intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

233
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc thu Õ   T ën c sè 1126 T C T/ Q §/A C   n g µy  12 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò   viÖc ba n   µ n h  q u y  tr×nh  h n g hi Ö p  vô  p h¸t h µ n h, q u ¶ n    s ö   ô n g  h o¸ ® ¬ n   lý, d T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc thuÕ ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  281/H§BT  sè  ngµy 07/8/1990 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay lµChÝnh      phñ) vÒ    viÖc  thµnh  hÖ   lËp  thèng   thu thuÕ  Nhµ    nícthuéc  Bé    Tµi chÝnh  Th«ng   38  vµ  tsè  TC/TCCB   ngµy 25/8/1990 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm   vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña    hÖ thèng  thuÕ  thu  Nhµ níc; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  885/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 16/7/1998 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  Bé    ban hµnh  ChÕ   ph¸thµnh,qu¶n    dông    dé      lý,sö  ho¸ ®¬n b¸n  hµng; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  31/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  13/4/2001 cña  tr   Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  söa ®æi, bæ     sung chÕ  qu¶n    dông    ®é  lý,sö  ho¸ ®¬n   b¸n hµng, ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 885/1998/Q§­ BTC  ngµy  16/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  30/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  13/4/2001 cña  tr   Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  ban hµnh ChÕ   in,ph¸thµnh, qu¶n    dông    ®é        lý,sö  Ên chØ thuÕ;vµ    mét  v¨n b¶n  sè    ph¸p luËtkh¸cvÒ        hãa  ®¬n, chøng    tõ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  «ng  Trëng  phßng  Qu¶n    chØ  lýÊn  Tæng  côc  ThuÕ; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:  Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy Quy tr×nh nghiÖp vô  ph¸thµnh    qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n  thay thÕ    quy  tr×nh nghiÖp  qu¶n      vô  lýsö  dông  ho¸ ®¬n  ban  hµnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  1537  TCT/Q§/AC  ngµy  i 19/11/1999 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ. §iÒu   2: Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng;Trëng    phßng    Tæ chøc    vµ  c¸n bé  ®µo   t¹o,Trëng phßng ChÝnh s¸ch,Tr­   ëng  phßng    TµichÝnh  to¸n,Trëng  kÕ    phßng  Qu¶n    chØ  lýÊn  Tæng côc ThuÕ   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
 2. 2 Q u y  tr×nh n g hi Ö p  v ô  p h¸t µ n h, q u ¶ n  lý,  h   s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1126  sè  TCT/Q§/AC ngµy  th¸ng7  12    n¨m  2001 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc thuÕ) A. M ô C  § Ý C H  Y £ U  C Ç U 1. T¨ng    cêng viÖc qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n  mét  nh  c«ng  cña  cô  Nhµ  n­ íctrong viÖc      qu¶n    lýthuÕ,qu¶n        lýtµichÝnh ®¶m  b¶o c«ng b»ng      x∙héitrong   viÖc thùc  hiÖn nghÜa  nép  vô  thuÕ cho Ng©n  s¸ch Nhµ  níc,chèng    tham  nhòng, gãp    phÇn x©y  dùng      c¬ng  trËttù kû  trong lÜnh    vùc    tµichÝnh, t¨ng c­     êng ph¸p chÕ    cña Nhµ    níctrong qu¶n      lýkinh tÕ  gãp    vµ  phÇn  thùc hiÖn    c«ng  cuéc    c¶ic¸ch thuÕ    .   bícII 2. X©y    dùng mét quy  tr×nh qu¶n    dông      lý,sö  ho¸ ®¬n thèng nhÊt trong     ph¹m    vitoµn quèc.Gãp    phÇn   thu ®óng  chÝnh s¸ch,thu ®ñ  thuÕ      sè  ph¶ithu,     thu      s¸tvíit×nh  h×nh thùc  kinh  tÕ  doanh  hµng ho¸,dÞch  ph¸tsinh.Thóc    vô      ®Èy    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  thùc hiÖn  vô    h¹ch    to¸n kinh tÕ  chÕ        vµ  ®é sæ s¸ch kÕ    to¸n,ho¸ ®¬n,      chøng    vµo    tõ ®i  nÒ nÕp, thóc ®Èy      s¶n xuÊt,kinhdoanh    iÓn.     ph¸ttr B. N éi D U N G  Q U Y  T R × N H  N G H i Ö P  V ô  P H¸ T H µ N H, Q U ¶ N  L ý, S ö  D ô N G  H ã A  § ¥ N   I. u y  tr×nh c Ê p   h¸t,  Q p  b¸n, thanh q u y Õt  o¸ ® ¬ n h 1. CÊp        ph¸tho¸ ®¬n: C¸c  i     lo¹  ®¬n  Tæng  ho¸ do  côc  ThuÕ     ph¸thµnh  îc ®   cÊp  ph¸t,   qu¶n    lýtheo mét      hÖ thèng thèng  nhÊt trong c¶      níc. ­ Tæng    côc ThuÕ   cÊp      ph¸tho¸ ®¬n  cho  Côc  ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng. ­ Côc ThuÕ  c¸c tØnh, thµnh    phè cÊp ph¸t hãa    ®¬n  cho c¸c Chi côc  ThuÕ  quËn,huyÖn, thÞ    trùctiÕp b¸n hãa      x∙vµ        ®¬n  cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng hãa, dÞch  theo    vô  quy  ®Þnh  thuéc ph¹m    vi do  Côc ThuÕ  tØnh,thµnh    phè qu¶n lý. ­ Chi    côc ThuÕ  quËn, huyÖn,    thÞ      x∙ trùc tiÕp b¸n ho¸ ®¬n cho    c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  theo  vô  quy ®Þnh  thuéc  ph¹m      viChi côc ThuÕ   quËn huyÖn, thÞ      x∙qu¶n  lý. ChËm   nhÊt vµo    ngµy  th¸ng 10  15    hµng  n¨m, Chi côc      ThuÕ  ph¶ib¸o      c¸o ®Ó  Côc  ThuÕ  tØnh, thµnh    phè  kÕ   cã  ho¹ch  dông  sö  ho¸ ®¬n  n¨m sau    göi Tæng   côc ThuÕ.  l     Sè îng ho¸ ®¬n  cÇn  dông  sö  cña  tõng  i lo¹ ph¶is¸tvíit×nh        h×nh  thùc tÕ  dông      sö  ho¸ ®¬n  ®Þa  ë  ph¬ng.Khicã  thay ® æi  ho¹ch sö      sù    kÕ    dông  ho¸ ®¬n,  quan  c¬  ThuÕ     c¸c cÊp ph¶i cã      kÕ ho¹ch    bæ sung  kÞp thêi.   Trªn tõng    ®Þa  bµn thuéc ph¹m      viqu¶n    quan  lý,c¬  ThuÕ  ph¶icung    cÊp ®Çy  ®ñ, kÞp    t¹omäi  thêivµ    ®iÒu kiÖn  b¸n    ho¸ ®¬n cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      sö 
 3. 3 dông    hµng    ®Ó b¸n  ho¸,dÞch  theo  vô  ®óng ChÕ   quy  ®é  ®Þnh. C¸n  thuÕ  bé  kh«ng  îctõ chèiviÖc  ho¸ ®¬n  ®       b¸n    cho  chøc,c¸ nh©n  tæ      kinh doanh      khicha  cã  kiÕn  ý  cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn. 2.Thñ      tôcmua    ho¸ ®¬n: Thñ    tôc ®¨ng  mua    ký  ho¸ ®¬n (lÇn ®Çu)    cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      kinh  doanh  nhu  cã  cÇu  dông    sö  ho¸ ®¬n  Tæng  do  côc  ThuÕ     ph¸thµnh  gåm:  ­ C«ng v¨n (®èi víitæ      chøc) hoÆc     ®¬n     xin mua  hãa ®¬n  (®èi víic¸       nh©n). ­B¶n    sao  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  thuÕ  ký  (kh«ng  ph¶ic«ng    chøng). ­ B¶n    sao  giÊy chøng    nhËn  kho  hµng,(kh«ng    ph¶ic«ng    chøng) ®¬n    vÞ  phô  thuéc nÕu    mua phiÕu xuÊtkho    kiªm  vËn chuyÓn    néibé. ­ B¶n sao hîp ®ång b¸n hµng      ®¹i lý ®óng    gi¸quy  ®Þnh  (kh«ng ph¶i   c«ng  chøng)nÕu    mua  phiÕu  xuÊtkho        göib¸n hµng    ®¹ilý. C¨n  hå  mua   cø  s¬  ho¸ ®¬n,  quan  c¬  ThuÕ  tiÕn hµnh    lËp:PhiÕu  mua   ho¸ ®¬n giao cho  chøc, c¸ nh©n  tæ      mua   ho¸ ®¬n    ®Ó theo    dâi qu¶n      lý.Khi t×nh h×nh s¶n xuÊt,kinh doanh  thay ®æi, nÕu  chøc,c¸ nh©n  nhu      cã      tæ      cã  cÇu  dông  sö  thªm  i   lo¹ ho¸ ®¬n      th× ph¶ilµm    ®Çy  thñ tôcnªu      ®ñ      trªn®Ó ®¨ng  ký    bæ sung  dông  sö  thªm  i   lo¹ ho¸ ®¬n    quan    víic¬  ThuÕ     n¬imua    ho¸ ®¬n. Khimua      ho¸ ®¬n    sau: c¸clÇn  ­ GiÊy      gií thiÖu  i (®èivíitæ      chøc),giÊy      ®Ò nghÞ mua     ho¸ ®¬n (®èivíi     c¸nh©n).   ­PhiÕu    mua    ho¸ ®¬n  c¬  do  quan  ThuÕ   qu¶n    lýlËp. §èi víic¸c c¸ nh©n          s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng ho¸,dÞch  ngêi trùc   vô      tiÕp mua     ho¸ ®¬n  i quan  t¹ c¬  ThuÕ  ph¶ilµ chñ  kinh doanh      hé    ®¨ng  nép  ký  thuÕ. C¸c ®èi îng  t nép  thuÕ  c¬  do  quan  ThuÕ  cÊp nµo qu¶n    thuÕ    lýthu  th× ®¨ng  mua    ký  ho¸ ®¬n    quan  t¹ c¬  i ThuÕ   cÊp ®ã. C¸c ®èi  îng  t kh«ng kinh doanh hoÆc  kh«ng ®¨ng  nép  ký  thuÕ th×  kh«ng  îcmua    ®   ho¸ ®¬n    dông. ®Ó sö  3.B¸n      ho¸ ®¬n: ­Ho¸    ®¬n  GTGT   îcb¸n  ®   cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  ®¨ng  nép  vô  ký  thuÕ theo ph¬ng    ph¸p khÊu    trõ. ­Ho¸    ®¬n    b¸n hµng  îcb¸n  ®   cho: + C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng ho¸,dÞch  ®¨ng    vô  ký  nép  thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp     +    Tæ chøc,c¸nh©n      s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  TT§B Tæ  chøc, c¸ nh©n      s¶n xuÊt kinh    doanh, hµng    ho¸,dÞch  ®Õn     vô  mua   ho¸ ®¬n, nÕu    thuÕ          c¸n bé  b¸n ho¸ ®¬n    ph¸thiÖn  së  hµnh      c¬  cã  viviph¹m vÒ  sö dông    ho¸ ®¬n    th× ph¶ib¸o        c¸o l∙nh®¹o  thÈm  cã  quyÒn    chøc  ®Ó tæ  kiÓm  tra,     chiÕu,xö      ®èi   lýviph¹m  theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh.
 4. 4 Khib¸n      ho¸ ®¬n, c¸n bé      thuÕ  ho¸ ®¬n  b¸n    ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  c¸cb­ ®ñ    ícnh    sau: + LËp    ho¸ ®¬n theo ChÕ     ®é quy ®Þnh,    ghi ®Çy       ®ñ c¸c chØ    in tiªu®∙    s½n  ghirâ lo¹ ho¸ ®¬n, ký  vµ          i   hiÖu,xª ri  quyÓn, tõsè      ,sè      ®Õn   sè. +      12/AC,ST  Ghi sæ ST    11/AC  cña  quan  c¬  ThuÕ. + Ghi      sæ ST 23/AC  nÕu     chøc  lµ tæ  mua  ho¸ ®¬n  hoÆc       ghi sæ ST  24/AC nÕu      lµ c¸ nh©n mua     ho¸ ®¬n  yªu  vµ  cÇu ngêi mua       ho¸ ®¬n  nhËn  ký  vµo      sæ ®Ó theo dâiqu¶n      lý. +    Ghi phiÕu  mua    ho¸ ®¬n  cña  chøc,c¸nh©n  tæ      mua    ho¸ ®¬n. 4.Thñ      tôccÊp,nhËn      ho¸ ®¬n gi÷a c¬    quan  ThuÕ     c¸ccÊp:KhicÊp      ph¸t,   giao nhËn      ho¸ ®¬n  quan  c¬  thuÕ cÊp    díiph¶icã    giÊy têsau:     GiÊy    gií thiÖu  i cña  quan  c¬  ph¶ighirâ:Hä          tªn,chøc  c¸n bé  vô    lÜnh    ho¸ ®¬n  b¶ng    vµ  kª kÌm theo sè      îng cña  tõng lo¹ ho¸ ®¬n    i     cÇn  lÜnh. C¬  quan  ThuÕ     c¸c cÊp    khi lËp  trïnhËn  dù    ho¸  ®¬n, ph¶i c¨n  vµo    cø  t×nh h×nh  thùc tÕ  dông    sö  ho¸  ®¬n  ®Þa   ë  ph¬ng, sè    ho¸  ®¬n cßn  tån kho  theo b¸o      th¸ngtr   cËp    c¸o BC 8    ícvµ  nhËt sè      tån kho  ®Õn  ngµy nhËn    ho¸ ®¬n,  kh«ng  trï l     dù    îng ho¸ ®¬n    sè  xin lÜnh    qu¸ møc  cÇn thiÕtlµm    ¶nh  hëng ®Õn   kÕ ho¹ch inÊn, cÊp          ph¸tchung  cña ngµnh. C¨n  giÊy  i cø  gií thiÖu  b¶ng  cña  vµ  kª  tõng  i lo¹ ho¸ ®¬n  cÇn  lÜnh, kÕ     to¸nÊn    chØ  kiÓm     tra,xem       phiÕu  xÐt ®Ó lËp  xuÊt Ên    chØ    së  ho¸ trªnc¬  sè    ®¬n  cßn  tån kho  c©n  vµ  ®èi  chung  nhu cÇu  dông  sö  cña ®¬n  vÞ. PhiÕu  xuÊt Ên    chØ  ph¶ighirâ:Hä          tªnngêinhËn      ho¸ ®¬n, ®¬n    hiÖu,quyÓn    vÞ, ký    sè  sè îng  vµ  l cña  tõng  i   lo¹ ho¸ ®¬n  cÊp  ph¸t.Ngêi nhËn      ho¸ ®¬n ph¶ikiÓm    tra®èi chiÕu      gi÷a PhiÕu    xuÊt Ên    chØ  b¶ng      vµ  kª ho¸ ®¬n  cÇn  lÜnh  sè ­ vÒ  l îng,chñng  i ký    lo¹   hiÖu. NÕu   l   ,   sè îng,chñng  ilo¹ kh«ng    ®ñ theo  yªu cÇu    th× ngêi nhËn      ho¸ ®¬n    ®Ò nghÞ  to¸nÊn  kÕ    chØ    gi¶ithÝch  hoÆc     ghivµo  b¶ng  kª lýdo      kh«ng  cÊp  ®ñ.  PhiÕu  xuÊt Ên    chØ  ph¶i® îc cÊp  thÈm      cã  quyÒn  ký  duyÖt.Thñ    kho  chØ  Ên  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    sè      tr   luËtvÒ  ho¸ ®¬n  ®∙  îcgiao nhËn,nhËp  ®       kho. PhiÕu xuÊt Ên    chØ   kÕ   do  to¸n Ên    chØ     ® îc ký  lËp,®∙    duyÖt  giao cho  ngêi nhËn    ho¸ ®¬n, Thñ kho  chØ   tr¸chnhiÖm   Ên  cã    c¨n  PhiÕu  cø  xuÊt Ên    chØ     ®Ó cÊp  ho¸ ®¬n  theo chñng  i ký  lo¹   hiÖu, sè  ,   quyÓn,  thø    kÕ  sè  tù do  to¸nlËp.   5.Sæ     s¸ch kª to¸n:     Côc ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè (Phßng Qu¶n    chØ)    lýÊn  Chi côc ThuÕ   quËn, huyÖn, thÞ        x∙(Tæ  qu¶n    chØ)  lýÊn  nhËn  s¬  hå  ®¨ng  mua     ký  ho¸ ®¬n  cña c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng ho¸, dÞch  thuéc    vô  ph¹m    viqu¶n    cã  lývµ  tr¸chnhiÖm         më sæ s¸ch theo      chøc,c¸ nh©n    dâic¸c tæ      ®¨ng  vµ  ký  mua   ho¸ ®¬n    dông. Sæ   ®Ó sö    s¸ch    kÕ to¸n Ên    chØ   b¾t  buéc  ph¶imë     theo quy    ®Þnh  sau: nh  + LËp  giao cho    chøc,c¸ nh©n  vµ    c¸ctæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸, dÞch  thuéc  vô  ph¹m    viqu¶n    lýthu thuÕ  PhiÕu  01  mua  ho¸ ®¬n (mÉu CTT   39). +    23/AC  Sæ ST  theo dâic¸ctæ        chøc mua    ho¸ ®¬n. +    24/AC  Sæ ST  theo dâic¸cc¸nh©n          mua    ho¸ ®¬n.
 5. 5 +    11/AC  Sæ ST  theo dâiÊn      chØ      b¸n thu tiÒn. +    12/AC  Sæ ST  theo dâit×nh      h×nh  chØ. Ên  + Phßng  Qu¶n    chØ   lý Ên  Côc ThuÕ  lËp    sæ theo      chøc, c¸ dâi c¸c tæ      nh©n s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  thuéc ph¹m    vô    viqu¶n    lý®¨ng  ký  sö  dông    ho¸ ®¬n    tùin. KÕ     chØ  ho¸ ®¬n  to¸nÊn  b¸n    cña  quan  c¬  ThuÕ     c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    theo    dâi,qu¶n    lý,híng dÉn    ngêimua       ho¸ ®¬n  viÖc  dông    vÒ  sö  ho¸ ®¬n  theo   ®óng  ChÕ   quy  ®é  ®Þnh  hiÖn  hµnh.KÕ     chØ    c¬    to¸nÊn  b¸n ë  quan  ThuÕ     c¸c cÊp, theo    ®Þnh  thanh,quyÕt    chØ    tr¸chnhiÖm   kú    to¸nÊn  b¸n,cã    ®èi chiÕu  víibé    phËn  Tµi chÝnh   kÕ to¸n cña    Chi  côc ThuÕ,  Côc  ThuÕ,  Tæng  côc  ThuÕ   tiÒn  sè  thanh,quyÕt    chØ    to¸n Ên  b¸n    ®Ó b¸o  c¸c cÊp  c¸o    qu¶n    lý,cã  kÕ ho¹ch sö    dông  kinh phÝ      tiÕtkiÖm  hîp lý. vµ    §Ó  qu¶n    lýho¸ ®¬n  chÆt      chÏ tõ kho, thñ    kho  chØ   Ên  ph¶i lËp      thÎkho  cho tõng  i lo¹ ho¸ ®¬n,    ghi chÐp cho mçi  lÇn nhËp,  xuÊt ho¸    ®¬n.  §Þnh  kú  (hµng th¸ng)thñ    kho  chØ   Ên  tËp hîp chøng    tõ nhËp, xuÊt ho¸      ®¬n      ®Ó ®èi chiÕu    to¸nÊn  víikÕ    chØ.  Thñ kho nhËn  PhiÕu  xuÊt kho    (ho¸®¬n  hµng)   b¸n    do  to¸nlËp ® îckh¸ch hµng  kÕ          mua    ho¸ ®¬n  chuyÓn  ®Õn  ph¶i: +      Ghi thÎkho  íckhigiao ho¸ ®¬n. tr         + KiÓm   m   ®Õ tõng    sè, tõng quyÓn, ®èi chiÕu  cho  khíp ®óng    víiký  hiÖu,sè    quyÓn        ghitrªnho¸ ®¬n    b¸n hµng    míigiao cho    ngêimua  ®Ò     vµ  nghÞ  ngêi mua     ho¸ ®¬n  kiÓm   m   ®Õ ®Çy    ®ñ tõng  ho¸  sè  ®¬n  ký  vµ  vµo  ho¸ ®¬n  b¸n hµng. Cuèi th¸ng thñ        kho  kÕ     chØ   vµ  to¸n Ên  ph¶i®èi    chiÕu  liÖu tån sè      kho  gi÷a    thÎkho  sæ     vµ  kÕ to¸n,nÕu  chªnh    cã  lÖch ph¶i t×m    nguyªn nh©n  b¸o c¸o l∙nh®¹o  biÖn        cã  ph¸p gi¶i     quyÕt. 6.Thanh,quyÕt to¸ntiÒn b¸n hãa              ®¬n: ViÖc theo    dâicÊp  ph¸t,  thanh quyÕt    to¸ntiÒn b¸n hãa ®¬n ®Òu   kÕ   do  to¸nÊn    chØ  thùc hiÖn    theo ®óng    chÕ  quy  ®é  ®Þnh. a.§èivíi         côc  Chi ThuÕ: Trong vßng  ngµy  5  ®Çu   th¸ng sau, c¸c Chi        côc ThuÕ  ph¶i chuyÓn    sè  tiÒn b¸n      ho¸ ®¬n  cña th¸ng tr   Côc    ícvÒ  ThuÕ  tØnh,thµnh    phè.NÕu   lýdo    v×    kh¸ch quan    kh«ng chuyÓn  îctiÒn      ®   tr¶,Chi côc  ëng    tr Chi côc ThuÕ  ph¶ib¸o    c¸o cô    thÓ    víiCôc  ëng  tr Côc  ThuÕ  biÕt®Ó   biÖn    cã  ph¸p xö    lý. b.§èivíi       Côc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè: Trong  vßng  ngµy  10  ®Çu  th¸ng sau,c¸cCôc        ThuÕ   ph¶ichuyÓn  tiÒn   sè    b¸n ho¸ ®¬n  cña th¸ng  íc vÒ   tr   Tæng   côc  ThuÕ. NÕu   lý do  v×    kh¸ch  quan  kh«ng chuyÓn  îc tiÒn    ®   tr¶,Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ  tØnh, thµnh    phè ph¶i b¸o    c¸o Tæng    côc  ThuÕ   biÕt®Ó   biÖn    cã  ph¸p xö    lý. Hµng  quý,c¬    quan  ThuÕ     c¸ccÊp  ph¶iquyÕt to¸nsè          ho¸ ®¬n  sè  vµ  tiÒn  b¸n ho¸  ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ  cÊp    trªntrong vßng  ngµy  20  ®Çu  th¸ng thø    nhÊt  quý  sau  (theo lÞch  c¬  do  quan  ThuÕ  cÊp   trªnquy ®Þnh). Khi quyÕt      to¸n,c¬    quan  ThuÕ   cÊp    díiph¶i:®èi    chiÕu    víib¸o  BC   c¸o  8/AC  hµng  th¸ng,  sè ho¸  ®¬n  xuÊt b¸n  ®∙    cßn tån kho, cã    b¸o  c¸o  quyÕt to¸n vµ    chøng    tõ ®∙  chuyÓn  tiÒn b¸n      ho¸ ®¬n  c¬ vÒ  quan  ThuÕ  cÊp  trªn.  C¨n  chøng    cø  tõ thanh  to¸n(uû    nhiÖm     chi,sÐc) gi÷a c¬      quan  ThuÕ     c¸c cÊp, bé    phËn   tµichÝnh    kÕ to¸nvµ  to¸nÊn    kÕ    chØ  ®èi chiÕu  liÖu,sæ   b¸n    sè    s¸ch kÕ      to¸nvÒ:  l   sè îng Ên  chØ,  tiÒn b¸n Ên      chØ.
 6. 6 II.Q u y  tr×nh sö  d ô n g, b ¶ o  q u ¶ n, lu  tr÷ h o¸ ® ¬ n   1.Sö    dông    ho¸ ®¬n: 1.1.Tæ     chøc,c¸nh©n      s¶n xuÊt;kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chØ  îc vô  ®   sö dông  ho¸  ®¬n  mua   i quan  t¹ c¬  ThuÕ  hoÆc  ho¸ ®¬n      tù in sau    sù  khi cã  chÊp  thuËn  cña Tæng   côc ThuÕ   b»ng v¨n b¶n  ®¨ng  sö  vµ  ký  dông    víiCôc  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng. C¸c  chøc, c¸    tæ    nh©n   s¶n xuÊt, kinh    doanh  hµng  ho¸,  dÞch  kh«ng  îc võa  dông  vô  ®   sö  ho¸ ®¬n  mua  cña  quan  c¬  ThuÕ,  võa  sö  dông    ho¸ ®¬n      tùin.Trong  êng    Æc     tr hîp ® thï,ph¶icã    quyÕt  ®Þnh  cña Côc  ­ tr ëng Côc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè. Tríc khi sö      dông  ho¸ ®¬n,    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  ph¶ighitªn,®Þa  vô        chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña ®¬n  theo  vÞ  ®óng  quy ®Þnh.    §Ó khuyÕn  khÝch  viÖc      më sæ s¸ch   kÕ to¸n,tÝnh    thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ,ng¨n chÆn     hµnh    vimua,  ho¸ ®¬n; riªng®èi víi b¸n            ®èi t    îng kinh doanh    nép thuÕ theo ph¬ng    ph¸p Ên    ®Þnh    th× ph¶ighitªn,®Þa        chØ,  sè  m∙  thuÕ  ®Çy  trªnli   (l ªn ®ñ    ªn2  i   giao kh¸ch hµng) tõng  ho¸ ®¬n          sè    khi nhËn    ho¸ ®¬n  i quan  t¹ c¬  ThuÕ.   C¬ quan  ThuÕ  ph¶itæ    chøc,bè        trÝ c¸n bé  ®Ó     ®èi chiÕu  nhanh chãng  kÞp    thêitheo quy    ®Þnh  nµy. ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  cã    vô  c¸c quÇy hµng, cöa    hµng tõng  phËn  bé  ph¶i më       sæ s¸ch theo    dâi riªng vÒ     sö  dông ho¸ ®¬n.  Khi  dông  sö  ho¸ ®¬n  ph¶i dïng  sè    tõ  nhá  ®Õn   lín,hÕt  sè    quyÓn    míidïng sang    quyÓn kh¸ckh«ng  îcdïng c¸ch sè,c¸ch quyÓn.   ®           ­    Khi lËp ho¸ ®¬n  thÓ  cã  viÕt hoÆc     ®¸nh m¸y, ph¶i lãtgiÊy        than    ®Ó viÕt hoÆc     ®¸nh  m¸y  mét  lÇn  îc in sang    ªncã    ®     c¸c li   néi dung  nhau. Néi nh      dung  chØ        tiªutrªnho¸ ®¬n  ph¶ighirâ rµng,®Çy          ®ñ,  Æc   ® biÖtlµm∙  thuÕ      sè  cña  ngêimua     hµng. Trêng      hîp ngêimua     hµng  kh«ng  m∙  thuÕ  g¹ch  cã  sè  th×  bá    ghim∙  thuÕ      c¸c «    sè  trªnho¸ ®¬n,  g¹ch chÐo phÇn  trèng tõ ph¶isang  bá        tr¸   iTrêng  . hîp  ho¸ ®¬n  viÕt saicÇn      huû  th×  bá  g¹ch  chÐo, ®Ò     ch÷ huû  bá  vµo    ªncña  ho¸ ®¬n  c¸c li   sè    kh«ng  îc xР   ®   rêikháicuèng. Ho¸      ®¬n  giao cho  kh¸ch hµng    nhÊt thiÕtph¶ighi®Çy  m∙  thuÕ          ®ñ  sè  cña  ®¬n  b¸n,®¬n  vÞ    vÞ  mua  hµng.   Thñ  ëng  tr ®¬n  cã  vÞ  thÓ  quyÒn  uû  cho ngêicã  tr¸chnhiÖm   duyÖt        ký  trªnc¸c ho¸ ®¬n        cña  ®¬n  khilËp  giao  vÞ    vµ  cho kh¸ch hµng  thÓ      (cã  lµ ngêi  b¸n hµng).ViÖc  quyÒn      uû  ph¶icã    quyÕt ®Þnh    cña    ëng  thñ tr ®¬n    vÞ. C¸c  i lo¹  ho¸ ®¬n  îcthñ tr   ®     ëng  ®¬n  uû  vÞ  quyÒn  ngêiký    duyÖt  kh«ng  îc®ãng  ®   dÊu  khèng vµo   ®¬n. ho¸     ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  dông    tæ      sö  m¸y tÝnh  tiÒn ®Ó         inho¸ ®¬n  lÎ b¸n    cho  kh¸ch hµng  i   t¹  cöa  c¸c hµng, quÇy    hµng, siªu thÞ, ph¶i ®¨ng  sö          ký  dông   víi Côc  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng  ph¶i® îcchÊp  vµ      thuËn  b»ng    v¨n b¶n,hµng    ngµy  ph¶i  lËp b¶ng    kª hµng    ho¸ ®Çu     ca,cuèica  sè    vµ  hµng  b¸n  ®∙  trong ngµy      ®Ó lµm  c¬  kª  së  khai nép    thuÕ  theo quy ®Þnh (cuèingµy    kh«ng ph¶i lËp    ho¸ ®¬n  chung). C¸c  chøc,c¸ nh©n    dông    tæ      khisö  ho¸ ®¬n mua  i quan  t¹ c¬    ThuÕ   hoÆc   ho¸ ®¬n        tùincho      c¸cchinh¸nh,bé    phËn, cöa    hµng,®¬n  ph¶imë       vÞ    sæ theo  dâicÊp    ph¸t, dông     sö  ho¸ ®¬n cho  tõng chinh¸nh,bé        phËn,cöa    hµng.
 7. 7 +      Më sæ tæng    hîp theo    dâit×nh  h×nh  dông    sö  ho¸ ®¬n trong toµn    ®¬n  vÞ. +          Më sæ chitiÕttheo dâimçi        chinh¸nh,bé    phËn, cöa    hµng  dông    sö  ho¸ ®¬n   quyÓn u  01  l theo    i®¬n   dâi t¹  vÞ,  quyÓn  01  theo    ichi nh¸nh, bé  dâi t¹      phËn,cöa    hµng  dông    sö  ho¸ ®¬n. ­ Khi c¸c tæ        chøc    s¸p nhËp thµnh doanh nghiÖp    míi,thay ® æi  h÷u..    së  . th× kh«ng  îc sö  ®   dông    ho¸ ®¬n cña  chøc  ®Ó   tæ  cò  b¸n  hµng    ho¸,dÞch    vô. Sau  ngµy  10  ph¶i thanh,quyÕt      to¸n sè    ho¸ ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ     n¬i mua   hoÆc  ®¨ng  sö  ký  dông   ho¸ ®¬n      ho¸ ®¬n  tùin.Sè    cßn    îcxö    sau: l¹®   lýnh  i +  ho¸ ®¬n  Sè    nguyªn quyÓn    cha  dông  sö  cßn  tiÕp tôcsö      dông  îc,nÕu  ®   cã nhu cÇu  dông    chøc    sö  th× tæ  míiph¶ib¸o      quan    c¸o víi c¬  ThuÕ     ®Ò nghÞ  cho tiÕp tôcsö      dông.Sè      ho¸ ®¬n cßn    l¹kh«ng  îctiÕp tôcsö  i ®       dông  hoÆc   ®∙  sö  dông  ®¬n  ph¶inép    vÞ    l¹cho  quan  i c¬  ThuÕ     n¬imua    ho¸ ®¬n. + NÕu   ho¸  sè  ®¬n cßn  i l¹ kh«ng      phï hîp    Æc   víi® ®iÓm  s¶n xuÊt kinh     doanh  ph¶ithanh,quyÕt  th×      to¸n,nép      l¹ cho  quan  i c¬  ThuÕ   mua    vµ  ho¸ ®¬n  kh¸c®Ó   dông    sö  cho    phïhîp. ­ §èi víic¸c tæ          chøc, c¸ nh©n      trong ph¹m    ngµy    vi10  sau    quyÕt  khicã  ®Þnh   gi¶ithÓ  hoÆc  kh«ng  dông  sö  ho¸ ®¬n  th×  chøc    tæ  c¸ nh©n  tr¸ch cã    nhiÖm   thanh,quyÕt        to¸nho¸ ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ     n¬imua    ho¸ ®¬n: Sè îng   l   ho¸ ®¬n        tùinhoÆc   mua    quan  t¹ c¬  i thuÕ,sè îng ho¸ ®¬n  sö    l     ®∙  dông,sè îng   l   cßn  i®Ó   l¹  nép  cho  quan  c¬  ThuÕ  qu¶n      lý.C¬ quan  ThuÕ   ph¶i cã    tr¸ch  nhiÖm   theo          dâi,thu håiho¸ ®¬n  thanh  vµ  huû    ho¸ ®¬n  håitheo  thu    chÕ ®é  quy ®Þnh. 1.2.Sö    dông  ho¸ ®¬n, chøng    tõ ®èi    víihµng ho¸    tiªudïng      néi bé, cho,   biÕu,tÆng, khuyÕn      m¹i: +      §èi víis¶n  phÈm  hµng  ho¸ xuÊt      ®Ó tiªudïng    néi bé, khuyÕn   m¹i, qu¶ng    c¸o,phôc  cho  vô  s¶n  xuÊt kinh    doanh hµng  ho¸ dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT,  chøc, c¸ nh©n  dông  tæ      sö  ho¸ ®¬n  GTGT   hoÆc  ho¸ ®¬n  b¸n hµng,  trªnho¸ ®¬n            ghirâ lµhµng    tiªudïng    phôc  cho  néibé  vô  s¶n  xuÊt kinh doanh      hay khuyÕn    m¹i,qu¶ng  c¸o kh«ng  thu tiÒn.§èi víiho¸        ®¬n  GTGT   g¹ch bá  dßng thuÕ  suÊt vµ    tiÒn thuÕ    GTGT  chØ    ghidßng    gi¸thanh        to¸nlµgi¸thµnh  hoÆc     gi¸vèn cña hµng ho¸. +      §èi víis¶n phÈm   hµng  ho¸ dïng    ®Ó trao ®æi, th     ëng  hoÆc     tr¶ thay  tiÒn ¬ng  l cho ngêi lao ®éng,        tiªudïng    kh«ng  néi bé  phôc  cho  vô  s¶n  xuÊt,   kinh doanh  hoÆc  phôc  cho  vô  s¶n xuÊt, kinh    doanh  hµng  ho¸, dÞch    vô  kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT   th×: tæ    chøc, c¸    nh©n   ph¶i lËp    ho¸  ®¬n  GTGT   (hoÆc    ho¸ ®¬n    b¸n hµng),trªnho¸ ®¬n          ghi®Çy  c¸cchØ    tÝnh  ®ñ    tiªuvµ  thuÕ  GTGT   ho¸ ®¬n  nh    xuÊtb¸n hµng      hãa cho kh¸ch hµng.   ­ Hµng      ho¸,dÞch  b¸n    vô  ¸p dông h×nh thøc gi¶m    gi¸b¸n      gi¸th×    ghitrªn ho¸ ®¬n      ® îc gi¶m. NÕu   lµ gi¸®∙      viÖc gi¶m    dông  gi¸¸p  c¨n  vµo  l   cø  sè îng, doanh  hµng  sè  ho¸,dÞch  thùc  mua       vô  tÕ  ®¹t møc  nhÊt ®Þnh  th×  tiÒn sè    gi¶m    gi¸cña  hµng ho¸  b¸n  îc tÝnh  ®∙  ®   ®iÒu chØnh   trªnho¸ ®¬n b¸n hµng  ho¸,dÞch  lÇn    vô  mua  cuèicïng hoÆc   tiÕp theo.Ho¸      kú      ®¬n ph¶ighirâ gi¶m        gi¸hµng    cña        ho¸ b¸n  c¸cho¸ ®¬n  sö  ®∙  dông. 1.3.C¸c  chøc,c¸nh©n    tæ      s¶n xuÊt kinh doanh      xuÊt ®iÒu    chuyÓn  hµng  ho¸ cho    së  c¸c c¬  h¹ch  to¸n phô    thuéc  c¸c chi nh¸nh,cöa  nh        hµng..  kh¸c .ë    ®Þa  ph¬ng (tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) ®Ó   hoÆc     b¸n  xuÊt ®iÒu   
 8. 8 chuyÓn  gi÷a c¸c chinh¸nh,®¬n  phô          vÞ  thuéc víinhau; xuÊt tr¶hµng              tõ ®¬n  vÞ h¹ch to¸n phô    thuéc    së  vÒ c¬  kinh doanh; xuÊt hµng      ho¸  cho    së  c¸c c¬  nhËn  lµm      ®óng    ®¹ilýb¸n  gi¸,hëng  hoa  hång    vµo  c¨n cø  ph¬ng  thøc tæ    chøc  kinh doanh  h¹ch to¸nkÕ    vµ      to¸n,c¬  cã    së  thÓ   lùa chän  mét  trong haic¸ch sö        dông    ho¸ ®¬n  sau: nh  +  dông    Sö  ho¸ ®¬n  GTGT     ®Ó lµm    thanh    kª khainép  c¨n cø  to¸nvµ      thuÕ  GTGT'  tõng ®¬n  vµ  ë    vÞ  tõng kh©u    ®éc      lËp víinhau. +  dông  Sö  phiÕu xuÊt kho    kiªm vËn  chuyÓn    kÌm  néibé  theo  lÖnh ®iÒu  ®éng    ®èi víi néibé      hµng    ho¸ ®iÒu  chuyÓn      dông  néibé; sö  phiÕu xuÊt hµng    göi b¸n        ®¹ilý®èi    víihµng hãa  xuÊt kho    cho  së  c¬  lµm      ®¹ilýkÌm theo lÖnh  ®iÒu  ®éng    néibé. +    Tæ chøc,c¸nh©n      h¹ch to¸nphô      thuéc lµm            ®¹ilýkhib¸n hµng    ho¸ ph¶i   lËp ho¸  ®¬n  theo quy ®Þnh,  ®ång    thêilËp b¶ng  hµng  kª  ho¸ b¸n  (theo ra    mÉu  02/GTGT  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng  t  sè 122/2000TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh, göivÒ  së  hµng    Bé        c¬  cã  ho¸ ®iÒu chuyÓn  ®Õn   hoÆc   hµng  hãa    ®¹ilý®Ó     së  göib¸n      c¸cc¬  nµy    lËp hãa ®¬n GTGT   cho hµng  hãa  thùc tÕ        tiªuthô.Trêng    së  sè îng vµ  hîp c¬  cã  l   doanh  hµng  sè  hãa  ra b¸n    lín,(b¶ng  cã    kª  thÓ  lËp cho  ngµy, 10  5    ngµy  mét lÇn).Trêng  hµng    hîp  hãa  b¸n  cã  ra  thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   kh¸c nhau    ph¶ilËp    b¶ng  riªngcho  kª    hµng  ho¸ b¸n ra theo tõng nhãm             thuÕ  suÊt. C¸c  chøc,c¸nh©n  tæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh      chØ thùc hiÖn    mét  trong hai     c¸ch  dông  sö  ho¸  ®¬n  nªu trªn,tr       íc khi thùc hiÖn ph¶i ®¨ng  víic¬    ký    quan  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    lý. 1.4.Tæ     chøc, c¸ nh©n      kinh doanh    mua  hµng  ho¸,bªn    b¸n hµng  lËp ®∙    vµ giao ho¸ ®¬n,      ngêimua  nhËn    ®∙  hµng nhng  hµng    do  ho¸ kh«ng ®óng  quy  c¸ch,chÊt l      îng ph¶itr¶l¹ toµn  hay        i bé  mét  phÇn hµng      ho¸,khixuÊt hµng      tr¶ l¹ cho  i   ngêi b¸n,tæ      chøc, c¸ nh©n      ph¶i lËp    ho¸ ®¬n,    trªnho¸ ®¬n  ph¶i ghi:     hµng  ho¸    i kh«ng  tr¶l¹ do    ®óng  quy c¸ch,chÊt l    îng.. Ho¸    . ®¬n nµy    cø  lµ c¨n  ®Ó   b¸n,bªn  bªn    mua  ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  GTGT   kª khai. ®∙    + Trêng    hîp ngêimua     kh«ng  ho¸ ®¬n        cã    khitr¶l¹ hµng    i ho¸ bªn mua  vµ  bªn  ph¶ilËp    b¸n    biªnb¶n  hoÆc  tháa thuËn  b»ng    v¨n b¶n      i ghirâ lo¹ hµng      ho¸, sè îng,gi¸trÞhµng      l       tr¶l¹ theo    i ho¸ ®¬n  hµng    hiÖu,ngµy  b¸n  (sè ký    th¸ngcña    ho¸ ®¬n)    tr¶hµng    lýdo    kÌm theo ho¸ ®¬n        göicho  b¸n.Biªnb¶n  bªn      nµy  îcl ®  u  gi÷cïng víi         ®¬n  hµng    ho¸ b¸n  ®Ó lµm    ®iÒu  c¨n cø  chØnh    kª khaithuÕ    GTGT   cña  b¸n. bªn  + Trêng  tr¶l¹ mét  hîp    i   phÇn hµng ho¸ th× ngêi b¸n    lËp  i l¹ ho¸    ®¬n cho  hµng  ho¸ ngêi mua   nhËn  thu      ®∙  vµ  håi ho¸ ®¬n    cò, chÊp  nhËn  thanh to¸n  theo sè îng,chñng  igi¸c¶    ®∙    l   lo¹     haibªn  tho¶ thuËn. ,   + Trêng    hîp ngêib¸n  xuÊt hµng  lËp      ®∙    vµ  ho¸ ®¬n,  ngêimua     cha nhËn  hµng  nhng  ph¸thiÖn    hµng  ho¸ kh«ng  ®óng  quy c¸ch,chÊt îng    l ph¶i tr¶ l¹      i toµn  hµng          bé  ho¸,khitr¶l¹ hµng  mua  bªn  ph¶ilËp    i bªn  vµ  b¸n    biªnb¶n   ghirâ  lo¹  ihµng    l         tr¶l¹ hµng  ho¸,sè îng,gi¸trÞ,lýdo      i theo    ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  (sè,ký  hiÖu,ngµy    th¸ngcña      ho¸ ®¬n) ®ång    thêikÌm theo ho¸ ®¬n        b¸n      ®Ó göitr¶bªn  lµm    ®iÒu  c¨n cø  chØnh  doanh  vµ  thuÕ  sè  sè  GTGT   ®Çu  ra. +      chøc,c¸ nh©n  §èivíitæ      kinh doanh  xuÊt b¸n,cung    ®∙      øng hµng    ho¸, dÞch  vµ  ho¸ ®¬n  hµng    vô  lËp    do  ho¸ dÞch  kh«ng  vô  ®¶m  b¶o  chÊt l    îng,quy  c¸ch…. ph¶i®iÒu    chØnh (t¨ng,gi¶m) gi¸b¸n    b¸n  bªn        th× bªn  vµ  mua  ph¶ilËp   
 9. 9 biªn b¶n    hoÆc   tho¶  cã  thuËn  b»ng v¨n  b¶n    l   ghi râ îng,quy  c¸ch hµng    ho¸, møc       gi¸t¨ng (gi¶m) theo      ho¸ ®¬n  b¸n hµng    hiÖu, ngµy  (sè,ký    th¸ng cña      ho¸ ®¬n, thêigian),   t¨ng(gi¶m) gi¸,       do    lý     ®ång    b¸n  ho¸ ®¬n    thêibªn  lËp    ®Ó ®iÒu  chØnh  møc     îc ®iÒu  gi¸®   chØnh. Ho¸    ®¬n    ®iÒu  ghi râ  chØnh    gi¸cho hµng  ho¸,dÞch  t¹      vô  i ho¸ ®¬n    hiÖu..  sè, ký  .C¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n ®iÒu  chØnh    gi¸, bªn  vµ  mua    b¸n  bªn  kª khai®iÒu    chØnh  thuÕ  ®Çu     ra,®Çu  vµo. 1.5.Tæ     chøc,c¸ nh©n      kinh doanh    xuÊt hµng      ho¸ b¸n u  l ®éng  dông  sö  phiÕu xuÊt kho    kiªm  vËn chuyÓn      néi bé, kÌm theo lÖnh ®iÒu  ®éng      néi bé, khib¸n hµng          lËp ho¸ ®¬n giao kh¸ch hµng      theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 1.6.Tæ     chøc, c¸ nh©n      kinh doanh      trùctiÕp  b¸n    lÎhµng  hãa, cung    øng  dÞch  cã      vô  gi¸trÞ thÊp   díimøc  quy ®Þnh  kh«ng  ph¶ilËp      ho¸ ®¬n,  nÕu  ngêi  mua  yªu cÇu  cung  cÊp ho¸ ®¬n  ph¶ilËp    th×    ho¸ ®¬n  theo quy  ®Þnh,  êng  tr hîp kh«ng  lËp ho¸ ®¬n  th× ph¶ilËp    b¶ng  b¸n    kª  lÎ(theo mÉu     08/GTGT   ban  hµnh  theo Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC   ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    vÒ viÖc  híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000   cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh    luËtthuÕ  GTGT)    ®Ó lµm   c¨n cø  tÝnh thuÕ, cuèingµy  1        lËp  ho¸ ®¬n  chung  cho  hµng    lÎ sè  ho¸ b¸n   (kh«ng  lËp  ho¸ ®¬n)      ®Ó lµm  së    c¬  kª khaithuÕ    GTGT.    cña    Liªn2  ho¸ ®¬n    lËp cho hµng  ho¸ b¸n    lÎph¶il ë   u  quyÓn  kh«ng  îc xР   vµ  ®   rêikháiquyÓn   ®o¸  ®¬n.  Trêng  hîp tæ    chøc,c¸ nh©n      lµm mÊt  ªn2  viph¹m  li   vµ    chÕ  qu¶n    dông    ®é  lýsö  ho¸ ®¬n  bÞ  lýviph¹m  lµm  vµ  xö      nh  mÊt    ho¸ ®¬n. 1.7.§èi víic«ng        tr×nh  x©y  dùng  thêigian  cã    x©y dùng kÐo    dµi,viÖc  thanh    to¸ntiÒn thùc hiÖn    theo  tiÕn    ®é hoÆc   theo khèil c«ng   îng  viÖc hoµn  thµnh bµn giao,ghi lËp        ho¸ ®¬n  thanh    to¸n khèil x©y   îng  dùng bµn giao,c¬    së ph¶ix¸c®Þnh        râ doanh    thu cha  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT. 1.8.Tæ     chøc,c¸nh©n      kinh doanh    mua    Æt   c¸cm hµng  n«ng  vµ  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ biÕn  (hµng    ho¸ kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT   kh©u  ë  s¶n xuÊt b¸n      ra)mÊt        ®¸,c¸tsáiphÕ    liÖu cña ngêib¸n    kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    ph¶i  lËp b¶ng  hµng    kª  ho¸ mua  vµo (theo mÉu     04/GTGT   ban  hµnh theo Th«ng t sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh    luËtthuÕ GTGT).   1.9.§èi víic¸ nh©n,          ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp  s¶n  sù  cã  xuÊt kinh     doanh  hµng hãa,dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT       ph¸tsinh kh«ng  êng    th xuyªn,cã    nhu  cÇu    sö  dông    ho¸ ®¬n  ® îc c¬  th×    quan  ThuÕ  cung cÊp    ho¸ ®¬n    lÎtheo  sè,kh«ng      thu tiÒn (chiphÝ      mua    ho¸ ®¬n   ®Ó cung cÊp        lÎ tõquü    lÊy ph¸thµnh  Ên chØ   cña Côc  ThuÕ, Chi  côc  ThuÕ       ®Ó bï ®¾p)  dông  sö  cho tõng  êng  tr hîp  ho¸  vµ  ®¬n  îc lËp  i quan  ®   t¹ c¬  ThuÕ.  Ngêi b¸n    hµng  ho¸,dÞch  ® îc   vô    nhËn  ªn1, 2, ch÷  ký  li         cña  kh¸ch  hµng  îc ký    ®   trùc tiÕp    ªn1, 2  lªnli     cña  hãa  ®¬n; li   cña    ªn3  hãa  ®¬n  c¬  do  quan  ThuÕ     n¬icÊp hãa ®¬n  qu¶n   u    lýl gi÷.C¬  quan  ThuÕ       më sæ theo    dâi viÖc cÊp  dông  sö  hãa ®¬n  cho  tõng  êng    tr hîp theo chÕ   ®é quy  ®Þnh  tæ  vµ  chøc  thuÕ  thu  kÞp    thêingay  sau    khilËp hãa  ®¬n.   1.10.Tæ     chøc,c¸ nh©n      kinh doanh    nép thuÕ theo  ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp  trªnGTGT       khib¸n hµng    ho¸ dÞch  ph¶isö  vô    ®ông   ho¸ ®¬n b¸n hµng. C¬    së  s¶n xuÊt hµng      ho¸ chÞu thuÕ  TT§B  chØ  dông    sö  ho¸ ®¬n b¸n hµng    ®Ó b¸n  hµng    ho¸,dÞch    vô. Trêng  tæ  hîp  chøc, c¸ nh©n  s¶n      cã  xuÊt,kinh doanh      c¶  hµng  ho¸ chÞu  thuÕ  GTGT  th× ph¶i ®¨ng  víic¬    ký    quan  ThuÕ     îc sö  ®Ó ®  
 10. 10 dông thªm    ho¸ ®¬n GTGT   ph¶ilËp    vµ    ho¸ ®¬n riªngcho    tõng  Æt   m hµng cã  thuÕ  suÊtkh¸cnhau      theo ®óng    quy ®Þnh. 1.11.Tæ     chøc, c¸ nh©n      thuéc ®èi îng  t nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p    trùc tiÕp  îc c¬  ®   quan  ThuÕ   chuyÓn sang tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ th× ph¶ithanh    to¸n,tr¶l¹ ho¸      i   ®¬n b¸n hµng cho  quan  c¬  ThuÕ   ®¨ng  vµ  ký  mua    ho¸ ®¬n GTGT     dông. ®Ó sö  2.B¶o    qu¶n u    l gi÷,kiÓm      so¸tho¸ ®¬n: Ho¸ ®¬n ph¶i® îcb¶o      qu¶n  toµn  an  theo  ChÕ     ®é qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n    b¸n hµng.C¬    quan  ThuÕ     c¸ccÊp,c¸ctæ      chøc,c¸nh©n  dông        sö  ho¸ ®¬n  b¶o qu¶n    ho¸ ®¬n ph¶icã    kho,hßm,    kho¸ ®Ó     tñ cã    b¶o qu¶n    ho¸ ®¬n  sö  ®∙  dông hoÆc  cha  dông  sö  kh«ng  îc®Ó   ®   mÊt      m¸t,lîdông. i Ho¸ ®¬n  sö  ®∙  dông  ph¶i® îcs¾p      xÕp  theo  tù thêigian sö  thø        dông  vµ  l tr÷theo  u    quy ®Þnh  l tr÷cña  vÒ u    Nhµ    níc.Trêng          hîp th¸orêiho¸ ®¬n ®¸nh  m¸y hoÆc       inho¸ ®¬n    trªnm¸y tÝnh,c¸c li  u      ªnl cña    ho¸ ®¬n ph¶i® îc®ãng        l¹i thµnh quyÓn theo sè  tù®Ó  u      thø    l gi÷,b¶o  qu¶n. C¬   quan  ThuÕ  trùc tiÕp    b¸n  ho¸ ®¬n   tr¸ch nhiÖm   cã    híng dÉn  viÖc  qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n  cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      mua    ho¸ ®¬n  ®¨ng  vµ  ký  sö dông    ho¸ ®¬n; tæ    chøc  kiÓm   traviÖc  chÊp  hµnh chÕ  qu¶n      ®é  lýho¸ ®¬n.   §èi víic¸c tæ        chøc  kinh doanh  dông      sö  ho¸ ®¬n  ph¶icã  bé    c¸n  chuyªn tr¸ch     theo    dâi qu¶n      lýho¸ ®¬n  ®Çu   vµ  ra  kiÓm   duyÖt  ho¸ ®¬n  ®Çu  vµo    khithùc   hiÖn    kª khaithuÕ, gióp    ëng      thñ tr ®¬n  khiký  vÞ    duyÖt,thanh,quyÕt          to¸ntµi chÝnh    ph¸thiÖn  lo¹ trõkÞp        vµ  i     thêic¸cho¸ ®¬n  chøng        tõgi¶,ho¸ ®¬n, chøng    tõ kh«ng      hîp ph¸p trong thanh        to¸ntµichÝnh, nh÷ng    cã    c¸n bé  hµnh    vikh«ng  trung thùc trong qu¶n            lýtµichÝnh, qu¶n    dông    lýsö  hãa  ®¬n th× kh«ng  îc ®   giao qu¶n    sö    lývµ  dông  hãa ®¬n. III.Q u ¶ n  lý h o¸ ® ¬ n     tù in 1. Thñ      tôc ®¨ng  tù in ho¸ ®¬n:  ký        C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt,kinh     doanh hµng    ho¸,dÞch  cã  vô  nhu  cÇu        tù in ho¸ ®¬n    ®ông  ®Ó sö  ph¶icã    hå  s¬  ®¨ng  göiTæng  ký    côc ThuÕ   bao gåm:  +  C«ng    v¨n ®¨ng  tùinho¸ ®¬n. ký        +  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  thuÕ  ký  (b¶n  sao). + NÕu  ®¨ng  sö  ký  dông phiÕu xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn      néi bé, ph¶i   cã  b¶n  sao giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kho  ký  hµng,cöa    hµng,chinh¸nh.     +  B¶n  sao  ®¨ng  kinh doanh  ký    nghÒ  Æc   ® biÖt(nÕu    cã) +  MÉu     ho¸ ®¬n  ®¨ng  tùindo  ký      ®¬n  tùthiÕtkÕ.  vÞ        Tuú  t×nh h×nh thùc tÕ    kinh doanh, ®¨ng  nép      ký  thuÕ  mµ   chøc, c¸   tæ      nh©n  s¶n xuÊt, kinh    doanh  hµng ho¸, dÞch  cã    vô  thÓ  thiÕt kÕ     ho¸ ®¬n  GTGT,    ho¸ ®¬n  hµng;hay  b¸n    d¹ng  phï hîp thùc tÕ  vР       s¶n  xuÊt,kinh doanh,       dÞch  cña  së    dông. vô  c¬  ®Ó sö  2.lnho¸ ®¬n:       C¸c  chøc,c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chØ  îc vô  ®   tù    in ho¸ ®¬n     dông  ®Ó sö  sau    v¨n  khi cã  b¶n chÊp thuËn cña Tæng  côc 
 11. 11 ThuÕ.      lnho¸ ®¬n ph¶icã      hîp ®ång   intheo  quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  ph¶icam   vµ    kÕt qu¶n    lý chÆt      Æt     hiÖu  chÏ,cµi ® c¸c ký  b¶o  mËt    trªnho¸ ®¬n.    ln ®óng  ®¬n  do  vÞ  Tæng   côc ThuÕ  chØ  ®Þnh.    Khi thanh    lý hîp ®ång    in ph¶i thùc     hiÖn huû b¶n kÏm, huû    nh÷ng s¶n phÈm     inthõa,inháng, lËp          biªnb¶n u    l gi÷ t¹ ®¬n  ® Æt    ®¬n  inho¸ ®¬n.   i vÞ  invµ  vÞ      Trêng      hîp ho¸ ®¬n    l     insè îng Ýt,b¶n  kÏm hoÆc  phim  îcniªm  ®   phong    ®Ó incho    lÇn sau  îcl gi÷ t¹  ®  u    i ®¬n  in®Ó   vÞ    dïng cho lÇn sau      (cã biªnb¶n    x¸c nhËn cña ®¬n  invµ  Æt  vÞ    ® in). §èivíi    mÉu     ho¸ ®¬n      tùin,®¬n  cã  vÞ  thÓ   inthµnh  nhiÒu  i lo¹ cho      phïhîp viÖc lËp ho¸ ®¬n  i (lo¹ ®ãng    thµnh quyÓn  dông    sö  khiviÕt tay,lo¹      i giÊy  ªn li   tôc®ôc      dông      lç®Ó sö  lËp b»ng m¸y    vitÝnh). C¸ttæ    chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  ® îctù in vô        ho¸ ®¬n    ph¶ithùc hiÖn      th«ng      b¸o ph¸thµnh    ho¸ ®¬n  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p    ho¸  luËtvÒ  ®¬n      tù in cña ®¬n    vÞ. MÉu  ho¸ ®¬n      tù in ph¶icã  hiÖu    ký  riªng®Ó     qu¶n  lý. 3.§¨ng  sö    ký  dông: Tríc khisö      dông    ho¸ ®¬n      chøc,c¸ nh©n  tù in,tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng ho¸,dÞch  ph¶i ®¨ng  mÉu     vô    ký  ho¸ ®¬n  (®îc in s½n   sè      m∙  thuÕ, ký    hiÖu, sè    thø    tù),kÌm theo  hîp ®ång    l sö  in,sè îng  dông    víiCôc  ThuÕ  tØnh,  thµnh phè; ®ång        thêigöi mÉu   ho¸ ®¬n   ®¨ng  sö  ®∙  ký  dông    víiCôc  ThuÕ   tØnh, thµnh    phè    vÒ Tæng   côc  ThuÕ     ®Ó theo   dâi qu¶n    lý (mÉu  ho¸ ®¬n  photo). Côc  ThuÕ  tØnh, thµnh    phè      më sæ theo      chøc, c¸ nh©n  dâi c¸c tæ      s¶n  xuÊt, kinh    doanh  hµng  ho¸ dÞch  ®¨ng  sö  vô  ký  dông  ho¸ ®¬n  (mÉu  ST  25/AC).Nh÷ng    mÉu  ho¸ ®¬n      tù in cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng    ho¸,dÞch  inkh«ng  vô    ®óng    víimÉu  Tæng  côc ThuÕ  duyÖt ®Òu     kh«ng  îc®¨ng  vµ  dông,kh«ng  gi¸trÞ ®Ó   ®   ký  sö    cã      mua,  hµng    b¸n  ho¸ dÞch  vô còng  dïng    nh  ®Ó thanh,quyÕt        to¸ntµichÝnh, tÝnh      chiphÝ          hîp lýkhix¸c ®Þnh  thuÕ TNDN. C¸c  chøc,c¸ nh©n  tæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸ dÞch  sö  vô  dông  m¸y tÝnh  tiÒn      ®Ó in ho¸  ®¬n  b¸n    lÎcho kh¸ch hµng  i   t¹  cöa  c¸c hµng, quÇy    hµng, siªu thÞ    ph¶i th«ng    b¸o  cho  Côc ThuÕ  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng  b»ng    v¨n b¶n  mÉu     vÒ  ho¸ ®¬n  c¸c chØ      cã    tiªughitrong ho¸ ®¬n,      m∙ kho¸ trong m¸y      tÝnh tiÒn  chØ  îc sö  vµ  ®   dông    khiCôc  ThuÕ  tØnh, thµnh    phè xem     xÐt duyÖt mÉu     b»ng    v¨n b¶n. C¬ quan  ThuÕ     sÏhñy hiÖu    lùcviÖc chÊp thuËn  dông  sö  hãa ®¬n      tù in khiph¸thiÖn  së      c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng hãa,dÞch  kh«ng    vô  th«ng b¸o  ph¸thµnh    mÉu     ho¸ ®¬n, kh«ng ®¨ng  sö  ký  dông   ho¸ ®¬n        tù invíiCôc ThuÕ   c¸c tØnh, thµnh      phè, kh«ng      göi mÉu     ho¸ ®¬n  ®¨ng  sö  ®∙  ký  dông  Tæng   vÒ  côc ThuÕ. Nh÷ng ho¸ ®¬n      tù in kh«ng ®¨ng  sö  ký  dông    quan  víic¬  ThuÕ       lµ ho¸ ®¬n  kh«ng    hîp ph¸p,kh«ng  gi¸trÞthanh,quyÕt to¸ntµi   cã              chÝnh  thuÕ. vµ  4.Tr¸chnhiÖm      cña  quan  c¬  ThuÕ. ­ H íng    dÉn    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô thiÕtkÕ    mÉu    ho¸ ®¬n     phï hîp víiChÕ   qu¶n    dông    tù in         ®é  lý,sö  ho¸ ®¬n  vµ    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  ®¬n vÞ.
 12. 12 ­ KiÓm         tra,®èi chiÕu  mÉu     ho¸ ®¬n  tæ  do  chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng    ho¸,dÞch  tùinph¸thµnh    vô        víimÉu     ho¸ ®¬n  îcduyÖt,göimÉu   ®       ho¸ ®¬n  ®¨ng  sö  ®∙  ký  dông    víiTæng  côc  ThuÕ   thùc  vµ  hiÖn ChÕ       ®é b¸o c¸o sö    dông   ho¸ ®¬n. ­ Më       sæ (ST    25) theo    chøc,c¸ nh©n  dâitæ      ®¨ng  sö  ký  dông    ho¸ ®¬n    tù in.Sæ   îclËp    ®   thµnh  quyÓn, c¬  2    quan ThuÕ     quyÓn, tæ  gi÷ 1    chøc hoÆc     c¸ nh©n  ®¨ng  sö  ký  dông    ho¸ ®¬n    quyÓn. gi÷1  Tæ  chøc kiÓm       tra,®èi chiÕu  lýviph¹m  xö      trong viÖc    qu¶n    dông  lý,sö  ho¸ ®¬n cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng ho¸,dÞch    vô  theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh  cña ph¸p luËt.   ­Hµng    quý    rµ so¸t,  danh s¸ch c¸c®¬n  ®¨ng  sö      vÞ  ký  dông  hãa  ®¬n  (®èi   víi     ®¬n  míi® îcchÊp  c¸c vÞ      thuËn)cña    quý  ícso    ®¨ng  sö  tr   víisè  ký  dông  b¸o  c¸o Tæng    côc  ThuÕ   ®¬n  kh«ng  sè  vÞ  ®¨ng  sö  ký  dông   ®Ó huû  bá. IV. H o¸ ® ¬ n  hîp p h¸p vµ  o¸ ® ¬ n  k h« n g  hîp p h¸p   h 1. Ho¸    ®¬n    hîp ph¸p:Ho¸    ®¬n    hîp ph¸p lµho¸ ®¬n  Bé          do  TµichÝnh    ph¸t hµnh hoÆc   ho¸ ®¬n   in cña  tù    c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n  îc Tæng   ®   côc ThuÕ   chÊp thuËn b»ng  b¶n, in vµ  ®¨ng  sö  v¨n      ®∙  ký  dông    quan  víic¬  ThuÕ  theo  ®óng quy ®Þnh, cã    ®Çy  c¸cnéidung  ®ñ      nh: ­ Ho¸    ®¬n  ngêi b¸n  do    hµng    ho¸,dÞch  thu tiÒn,kÓ  trao ® æi  vô      c¶    s¶n  phÈm   giao cho  lËp    ngêimua     hµng ph¶ilµb¶n      gèc  ªn2  i   li   (l ªngiao cho    kh¸ch  hµng). ­Ho¸    ®¬n ph¶ighi®Çy  c¸cchØ          ®ñ    tiªu, dung    néi ins½n      trªnho¸ ®¬n  vµ  ph¶inguyªn vÑn      kh«ng    r¸chhoÆc   nhµu  n¸t. ­ Sè    liÖu ch÷    viÕt,®¸nh    m¸y hoÆc       in trªnho¸ ®¬n ph¶irâ    rµng,trung     thùc,®Çy    ®ñ,  chÝnh    x¸c,kh«ng  tÈy xo¸söa  bÞ      ch÷a. 2. Ho¸    ®¬n  kh«ng    hîp ph¸p:Ho¸    ®¬n  kh«ng  ph¸p      hîp  lµ ho¸ ®¬n  kh«ng  ph¶ido  TµichÝnh      Bé    ph¸thµnh  hoÆc     ho¸ ®¬n      tùincha  îcTæng  ®   côc ThuÕ   chÊp  thuËn b»ng  v¨n b¶n, ho¸    ®¬n lËp  kh«ng ®óng, kh«ng          ghi ®ñ c¸c chØ   tiªuquy    ®Þnh    trªnmÉu     ho¸ ®¬n.  Ngoµi ra nh÷ng  êng        tr hîp sau ®©y     ho¸ ®¬n  còng kh«ng  îccoilµhîp ph¸p: ®         ­ Sö    dông    ho¸ ®¬n cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      kh¸c ®Ó     b¸n hµng    ho¸,dÞch  vô. ­ Dïng      ho¸ ®¬n mua hµng  tÈy,xo¸ ghigi¸trÞ hµng    thuÕ  vÒ            ho¸,sè  cao  h¬n  thùc tÕ    hµng  mua vµo. ­ Khib¸n      hµng  th«ng ®ång hoÆc     khilËp hãa  tùý      ®¬n    ªn1  li   ghili   vµ  ªn2  (Giao cho    kh¸ch hµng) kh¸cnhau.       ­Mua      ho¸ ®¬n  khèng  chØ  tùlËp ho¸ ®¬n  vÒ        mua  hµng. ­LËp      ho¸ ®¬n  khèng  (thùctÕ      lµkh«ng  mua,    b¸n hµng    ho¸,dÞch  vô). ­Dïng      ho¸ ®¬n  b¸o mÊt      ®∙    ®Ó b¸n hµng    ho¸,dÞch  vô ­ Sö    dông    ho¸ ®¬n      gi¶®Ó thanh,quyÕt        to¸ntµichÝnh,®Ó       kª khaikhÊu    trõthuÕ,hoµn      thuÕ.
 13. 13 V. H u û  h o¸  ¬ n  k h« n g   ß n  gi¸ ® c  trÞ sö  d ô n g 1. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  sö  vô  dông   ho¸ ®¬n  do Tæng   côc ThuÕ  ph¸thµnh    hoÆc  ho¸ ®¬n      ® îc Tæng   tù in ®∙    côc ThuÕ   chÊp  thuËn, nhng    kh«ng  dông  sö  ®Òu  ph¶ithùc hiÖn      thanh quyÕt  to¸n vÒ    sè îng,lo¹  l   i ho¸ ®¬n,  hiÖu, sè  ký    quyÓn,  (kÓ  sè    nép  i sè  c¶  lÎ)vµ  l¹ cho    c¬  quan  ThuÕ  qu¶n    lý®Çy   ®Ó   ®ñ  thanh huû theo quy  ®Þnh.    Khi giao nép      ho¸ ®¬n  cho  quan  c¬  ThuÕ,  chøc, c¸  tæ    nh©n  ph¶i lËp    ®Çy     ®ñ chøng   tõ,c¬  quan ThuÕ  lµm      thñ tôcnhËp  kho,lËp vµ      giao chøng      tõ cho ®¬n  tr¶l¹ ho¸ vÞ        i ®¬n. 2.Sè      ho¸ ®¬n  hÕt      dông  gi¸trÞsö  hoÆc   háng  h  kh«ng  dông  îc,sau  sö  ®   khithu håiCôc        ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè tæng    hîp lµm  s¬  c¸o Tæng  hå  b¸o    côc  ThuÕ     xinthanh huû theo ChÕ   quy  ®é  ®Þnh.  s¬    Hå  göiTæng  côc ThuÕ   xinthanh    huû    ho¸ ®¬n bao gåm: + C«ng      v¨n göiTæng côc ThuÕ     ®Ò nghÞ  thanh  huû  ho¸ ®¬n  sè    kh«ng  cßn      dông. gi¸trÞsö  +  B¶n        kª chitiÕttheo tõng lo¹       itõng xª ri   ,       ®¬n  ho¸ ®¨ng  xinthanh  ký    huû. Héi ®ång    thanh  huû    ho¸ ®¬n  kh«ng  cßn      dông  gi¸trÞsö  gåm: +  Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè  (Chñ  tÞch    Héi ®ång) +  Trëng  phßng  Qu¶n    chØ  lýÊn  (Phã  chñ  tÞch    Héi ®ång) +      chØ  KÕ to¸nÊn  (thµnh viªn)   +  Thñ  kho  chØ  Ên  (thµnh viªn)   +  Trëng  phßng  Thanh    tra(thµnh viªn)   +  Trëng  phßng  KHTK. +      Míi®¹idiÖn  chøng  kiÕn  viÖc  thanh  hñy  hãa  ®¬n  gåm: ­§¹idiÖn  TµichÝnh.     Së    ­§¹idiÖn  C«ng        Së  an. Côc ThuÕ  tØnh,thµnh    phè chØ  îcthµnh  Héi   ®   lËp    ®ång thanh huû sè  ho¸ ®¬n    kh«ng cßn      dông sau    v¨n b¶n  gi¸trÞsö    khicã    chÊp thuËn cña Tæng   côc ThuÕ. + Héi ®ång  tiÕn hµnh kiÓm     tra ®èi chiÕu gi÷a ho¸ ®¬n  thùc huû    víi b¶ng        ho¸ ®¬n    kª chitiÕtsè    ®Ò nghÞ  îchuû. ®   +  Chøng kiÕn  viÖc  thanh  huû  ho¸ ®¬n  cã  sè    ®∙  c«ng    v¨n cho  thanh  huû  cña  Tæng  côc  ThuÕ. + LËp    biªnb¶n  ch÷  cña    c¸c thµnh    cã  ký  tÊtc¶    viªntham    gia chøng kiÕn  viÖc thanh  huû    ho¸ ®¬n, biªnb¶n  îclËp vµ        ®     göicho  quan  c¬  thµnh    viªntrong  Héi ®ång  ®¹idiÖn      vµ    c¸cngµnh  chøng kiÕn  viÖc  thanh huû  b¸o    vµ  c¸o Tæng   côc ThuÕ.
 14. 14 VI. B¸o c¸o t×nh h × n h  sö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n 1. C¸c  chøc,c¸ nh©n  dông      tæ      sö  ho¸ ®¬n  Tæng  do  côc ThuÕ     ph¸thµnh  hoÆc     ho¸ ®¬n      tù in,trong vßng  ngµy    10  ®Çu  quý sau ph¶ilËp    b¸o    c¸o t×nh  h×nh  dông    sö  ho¸ ®¬n  cña  quý  íc,theo  tr   mÉu   BC/H§    quan  26  göi c¬  ThuÕ   n¬imua    hoÆc   ®¨ng  sö  ký  dông   ho¸ ®¬n. Nh÷ng  chøc,c¸ nh©n  tæ      kh«ng chÊp  hµnh    c¸o sö  lËp b¸o    dông    ho¸ ®¬n  theo ®óng quy ®Þnh  th× ph¶i lËp    biªn b¶n      vi ph¹m  bÞ  ph¹tvi ph¹m  vµ  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc  to¸ntheo      kÕ    tiÕt4.1 ®iÓm   phÇn    4  IITh«ng   t sè  89/2000/TT­BTC   ngµy  28/8/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    2. Hµng    quý Chi côc ThuÕ  (Tæ  qu¶n    chØ)  tr¸chnhiÖm   lýÊn  cã    tæng  hîp b¸o      c¸o Côc  ThuÕ  t×nh h×nh  dông    sö  ho¸ ®¬n cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      trªn ®Þa     bµn theo mÉu   BC/H§  27  trong vßng  ngµy  15  cña  th¸ng ®Çu     quý  sau. 3.Côc    ThuÕ  tØnh,thµnh    phè (phßng Qu¶n    chØ)  lýÊn  tæng      hîp b¸o c¸o  t×nh h×nh  dông    sö  ho¸ ®¬n  cña    c¸c ®¬n  thuéc  vÞ  ph¹m    viqu¶n      lýtrªn®Þa  bµn ®Þa  ph¬ng  cña      vµ  c¸c Chi côc ThuÕ     ®Ó b¸o  Tæng   c¸o  côc ThuÕ  theo  mÉu   BC/H§  27  trong vßng  ngµy    20  cña th¸ng®Çu     quý  sau. 4. KÌm  theo b¶n b¸o c¸o t×nh h×nh  qu¶n    dông  lý,sö  ho¸ ®¬n   cña c¬  quan thuÕ  c¸c cÊp ph¶i cã    b¶n  ®¸nh   gi¸,nhËn  xÐt t×nh h×nh  qu¶n    lý,sö  dông    ho¸ ®¬n trong kú  ®Þa    ë  ph¬ng,g¾n      víic«ng    t¸cqu¶n      lýthu thuÕ, kiÕn    nghÞ biÖn ph¸p  qu¶n    dông  lý,sö  ho¸  ®¬n    trªntõng ®Þa  bµn, danh    s¸ch tæ  chøc,c¸nh©n  xö          bÞ  ph¹tviph¹m  ChÕ   b¸o c¸o sö  ®é      dông    ho¸ ®¬n. VII. h a n h  q u y Õt to¸n sö  d ô n g   o¸ ® ¬ n  T h 1. TÊt  c¸c tæ    c¶    chøc, c¸ nh©n  dông      sö  ho¸  ®¬n  ®Õn   hÕt ngµy 31/12  hµng n¨m  ®Òu  ph¶ithùc hiÖn      thanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ. ChËm   nhÊt ®Õn     ngµy 30/01  hµng n¨m    chøc,c¸ nh©n  dông  c¸c tæ      sö  ho¸ ®¬n    ph¶ithanh,quyÕt    dông        to¸n sö  ho¸ ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ     n¬i mua  hoÆc  ®¨ng  sö  ký  dông   ho¸ ®¬n  (Côc ThuÕ,    Chi côc  ThuÕ)    ®Ó tæng   hîp b¸o  c¸o Tæng   côc ThuÕ   chËm  nhÊt  vµo ngµy  28/02  hµng  n¨m.  Trêng hîp  do  hoµn c¶nh  Æc   ® biÖtkh«ng  c¸o thanh,quyÕt    dông      b¸o      to¸nsö  ho¸ ®¬n ®óng  thêigian    quy  ®Þnh  th× ph¶i b¸o    c¸o  quan  c¬  ThuÕ   nguyªn  râ  nh©n    ®Ó cã  h×nh thøc xö      lýthÝch  hîp. 2. §èivíi chøc,c¸ nh©n  chinh¸nh,cöa        tæ      cã      hµng... m∙  thuÕ   cã  sè  riªng  khithanh,quyÕt      to¸n sö    dông  ho¸ ®¬n th× ngoµi viÖc    b¸o  thanh,quyÕt  c¸o    to¸nsö    dông    ho¸ ®¬n    quan  göic¬  ThuÕ     n¬i mua     ho¸ ®¬n;  ®ång      thêigöic¬  quan  cÊp   trªncña  ®¬n   ®Ó   vÞ  theo    dâi phèi hîp    qu¶n    lý (theo mÉu   01  sè  ®Ýnh   kÌm).Trêng    hîp ®¬n   cã  phËn  vÞ  bé  phô  thuéc    nh: cöa  hµng, quÇy    hµng  ph¶ilËp  th×    b¸o    c¸o thanh quyÕt    to¸nriªngråimíitæng          hîp chung  cña  c¶ ®¬n  ®Ó   vÞ  thanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n    quan  víic¬  ThuÕ     n¬imua  ho¸ ®¬n.   3.C¸c  chøc,c¸nh©n    tæ      kh«ng chÊp  hµnh  hoÆc   c¸o chËm     b¸o    thêigian  quy  ®Þnh, b¸o        c¸o saithanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n ®Òu   .ph¶ilËp      biªn
 15. 15 b¶n    viph¹m  bÞ  ph¹tviph¹m  vµ  xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc  to¸n theo  kÕ    tiÕt4.2 ®iÓm   phÇn        4  IITh«ng     tsè:89/2000/TT­ BTC  ngµy 28/8/2000 cña Bé  tr ëng      Bé Tµi chÝnh. §èi víic¸c  chøc, c¸        tæ    nh©n   kh«ng thùc  hiÖn thanh,  quyÕt    dông    to¸nsö  ho¸ ®¬n    th× cßn ph¶i®×nh    chØ  dông  sö  hãa  ®¬n  thu vµ    håi hãa    ®¬n cho ®Õn     khi®¬n  chÊp  vÞ  hµnh ®Çy     ®ñ quy  ®Þnh   vÒ thanh,  quyÕt to¸nsö      dông  hãa  ®¬n  îcc¬  ®   quan  ThuÕ  chÊp  nhËn.Khi®×nh      chØ  sö  dông  ho¸ ®¬n,  quan  c¬  ThuÕ  ph¶i ra    quyÕt  ®Þnh   ®×nh  chØ   dông    sö  ho¸ ®¬n. 4.  Côc  ThuÕ,  Chi côc ThuÕ  ph¶i chØ     ®¹o, híng    dÉn    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n  thuéc  ®Þa  bµn qu¶n    lýthùc hiÖn    thanh,quyÕt    to¸n sö    dông  ho¸ ®¬n  hµng n¨m  theo ®óng  quy ®Þnh. Tæng      hîp kÞp thêi  ,®Çy  ®ñ, chÝnh    x¸c(theo  mÉu  ®Ýnh  kÌm),kÕt    qu¶ thanh,quyÕt    to¸n sö    dông  ho¸ ®¬n,  lýviph¹m  xö      vÒ qu¶n    dông, thanh,quyÕt      lý,sö      to¸nho¸ ®¬n,        thu håiho¸ ®¬n  cña    c¸c tæ  chøc,c¸nh©n      kh«ng  dông  c¬  sö  vÒ  quan  ThuÕ  theo quy    ®Þnh. VIII. ö    X lý c¸c h µ n h  vi  vi p h¹ m  v Ò   h Õ  ® é   c qu¶n  lý s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n C¸c hµnh      viviph¹m  chÕ    vÒ  ®é qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n    nh:lµm  mÊt  ho¸ ®¬n, mua, b¸n ho¸ ®¬n.  dông  sö  ho¸ ®¬n  gi¶.. c¬    quan  . ThuÕ     c¸c cÊp  ph¶itiÕn hµnh  biªnb¶n        lËp    viph¹m (theo mÉu     ®Ýnh  kÌm) ®Òu   c¨n cø    cã    xö  lýviph¹m      theo quy ®Þnh. C¸ch thøc,ph¬ng    ph¸p tiÕn  hµnh  lýc¸c tr xö      êng  hîp nh    sau: 1.B¸o      c¸o,th«ng    b¸o mÊt    ho¸ ®¬n. C¸c  chøc,c¸ nh©n  tæ      trong vßng  ngµy  tõ ngµy      5  kÓ    ph¸thiÖn  lµm  mÊt  ho¸ ®¬n    ph¶ilµm    b¶n  c¸o viÖc  b¸o    mÊt    ho¸ ®¬n (mÉu    BC 21/AC) víi quan      c¬  ThuÕ     n¬imua  hoÆc   ®¨ng  sö  ký  dông    ho¸ ®¬n      tù in(kÌm theo    c¸c giÊy    tê cã  li   ªnquan).Trong    vßng  ngµy  10  sau    khinhËn  îcb¶n  c¸o,Chi côc  ®   b¸o      ThuÕ   ph¶i b¸o    c¸o ngay  Côc  ThuÕ   b»ng  v¨n b¶n  t×nh h×nh  mÊt  (theo mÉu     BC 23/AC)    ®Ó Côc  ThuÕ  th«ng  viÖc  b¸o  mÊt    ho¸ ®¬n  cho      c¸c Chi côc ThuÕ  vµ  c¸c c¬    quan    néichÝnh  trong tØnh    ®ång      thêigöicho  Tæng  côc ThuÕ   Côc  vµ  ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè  trong c¶      nícbiÕt®Ó     phèihîp truyt×m, ph¸thiÖn,             ng¨n chÆn     viÖc    lîdông  i nh÷ng   ho¸ ®¬n  mÊt. ®∙  2.Xö        ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  mÊt    vÒ  ho¸ ®¬n. Khi cã  c¸o viÖc    b¸o    mÊt    ho¸ ®¬n,  quan  c¬  ThuÕ     n¬icÊp    ho¸ ®¬n trong  vßng  ngµy    ngµy  15  kÓ tõ  lËp biªn b¶n, Côc      ThuÕ, Chi côc ThuÕ  ph¶i ra     quyÕt ®Þnh  lývÒ    xö    hµnh    vilµm mÊt    ho¸ ®¬n  theo quy    ®Þnh. ViÖc  ph¹tmÊt  xö    ho¸ ®¬n  îc tÝnh  ®   theo tõng  ªncña  ho¸  li   sè  ®¬n   mµ kh«ng tÝnh theo  ho¸ ®¬n  sè    mÊt,kÓ  c¸c lo¹    c¶    i tem, vÐ…     Riªng c¸c lo¹      i tem,   vÐ... m Önh        cã  gi¸th× tÝnh    ph¹ttheo mÖnh       gi¸cña tem,vР   ®ã.  Khi møc   ph¹tviph¹m    xö      hµnh chÝnh  lµm  do  mÊt    ho¸ ®¬n      vîtqu¸ thÈm  quyÒn quy ®Þnh  cña  quan  c¬  ThuÕ     th× ph¶ichuyÓn  s¬    hå  ®Õn   quan  c¬  cã  thÈm quyÒn    lý.Trong  s¬  v¨n b¶n    ®Ó xö    hå  cã    ®Ò nghÞ  h×nh  vÒ  thøc ph¹t,   møc ph¹t.
 16. 16 KhixÐt thÊy      hµnh    vilµm  mÊt    ho¸ ®¬n  dÊu  cã  hiÖu    téiph¹m    quan  th× c¬  ThuÕ  ph¶i chuyÓn  s¬    hå  sang  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn      ®Ó truy cøu tr¸ch   nhiÖm  h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   C¸c t×nh    tiÕtgi¶m nhÑ, t¨ngnÆng      lµm    ®Ó   c¨n cø  xem       ph¹tvi xÐt khixö      ph¹m hµnh  chÝnh  lµm  do  mÊt  ho¸ ®¬n   dông  ¸p  theo quy ®Þnh   i§iÒu  t¹  4  NghÞ ®Þnh  49/1999/N§­   sè  CP ngµy  08/7/1999 cña    ChÝnh  phñ  xö      vÒ  ph¹tvi ph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  to¸n. kÕ  3.Xö      lýhµnh    vimua,      b¸n ho¸ ®¬n. Khiph¸thiÖn      hµnh      viviph¹m  mua,      b¸n ho¸ ®¬n    lýnh  th× xö    sau: C¬ quan  ThuÕ  ph¶ithùc hiÖn  ph¹tviph¹m      xö      hµnh  chÝnh  ra quyÕt  vµ    ®Þnh  ®×nh  chØ  dông  sö  ho¸ ®¬n ®èi    víi®¬n  b¸n    vÞ  ho¸ ®¬n,  håi toµn  thu    bé  ho¸ ®¬n    sè    viph¹m, kÓ  sè      c¶  ho¸ ®¬n  cßn    l¹ cña  i ®¬n  viph¹m  ho¸ vÞ    b¸n    ®¬n. NÕu   ngêi mua     hãa ®¬n  kh«ng hîp ph¸p    lµ c«ng chøc Nhµ   níc,c¸n bé  c¸cdoanh    nghiÖp    quan  th× c¬  ThuÕ  ph¶igöic«ng        v¨n th«ng  cho  b¸o  ®¬n vÞ  qu¶n    lý c¸n    bé, c«ng  chøc    ®Ó phèi hîp  lý vi ph¹m    xö      theo Ph¸p  lÖnh c«ng  chøc Nhµ  níc. 4.Xö      lýhµnh    dông    visö  ho¸ ®¬n  gi¶. Khi nghivÊn          lµ ho¸ ®¬n    quan  gi¶,c¬  ThuÕ   dïng GiÊy chøng  nhËn    thu håi biªn lai      ,ho¸  ®¬n  ban hµnh  theo C«ng   v¨n sè: 635 TC/TCT/AC   ngµy  22/6/1992 cña  TµichÝnh  viÖc      Bé    vÒ  ph¸thµnh  chøng          tõthu håiho¸ ®¬n, ®Ó     thu håib¶n      chÝnh    ho¸ ®¬n  nghivÊn    cã    gi¶ lµm    kiÓm       c¨n cø  trax¸c minh,xö    lýviph¹m. ViÖc  lýho¸ ®¬n    sau:      xö      gi¶nh  Trêng    hîp ngêimua    hµng  chøng minh  îctªn, sè  ®     m∙  thuÕ,®Þa    chØ cña  tæ chøc, c¸ nh©n  giao      ®∙  ho¸ ®¬n      gi¶ khib¸n hµng  th× ngêi mua     hµng    yªu cÇu  ngêi b¸n    hµng  lËp  i l¹ ho¸ ®¬n b¸n hµng  ®óng  theo chÕ     ®é quy  ®Þnh.   §¬n  b¸n  vÞ  hµng  tr¸chnhiÖm   cã    lËp  i l¹ ho¸    ®¬n ®óng  theo quy  ®Þnh,  khai  b¸o    tªn,®Þa  chØ  b©n    ho¸ ®¬n    gi¶,®ång    xö      thêibÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  vµ    tuú theo møc  viph¹m  thÓ  truycøu    ®é    cã  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Trêng  ngêi mua   hîp    hµng  kh«ng  chøng minh  îc tªn,m∙  thuÕ, ®Þa  ®     sè    chØ  cña  chøc,c¸ nh©n  giao ho¸ ®¬n      hµng      xö    tæ      ®∙      gi¶ khib¸n  th× sÏbÞ  ph¹t vi ph¹m    hµnh  chÝnh, ®ång      thêiho¸ ®¬n  mua  hµng    ®ã kh«ng  îc khÊu    ®   trõ thuÕ  GTGT   kh«ng  îc tÝnh  vµ  ®   vµo    chi phÝ hîp        lý khi x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ  TNDN   tuú  vµ  theo  møc       ®é vi ph¹m  thÓ    cã  bÞ truy cøu    tr¸ch  nhiÖm   h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.    NÕu  ngêisö    dông    ho¸ ®¬n    gi¶ lµ c«ng    chøc  Nhµ    níc,c¸n  c¸c doanh  bé    nghiÖp th×  quan  c¬  thuÕ ph¶i göi     c«ng    v¨n th«ng  cho  b¸o  ®¬n  qu¶n      c«ng  vÞ  lýc¸n bé  chøc    ®Ó phèihîp xö          lývi ph¹m  theo Ph¸p    lÖnh c«ng  chøc  Nhµ níc. 5.    Tæ chøc, c¸    nh©n  chiÕm  dông, x©m     tiªu,nép    chËm  tiÒn b¸n    ho¸ ®¬n, chøng    tõ,ngoµiviÖc    ph¶inép    ®Çy    tiÒn  ®ñ sè  ph¶inép      mµ cßn  xö  bÞ  ph¹tviph¹m     hµnh chÝnh theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 6. ThÈm     quyÒn  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh    vÒ qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n. Côc  ëng  tr Côc ThuÕ,    Chi côc  ëng    tr Chi côc  ThuÕ   îcra quyÕt ®Þnh  ®       xö  ph¹tviph¹m      hµnh chÝnh ®èi      chøc, c¸ nh©n  víic¸c tæ      lµm mÊt hãa  ®¬n,    vi ph¹m chÕ  qu¶n    dông  ®é  lýsö  hãa  ®¬n quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu    LuËt thuÕ  19, 20   
 17. 17 GTGT;  §iÒu    24, 25  LuËt thuÕ TNDN;  §iÒu    18, LuËt thuÕ TT§B;  §iÒu 27  LuËt thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp, §iÒu  NghÞ     7  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996 cña ChÝnh  phñ    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc  thuÕ. + Chi côc  ëng  tr Chi côc ThuÕ   îc quyÒn  ph¹thµnh  ®   xö    chÝnh  tiÒn sè    ®Õn   2.000.000 ®.   +  Côc  trëng Côc  ThuÕ  ® îc quyÒn  ph¹t hµnh chÝnh sè tiÒn ®Õn   20.000.000 ®.   ViÖc  chøc  lýmÊt    tæ  xö    ho¸ ®¬n  c¸chµnh      vµ    viviph¹m  chÕ  qu¶n    ®é  lý, sö dông    ho¸ ®¬n    lµ c«ng    th t¸c  êng  xuyªn vµ    phøc    t¹p,theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh kh«ng    cßn    Héi ®ång  lýtæn    chØ  Phßng qu¶n    chØ  xö    thÊtÊn  nªn    lýÊn  cña Côc  ThuÕ,  qu¶n    chØ  tæ  lýÊn  cña  Chi côc      ThuÕ  ph¶ibè      cã    trÝ c¸n bé  n¨ng    tr¸ch  lùc vµ    nhiÖm  lµm  c«ng    lýc¸c hµnh      t¸cxö      viviph¹m  ho¸ ®¬n  vÒ    ®Ó  theo    hoµn  dâivµ  chØnh        c¸cthñ tôcgióp Côc  ëng    tr Côc ThuÕ,    Chi côc  ­ tr ëng    Chi côc ThuÕ   lýkÞp  xö    thêi,   ®óng  chÕ  quy  ®é  ®Þnh.   Tæng  côc  ThuÕ  xem     xÐt kiÓm     traviÖc  lýviph¹m vÒ  xö        chÕ  qu¶n  ®é  lý, dông     sö  ho¸ ®¬n, c¸c vô        viph¹m  lµm tæn      thÊtho¸ ®¬n  tham    kiÕn  vµ  gia ý  chØ  ®¹o      ®èi víiviÖc  lýmÊt    xö    ho¸ ®¬n  c¸c Côc  do    ThuÕ,    Chi côc  ThuÕ   b¸o  c¸o. IX. Ki Ó m  tra thùc hi Ö n   h Õ  ® é   h¸t h µ n h,  c p qu¶n  lý s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n 1. Côc    ThuÕ,  Chi côc ThuÕ  ph¶i th   êng  xuyªn  chøc  tæ  kiÓm     tra®Þnh  kú,kiÓm      tra®ét  xuÊtviÖc    thùc hiÖn    chÕ  ph¸thµnh,qu¶n    dông  ®é      lý,sö  hãa  ®¬n  cña  quan  c¬  qu¶n      lýho¸ ®¬n  ®èi t   dông    vµ   îng sö  ho¸ ®¬n. Néi dung    kiÓm    trabao  gåm: KiÓm     traviÖc  cÊp  ph¸t,  mua,  thanh,quyÕt to¸nsö        dông    ho¸ ®¬n. KiÓm       traho¸ ®¬n      tù in:KiÓm     tramÉu     ho¸ ®¬n  in,n¬iin,®¨ng  sö  ®∙        ký  dông,thanh        lýhîp ®ång in. KiÓm     traviÖc  dông  sö  ho¸ ®¬n: LËp ho¸ ®¬n,      më sæ s¸ch,ghi chÐp,       xo¸bá,l tr÷ho¸ ®¬n.    u      KiÓm     tra viÖc b¸o c¸o t×nh h×nh  dông  sö  ho¸ ®¬n cña  quan  c¬  thuÕ,  c¸ctæ    chøc,c¸nh©n      s¶n xuÊt,kinhdoanh      hµng    ho¸,dÞch  vô. KiÓm     traviÖc  lýmÊt    xö    ho¸ ®¬n theo chÕ  qu¶n    dông      ®é  lýsö  ho¸ ®¬n,  b¸o    c¸o mÊt    ho¸ ®¬n, th«ng  mÊt    b¸o  ho¸ ®¬n,  quyÕt ®Þnh  ph¹thµnh      xö    vivi ph¹m  hµnh chÝnh      ®èi víihµnh    vilµm mÊt    ho¸ ®¬n. KiÓm     traviÖc  phßng  chèng,ng¨n chÆn       viÖc mua,    dông    b¸n sö  ho¸ ®¬n  gi¶,ho¸ ®¬n      kh«ng    hîp ph¸p trong thanh,quyÕt to¸ntµi             chÝnh. 2. Côc    ThuÕ,    Chi côc ThuÕ   tiÕn hµnh  chøc      ªn2      tæ  thu håili   ho¸ ®¬n  cã  nghivÊn      ®Ó kiÓm      tra®èi chiÕu  ªnl cña    li  u  ho¸ ®¬n, ph¸thiÖn        c¸chµnh    vilËp  ho¸ ®¬n        ghisailÖch  tiÒn  i   :Ýt,li     sè  (l ªn1     ªn2: nhiÒu) ®Ó       trèn thuÕ, tham    «  c«ng  quü hoÆc  mua     ho¸ ®¬n tr¾ng        tiÒn    ®Ó tù ghi sè  khithanh  quyÕt    to¸n
 18. 18 tµichÝnh...    phèi hîp      c¸c ngµnh, c¸c cÊp  ®Þa       ë  ph¬ng    ®Ó kiÓm     traviÖc sö  dông    ho¸ ®¬n trong thanh,quyÕt          to¸ntµichÝnh  nhÊt lµc¸c dù            ¸n c¸c ®¬n  vÞ  thô hëng    Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 3. Thñ      tôc kiÓm    îcthùc hiÖn  tra®     theo C«ng      v¨n sè:541  TCT/TTr ngµy    26/01/1999  cña  Tæng côc ThuÕ   viÖc  vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  sè  61/1998/N§­   CP ngµy 15/8/1998 cña    ChÝnh  phñ. X. X¸c mi n h  h o¸ ® ¬ n 1. ViÖc      x¸c ®Þnh  tÝnh  ph¸p  hîp  cña    ho¸ ®¬n    lµ cÇn thiÕtvµ    x¶y  thra  ­ êng xuyªn.V×    vËy, c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n      s¶n  xuÊt kinh doanh      dÞch  ph¶i vô    tù tæ    chøc  so¸t,tù kiÓm       rµ      tra,x¸c minh  tÝnh  hîp  ph¸p  cña  hãa  ®¬n  mua   hµng, ho¸    ®¬n  b¸n hµng    khai nép  khikª    thuÕ, thanh,quyÕt      to¸n tµichÝnh.       Côc  ThuÕ,   Chi côc ThuÕ   ph¶ibè      thùc hiÖn      trÝ c¸n bé    x¸c minh   ho¸ ®¬n,    tr¶ lêic¸c c¬      quan, c¸c ngµnh, Côc        ThuÕ,    Chi côc ThuÕ   c¸c ®Þa   ë    ph¬ng  kh¸c.   ViÖc        tr¶lêi minh  x¸c ph¶i®Çy    ®ñ, chÝnh    x¸c,kÞp    thêitrong vßng  ngµy      5  khi nhËn  îcyªu  ®   cÇu  cÇn    x¸c minh.KÕt    qu¶    x¸c minh   ho¸ ®¬n  ph¶imë       sæ s¸ch   theo    thÓ. §èi víic¬  dâi cô        quan  ThuÕ       khix¸c minh  ho¸  ®¬n,  chøng   tõ nghi  vÊn  lËp    th×  biªn b¶n  dïng  vµ  giÊy chøng nhËn  håi biªn lai ho¸ ®¬n  thu      ,     ban  hµnh  kÌm  theo  C«ng  v¨n  635  sè  TC/TCT/AC   ngµy  22/6/1992  cña      Bé Tµi chÝnh  viÖc    vÒ  ph¸thµnh  chøng          tõthu håiho¸ ®¬n        ®Ó thu håib¶n  chÝnh    ho¸ ®¬n  nghivÊn    lµm    x¸cminh  xö      c¨n cø    vµ  lýviph¹m. Khi mÉu       ho¸ ®¬n cÇn    x¸c minh      ghirâ ®¬n  sö  vÞ  dông, m∙  thuÕ      sè  th× li     ªnhÖ Côc ThuÕ,    Chi côc ThuÕ       ®Ó x¸cminh  kÕt  vµ  qu¶        tr¶lêi minh  x¸c cña  Côc  ThuÕ,    Chi côc ThuÕ       ®Ó   lµ c¨n cø  kÕt luËn tÝnh    hîp ph¸p cña    ho¸ ®¬n,  chøng  tõ. Khi mÉu     ho¸ ®¬n  cÇn    x¸c minh kh«ng    ®¬n   sö  ghi râ  vÞ  dông, m∙    sè  thuÕ    ªnhÖ   th× li   Tæng  côc ThuÕ       ®Ó x¸cminh  kÕt  vµ  qu¶    x¸cminh cña Tæng   côc  ThuÕ       ®Ó   lµc¨n cø  kÕt  luËn  tÝnh    hîp ph¸p cña      ho¸ ®¬n, chøng    tõ. 2.      quan, ®¬n   c¸c  §èi víic¬    vÞ  ngµnh   khi kiÓm     tra,kiÓm  so¸t,thanh    quyÕt      to¸ntµichÝnh  nÕu nghivÊn      ho¸ ®¬n  kh«ng  ph¸p  cã  hîp  th×  c«ng   v¨n ®Ò   nghÞ  quan  c¬  ThuÕ   (Chi côc    ThuÕ,  Côc  ThuÕ,  Tæng   côc ThuÕ)    x¸c minh.KhikÕt      qu¶    x¸cminh      lµ:ho¸ ®¬n      gi¶,ho¸ ®¬n  kh«ng    hîp ph¸p,ho¸ ®¬n      cã    vi ph¹m,  thñ  ëng  quan  tr c¬  ThuÕ     c¸c cÊp, ®¬n  ® îc x¸c minh    vÞ      ph¶i tæ    chøc  lýviph¹m, kh«ng  îc bá  xö        ®   qua, lî dông  hiÖn     i nh  nay  1    ë  sæ ®Þa   ph­ ¬ng  ®¬n    vµ  vÞ; sau    lýviph¹m  khixö      ph¶ith«ng  l¹ cho  quan    b¸o    i c¬  ThuÕ  ®∙  x¸cminh    kÕt qu¶  lýviph¹m    xö      ®Ó phèihîp qu¶n      lý. XI. æ  ch øc  thùc hi Ö n  T 1.    C¬ quan  ThuÕ  c¸c cÊp cÇn  qu¸n  iÖtQuy   tr   tr×nh nghiÖp  ph¸t vô    hµnh, qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n  cho    c¸c c¸n  thuÕ  tÊt c¶    bé  thuéc ph¹m    vi qu¶n    íng dÉn  së  lý.H   c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  n¾m   vô  v÷ng  nh÷ng    néidung  quy ®Þnh    ®Ó thùc hiÖn    ®Çy  nghiªm    ®ñ  tócChÕ   qu¶n    ®é  lý, sö  dông    ho¸ ®¬n.
 19. 19 2. Tæ     chøc  kiÓm     so¸t,   tra,rµ   ®èi chiÕu nh÷ng    néidung  thùc hiÖn  ®∙    ë  ®Þa  ph¬ng    víiquy  tr×nh nghiÖp  ®Ó   kÕ    vô  cã  ho¹ch biÖn    ph¸p kh¾c    phôc vµ  bæ  sung    tõ thùc tÕ      ®Ó lµm  cho quy  tr×nh nghiÖp  inÊn, ph¸thµnh, qu¶n    vô          lý, dông     sö  ho¸ ®¬n        phïhîp víithùc tÕ    hiÖn  nay.
 20. 20 Côc  thuÕ.... C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Chi côc    thuÕ.... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. /CT­ . Q§XL  ..   .ngµy..   , .th¸ng..  . .n¨m  . 200... Biªn b ¶ n  vi p h¹ m  h µ n h  c h Ý n h H«m   nay,vµo    lóc. .giê..  . . .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m . T¹i Chóng    t«igåm: 1... . . . ..  chøc  vô..   .thuéc.. . . .. 2... . . . ..  chøc  vô..   .thuéc.. . . .. 3... . .chøc  . ..  . vô..   .thuéc.. . . .. TiÕn  hµnh      lËp biªnb¶n    viph¹m  hµnh  chÝnh  ra ngµy.. th¸ng..n¨m... x¶y      .   . §Þa  ®iÓm     viph¹m: Cã  chøng  sù  kiÕn  cña  «ng  (bµ): §Þa  chØ: Sè  giÊy CMND...ngµy.. n¬icÊp...       .   Hä    tªnngêiviph¹m     (hoÆc    ®¹idiÖn  chøc    tæ  viph¹m  hµnh  chÝnh: §Þa  chØ: Néi dung      viph¹m: Lêikhaicña      ngêiviph¹m    Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n,giao cho  ¬ng    b¶n.   ®     02      ® sù 01  Trong    qu¸ tr×nh kiÓm    kiÓm      tra,tæ  trakh«ng  lµm  háng,mÊt    h    tµis¶n  g×  cña  së. c¬  Biªnb¶n  îc®äc    ®   cho  mäi  ngêicïng nghe  nhÊt trÝký      vµ      tªn. Ngêiviph¹m    Ngêichøng    kiÕn NgêilËp biªnb¶n       (hoÆc    ®¹idiÖn  (nÕu  cã) (ghirâ hä      tªn) tæ chøc    viph¹m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2