intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

96
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - yêu cầu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   © y  d ù n g   è  03/1999/Q§­B X D   g µ y  15 th¸ng 1 n¨ m  1999  Ò   Bx s n v vi Ö c  a n  h µ n h  tiªu b  ch u È n  x © y  d ù n g  c h Ê t  Õ t d Ý n h   k V «i ­ §¸ bazan ­ yªu  Ç u  k ü  thu Ë t c B é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  chØ     Õ   ¹ch  cø  tiªuk ho n¨m  1998  Ò   ¹t ®éng  v ho   khoa  äc  h c«ng  nghÖ   ña  é  ©y  ùng. c BX d ­ C¨n  Biªn b¶n  µy    cø    ng 26/11/1998  ña  éi ®ång  c H  KHKT  chuyªn  µnh   ng ®¸nh    Õt  gi¸k qu¶    µix©y  ùng    Èn ChÊt  Õt  Ýnh  µm  ÷a  ©y   ®Ò t   d tiªuchu “ kd lvx dùng”. ­ Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c «ng  ô   ëng  ô   V tr V Khoa  äc  h C«ng nghÖ   µ  v «ng   Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S X d Thanh  Ho¸. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Nay bµn hµnh kÌm theo Quy Õt  nh   µy  tiªu chuÈn  ®Þ n 01    ngµnh  ©y  ùng: X d TCXD   231:1999  ÊtkÕt  Ýnh         “Ch   d V«i­§¸ Bazan     Çu  ü  Ët”. ­yªu c k thu §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. §i Ò u 3. C¸c «ng Ch¸nh  phßng  é,  ô   ëng  ô   v¨n  B V tr V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ, «ng  Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d Thanh Ho¸  µ    n  Þ   ã  ªnquan  v c¸c ®¬ v c li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 T CXD                                                 Tiªu chuÈn  ©y  ùng   x d TCXD   231:1999   C h Ê t k Õ t d Ý n h  V «i ­ §¸ B a z a n   Yªu c Ç u  k ü  thu Ë t
  3. 3 Lêinãi®Ç u    TCXD  231:1999  X Ý     do  nghiÖp     ¸  v«i­® §«ng  ©n   ë  ©y  ùng  T ­S X d Thanh  Ho¸    ¹n;Vô   biªn so   Khoa  äc  h C«ng  Ö     Þ   µ  îc Bé   ©y  ùng    ngh ®Ò ngh v ®   X d ban hµnh.                     TCXD   231: 1999   TiªuchuÈn  ©y  ùng                        xd Ch Êt  Õt  Ýnh       kd V«i ­§¸ Bazan­ Yªu  Çu  ü  Ët   c k thu Biderfrom    Lime   ­Bazalforbuild      ingmotar­Technical     requirements 1.Ph¹m      ông   vi¸p d Tiªu chuÈn  µy    n quy  nh      Èn  Êt l ng  ña  Êt kÕt  Ýnh  ®Þ c¸c tiªuchu ch  î c ch   d v«i­®¸     Bazan.S¶n  È m   ïng ®Ó   µm  ÷a  ©y  ùng    µ  t«ng m¸c  Êp.   ph d lvxd * v bª    th 2.TiªuchuÈn  Ých dÉn    tr   ­TCVN     2231   ­1989    V«icanxicho  ©y  ùng   xd ­ TCXD     208:1998      §¸ Bazan  µm  ô    l ph gia cho    xim¨ng    ­ Yªu  Çu  ü  Ët c k thu   vµ  ¬ng  ph ph¸p thö.   ­TCXD     168   ­1989  ¹ch cao  ïng ®Ó   Th   d   s¶n  Êtxim¨ng... xu     . ­TCVN     4787:1989  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p lÊy m É u   µ  Èn  Þ  É u    v chu b m ­TCVN     141:1998  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p ph©n  Ých    äc.   t ho¸ h ­TCVN     4030   ­1985  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p x¸c®Þnh    Þ n.    ®é m ­ TCVN     4031    ­ 1985 Xim¨ng    ¬ng  ­ Ph ph¸p    nh    Îo tiªuchuÈn, x¸c ®Þ ®é d       thêigian ®«ng  Õt  µ  Ýnh    nh  Ó  Ých.     k vt æn ®Þ th t ­TCVN     4032   ­1985  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p x¸c®Þnh  íh¹n b Òn  Ðn.    gi     i n 3.Quy  nh    ®Þ chung 3.1.Ch Êt  Õt  Ýnh      ¸    kd v«i­ ® bazan  îc chÕ   ¹ob»ng  ®  t  c¸ch nghiÒn  Þ n     m hçn  îp v«icôc,®¸  h     bazan,th¹chcao  µ  ô        v ph gia theo  û lÖ  Çn  Õt. ô    t   c thi   Ph gia cã  Ó  µclanhke xim¨ng  ãcl¨ng,trotrÊu hoÆc   ¹ kh¸c cã  Ýnh  th l      po      lo i    t n¨ng ¬ng  t tù. 3.1.V«i dïng       ®Ó s¶n  Êt chÊt kÕt  Ýnh  ã  Êt l ng phï hîp víiTCVN   xu     d c ch  î         2231   ­1989. 3.2.§¸ Bazan       ®Ó s¶n  Êt chÊt kÕt  Ýnh  ã  Êt l ng phïhîp víi xu     d c ch  î         TCXD   208:1998. 3.3. Th¹ch    cao    ®Ó s¶n  Êt  Êt  Õt  Ýnh  ã  Êt  îng  ï  îp  íi xu ch k d c ch l ph h v   TCXD168  ­1989. 4.Yªu  Çu  ü  Ët   c k thu
  4. 4 4.1.ChÊt  Õt  Ýnh  å m       kd g c¸cm¸c:M75,    M125. Trong  : ®ã ­M   µký  Öu    l   hi quy  cvÒ   í   m¸c ­ C¸c  Þ sè      tr   75; 125  µ gií h¹n  êng    Ðn  ña  É u   ö  l  i   c ®é n cm th sau  ngµy  28  ®ãng  ¾n,tÝnh  r  b»ng daN/cm2,x¸c®Þnh     theo TCVN     4032   ­1985. 4.2.C¸c    chØ    Êt l ng cña  Êt kÕt  Ýnh  îcquy  nh  tiªuch  î   ch   d ®  ®Þ theo b¶ng  1. B¶ng    1: ChØ     Êt îng  ña  Êt  Õt  Ýnh tiªuch l c ch k d STT Tªn  chØ  tiªu Møc M75 M125 1 Giíi ¹n b Òn  Ðn     h n daN/cm2,kh«ng  á  ¬n:   nh h ­7  µy   ng 30 60 ­28  µy   ng 75 125 2 §é  nghiÒn  Þ n: m ­  Çn   Ph cßn  ¹    µng  l itrªn s 0,08  m,   kh«ng  ín m %,  l  15 h¬n 3 Thêigian ®«ng  Õt:     k ­B ¾t  u,  ót,kh«ng  ím  ¬n   ®Ç ph   sh 120 ­K Õt  óc,giê,kh«ng  én  ¬n   th     mu h 12 4 §é    nh  Ó  Ých    nh  æn ®Þ th t x¸c ®Þ theo  ¬ng  ph ph¸p  Lechatel rnm,  ie   , kh«ng  ính¬n l  10 5 Hµ m  îng Anhydricsunfur   3),%,  l  ic(SO   kh«ng  ính¬n l  3 5.Ph¬ng    ph¸p thö   5.1.LÊy  É u   µ  Èn  Þ  É u   ö theo TCVN     m v chu b m th     4787   ­1989 M É u   ö  îc lÊy theo    lµ s¶n  È m   ã  ïng  th ®     l«.L«    ph cc m¸c  µ  îc s¶n  Êt v®  xu   trongcïng 1  êigian.M«i        th     l«kh«ng  ính¬n  tÊn. l  50  5.2.X¸c  nh  µ m  îng Anhydricsunfur   3)theo TCVN     ®Þ h l  ic(SO     141:1998 5.3.X¸c  nh    Þ n   ÊtkÕt  Ýnh    ®Þ ®é m ch   d theo TCVN     4030­1985 5.4.X¸c  nh  êigian ®«ng  Õt,®é     nh  Ó  Ých  ÊtkÕt  Ýnh    ®Þ th     k   æn ®Þ th t ch   d theo TCVN     4031   ­1985 5.5.X¸c  nh  íh¹n b Òn  Ðn    ®Þ gi     i n theo TCVN     4032­1985. Thêigian gi÷m É u        trong khu«n  µ48  vµ  än    l   h  ch m¸y  Ðn  ïhîp víi É u   n ph       m thö. 6.Bao  ãi,     g   nh∙n,vËn  ghi   chuyÓn  µ  v b¶o  qu¶n
  5. 5 6.1.Khi xuÊt xëng, s¶n  È m          ph ph¶i cã  Êy    gi chøng  Ën  Êt l ng  Ìm  nh ch  î k theo,víi éidung:     n ­Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êt xu ­Tªn  äi,   g  m¸c  µ  Êtl ng chÊtkÕt  Ýnh  v ch  î     d theo tiªuchuÈn  µy.    n ­Khèil ng bao  µ  è  Öu     î   v s hi l«. ­Ngµy,th¸ng,n¨m        s¶n  Êt. xu 6.2.Bao  ãi   g 6.2.1.  Bao  ng  ÊtkÕt  Ýnh  ®ù ch   d ph¶i®¶m     b¶o  Òn  µ  èng  m. b v ch È l   ± 1  6.2.2. èil ng cho  çi bao  µ40    kg.  Kh  î   m  6.2.3.Trªn vá      bao    â  in r nh∙n hiÖu  ¨ng  ý,m¸c  Êt kÕt  Ýnh    ® k  ch   d theo    l« hµng,khèil ng bao,sè  Öu    µ  ý  Öu    Èn.    î     hi l«v k hi tiªuchu 6.3.V Ën    chuyÓn Ch Êt  Õt  Ýnh  îc chuyªn  ë  kd ®  ch b»ng c¸c  ¬ng  Ön  Ën    ã    ph ti v t¶ic che ch ¾n  èng  a  µ  m   t ch m v È í. 6.4.B¶o    qu¶n Ch Êt  Õt  Ýnh  îcb¶o  kd ®  qu¶n    ¬ikh«  ën   tho¸ng. Kho chøa  Êt kÕt  Ýnh  ch   d ph¶i®¶m     b¶o  kh«,s¹ch n Òn      cao,cã êng     t bao vµ    m¸i che  ¾c  ¾n,  ã  èithuËn  Ön  ch ch c l  ti cho  nhËp, xuÊt hµng. C¸c    xe        bao xÕp c¸ch t ng  t  Êt 20  vµ   ê Ý nh   cm  riªngtheo tõng l«.       6.5.Ch Êt  Õt  Ýnh    kd theo    Èn  µy  îc b¶o  µnh  Êt l ng  tiªuchu n ®  h ch  î trong  thêigian 60  µy  Ó   õngµy      ng k t   s¶n  Êt. xu
  6. 6 P h ô  l ô c 1 T û  l Ö  c Ê p  p h è i c h o  1 m 3  v ÷ a t¬ n g  ø n g  v íi   c¸c m ¸ c  c h Ê t k Õ t d Ý n h  (C K D) 1.M¸c  Êt  Õt  Ýnh    ch k d M75  (daN/cm 2) ST C Êp  èiv÷a  ph   CKD    ­c¸t M¸c  ÷a  v (daN/cm2) T 10 25 50 1 Khèil ng CKD,   î   kg 225 320 460 2 Khèil ng c¸t, (m3)  î     kg  1321(1,016 1248(0,96 1121(0,862) ) ) 3 Tû  Ö  l theo khèil ng CKD/c¸t    î   1   :5,87 1   :3,90 1   :2,44 4 Tû  Ö  l theo thÓ  Ých    t CDK/c¸t 1:4,97   1   :3,3   :2,06 1   2.M¸c  Êt  Õt  Ýnh    ch k d M125  (daN/cm 2) ST C Êp  èiv÷a  ph   CKD    ­c¸t M¸c  ÷a  v (daN/cm2) T 10 25 50 1 Khèil ng CKD,   î   kg 175 245 325 2 Khèil ng c¸t, (m3)  î     kg  1380(1,01 1316(1,01 1244(0,957) 6) 3) 3 Tû  Ö  l theo khèil ng CKD/c¸t    î   1   :7,89 1   :5,37 1   :3,83 4 Tû  Ö  l theo thÓ  Ých    t CKD/c¸t 1:6,67   1   :4,55   :3,24 1    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=96

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2