Bé     l     qu¶n    lý chuyªn ngµnh    ban hµnh theo nguyªn t¾c      sau ®©y: * Gi¶m    tÇn  suÊtkiÓm     îng l«li         tra(sè l     ªntôclÊymÉu   kiÓm  tra); * Gi¶m îng mÉu       l   lÊy kiÓm  tra; * Gi¶m    chØ    tiªukiÓm  tra. 3.5.PhÝ    kiÓm    tra,phÝ    thö nghiÖm  chÊtl    îng hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu: ViÖc    thu,qu¶n    sö  lývµ  dông  phÝ kiÓm     tra,phÝ  nghiÖm   thö  chÊt l    îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu   îc quy  ®   ®Þnh   iTh«ng   li   t¹  t ªntÞch gi÷a  Tµi Bé    chÝnh   Khoa  ­Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 4. K hi Õ u  n¹i µ gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i  v  q 4.1.Trong      thêih¹n  ngµy  tõ khinhËn  îcth«ng  7  kÓ      ®   b¸o    l«hµng  kh«ng  ®¹t chÊt îng    l xuÊt  nhËp  khÈu nªu  imôc   t¹  1.5  cña Quy  ®Þnh   nµy, doanh    nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  quyÒn    cã  ®Ò nghÞ  quan  C¬  kiÓm     tiÕn hµnh  tra®∙    kiÓm    trachÊt l    îng hµng    ho¸ cña m×nh xem       xÐt l¹ kÕt  i qu¶  kiÓm     trahoÆc   i t¸  kiÓm       travíi®iÒu kiÖn    l« hµng  îcgi÷ nguyªn  ®     t×nh tr¹ngban    ®Çu. NÕu  kÕt 
 10. 10 qu¶  ikiÓm     i   t¸  tra tr¸ víikÕt    qu¶ kiÓm     tra lÇn  ®Çu, th× doanh nghiÖp xuÊt  nhËp khÈu  kh«ng  ph¶itr¶chiphÝ        cho viÖc    t¸ kiÓm    i tra®ã. 4.2.Doanh    nghiÖp  xuÊt  nhËp  khÈu  quyÒn  cã  khiÕu      n¹ivÒ kÕt  luËn  cña  quan  C¬  kiÓm         tra®èi víihµng    ho¸ cña m×nh, khiÕu    n¹ihoÆc  khëikiÖn    hµnh  chÝnh  quyÕt  vÒ  ®Þnh  lýviph¹m  xö      cña    quan  thÈm  c¸c c¬  cã  quyÒn.   ViÖc  khiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu  , n¹i  khëikiÖn  gi¶iquyÕt    vµ    ®¬n  kiÖn  îc ®   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   5. T h a n h  tra v µ x ö  lý vi p h¹ m 5.1.NÕu     doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  nh÷ng hµng ho¸ thuéc  Danh môc  hµng    ho¸ ph¶ikiÓm         traviph¹m   c¸c quy ®Þnh cña    v¨n b¶n nµy vµ  c¸cv¨n b¶n  li       cã  ªnquan  kh¸c th× bÞ  ph¹ttheo      xö    quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  sè  57/CP ngµy  31/5/1997 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc  l ®o êng  chÊtl   vµ   îng hµng  ho¸. 5.2.C¸c  quan    C¬  kiÓm     trachÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu chÞu  sù  thanh    xö      travµ  lýviph¹m  cña  thanh    trachuyªn ngµnh          ®èi víiho¹t®éng  kiÓm  trachÊt l      îng hµng          ph©n  ho¸ phï hîp víisù  c«ng  qu¶n    lýNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng hµng ho¸. 5.3.Bé    Khoa  häc C«ng nghÖ   M«i  êng  vµ  tr phèi hîp      qu¶n      víic¸c Bé  lý chuyªn  ngµnh chØ   ®Þnh     C¬ quan  kiÓm     tra ®ång    quyÒn   thêicã  t¹m    thêi ®×nh  chØ  hoÆc     quyÒn  b∙ibá  kiÓm     traNhµ    chÊt l hµng    níc vÒ   îng  ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  nÕu  quan  C¬  kiÓm     kh«ng  tra®ã  thùc hiÖn    ®Çy  hoÆc   ®ñ  ®óng  thÈm  quyÒn  îcgiao trong viÖc  ®       kiÓm    traNhµ    níctheo  quy ®Þnh  nµy  c¸c vµ    v¨n b¶n    kh¸ccã  ªnquan.   li   5.4. C¸c    c«ng  chøc, viªn chøc      cña    C¬ quan  kiÓm       tra,Tæ chøc  gi¸m  ®Þnh  îc chØ  ®   ®Þnh  nh÷ng  cã  biÓu hiÖn kh«ng trung thùc khikiÓm             trax¸c nhËn  hoÆc   ý  cè  g©y  c¶n    trë cho doanh nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  trong    khi thõa hµnh  nhiÖm   th×  vô  tuú  theo møc       xö    luËt,xö  ®é sÏ bÞ  lýkû    ph¹thµnh    chÝnh  hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  ph¸p luËt.     P h ô  lôc 1 Céng  hoµ  héiChñ  X∙    ViÖt Nam   nghÜa    §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Gi Ê y ®¨n g k ý ki Ó m  tra N h µ  n íc c h Êt lîng  h µ n g  h o¸ x u Êt/nhË p k h È u
 11. 11 KÝnh   göi: . ........   . . ........ (Tªn   C¬   quan   kiÓm  tra). . .................... . . ................... §Þa   chØ:.. . ............ . . ............   §T:.. . ........... . . .........  . Fax:.. . .............. . .............. Doanh   nghiÖp   (tªn   ViÖt   Nam   vµ   tªn   giao   dÞch   quèc  tÕ):. . ............ . ............. .. . ....................................................... . . ....................................................... §Þa  chØ:.. . ................................................. . . ................................................ §iÖn  tho¹i . ....................  : . ....................Fax:.. . .................... . . . .................... Ngêili     ªnhÖ:.. . ................  . . ................Phßng  . . ban:.. . .............. . . .............. §¨ng  kiÓm    ký  traNhµ    nícchÊtl    îng hµng    ho¸ sau: Sè  Tªn  hµng  Khèil  îng/sèl  îng Thêigian/®Þa    ®iÓm    Ghi chó     TT ho¸ kiÓm    tra Hå  kÌm  s¬  theo gåm     cã: ­ Hîp  ®ång  sè: .. . ........... ­ PhiÕu  liÖt kª hµng  göi . . ........... .   sè:.. . .........   . . ........ ­   Ho¸   ®¬n   sè:   .. . ............. ­   GiÊy   CNCL/ATVS  . . ............  sè:. . ............ . . ........... ­ VËn    ®¬n    . . ...........    khaihµng  sè: .. . ............. Tê  . ­   ho¸ xuÊt/nhËp    khÈu  sè:. . . ­ .. . ......................................................   . . ...................................................... .. . . Chóng      t«ixin®¶m   b¶o mäi  ®iÒu  kiÖn  cho  quan  C¬  kiÓm     trathùc hiÖn    viÖc  kiÓm      tral«hµng nµy trong vßng  ngµy  tõkhihµng    15  kÓ      cËp c¶ng. (Tªn C¬    quan  kiÓm  tra) ..   .ngµy..   , .th¸ng..  . .n¨m... . . vµo    sæ ®¨ng  ký: §¹idiÖn    doanh  nghiÖp Sè: Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . .. (§¹i  diÖn  quan  C¬  kiÓm    tªn, traký    ®ãng  dÊu)       Ghi chó:GiÊy      ®¨ng  nµy  ký  kh«ng  thay thÕ    Th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  kiÓm    trachÊt l  ­ îng l«hµng.    
 12. 12 P h ô  lôc 2 Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  m i Ô n  ki Ó m  tra N h µ  n íc  c h Êt lîng h µ n g  h o¸ x u Êt/nhË p k h È u KÝnh  göi: . ......(Tªn C¬  . . .....  ..   quan  kiÓm    . . ................... tra).. . ................... §Þa  chØ:.. . .........§T:.. . .......Fax:. . ................... . . ........  .. . . ......  .. . . .................. Doanh  nghiÖp    (tªnViÖtNam   tªngiao dÞch    vµ      quèc    . . ......... tÕ):.. . .......... .. . ...................................................... . . ..................................................... §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ............................................... §iÖn  tho¹i . .....................  : . .....................Fax:. . . .................. . . . . .................. Ngêili     ªnhÖ:.. . ..................Phßng/ban:. . ............ . . .................  ..   . . ........... Xin miÔn    kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊt/nhËp  khÈu    díi®©y: 1.Tªn    hµng  ho¸: 2.Ký/nh∙nhiÖu      hµng  ho¸: 3.Sè îng khaib¸o:   l     4.N íc(hoÆc      h∙ng)s¶n    xuÊttheo khaib¸o:       5.C¶ng    chÊthµng:   6.C¶ng      dìhµng: 7.Thêigian xuÊt/nhËp        khÈu: 8.Thuéc      l«hµng  c¸cchøng    cã    tõsau: ­Hîp    ®ång  sè:    ­PhiÕu  ®ãng    gãisè: ­Ho¸    ®¬n  sè:    ­GiÊy  chøng  nhËn  xuÊtxø    sè: ­VËn    ®¬n  sè:    khaihµng  ­Tê    xuÊt/nhËp    khÈu  sè: 9.Doanh    nghiÖp  xuÊtkhÈu:   10.Doanh    nghiÖp  nhËp  khÈu: 11.GiÊy    chøng  nhËn  hµng    ho¸ thuéc diÖn    miÔn  kiÓm    trachÊtl  îng:    §∙  îc chøng  ®   nhËn    phï hîp    víiTCVN... .vÒ   .   chÊt îng  . l vµ/hoÆc   an  toµn theo GiÊy  chøng  nhËn sè:. .ngµy..  . . .cña.. . .(Tªn    . . . C¬ quan  cÊp    giÊy  chøng nhËn).. . ....... . . ......   Mang dÊu hiÖu    phï hîp    tiªuchuÈn cña    níc xuÊt khÈu  ® îc Tæng    ®∙    côc Tiªu chuÈn  l   §o êng chÊt îng  l thõa  nhËn:.. . ....... . . .......  (Tªn,sè    hiÖu    tiªu chuÈn     îcthõa nhËn) .. . .................. ®∙  ®       . . .................
 13. 13 Chóng        t«i göikÌm  xin theo ®©y      c¸cchøng    trªn: tõnªu  (Tªn C¬    quan  kiÓm  tra) ..   .ngµy..   , .th¸ng..  . .n¨m... . . vµo    sæ ®¨ng  ký: §¹idiÖn    doanh  nghiÖp Sè: Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . .. (§¹i   quan   diªnC¬  kiÓm    tªn, traký    ®ãng  dÊu) Ghi chó:GiÊy      ®Ò nghÞ  miÔn  kiÓm    trakh«ng  thay thÕ    Th«ng  miÔn  b¸o  kiÓm  trachÊt l        îng l«hµng       
 14. 14 P h ô  lôc 3 (Tªn c¬    quan  chñ  qu¶n) Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam   (TªnC¬    quan kiÓm      trachÊtl  îng) §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: Ngµy: T h « n g  b¸o k Õt q u ¶  ki Ó m  tra N h µ  n íc  c h Êt lîng h µ n g  h o¸ x u Êt/nhË p k h È u   1.Tªn    hµng  ho¸: 2.Ký/nh∙nhiÖu      hµng  ho¸: 3.Sè îng khaib¸o:   l     4.N íc(hoÆc      h∙ng)s¶n    xuÊttheo khaib¸o:       5.C¶ng    chÊthµng:   6.C¶ng      dìhµng: 7.Thêigian xuÊt/nhËp          khÈu: 8.Thuéc      l«hµng  c¸cchøng    cã    tõsau: ­Hîp    ®ång  sè: ­PhiÕu    ®ãng    gãisè: ­Ho¸    ®¬n  sè: ­GiÊy    chøng  nhËn  xuÊtxø    sè: ­VËn    ®¬n  sè: ­Tê    khaihµng    xuÊt/nhËp    khÈu  sè: 9.Doanh    nghiÖp  xuÊtkhÈu:   10.Doanh    nghiÖp  nhËp  khÈu: 11.GiÊy    ®¨ng  kiÓm    ký  trasè: 12.Ngµy      lÊy mÉu/  kiÓm  tra: 13.T¹i®Þa      ®iÓm: 14.C¨n  kiÓm    cø  tra: K Õt qu¶ kiÓ m  tra  VÝ  vÒ    dô  c¸ckÕt  luËn  thÓ  a    cã  ® ra trong biÓu    nµy: ­L«    hµng      ®¹tyªu cÇu  chÊtl    îng xuÊt/nhËp  khÈu. hoÆc   ­L«      hµng  îcmiÔn  ®   kiÓm    trachÊtl  îng. hoÆc   ­L«      hµng  kh«ng      ®¹tyªu cÇu  chÊtl    îng xuÊt/nhËp  khÈu  . hoÆc   ­L«      hµng  thñ tôcvÒ  ®ñ      chÊtl        îng ®èi víihµng  xuÊt/nhËp  khÈu.
 15. 15 KiÓm     traviªn (§¹i  diÖn  quan  C¬  kiÓm    tªn, traký   ®ãng  dÊu) (Hä    tªn,ch÷  ký) N¬i nhËn:   ­Doanh    nghiÖp  xuÊt/nhËp  khÈu  (doanh  nghiÖp  ®¨ng  KTCL  ký  cho    l«hµng) ­H¶i quan      cöa  khÈu. ­Lu  quan    C¬  kiÓm  tra.   (tªn,  ®Þa  chØ,  ®iÖn  tho¹iFax    , cña  quan  C¬  kiÓm  tra)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2