intTypePromotion=1

SÁCH KINH DOANH QUỐC TẾ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:275

0
158
lượt xem
46
download

SÁCH KINH DOANH QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước Công nguyên: § Chính sách Roma Hòa Bình “Pax Romana” – Chính sách “Roma Hòa bình” đảm bảo cho thương nhân đi lại an toàn và nhanh chóng trên những con đường La Mã. Thương mại quốc tế xuất hiện từ xa xưa § Các loại hình kinh doanh quốc tế xuất hiện từ lâu – 1600 công ty Đông An của Anh được thành lập – Tuyến đường thương mại sang phương Đông thành lập năm 1590 của các công ty Hà Lan – Buôn bán sang châu Mỹ thế kỷ XVIII – Công ty Singer thiết lập chi nhánh ở Paris 1855 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SÁCH KINH DOANH QUỐC TẾ

 1. Phaàn 1 BOÁI CAÛNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ Chöông 1 KINH DOANH QUOÁC TEÁ TRONG BOÁI CAÛNH TOAØN CAÀU HOÙA Noäi dung chöông 1 I. KINH DOANH QUOÁC TEÁ II. BOÁI CAÛNH TOAØN CAÀU HOÙA NGAØY NAY III. QUAÛN TRÒ KINH DOANH QUOÁC TEÁ TRONG BOÁI CAÛNH TOAØN CAÀU HOÙA 3 1
 2. I. KINH DOANH QUOÁC TEÁ 1 1.1. Löôïc söû kinh doanh quoác teá 1.2. Khaùi nieäm 1.3. Ñoäng cô kinh doanh quoác teá 1.4. Söï khaùc bieät giöõa kinh doanh trong nöôùc vaø kinh doanh quoác teá 4 1.1 Löôïc söû kinh doanh quoác teá 1 Tröôùc Coâng nguyeân: § Chính saùch Roma Hoøa Bình “Pax Romana” – Chính saùch “Roma Hoøa bình” ñaûm baûo cho thöông nhaân ñi Augustus Caesar laïi an toaøn vaø nhanh choùng 68 B.C. - A.D. 14 treân nhöõng con ñöôøng La Maõ 5 2
 3. 1 6 1.1. Löôïc söû kinh doanh quoác teá 1 (tt) § Thöông maïi quoác teá xuaát hieän töø xa xöa § Caùc loaïi hình kinh doanh quoác teá xuaát hieän töø laâu – 1600 coâng ty Ñoâng Aán cuûa Anh ñöôïc thaønh laäp – Tuyeán ñöôøng thöông maïi sang phöông Ñoâng thaønh laäp naêm 1590 cuûa caùc coâng ty Haø Lan – Buoân baùn sang chaâu Myõ theá kyû XVIII – Coâng ty Singer thieát laäp chi nhaùnh ôû Paris 1855 7 3
 4. 1.1. Löôïc söû kinh doanh quoác teá 1 (tt) § Caùc laøn soùng toaøn caàu hoùa – 1500: chuyeán ñi khaùm phaù theá giôùi – Giöõa TK XIX ñeán 1920: söï thoáng trò cuûa cöôøng quoác Anh – Sau theá chieán thöù II: GATT – Töø 1980 ñeán nay: ·1980 – 1993: xu höôùng baûo hoä, söû duïng haïn cheá xuaát khaåu töï nguyeän ·1994: WTO thuùc ñaåy thöông maïi theá giôùi 8 1.2. Khaùi nieäm 1 § Kinh doanh quoác teá laø nhöõng giao dòch ñöôïc taïo ra vaø thöïc hieän giöõa caùc quoác gia ñeå thoûa maõn muïc tieâu cuûa caù nhaân vaø toå chöùc § 3 thuaät ngöõ – Kinh doanh quoác teá (international business) – Thöông maïi quoác teá (international trade) – Ñaàu tö quoác teá (international investment) 9 4
 5. 1.3. Ñoäng cô kinh doanh quoác teá 1 § Môû roäng thò tröôøng (Market expansion) § Tìm kieám nguoàn löïc (Acquire resources) § Öu theá veà vò trí (Location advantage) § Lôïi theá caïnh tranh (Competitive advantage) § Baûo veä thò tröôøng (Market protection) § Giaûm ruûi ro (Risk reduction) § Hoã trôï cuûa Chính phuû (Government incentives) 10 1.4. Söï khaùc bieät giöõa kinh doanh 1 trong nöôùc vaø kinh doanh quoác teá § Ñaëc ñieåm chung - Nhöõng nguyeân lyù vaø kyõ naêng cô baûn Moâi tröôøng trong kinh doanh nöôùc ngoaøi hoaøn toaøn coù theå aùp duïng trong kinh Moâi tröôøng doanh quoác teá cuõng trong nöôùc Moâi tröôøng nhö kinh doanh nöôùc ngoaøi trong nöôùc 11 5
 6. 1.4. Söï khaùc bieät giöõa kinh doanh 1 trong nöôùc vaø kinh doanh quoác teá (tt) § Ñaëc ñieåm rieâng - Quaûn trò kinh doanh trong nöôùc ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi moät nöôùc trong khi quaûn trò kinh doanh quoác teá ñöôïc thöïc hieän xuyeân qua bieân giôùi caùc nöôùc vaø phöùc taïp hôn, vì: – Söï khaùc bieät giöõa caùc nöôùc veà vaên hoùa, chính trò, kinh teá, luaät phaùp, … – Phaûi hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa heä thoáng thöông maïi vaø ñaàu tö quoác teá – Lieân quan ñeán tyû giaù hoái ñoaùi 12 II. TOAØN CAÀU HOÙA 1 2.1. Khaùi nieäm 2.2. Toaøn caàu hoùa thò tröôøng 2.3. Toaøn caàu hoùa saûn xuaát 2.4. Nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình toaøn caàu hoùa 2.5. Neàn kinh teá toaøn caàu ngaøy nay 2.6. Tranh luaän veà toaøn caàu hoùa 13 6
 7. 2.1. Khaùi nieäm toaøn caàu hoùa 1 § “The shift toward a more integrated and interdependent world economy” Charles W.L. Hill, “International Business: Competing in the Global Marketplace” 6e § Khaùi nieäm: laø xu höôùng hoäi nhaäp vaø phuï thuoäc laãn nhau nhieàu hôn cuûa heä thoáng kinh teá toaøn caàu. Toaøn caàu hoùa kinh teá coù hai boä phaän chính: toaøn caàu hoùa thò tröôøng vaø toaøn caàu hoùa saûn xuaát 14 2.2. Toaøn caàu hoùa thò tröôøng 1 § Toaøn caàu hoùa thò tröôøng: Söï hôïp nhaát cuûa caùc thò tröôøng quoác gia rieâng bieät thaønh moät thò tröôøng toaøn caàu khoång loà § Caùc saûn phaåm toaøn caàu tieâu bieåu – Credit card cuûa Citigroup – Nöôùc uoáng cuûa Coca-Cola – Game Sony PlayStation – Caø pheâ Startbucks 15 7
 8. 2.2. Toaøn caàu hoùa thò tröôøng 1 (tt) § Vaãn coù nhieàu raøo caûn ñoái vôùi toaøn caàu hoùa thò tröôøng: thò hieáu ngöôøi tieâu duøng, vaên hoùa,… § Caùc coâng ty ña quoác gia caïnh tranh treân phaïm vi toaøn caàu, thuùc ñaåy söï hôïp nhaát thò tröôøng 16 Thò tröôøng toaøn caàu Industrial Goods and Materials: 4 Commodities -- such as aluminum, oil, and wheat 4 Industrial products -- such as microprocessors and aircraft 4 Financial assets -- such as U.S. Treasury bills and Eurobonds Not Consumer Goods ! 17 8
 9. 2.3. Toaøn caàu hoùa saûn xuaát 1 § Toaøn caàu hoùa saûn xuaát: khuynh höôùng tìm nguoàn saûn phaåm vaø dòch vuï töø nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau treân theá giôùi nhaèm khai thaùc lôïi theá khaùc bieät cuûa cuûa caùc quoác gia veà chi phí vaø chaát löôïng caùc yeáu toá saûn xuaát – Lao ñoäng – Naêng löôïng – Ñaát ñai – Voán 18 1 Maïng saûn xuaát toaøn caàu Assembly Creating a Global Web Parts Sales Design Advertising Parts Maïng saûn xuaát saûn phaåm xe Le Mans cuûa General Motor 19 9
 10. 1 Söï xuaát hieän caùc ñònh cheá toaøn caàu § Toaøn caàu hoùa laøm naûy sinh nhu caàu cho caùc luaät leä, chính saùch cho neàn kinh teá toaøn caàu. Xuaát hieän caùc ñònh cheá toaøn caàu – WTO, IMF, World Bank, United Nations 20 2.4. Nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình 1 toaøn caàu hoùa § Chính trò: Toaøn caàu – quaù trình hoäi nhaäp kinh teá, hoùa – giaûm haøng raøo quan thueá, – xu höôùng tö höõu hoùa caùc khu vöïc kinh teá ôû caùc nöôùc kinh teá taäp trung tröôùc ñaây § Coâng ngheä: – Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin: deã daøng tìm kieám thoâng tin, giao dòch khaùch haøng. – Vaän chuyeån haøng hoùa 21 10
 11. 2.4. Nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình 1 toaøn caàu hoùa (tt) § Thò tröôøng: – Söï hoäi tuï veà nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng – Thò tröôøng nhaø baõo hoøa – Xuaát hieän khaùch haøng toaøn caàu 22 2.4. Nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình 1 toaøn caàu hoùa (tt) § Chi phí: – Economy of scale: Kieám tìm hieäu quaû kinh teá nhôø qui moâ, giaûm chi phí saûn xuaát – Economy of scope: Phaùt huy hieäu quaû kinh teá nhôø phaïm vi hoaïït ñoäng, giaûm caùc chi phí phaùt trieån saûn phaåm, löu kho, marketing. – Tìm kieám quoác gia coù chi phí caùc yeáu toá saûn xuaát thaáp 23 11
 12. 2.4. Nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình 1 toaøn caàu hoùa (tt) § Caïnh tranh: – Gia taêng aùp löïc caïnh tranh treân thò tröôøng nhaø – Coâng ty baûo veä thò tröôøng nhaø baèng caùch thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng nhaø cuûa ñoái thuû caïnh tranh – Cô hoäi kinh doanh taïi caùc khu vöïc kinh teá lôùn – Khai thaùc lôïi theá “ngöôøi ñi tröôùc” (first mover) 24 2.5. Neàn kinh teá toaøn caàu ngaøy nay 1 2.5.1 Söï thay ñoåi trong saûn löôïng vaø thöông maïi quoác teá 2.5.2 Söï thay ñoåi trong ñaàu tö quoác teá 2.5.3 Söï thay ñoåi veà nguoàn goác cuûa caùc coâng ty ña quoác gia 2.5.4 Söï thay ñoåi veà traät töï theá giôùi 32 12
 13. 2.5. Neàn kinh teá toaøn caàu ngaøy nay 1 § World GDP (PPP): 65.000 tæ USD § Toác ñoä taêng GDP: 5.2% § GDP Per Capita (PPP): 9,774 USD § Daân soá: 6.65 tæ ngöôøi § Ngöôøi ngheøo (döôùi 2USD/ngaøy): 3,25 tæ § Lao ñoäng: 3,13 tæ Nguoàn: CIA World Factbook, IMF, UNDP 33 2.5.1. Söï thay ñoåi trong saûn löôïng vaø 1 thöông maïi quoác teá § Giaûm töông ñoái saûn löôïng taïi caùc nöôùc phaùt trieån § Söï troãi daäy cuûa caùc neàn kinh teá môùi, ñaëc bieät khu vöïc chaâu AÙ, xeùt veà toác ñoä phaùt trieån vaø tyû troïng saûn löôïng. – Caùc nöôùc BRIC § World Bank döï baùo, tôùi 2020: – Caùc nöôùc ñang phaùt trieån chieám 60% saûn löôïng toaøn caàu – Caùc nöôùc phaùt trieån giaûm töø 55% xuoáng 38% 34 13
 14. Söï thay ñoåi veà saûn löôïng vaø thöông maïi toaøn caàu 35 2.5.2. Söï thay ñoåi veà ñaàu tö quoác teá 1 § Söï suy giaûm vai troø chuû ñaïo cuûa Myõ trong ñaàu tö quoác teá § Thay ñoåi quoác gia tieáp nhaän ñaàu tö, töø caùc nöôùc phaùt trieån (1960) sang caùc nöôùc ñang phaùt trieån (2000) 36 14
 15. Söï thay ñoåi veà tæ troïng FDI 37 2.5.3. Söï thay ñoåi veà nguoàn goác cuûa 1 caùc coâng ty ña quoác gia § Gia taêng soá löôïng caùc coâng ty ña quoác gia khoâng phaûi ñeán töø Myõ – Hutchinson Wampoa (Hong Kong – 21*) – Singtel (Singapore – 99) – Cemex (Mexico – 71) § Söï phaùt trieån cuûa caùc coâng ty kinh doanh ña quoác gia vôùi qui moâ vöøa vaø nhoû (mini- multinationals) * Xeáp haïng theo löôïng taøi saûn ôû nöôùc ngoaøi, trong danh saùch 100 MNCs lôùn nhaát cuûa Lieân Hieäp 38 c Quoá 15
 16. Söï thay ñoåi nguoàn goác caùc coâng ty ña quoác gia 39 2.5.4. Söï thay ñoåi veà traät töï theá giôùi 1 § Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu suïp ñoå § Xu höôùng vaän haønh kinh teá theo ñònh höôùng thò tröôøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi 40 16
 17. 2.6. Tranh luaän veà toaøn caàu hoùa 1 2.6.1 Maát vieäc laøm vaø giaûm thu nhaäp 2.6.2 Boùc loät lao ñoäng vaø huûy hoaïi moâi tröôøng 2.6.3 Maát chuû quyeàn quoác gia 2.6.4 Gia taêng khoaûng caùch giaøu ngheøo 41 1 2.6.1. Maát vieäc laøm vaø giaûm thu nhaäp § Laø cô hoäi taùi caáu truùc § Giaûm vieäc laøm taïi caùc kinh teá ñeå khai thaùc nöôùc phaùt trieån hieäu quaû taøi nguyeân § Giaûm thu nhaäp cuûa § Taïo thu nhaäp cho caùc nhöõng ngöôøi thu nhaäp nöôùc ñang phaùt trieån thaáp. naâng cao khaû naêng baùn § Khu vöïc saûn xuaát vaø saûn phaåm giaù trò cao dòch vuï 42 17
 18. 2.6.2. Boùc loät lao ñoäng vaø huûy hoaïi moâi 1 tröôøng § Luaät söû duïng lao ñoäng vaø § Taïo caïnh tranh khoâng baûo veä moâi tröôøng seõ coâng baèng do chi phí hoaøn thieän cuøng toác ñoä tuaân thuû luaät leä thaáp hôn phaùt trieån kinh teá § Boùc loät lao ñoäng vaø huûy – Grossman vaø Krueger cho hoaïi moâi tröôøng ñòa raèng moâi tröôøng ñöôïc caûi phöông thieän khi thu nhaäp ñaàu ngöôøi ñaït $8.000 § Caùc thoûa thuaän lieân keát kinh teá thöôøng raøng buoäc veà baûo veä moâi tröôøng 43 1 2.6.3. Maát chuû quyeàn quoác gia § Caàn tuaân thuû luaät phaùp § Quyeát ñònh quoác gia quoác teá maø caùc quoác gia thöôøng phaûi nhöôïng boä ñaõ cam keát khi muoán trôû raøng buoäc töø caùc cöôøng thaønh thaønh vieân caùc toå quoác hay caùc toå chöùc chöùc naøy quoác teá. 44 18
 19. 1 2.6.4. Gia taêng khoaûng caùch giaøu ngheøo § Nhöõng nöôùc ngheøo nhaát § 17 quoác gia giaøu nhaát theá giôùi coøn chòu aûnh theá giôùi gia taêng khoaûng höôûng cuûa cheá ñoä ñoäc taøi, caùch kinh teá vôùi phaàn tham nhuõng, chieán tranh. coøn laïi cuûa theá giôùi töø – Afghanistan, Cambodia 2,4 leân 4,5 laàn töø 1870 § 40 quoác gia phaûi traû nôï, ñeán 1990. rôi vaøo voøng luaån quaån – Highly Indebted Poorer countries (HIPCs) – Soá nôï trung bình chieám khoaûng 85% saûn löôïng kinh teá 45 III. QUAÛN TRÒ KINH DOANH QUOÁC TEÁ 1 TRONG BOÁI CAÛNH TOAØN CAÀU HOÙA § Tuy coù nhieàu ñieåm hôïp nhaát, vaãn toàn taïi söï khaùc bieät lôùn giöõa caùc quoác gia, laøm kinh doanh quoác teá trong boái caûnh toaøn caàu hoùa caàn löu yù tôùi – Söï khaùc bieät giöõa caùc quoác gia – Söï phöùc taïp cuûa caùc vaán ñeà caàn ra quyeát ñònh – Caàn tuaân thuû luaät phaùp quoác gia vaø quoác teá – Söï khaùc bieät giöõa giaù trò caùc ñoàng tieàn kinh doanh 46 19
 20. III. QUAÛN TRÒ KINH DOANH QUOÁC TEÁ 1 TRONG BOÁI CAÛNH TOAØN CAÀU HOÙA Baøi hoïc thaønh coâng: § Tìm hieåu caùc moái quan heä vaø naâng cao hieåu bieát veà söï töông taùc giöõa – Caùc neàn kinh teá – Heä thoáng chính trò – Vaên hoùa § Xaây döïng thoùi quen theo doõi caùc söï kieän trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá 47 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2