intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh tổng hợp protêin

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1.128
lượt xem
251
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quần thể là đơn vị tồn tại nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa. . Nguồn biến dị di truyền của quần thể - Tiến hóa sẽ không thể xảy ra nếu QT không có BDDT. - Nguyên nhân: + Đột biến + Sự di chuyển của các cá thể (giao tử) từ các QT khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh tổng hợp protêin

 1. Baøi 17: Sinh Toång Hôïp Proâteâin I,Quaù trình toång hôïp proâteâin trong teá baøo 1,Sao maõ 2,Giaûi maõ 3,Moái quan heä giöõa sao maõ vaø giaûi maõ II,Ñieàu hoaø quaù trình toång hôïp proâteâin
 2. I. quaù trình toång hôïp proâteâin trong teá baøo goàm 2 giai ñoaïn: sao maõ vaø giaûi maõ giai sao 1/ Sao maõ: Laø quaù trình toång hôïp mARN ,sau khi toång hôïp xong mARN rôøi khoûi nhaân ñeán tbc ñeå tham gia giai ñoïan giaûi maõ.
 3. 2/ Giaûi maõ: Gia Coù hai böôùc a. Hoaït hoùa aa: AA + ATP AA hoaït hoùa enzim AA hh + tARN AA hh tARN enzim phöùc AA – tARN AA
 4. Enzim + ATP aa hoaït hoùa aa töï do Enzim + aa hoaït hoùa tARN Phöùc hôïp aa-tARN
 5. Caùc thaønh phaàn tham gia toång hôïp Proâteâin tARN riboâxoâm
 6. b) Söï toång hôïp chuoãi poâlipeptit: M M M1 1 2 UAX UAU XUG UAG AUG AUA GAX mARN boämaõ KT boämaõ thöù 2 Boâämaõ môû ñaàu
 7. enzim chuo M ãi po âlipe M ptit enzim M AUG UAG Boä keát thuùc Codon môû ñaàu mARN
 8. b) Söï toång hôïp chuoãi poâlipeptit: Riboâxoâm + Ñaàu chuyeån oâm tieáboä ba keá tieáp ôûlaøm tARN ñaàu dòch tieân riboâx qua p xuùc vôùi mARN vò trí boä ba môû + môû ñaàu rôøi khoûi riboâxoâm. M M M1 1 2 UAX UAU XUG AUG AUA GAX mARN boämaõ thöù 2 boâämaõmôû ñaàu + Phöùc aa môû ñaàu-tARN tieán vaøo riboâxoâm, ñoái maõ cuûa noù phaûi + Phöùc aa2- tARN tieán boä o riboâxoâm , treâin mARN theo NTBS khôùp vôiù vaø ba môû ñaàu ñoá maõ cuûa noù…. + Phöùc aa1-tARN tieán vaøo vò trí beân caïnh,ñoái maõ cuûa noù +………………. ñöôïñöôïc hình nh giöõa aa môû 1 vaø vaø aa 1. LieâLieân tkeát peptid c hình thaø thaønh giöõa aa ñaàu aa 2 + n keá peptit
 9. enzim chuo M ãi po âlipe M ptit enzim M AUG UAG Boä keát thuùc Codon môû ñaàu mARN Döôùi taùc duïng p tuïcenzimchuyeån treân mARN u bò ñeáchkhi tieáp xuùic Riboâxoâm tieá cuûa dòch ñaëc hieäu, aa môû ñaàcho taù n khoûi chuoã poâlipeptit. Sautñoù chuoãi tARN cuoáp cuøng rôøi khoûnh caáuoâm,ñoàng cao vôùi boä ba keá thuùc thì naøy seõ tieái tuïc hình thaø i riboâs truùc baäc hôn ñeå taïo phaân töû proââteâin hoaøn chænh.giaûi phoùng thôøi chuoãi polipeptit ñöôïc
 10. Moät mARN coù theå tieáp xuùc vôùi moät nhoùm riboâxoâm (5- Mo xu 20),khoaûng caùch giöõa 2 riboâxoâm khoaûng 50-100A. ca ch riboâ ng UAG AUG mARN riboâsoâm
 11. Rb1 Rb5 Rb4 Rb3 Rb2 Rb6 Rb7 Ñoàng thôøi coù nhieàu Rb ñeán tham gia giaûi maõ.
 12. 3. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA SAO MAÕ VAØ GIAÛI MAÕ: A-T-G-X- A-T-G-G-G-T-A-X-A-A-G… ADN ≡ ≡ ≡ ≡ = = ≡ = ≡ = ≡ = = ≡ ≡ = ≡ ≡ = = = ≡ = ≡ = ≡ = = = = T-A-X-G- T-A-X-X-X-A-T-G-T-T-X… (maïchgoác) Sao maõ A-U-G-X-A-U-G-G-G-U-A-X-A-A-G… mARN codon 1 codon 4 codon 2 codon 5 codon 3 Giaûi maõ Aamñ aa1 aa 2 aa 3 aa 4… polipeptit
 13. Soá rnu = Soá nu maïch goác *Soá boä ba= 3 3 Soá nu = 6 *Soá aa cung caáp= Soá boä ba –1 Soá nu -1 = 6 *Soá aa cuûa proâteâin= Soá boä ba –2 = Soá nu -2 6
 14. Baøi taäp: Phaân töû AND coù nu laø 3000, soá Añeânin baèng 20%. a/Tính A, T, X, G? b/Tính soá aa caàn cung caáp? Tính soá aa cuûa proteâin? ÑS: a/ A= T =600 nu , G =X = 900nu b/ Soá aa cung caáp= 499 Soá aa cuûa protein= 498
 15. II.Söï ñieàu hoøa quaù trình toång hôïp proâteâin: Cô theå chæ toång hôïp proâteâin caàn thieát vaøo nhöõng luùc caàn thieát Moãi ñoïan ADNù coù chöùc naêng di truyeàn goïi laø gen. Caùc gen naèm treân ADNcoù nhieàu loaïi, giöõ nhieäm vuï khaùc nhau. - Gen caáu truùc : laø moät ñoïan ADN mang thoâng tin caáu truùc - -: proâteâ- n caàn toång hôïp. i: -- :Gen vaän haønh: : vaän haønh gen caáu truùc - - Gen ñieàu hoøa:Ñieàu hoøa hoaït ñoäng gen caáu truùc.
 16. Tại sao nói axit nuclêic là Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử?Cơ chế di truyền ở cấp phân tử này như thế nào?
 17. Gaø boá meï Loâng vaøng Sao maõ ARN Giaûi maõ protein:tính traïng ADN Nhaân ñoâi Sao maõ ARN Giaûi maõ protein:tính traïng ADN Loâng vaøng Gaø con Quaù trình nhaân ñoâi cuûa ADN, sao maõ, giaûi maõ laø caùc cô cheá di truyeàn ôû caáp ñoä phaân töû.
 18. PHAÀN CUÛNG COÁ
 19. 1-Chuoãi polypeptit ñöôïc toång hôïp ôû ñaâu trong teá baøo? a/Teá baøo chaát b/Nhaân c/Riboâxoâm d/Nhieãm saéc theå 2-Caáu truùc ñaëc thuø cuûa moãi phaân töû proâteâin do yeáu toá saâu sa naøo quy ñònh? a/Trình töï caùc riboânucleâotit trong mARN b/Trình töï caùc nucleâotit trong gen caáu truùc c/Trình töï caùc axit amin trong proâteâin d/Caû a, b, c ñeàu ñuùng
 20. 3-Boä ba maõ môû ñaàu treân mARN laø: a/AUG b/AAX c/GXA d/UXA 4-aa1-tARN tôùi vò trí beân caïnh, ñoái maõ cuûa noù khôùp vôùi ………………………….theo maõ thöù nhaát cuûa mARN lieân keát NTBS.Enzim xuùc taùc taïo thaønh ….……….. peptit giöõa aamôû ñaàu vaø aa1. Rb dòch chuyeån 1 boä ba treân mARN laøm cho tARN môû ñaàu rôøi khoûi Rb
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2