intTypePromotion=1

Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
240
lượt xem
12
download

Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng ch Ý n h  p h ñ  S è  08/2000/Q§­T T g   n g µy  17 th¸ng 01 n¨ m  2000  Ò  viÖc mi Ô n, gi¶ m  thu Õ   V thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ® èi   c¸c hé  kinh d o a n h   víi c«n g  th¬ n g   g hi Ö p  vµ  Þ c h   ô  b Þ  thiªn tai, n d v  háa  o¹n,  h tai n¹n  Êt  g ê b n Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËtThuÕ    cø    thunhËp  doanh  nghiÖp  ngµy  th¸ng5  10    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ       thu nhËp  doanh nghiÖp; Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  i Bé    t¹ c«ng    1874/TC­   v¨n sè  TCT   ngµy  th¸ng 4  22    n¨m  1999,c«ng    6061/TC­   v¨n sè  TCT  ngµy  th¸ng 12 n¨m   02      1999, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu  1. MiÔn,  gi¶m thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  cho c¸c  kinh hé    doanh c«ng  ¬ng  th nghiÖp  dÞch  bÞ  ªntai háa  vµ  vô  thi     , ho¹n,tai         bÊt ngê  n¹n lµm  thiÖth¹itµi         s¶n,hµng  hãa  xuÊt,kinhdoanh.Møc  s¶n        miÔn, gi¶m    thuÕ  îctÝnh  ®   theo    thiÖth¹inhng    kh«ng            tû lÖ      tèi®a  vîtqu¸ gi¸trÞ tµis¶n,hµng    hãa  thiÖt bÞ    h¹i  .Thêi gian    miÔn, gi¶m tÝnh    tõ th¸ng b¾t    ®Çu     i trël¹ kinh doanh, cô        thÓ  nh  sau : 1.MiÔn    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp trong thêih¹n 1        n¨m, nÕu    thiÖth¹i     trªn80%           gi¸trÞtµis¶n,hµng    hãa  s¶n xuÊt,kinhdoanh.     2. MiÔn    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp trong thêih¹n  th¸ng,nÕu      6    thiÖt   h¹itrªn60        % ®Õn   80%         gi¸trÞtµis¶n,hµng    hãa s¶n xuÊt,kinhdoanh.     3. Gi¶m    50%  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp trong thêih¹n  th¸ng,nÕu      6    thiÖth¹itõ30%         ®Õn   60%         gi¸trÞtµis¶n,hµng    hãa s¶n xuÊt,kinhdoanh.     4. Gi¶m    50%  thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp trong thêih¹n  th¸ng,nÕu      3    thiÖth¹idíi       30%         gi¸trÞtµis¶n,hµng    hãa s¶n xuÊt,kinh doanh.     5. §èivíihé        kinh doanh    c«ng  ¬ng  th nghiÖp  dÞch  thùc hiÖn  vµ  vô    ®Çy  ®ñ chÕ  kÕ  ®é  to¸n,chÕ  hãa    ®é  ®¬n, chøng    tõ,nép  thuÕ theo    kª khai,nÕu    x¸c ®Þnh  îccô    ®   thÓ        gi¸trÞ tµis¶n,hµng    hãa thiÖth¹ido      thiªntai    , háa ho¹n,  tain¹n    bÊt ngê  lµm kÕt  qu¶  kinh doanh  lç,sÏ ® îc chuyÓn    bÞ        lç theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   37  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh    tiÕt thi chi    hµnh LuËt  ThuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp.
  2. 2   §iÒu  2. Bé   ëng    tr Bé Tµi chÝnh híng dÉn      chi tiÕt viÖc    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2