intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - yêu cầu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   © y  d ù n g   è  03/1999/Q§­B X D   g µ y  15 th¸ng 1 n¨ m  1999  Ò   Bx s n v vi Ö c  a n  h µ n h  tiªu b  ch u È n  x © y  d ù n g  c h Ê t  Õ t d Ý n h   k V «i ­ §¸ bazan ­ yªu  Ç u  k ü  thu Ë t c B é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  chØ     Õ   ¹ch  cø  tiªuk ho n¨m  1998  Ò   ¹t ®éng  v ho   khoa  äc  h c«ng  nghÖ   ña  é  ©y  ùng. c BX d ­ C¨n  Biªn b¶n  µy    cø    ng 26/11/1998  ña  éi ®ång  c H  KHKT  chuyªn  µnh   ng ®¸nh    Õt  gi¸k qu¶    µix©y  ùng    Èn ChÊt  Õt  Ýnh  µm  ÷a  ©y   ®Ò t   d tiªuchu “ kd lvx dùng”. ­ Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c «ng  ô   ëng  ô   V tr V Khoa  äc  h C«ng nghÖ   µ  v «ng   Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S X d Thanh  Ho¸. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Nay bµn hµnh kÌm theo Quy Õt  nh   µy  tiªu chuÈn  ®Þ n 01    ngµnh  ©y  ùng: X d TCXD   231:1999  ÊtkÕt  Ýnh         “Ch   d V«i­§¸ Bazan     Çu  ü  Ët”. ­yªu c k thu §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. §i Ò u 3. C¸c «ng Ch¸nh  phßng  é,  ô   ëng  ô   v¨n  B V tr V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ, «ng  Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d Thanh Ho¸  µ    n  Þ   ã  ªnquan  v c¸c ®¬ v c li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 T CXD                                                 Tiªu chuÈn  ©y  ùng   x d TCXD   231:1999   C h Ê t k Õ t d Ý n h  V «i ­ §¸ B a z a n   Yªu c Ç u  k ü  thu Ë t
  3. 3 Lêinãi®Ç u    TCXD  231:1999  X Ý     do  nghiÖp     ¸  v«i­® §«ng  ©n   ë  ©y  ùng  T ­S X d Thanh  Ho¸    ¹n;Vô   biªn so   Khoa  äc  h C«ng  Ö     Þ   µ  îc Bé   ©y  ùng    ngh ®Ò ngh v ®   X d ban hµnh.                     TCXD   231: 1999   TiªuchuÈn  ©y  ùng                        xd Ch Êt  Õt  Ýnh       kd V«i ­§¸ Bazan­ Yªu  Çu  ü  Ët   c k thu Biderfrom    Lime   ­Bazalforbuild      ingmotar­Technical     requirements 1.Ph¹m      ông   vi¸p d Tiªu chuÈn  µy    n quy  nh      Èn  Êt l ng  ña  Êt kÕt  Ýnh  ®Þ c¸c tiªuchu ch  î c ch   d v«i­®¸     Bazan.S¶n  È m   ïng ®Ó   µm  ÷a  ©y  ùng    µ  t«ng m¸c  Êp.   ph d lvxd * v bª    th 2.TiªuchuÈn  Ých dÉn    tr   ­TCVN     2231   ­1989    V«icanxicho  ©y  ùng   xd ­ TCXD     208:1998      §¸ Bazan  µm  ô    l ph gia cho    xim¨ng    ­ Yªu  Çu  ü  Ët c k thu   vµ  ¬ng  ph ph¸p thö.   ­TCXD     168   ­1989  ¹ch cao  ïng ®Ó   Th   d   s¶n  Êtxim¨ng... xu     . ­TCVN     4787:1989  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p lÊy m É u   µ  Èn  Þ  É u    v chu b m ­TCVN     141:1998  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p ph©n  Ých    äc.   t ho¸ h ­TCVN     4030   ­1985  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p x¸c®Þnh    Þ n.    ®é m ­ TCVN     4031    ­ 1985 Xim¨ng    ¬ng  ­ Ph ph¸p    nh    Îo tiªuchuÈn, x¸c ®Þ ®é d       thêigian ®«ng  Õt  µ  Ýnh    nh  Ó  Ých.     k vt æn ®Þ th t ­TCVN     4032   ­1985  Xim¨ng   ¬ng  ­Ph ph¸p x¸c®Þnh  íh¹n b Òn  Ðn.    gi     i n 3.Quy  nh    ®Þ chung 3.1.Ch Êt  Õt  Ýnh      ¸    kd v«i­ ® bazan  îc chÕ   ¹ob»ng  ®  t  c¸ch nghiÒn  Þ n     m hçn  îp v«icôc,®¸  h     bazan,th¹chcao  µ  ô        v ph gia theo  û lÖ  Çn  Õt. ô    t   c thi   Ph gia cã  Ó  µclanhke xim¨ng  ãcl¨ng,trotrÊu hoÆc   ¹ kh¸c cã  Ýnh  th l      po      lo i    t n¨ng ¬ng  t tù. 3.1.V«i dïng       ®Ó s¶n  Êt chÊt kÕt  Ýnh  ã  Êt l ng phï hîp víiTCVN   xu     d c ch  î         2231   ­1989. 3.2.§¸ Bazan       ®Ó s¶n  Êt chÊt kÕt  Ýnh  ã  Êt l ng phïhîp víi xu     d c ch  î         TCXD   208:1998. 3.3. Th¹ch    cao    ®Ó s¶n  Êt  Êt  Õt  Ýnh  ã  Êt  îng  ï  îp  íi xu ch k d c ch l ph h v   TCXD168  ­1989. 4.Yªu  Çu  ü  Ët   c k thu
  4. 4 4.1.ChÊt  Õt  Ýnh  å m       kd g c¸cm¸c:M75,    M125. Trong  : ®ã ­M   µký  Öu    l   hi quy  cvÒ   í   m¸c ­ C¸c  Þ sè      tr   75; 125  µ gií h¹n  êng    Ðn  ña  É u   ö  l  i   c ®é n cm th sau  ngµy  28  ®ãng  ¾n,tÝnh  r  b»ng daN/cm2,x¸c®Þnh     theo TCVN     4032   ­1985. 4.2.C¸c    chØ    Êt l ng cña  Êt kÕt  Ýnh  îcquy  nh  tiªuch  î   ch   d ®  ®Þ theo b¶ng  1. B¶ng    1: ChØ     Êt îng  ña  Êt  Õt  Ýnh tiªuch l c ch k d STT Tªn  chØ  tiªu Møc M75 M125 1 Giíi ¹n b Òn  Ðn     h n daN/cm2,kh«ng  á  ¬n:   nh h ­7  µy   ng 30 60 ­28  µy   ng 75 125 2 §é  nghiÒn  Þ n: m ­  Çn   Ph cßn  ¹    µng  l itrªn s 0,08  m,   kh«ng  ín m %,  l  15 h¬n 3 Thêigian ®«ng  Õt:     k ­B ¾t  u,  ót,kh«ng  ím  ¬n   ®Ç ph   sh 120 ­K Õt  óc,giê,kh«ng  én  ¬n   th     mu h 12 4 §é    nh  Ó  Ých    nh  æn ®Þ th t x¸c ®Þ theo  ¬ng  ph ph¸p  Lechatel rnm,  ie   , kh«ng  ính¬n l  10 5 Hµ m  îng Anhydricsunfur   3),%,  l  ic(SO   kh«ng  ính¬n l  3 5.Ph¬ng    ph¸p thö   5.1.LÊy  É u   µ  Èn  Þ  É u   ö theo TCVN     m v chu b m th     4787   ­1989 M É u   ö  îc lÊy theo    lµ s¶n  È m   ã  ïng  th ®     l«.L«    ph cc m¸c  µ  îc s¶n  Êt v®  xu   trongcïng 1  êigian.M«i        th     l«kh«ng  ính¬n  tÊn. l  50  5.2.X¸c  nh  µ m  îng Anhydricsunfur   3)theo TCVN     ®Þ h l  ic(SO     141:1998 5.3.X¸c  nh    Þ n   ÊtkÕt  Ýnh    ®Þ ®é m ch   d theo TCVN     4030­1985 5.4.X¸c  nh  êigian ®«ng  Õt,®é     nh  Ó  Ých  ÊtkÕt  Ýnh    ®Þ th     k   æn ®Þ th t ch   d theo TCVN     4031   ­1985 5.5.X¸c  nh  íh¹n b Òn  Ðn    ®Þ gi     i n theo TCVN     4032­1985. Thêigian gi÷m É u        trong khu«n  µ48  vµ  än    l   h  ch m¸y  Ðn  ïhîp víi É u   n ph       m thö. 6.Bao  ãi,     g   nh∙n,vËn  ghi   chuyÓn  µ  v b¶o  qu¶n
  5. 5 6.1.Khi xuÊt xëng, s¶n  È m          ph ph¶i cã  Êy    gi chøng  Ën  Êt l ng  Ìm  nh ch  î k theo,víi éidung:     n ­Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êt xu ­Tªn  äi,   g  m¸c  µ  Êtl ng chÊtkÕt  Ýnh  v ch  î     d theo tiªuchuÈn  µy.    n ­Khèil ng bao  µ  è  Öu     î   v s hi l«. ­Ngµy,th¸ng,n¨m        s¶n  Êt. xu 6.2.Bao  ãi   g 6.2.1.  Bao  ng  ÊtkÕt  Ýnh  ®ù ch   d ph¶i®¶m     b¶o  Òn  µ  èng  m. b v ch È l   ± 1  6.2.2. èil ng cho  çi bao  µ40    kg.  Kh  î   m  6.2.3.Trªn vá      bao    â  in r nh∙n hiÖu  ¨ng  ý,m¸c  Êt kÕt  Ýnh    ® k  ch   d theo    l« hµng,khèil ng bao,sè  Öu    µ  ý  Öu    Èn.    î     hi l«v k hi tiªuchu 6.3.V Ën    chuyÓn Ch Êt  Õt  Ýnh  îc chuyªn  ë  kd ®  ch b»ng c¸c  ¬ng  Ön  Ën    ã    ph ti v t¶ic che ch ¾n  èng  a  µ  m   t ch m v È í. 6.4.B¶o    qu¶n Ch Êt  Õt  Ýnh  îcb¶o  kd ®  qu¶n    ¬ikh«  ën   tho¸ng. Kho chøa  Êt kÕt  Ýnh  ch   d ph¶i®¶m     b¶o  kh«,s¹ch n Òn      cao,cã êng     t bao vµ    m¸i che  ¾c  ¾n,  ã  èithuËn  Ön  ch ch c l  ti cho  nhËp, xuÊt hµng. C¸c    xe        bao xÕp c¸ch t ng  t  Êt 20  vµ   ê Ý nh   cm  riªngtheo tõng l«.       6.5.Ch Êt  Õt  Ýnh    kd theo    Èn  µy  îc b¶o  µnh  Êt l ng  tiªuchu n ®  h ch  î trong  thêigian 60  µy  Ó   õngµy      ng k t   s¶n  Êt. xu
  6. 6 P h ô  l ô c 1 T û  l Ö  c Ê p  p h è i c h o  1 m 3  v ÷ a t¬ n g  ø n g  v íi   c¸c m ¸ c  c h Ê t k Õ t d Ý n h  (C K D) 1.M¸c  Êt  Õt  Ýnh    ch k d M75  (daN/cm 2) ST C Êp  èiv÷a  ph   CKD    ­c¸t M¸c  ÷a  v (daN/cm2) T 10 25 50 1 Khèil ng CKD,   î   kg 225 320 460 2 Khèil ng c¸t, (m3)  î     kg  1321(1,016 1248(0,96 1121(0,862) ) ) 3 Tû  Ö  l theo khèil ng CKD/c¸t    î   1   :5,87 1   :3,90 1   :2,44 4 Tû  Ö  l theo thÓ  Ých    t CDK/c¸t 1:4,97   1   :3,3   :2,06 1   2.M¸c  Êt  Õt  Ýnh    ch k d M125  (daN/cm 2) ST C Êp  èiv÷a  ph   CKD    ­c¸t M¸c  ÷a  v (daN/cm2) T 10 25 50 1 Khèil ng CKD,   î   kg 175 245 325 2 Khèil ng c¸t, (m3)  î     kg  1380(1,01 1316(1,01 1244(0,957) 6) 3) 3 Tû  Ö  l theo khèil ng CKD/c¸t    î   1   :7,89 1   :5,37 1   :3,83 4 Tû  Ö  l theo thÓ  Ých    t CKD/c¸t 1:6,67   1   :4,55   :3,24 1    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2